Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την 24778/22.5.2014 και την 82959/5.8.2015.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-2012 ]

Αριθμ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της

(Σύσταση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 50231

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Φ.Ε.Κ. 261 /Α΄/23−12−2004), όπως ισχύει, και ειδικότερα την παράγραφο 8, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12, τις περιπτώσεις α, δ, ζ, η της παραγράφου 15 του άρθρου 7 καθώς και την παράγραφο 10 του άρθρου 12 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 2996/2002 «Ελληνικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων» (Φ.Ε.Κ. 62/Α΄/28−3−2002), όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 4 αυτού.

3. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Φ.Ε.Κ.45/Α΄/9−3−1999), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14−7−2000).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21−6−2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21−6−2012) «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθμ. 30377/Δ106 722 (ΦΕΚ 2094/τ.Β΄/6−7−2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη».

9. Την υπ’ αριθμ. 25469/3150/7−6−2011 (ΦΕΚ 201/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./21−6−2011) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για το διορισμό του Πέτρου Σελέκου στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 117/2012 (ΦΕΚ 202/τ.Α΄/19−10−2012) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων».

11. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α΄/11−4−2012), 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 15, περ. α του Ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 241 παρ. 4β του Ν.4072/2012, Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι:

α. Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ως Πρόεδρος.

β. Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

γ. Ο Νομικός Σύμβουλος ή ο Πάρεδρος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

δ. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

ε. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

στ. O Προϊστάμενος του τμήματος Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

ζ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος Ελέγχου της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

η. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

θ. Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ι. Δύο (2) υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών των δύο ανώτατων βαθμών της ιεραρχίας.
ια. Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).
ιβ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.).
ιγ. Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).
ιδ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. (Τ.Ε.Ε.)
ιε. Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ειδικός σε θέματα επενδύσεων.
ιστ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Enterprise Greece.
ιζ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε).

2. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

3. Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών των δύο ανώτατων βαθμών της ιεραρχίας καθώς και ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος μετέχουν στην Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου, μόνο όταν συζητούνται θέματα που αφορούν επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 και την παράγραφο 10 του άρθρου 12 του Ν. 3299/2004 και κατά τα οριζόμενα στον Ν. 2996/2002. Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου οι ψήφοι να μην υπερβαίνουν τους (11) έντεκα που προβλέπει ο νόμος, μετέχουν στην συνεδρίαση ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), ο εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), ο εκπρόσωπος του Enterprise Greece και ο εκπρόσωπος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε).

4. Οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθώς και οι Γενικοί Γραμματείς των λοιπών Υπουργείων ή εκπρόσωποι αυτών, δύνανται να καλούνται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής για τη διατύπωση απόψεων και την παροχή διευκρινίσεων, όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Επίσης στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να καλούνται από τον Πρόεδρο ή να γίνονται δεκτοί με απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων προς υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

5. Ο Νομικός Σύμβουλος ή ο Πάρεδρος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συμμετέχει στη Γνωμοδοτική Επιτροπή ως μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

6. O Προϊστάμενος του τμήματος Αξιολόγησης, ο Προϊστάμενος του τμήματος Ελέγχου και Προϊστάμενος του τμήματος Εκταμιεύσεων και Συγχρηματοδοτούμενων έργων της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή, μόνο όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητας του τμήματός τους, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.

7. Η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή έχει μόνο τακτικά μέλη και δεν δύναται να οριστούν αναπληρωματικά μέλη.


(Οι περιπτώσεις ε', στ' και ζ', τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν με την 24778/22.5.2014)

(Η περίπτωση ιστ', τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 24778/22.5.2014)

(Το άρθρο 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 82959/5.8.2015)

Άρθρο 2
Έργο της Επιτροπής

1. Έργο της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για:

α. Αιτήσεις υπαγωγής στο ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε, επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. α του ιδίου νόμου στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή στο Invest in Greece Α.Ε. και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης τους ή εξετάζονται κατόπιν υποβολής αιτήματος θεραπείας (άρθρο 16 παρ. 2 περ. δ του ν. 3908/2011).

β. Αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή σύμφωνα με το ν. 2601/1998, στις διατάξεις του οποίου παραπέμπει ο ν. 2996/2002 (Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων) ενώ για τις διαδικασίες εξέτασης τους ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 3299/2004 κατά την παράγραφο 10 του άρθρου 12 αυτού.

γ. Έκδοση αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, καθώς και για αποφάσεις συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις, επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του ν.3299/2004 και των νόμων 2601/1998 και 1892/1990.

δ. Αποφάσεις τροποποιήσεων, ολοκληρώσεων ή και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του ν.3299/2004 και των νόμων 2601/1998 και 1892/1990, εφόσον έχουν παραπεμφθεί στην Επιτροπή από τον αρμόδιο Υπουργό πριν την έκδοση τους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλογικά και για επενδυτικά σχέδια που έχουν πραγματοποιηθεί στην αλλοδαπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 και της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του νόμου 3299/2004 και κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2996/2002.

Άρθρο 2
Έργο της Επιτροπής


1. Έργο της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για:

α. Αιτήσεις υπαγωγής στο v. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε, επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. α του ιδίου νόμου στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. «Enterprise Greece» και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης τους ή εξετάζονται κατόπιν υποβολής αιτήματος θεραπείας (άρθρο 16 παρ. 2 περ. δ του ν. 3908/2011).

β. Αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή σύμφωνα με το ν. 2601/1998, στις διατάξεις του oπoίoυ παραπέμπει ο ν. 2996/2002 (Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων) ενώ για τις διαδικασίες εξέτασης τους ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 3299/2004 κατά την παράγραφο 10 του άρθρου 12 αυτού.

γ. Έκδοση αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, καθώς και για αποφάσεις συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις, επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν ότι διατάξεις του ν 3299/2004 και των νόμων 2601/1998 και 1892/1990.

δ. Αποφάσεις τροποποιήσεων, ολοκληρώσεων ή και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και των νόμων 2601/1998 και 1892/1990, εφόσον έχουν παραπεμφθεί στην Επιτροπή από τον αρμόδιο Υπουργό πριv την έκδοσή τους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλογικά και για επενδυτικά σχέδια που έχουν πραγματοποιηθεί στην αλλοδαπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 και της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του νόμου 3299/2004 και κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2996/2002.


(Το άρθρο 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 24778/22.5.2014)

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων

1. Αρμόδια για τη σύνταξη των εισηγήσεων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, είναι η Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Η Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις. Εισηγητές της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται είτε μόνιμοι υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας, είτε υπάλληλοι που υπηρετούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και περιλαμβάνονται στο στελεχιακό δυναμικό της ανωτέρω Υπηρεσίας.

3. Εισηγητές της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται επίσης, τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, εκτός της αρμόδιας υπηρεσίας, στην περίπτωση ανάθεσης αξιολογήσεων επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3840/2010.

4. Γραμματείς της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτές Γραμματείς, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι Γραμματείς και οι Αναπληρωτές Γραμματείς είναι αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Επίσης στους Γραμματείς δύναται να περιλαμβάνονται και στελέχη του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων για την υποβοήθηση το υ έργου του ως Προέδρου της Επιτροπής.

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων


1. Αρμόδια για τη σύνταξη των εισηγήσεων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, είναι η Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

2. Η Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις. Εισηγητές της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται είτε μόνιμοι υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας, είτε υπάλληλοι που υπηρετούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και περιλαμβάνονται στο στελεχιακό δυναμικό της ανωτέρω Υπηρεσίας.

3. Εισηγητές της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται επίσης, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός της αρμόδιος υπηρεσίας, στην περίπτωση ανάθεσης αξιολογήσεων επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3840/2010.

4. Γραμματείς της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτές Γραμματείς, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Έγκρισης και ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Οι Γραμματείς και οι Αναπληρωτές Γραμματείς είναι αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Επίσης στους Γραμματείς δύναται να περιλαμβάνονται και στελέχη του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων για την υποβοήθηση του έργου του ως Προέδρου της Επιτροπής.


(Το άρθρο 3, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 24778/22.5.2014)

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής


1. Οι συνεδριάσεις της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την γνωμοδότηση επί των θεμάτων που εισηγείται η Υπηρεσία, πραγματοποιούνται στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέραν από το ωράριο των Δημοσίων Υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, η οποία αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Η Γραμματεία της Επιτροπής τηρεί βιβλίο εισερχομένων εισηγήσεων. Θέμα προς συζήτηση, για το οποίο δεν υπάρχει υπογεγραμμένη από όλους τους αρμόδιους εισήγηση ή δεν έχει αποσταλεί έγκαιρα στην γραμματεία της Κ.Γ.Ε. ηλεκτρονικά, δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

3. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων διαβιβάζει μέσω της Γραμματείας της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ηλεκτρονικά στον Πρόεδρο της Κ.Γ.Ε. λίστα με έτοιμα προς συζήτηση θέματα, προκειμένου να διαμορφώσει την ημερήσια διάταξη της επόμενης Κ.Γ.Ε.

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη λάθους σε εισήγηση, η οποία έχει ήδη αποσταλεί στα μέλη της Επιτροπής, η εισήγηση δεν αποσύρεται από την ημερήσια διάταξη στην οποία έχει περιληφθεί. Ο εισηγητής δύναται να αιτηθεί κατά τη συνεδρίαση της Κ.Γ.Ε. αναβολή της συζήτησης με σχετική καταγραφή στα πρακτικά. Η Κ.Γ.Ε. έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα να κρίνει την τύχη του σχετικού αιτήματος και σε περίπτωση απόρριψης να προβεί στην κατ' ουσίαν εξέταση της υπόθεσης.

5. Οι εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων παραδίδονται στη γραμματεία της Επιτροπής και καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο εισερχομένων εισηγητικών. Μαζί με την πρωτότυπη εισήγηση παραδίδεται και ένα αντίγραφο, το οποίο διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Κ.Γ.Ε.. Εισηγήσεις που δεν φέρουν όλες τις υπογραφές (εισηγητής/τμηματάρχης/Διευθυντής) και την αντίστοιχη ημερομηνία δεν παραλαμβάνονται. Επίσης, δεν παραλαμβάνονται εισηγήσεις για τις οποίες δεν έχει αποσταλεί στη γραμματεία το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο.

6. Στο τέλος του κειμένου κάθε εισήγησης, στο σημείο που γράφονται τα συμπεράσματα και η πρόταση της υπηρεσίας, ο εισηγητής θα πρέπει να καταγράφει τα σημεία για τα οποία ζητά την έγκριση-γνωμοδότηση της Επιτροπής.

7. Τα ουσιαστικά λάθη στα Πρακτικά που διαπιστώνονται μετά τις υπογραφές θα διορθώνονται χειρόγραφα και θα θεωρούνται έγκυρα με την υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής. Για τα προφανή και ασήμαντα λάθη ή παραλείψεις (π.χ. λάθη εκ παραδρομής) θα αρκεί η υπογραφή του γραμματέα της Επιτροπής.

8. Μετά τη σύνταξή τους, τα πρακτικά θα υπογράφονται και θα διανέμονται στους εισηγητές για την σύνταξη των σχετικών αποφάσεων. Οι εισηγητές θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ημερομηνία διανομής των πρακτικών.

9. Οι γραμματείς της Επιτροπής τηρούν πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά μετά την σύνταξή τους κοινοποιούνται στα παρασταθέντα στη συνεδρίαση μέλη, τα οποία εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη πρέπει να προβάλλουν εγγράφως προς το γραμματέα της Επιτροπής τυχόν αντιρρήσεις για το περιεχόμενό τους Σε περίπτωση που υπάρχει σχετική ενημέρωση της γραμματείας, αλλά όχι καταγεγραμμένη διαφωνία εντός της ως άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του κειμένου των πρακτικών. Για την εγκυρότητα των πρακτικών αρκεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής.

10. Η διαδικασία σύνταξης, κοινοποίησης και τελικής έγκρισης των πρακτικών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης της Κ.Γ.Ε.

11. Για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας, οι συνεδριάσεις της Κ.Γ.Ε. με επιμέλεια της γραμματείας της θα ηχογραφούνται, εφόσον υπάρχει η σχετική υλικοτεχνική δυνατότητα. Η ηχογράφηση θα γίνεται παράλληλα προς την καταγραφή των πρακτικών και δεν θα υποκαθιστά τη διαδικασία αυτή. Τα πρακτικά θα συντάσσονται σύμφωνα προς τα καταγεγραμμένα κείμενα της Γραμματείας, με επικουρική χρήση του ηχογραφημένου αρχείου. Το ψηφιακό αρχείο ηχογράφησης των Κ.Γ.Ε. θα τηρείται στη γραμματεία της Κ.Γ.Ε., ενώ αντίγραφα ασφαλείας θα τηρούνται στη γραμματεία του Προέδρου της. Πρόσβαση στο ψηψιακό αρχείο ηχογραφήσεων θα έχουν ο εκάστοτε αρμόδιος υπουργός και εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα, τα μέλη της Κ.Γ.Ε., καθώς και οι αρμόδιοι εισηγητές κατόπιν σχετικής άδειας του Προέδρου της Κ.Γ.Ε.

12. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού λάβει υπόψη τη λίστα με τα έτοιμα προς συζήτηση θέματα που του έχει αποστείλει η υπηρεσία και ορίσει την ημερομηνία συνεδρίασης της επικείμενης Κ.Γ.Ε., υπογράφει την ημερήσια διάταξη, την αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο γραμματέα της Επιτροπής και εκείνος την κοινοποιεί στα μέλη και στους εισηγητές. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης θα πραγματοποιείται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Μαζί με την πρόσκληση κοινοποιούνται στα μέλη και οι οικείες εισηγήσεις. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής της πρόσκλησης και των οικείων εισηγήσεων, ο Πρόεδρος ορίζει νέα ημερομηνία συνεδρίασης της Κ.Γ.Ε., προκειμένου να τηρηθεί η προβλεπόμενη προθεσμία.

13. Στα τακτικά μέλη παρέχεται περιθώριο δύο (2) εργάσιμων ημερών, προκειμένου να δηλώσουν στη γραμματεία αν θα παραβρεθούν στην συνεδρίαση. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης απαρτίας, ο Πρόεδρος αναβάλει σε ρητή ημερομηνία τη Συνεδρίαση με σχετική επιστολή που αποστέλλεται στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

14. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

15. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής.

16. Τα υπογεγραμμένα πρακτικά, καθώς και τα σχέδια των εισηγήσεων τηρούνται στο αρχείο της γραμματείας.

17. Οι φορείς με αίτησή τους δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των πρακτικών, των εισηγητικών εκθέσεων, καθώς και των ψηφιακών αρχείων ηχογράφησης.

18. Η αποστολή της πρόσκλησης, των εισηγήσεων και κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

19. Στην γραμματεία της Επιτροπής τηρείται ειδικό Βιβλίο-Αρχείο (αποτελούμενο από τις εκτυπώσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στο οποίο καταχωρίζονται για κάθε συνεδρίαση κατά χρονολογική σειρά όλες οι ενέργειες της γραμματείας που αφορούν στην ενημέρωση των μελών και των εισηγητών, τόσο για τις πράξεις που αφορούν στην προετοιμασία της συνεδρίασης, όσο και τις πράξεις που έπονται των συνεδριάσεων (π.χ. αποστολή της πρόσκλησης στα μέλη, διανομή στους εισηγητές των πρακτικών, έγκριση των πρακτικών)».

20. Ο Πρόεδρος της Κ.Γ.Ε. σε συνεργασία με την γραμματεία της Επιτροπής συντάσσει ετήσια έκθεση στην οποία συμπεριλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία με τον αριθμό και τα θέματα των συνεδριάσεων , τις γνωμοδοτήσεις της Κ.Γ.Ε. καθώς και τις αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Κ.Γ.Ε. Τη διαδικασία συνεπικουρούν όλοι οι Προϊστάμενοι των τμημάτων της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων οι οποίοι ενημερώνουν σε μηνιαία βάση την Γραμματεία της Επιτροπής για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων που άπτονται των γνωμοδοτήσεων της Κ.Γ.Ε.


(Το άρθρο 4, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 82959/5.8.2015)

Άρθρο 5
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής τα μέλη, σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή Μετοχικό Κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και 2601/1998 ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

2. Στα μέλη με δικαίωμα ψήφου και στους εισηγητές της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3213/2003 (Φ.Ε.Κ. 309/τ.Α΄/31.12.03), όπως ισχύει, περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Άρθρο 6

1. Η συγκρότηση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας απόφασης γίνεται, σύμφωνα με την περίπτωση (στ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μη δημοσιευόμενης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Στην περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής που δεν αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 13, 14 και 15 του νόμου 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Φ.Ε.Κ.45/Α΄/9−3−1999), όπως ισχύει.

Άρθρο 7

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

α. Τυχόν προκύπτουσα αποζημίωση για την αμοιβή των συμμετεχόντων στην Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή που συστήνεται με την παρούσα απόφαση θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Τυχόν προκαλούμενη, κατά τα λοιπά, δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων θα καθορίζεται από την κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του νόμου 3205/2003 όπως ισχύει.

γ. Από την δημοσίευση της παρούσης καταργείται η προηγούμενη απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 18086/27−4−2010 (ΦΕΚ 532/27−4−2010) για την «Σύσταση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο