Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: 45256/30.11.2012 Εφαρμογή διατάξεων της υποπαραγράφου ΣΤ.2 της παρ. ΣΤ του ν.4093/2012

(Εφαρμογή διατάξεων της υποπαραγράφου ΣΤ.2 της παρ. ΣΤ του ν.4093/2012)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 45256

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Τηλ.: 213136-4826, 4823, 4825
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
Τηλ. : 213136-4703, 4704, 4972
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
Τηλ.: 213136-4026, 4348, 4336

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Εγκύκλιος: 50

Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων της υποπαραγράφου ΣΤ.2 της παρ. ΣΤ του ν.4093/2012.

Κατόπιν της δημοσίευσης του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012), θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α. Στην υποπαράγραφο ΣΤ2 του ανωτέρου νόμου, ρυθμίζεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των ν.π.δ.δ. έναντι ανταλλάγματος, κατά τρόπο ώστε να αρθούν τυχόν αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην πρόσβαση και άσκηση των σχετικών επαγγελμάτων. Στο ανωτέρω πλαίσιο, και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2.3.2011), επιδιώκεται αφενός η εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας με τις συνταγματικές επιταγές περί επαγγελματικής ελευθερίας, αφετέρου η θέσπιση κανόνων άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος, εναρμονισμένων με την προστασία των κοινοχρήστων χώρων και το δικαίωμα ακώλυτης πρόσβασης σε αυτούς, τη δημόσια ασφάλεια και άλλα έννομα αγαθά. Υπό το πρίσμα αυτό, αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία παραχώρησης των ανωτέρω δικαιωμάτων, από την έναρξη ισχύος του νόμου 4093/2012, θεωρούνται αυτοδικαίως καταργηθείσες όσες διατάξεις αντίκεινται στο περιεχόμενο και στο σκοπό του.

Β. Θεσμικό πλαίσιο:

Εφαρμοστέες διατάξεις για την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρων εντός κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κυλικείων εντός κτιρίων όπου στεγάζονται δημόσιες εν γένει υπηρεσίες, είναι αυτές της παρ. ΣΤ2 του νόμου 4093/2012, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.1044/1971 και κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει την λειτουργία και εκμετάλλευση περιπτέρων, κυλικείων, καφενείων και κουρείων, κατά το μέρος που αυτές δεν έχουν καταργηθεί άμεσα ή έμμεσα, με τον εν θέματι νόμο.

Β1. Εκμετάλλευση Περιπτέρων:

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζεται και ο κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος. Για την έκδοση της σχετικής απόφασης, απαιτούνται σωρευτικά γνώμη του συμβουλίου της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής. Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Σύζυγος και ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή.

Από το σύνολο των θέσεων που χωροθετούνται, ποσοστό 30% των θέσεων οι οποίες προσδιορίζονται με κλήρωση, παραχωρείται βάσει εισοδηματικών και μόνον κριτηρίων και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν. 3463/2006, σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και πολύτεκνους.

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων γίνεται αποκλειστικά κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (π.δ.270/81) και υπό τις πρόσθετες προϋποθέσεις που τίθενται στο ν.4093/2012. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της παραχώρησης με δημοπρασία, απαγορεύονται η αναμίσθωση, η υπεκμίσθωση και η εν γένει περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Β2. Ως προς την εκμετάλλευση Κυλικείων, Καφενείων και Κουρείων εντός κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και ν.π.δ.δ., ισχύουν αναλόγως τα ανωτέρω υπό Β1, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Β3. Εκδοθείσες πριν το χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4093/2012 άδειες εκμετάλλευσης δεν θίγονται και διατηρούνται από τους νυν δικαιούχους ή διαδόχους τους. Οι άδειες αυτές εφεξής δεν μπορούν να μεταβιβαστούν περαιτέρω είτε βάσει του άρθρου 16 του ν.1044/19 είτε βάσει κληρονομικής διαδοχής. Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του προαναφερθέντος, εφαρμόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους δήμους και στις περιφέρειες χωρικής σας αρμοδιότητας για να λάβουν γνώση, παρέχοντας κάθε αναγκαία πληροφορία για την εφαρμογή της.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το Υπουργείο μας με νέα εγκύκλιο, η οποία θα συνταχθεί σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, πρόκειται να παράσχει αναλυτικότερες οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν το συγκεκριμένο θέμα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο