Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-2012 ]

Αρ. πρωτ.: 52650/1017/5.12.2012 Παράταση του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄180)

(Παράταση του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄180))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 5/12/2012
Αρ. Πρωτ: 52650 /1017

(ΦΕΚ Β' 3327/12-12-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜ. Β’ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πληροφορίες : Π. Μητροπούλου, Α. Παπαϊωάννου
Τηλέφωνο: 210-3332995, 2806
Fax: 210-3332821

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Παράταση του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄180)».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),

β) του άρθρου 54 παρ.1 του ν.4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει,

γ) του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3424/05 (Α΄ 165),

δ) του Π.Δ 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄128), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

ε) του Π.Δ 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λ.π» (Α΄ 213), όπως ισχύει,

στ) του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), άρθρο 4 παρ.2.,

ζ) του Π.Δ 90/2012 « Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» ( Α΄ 144),

2. Την με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Περί συγκρότησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

3. Την με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Τουρισμού, «Περί πιστοποίησης έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

4. Το γεγονός ότι συντρέχουν οι εξής λόγοι: 
α) η καθυστέρηση στην μόνιμη στέγαση της Ε.Ε.Ε.Π με αποτέλεσμα την μετάθεση του προγράμματος ενεργοποίησης αυτής μέχρι την οριστική στέγασή της, 
β) η ελλιπής στελέχωση του προσωπικού της 
γ) οι επείγουσες προτεραιότητες, που διαμορφώθηκαν από τις συνθήκες, στην ανάπτυξη των εργασιών της καθώς και 
δ) ο όγκος του αμέσως προσεχούς έργου της. Οι λόγοι αυτοί επιβάλλουν την παράταση της προθεσμίας για την πλήρη ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Αρχής κατά τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

5. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 29ης Συνεδρίασης της Ε.Ε.Ε.Π (26/11/2012).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

Αποφασίζουμε

την παράταση του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄180), έως την 31η Αυγούστου 2013, συνολικά, για όλους τους φορείς, των οποίων οι αρμοδιότητες δεν έχουν αναληφθεί από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ( Ε.Ε.Ε.Π).


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ιωάννης Στουρνάρας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο