Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-1997 ]

Φ.675/384/05.12.1997 Καθορισμός κατωτάτων τιμών λιανικής πώλησης βιομηχανοποιημένων καπνών

(Καθορισμός κατωτάτων τιμών λιανικής πώλησης βιομηχανοποιημένων καπνών )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΚαθορισμός κατωτάτων τιμών λιανικής πώλησης βιομηχανοποιημένων καπνών Φ.675/384/5.12.1997

Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει την κατώτατη τιμή λιανικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών.

β) Την αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (ΦΕΚ 922/Β').

γ) Οτι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Από 1 Ιανουαρίου 1998 η τιμή λιανικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την τιμή που είχαν τα ίδια προϊόντα την 1.12.1997 στο εσωτερικό της χώρας, προσαυξημένη κατά ποσοστό 8,33%. Το τελευταίο ψηφίο του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή της προσαύξησης αυτής, στρογγυλοποιείται στην επόμενη δεκάδα.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα βιομηχανοποιημένα καπνά που είχαν τεθεί σε ανάλωση, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν.2127/1993, μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 1997.

3. Οι κατά την παρ. 1 του άρθρου 45 του παραπάνω νόμου, αναγραφόμενες τιμές λιανικής πώλησης επί των πακέτων ή ενσήμων φορολογικών ταινιών ή άλλων συσκευασιών των βιομηχανοποιημένων καπνών, δεν μπορεί να είναι κατώτερες από εκείνες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 της παρούσας.

4. Η συνδρομή της προϋπόθεσης της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί βασικό όρο για τη θέση των βιομηχανοποιημένων καπνών σε ανάλωση.

5. Για τα βιομηχανοποιημένα καπνά, τα οποία δεν κυκλοφορούσαν στο εσωτερικό της χώρας την 31.12.1997, για τον καθορισμό των κατωτάτων τιμών λιανικής πώλησής τους, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, υποβάλλουν στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών τιμοκατάλογο των νέων προϊόντων και όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απόδειξη ότι οι τιμές αυτές ανταποκρίνονται προς εκείνες που ισχύουν για τον ποιοτικά ταυτόσημο ή πλησιέστερο τύπο προϊόντων που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας.

6. Από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ' αριθ. Φ3/2/7.1.1997 όμοια.

7. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο