Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-12-2012 ]

Αριθμ. πρωτ: Δ6Α 1161667 ΕΞ 23.11.2012 Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της «Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου» της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης.

(Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της «Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου» της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Πρωτ:Δ6Α 1161667ΕΞ2012

(ΦΕΚ Β' 3242/05-12-2012)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄2), όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 2443/1996 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» (Α΄265)

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98)

γ) του Κεφαλαίου ΣΤ΄, άρθρο 14 του Π.Δ/τος 156/2001 «Οργανισμός της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών αυτής» (Α΄129)

δ) την αριθ. 1028056/250/0006Α/06.03.2008 ΑΥΟ «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της ‘‘Διεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου’’

ε) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε ‘‘Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας…’’ » (Α΄213),

στ) του π.δ/τος 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄144).

2. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την διενέργεια εσωτερικών ελέγχων στις λειτουργίες, διαδικασίες και δραστηριότητες, γενικά, των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, για την ανάδειξη τυχόν προβλημάτων, λειτουργικών αδυναμιών και ασυμβατότητας μεταξύ των ισχυουσών διατάξεων και των εφαρμοζομένων διαδικασιών και λειτουργιών, με σκοπό την εξάλειψη των προβλημάτων και τον ορθό επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως χρόνο έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, του Υπουργείου Οικονομικών, την 07.01.2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο