Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-11-2012 ]

Αριθμ. Δ.Π.Ε. 1157920 ΕΞ/16.11.2012 Καθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων, των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας αυτών, για την επιλογή των υποψηφίων Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών

(Καθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων, των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας αυτών, για την επιλογή των υποψηφίων Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ.Π.Ε. 1157920 ΕΞ

(ΦΕΚ Β' 3177/29-11-2012)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύουν και ειδικότερα την υπ’ αριθμ. 1/313Μ/2009 Προκήρυξη περί «πλήρωσης οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού, με σειρά προτεραιότητας».

3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−09−2012 (Β'2574) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη», 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις μετάταξης

Οι υποψήφιοι, για τη μετάταξη τους στον κλάδο Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών, πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μετάταξης μέσα στο χρόνο και τον τόπο που ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη, συνοδευόμενη με βιογραφικό σημείωμα και να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να ανήκουν στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και να έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στους κλάδους των Εφοριακών, Τελωνειακών, Δημοσιονομικών, Χημικών, Μηχανικών και Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα για τους κλάδους Εφοριακών, Τελωνειακών και Δημοσιονομικών απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, από τις ειδικότητες Οικονομικής Επιστήμης ή Χρηματοοικονομικής ή Τραπεζικής ή Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Στατιστικής ή Νομικής.

2. Να μην έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο (55) έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου της προκήρυξης έτους. Ως χρόνος γέννησης του υπαλλήλου θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης του. Το όριο ηλικίας προσαυξάνεται κατά τα έτη που ο υπάλληλος έχει ασκήσει καθήκοντα Οικονομικού Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή σε Σώμα Επιθεωρητών άλλου Υπουργείου ή Βοηθού Επιθεωρητή στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή σε Σώμα Επιθεωρητών άλλου Υπουργείου. Χρόνος άσκησης καθηκόντων Επιθεωρητή ή Βοηθού Επιθεωρητή, στα σώματα αυτά, μεγαλύτερος του εξαμήνου θεωρείται πλήρες έτος, ενώ μικρότερος του εξαμήνου δεν υπολογίζεται.

3. Να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από επτά (7) στις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας.

4. Κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά το χρόνο της μετάταξης, οι υποψήφιοι Οικονομικοί Επιθεωρητές πρέπει:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα.

β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, ψευδή βεβαίωση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

γ) Να μην είναι υπόδικοι, λόγω παραπομπής, με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

δ) Να μην έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει λήξει ο οριζόμενος χρόνος για τη στέρηση.

ε) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

στ) Να μην έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος τους για τα ανωτέρω αδικήματα και προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος να μην έχουν παραπεμφθεί στο ακροατήριο.

ζ) Να μην έχουν τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα με ποινή προσωρινής παύσης.

η) Να μην εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους.

θ) Να μην υπάρχουν σε βάρος τους σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχείριση, η οποία στηρίζεται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή του αρμόδιου επιθεωρητή.

ι) Να μην έχουν μεταταγεί υποχρεωτικά από τον κλάδο Οικονομικών Επιθεωρητών σε άλλο κλάδο προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 2, παράγραφος 18 του ν. 2343/1995) ή κατόπιν αιτήσεώς τους.

ια) Να μην υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει κατά την προηγούμενη πενταετία με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Γραφεία μελών της Κυβερνήσεως, Υφυπουργών, Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων, Κομμάτων και Βουλευτών.

Άρθρο 2
Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων υπαλλήλων για τη μετάταξη τους στον κλάδο των Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών καταγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους του παρόντος και έχουν ως εξής:

1. Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου ή Αναπληρωτή Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος ή Αυτοτελούς Γραφείου ή Τοπικού Γραφείου σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Υπηρεσία σε Οργανικές Μονάδες Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών ή στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή σε Σώμα Επιθεωρητών άλλου Υπουργείου.

3. Υπηρεσία σε αντικείμενα του κλάδου τους, σε θέματα αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους και σε διοικητικά θέματα.

4. Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.).

5. Κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενα του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου, πιστοποιημένη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7. Γνώση ξένης γλώσσας, αποδεικνυόμενη από σχετικούς τίτλους που αναγνωρίζονται και ισχύουν και για τις προσλήψεις από το Α.Σ.Ε.Π.

8. Συμμετοχή, ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος, σε επιτροπές και ομάδες εργασίας ή έργου, για την εκπόνηση μελετών, νόμων και αποφάσεων για θέματα του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον αυτά έχουν ολοκληρωθεί και υποβληθεί αρμοδίως, καθώς και συμμετοχή σε Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά συμβούλια.

9. Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης ή σεμιναρίων, σε αντικείμενα του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης και πληροφορικής που διοργανώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, τη Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., το ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή από άλλο φορέα του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Κατοχή των αναγκαίων θεωρητικών ή πρακτικών γνώσεων επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας, καθώς και των απαραίτητων στοιχείων προσωπικότητας για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του Οικονομικού Επιθεωρητή, η οποία διαπιστώνεται ύστερα από προσωπική συνέντευξη, που διενεργείται από ειδική Επιτροπή.

Άρθρο 3
Προσωπική συνέντευξη

Η προσωπική συνέντευξη διεξάγεται μεταξύ του υποψηφίου και της Επιτροπής του άρθρου 6 της παρούσας, με σκοπό τη διαμόρφωση γνώμης εκ μέρους της Επιτροπής για την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία, καθώς και την προσωπικότητα του υποψηφίου.

Άρθρο 4
Αξιολόγηση Κριτηρίων

Τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας Απόφασης αξιολογούνται με τους κατωτέρω Συντελεστές Βαρύτητας και λαμβάνουν, κατ’ αντιστοιχία, το έναντι αυτών ανώτατο όριο βαθμολογίας. Οι συντελεστές βαρύτητας και το ανώτατο όριο βαθμολογίας, έχουν ως εξής:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Συντελεστές Βαρύτητας

Ανώτατο Όριο Βαθμολογίας

1

Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου ή Αναπληρωτή Προϊσταμένου, για κάθε μήνα, σε θέση οργανικής μονάδας επιπέδου:

1.1) Διεύθυνσης

1.2)  Υποδιεύθυνσης

1.3)  Τμήματος

1.4)  Αυτοτελούς Γραφείου ή Τοπικού Γραφείου

- Χρόνος μικρότερος των τριάντα (30) ημερών δεν υπολογίζεται ως μήνας.0,50 

0,50 

0,40 

0,40

15

2

Υπηρεσία σε Οργανικές Μονάδες Επιθεώρησης, για κάθε έτος:

2.1)  Άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών (με ανάθεση).

2.2)  Άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή σε Σώμα Επιθεωρητών άλλου Υπουργείου.

2.3)   Άσκηση καθηκόντων βοηθού Επιθεωρητή στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης ή σε Σώμα Επιθεωρητών άλλου Υπουργείου.

2.4)   Άσκηση καθηκόντων διοικητικού υπαλλήλου στις Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Οικον. Επιθεώρησης (Κ.Υ. & Περιφερειακές) ή σε οποιο­δήποτε Σώμα Επιθεωρητών.

- Χρόνος υπηρεσίας μικρότερος του εξαμήνου δεν λογίζεται ως έτος.

10 

 


44

20

3

Υπηρεσία για κάθε έτος:

3.1)  Σε ελέγχους για αντικείμενα του κλάδου τους.

3.2)   Εκτός ελέγχων στα αντικείμενα του κλάδου τους.

3.3)   Σε θέματα αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους.

3.4)   Σε διοικητικά θέματα.

- Χρόνος υπηρεσίας μικρότερος του εξαμήνου δεν λογίζεται ως έτος και χρόνος πέραν της δεκαετίας δεν αξιολογείται.


1,5 

1,5

20

4

Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.).

5

5

5

Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος:

5.1)  Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενα του Υπουργείου Οικονομικών. Σε άλλο αντικείμενο.

5.2)  Μεταπτυχιακός τίτλος σε αντικείμενα του Υπουργείου Οικονομικών. Σε άλλο αντικείμενο.


2

5

6

Γνώση χειρισμού Η/Υ, ανά αντικείμενο.

1,3

4

7

Γνώση ξένων γλωσσών:

7.1)  άριστη

7.2)   πολύ καλή

7.3)   καλή


2

4

8

Συμμετοχή σε επιτροπές, ομάδες εργασίας ή έργου ή σε συλλογικά όργανα, ανά συμμετοχή για κάθε κατηγορία.

0,5

4

9

Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων: Για κάθε ημέρα παρακολούθησης την τελευταία δεκαετία.

0,1

3

10

Κατοχή των αναγκαίων θεωρητικών ή πρακτικών γνώσεων επιστημο­νικής και επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας, καθώς και των απαραίτητων στοιχείων προσωπικότητας για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του Οικονομικού Επιθεωρητή, η οποία διαπιστώνεται ύστε­ρα από προσωπική συνέντευξη, που διενεργείται από ειδική Επιτροπή.

1-20

20

 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

100
Άρθρο 5
Διαδικασία αξιολόγησης

Η ακολουθούμενη διαδικασία της κατ’ άρθρο 4 αξιολόγησης των κριτηρίων, έχει ως εξής:

1. Κάθε Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού, στην οποία ανήκουν, ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση, οι υποψήφιοι, συντάσσει πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, που ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει σύμφωνα με τα κριτήρια «1» μέχρι και «9» του προηγούμενου άρθρου.

2. Η κατά τα ανωτέρω μοριοδότηση κάθε υποψηφίου αποτυπώνεται σε έντυπο σημείωμα, το οποίο κοινοποιείται με τη φροντίδα των υπηρεσιών Διοικητικού/Προσωπικού στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους προκειμένου να λάβουν γνώση, τάσσοντας προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ώστε αυτοί να υποβάλουν αίτημα για διόρθωση σε περίπτωση αμφισβήτησης της μοριοδότησής τους.

Στην περίπτωση που η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού κάνει δεκτό το αίτημα του υπαλλήλου, διορθώνει το αντίστοιχο έντυπο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση το αίτημα του υπαλλήλου επισυνάπτεται στο έντυπο σημείωμα μαζί με τις αντιρρήσεις της Υπηρεσίας και τίθεται υπόψη της Επιτροπής του άρθρου 6, η οποία και αποφαίνεται τελικά επ’ αυτού. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια να επιληφθεί και να οριστικοποιήσει τη μοριοδότηση των υπαλλήλων είναι η Επιτροπή του άρθρου 6, στην οποία και διαβιβάζονται τα ανωτέρω έντυπα σημειώματα των υποψηφίων μαζί με το προσωπικό μητρώο τους.

Η Επιτροπή, αφού εξετάσει τα στοιχεία των υποψηφίων που διαβιβάστηκαν από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού και αποφανθεί επί των ενστάσεων, αποστέλλει σε αυτούς πρόσκληση με την οποία καλούνται ενώπιον της για την, κατ’ άρθρο 3, προσωπική συνέντευξη.

3. Μετά τη διεξαγωγή της συνέντευξης, υπολογίζεται από την Επιτροπή ο συνολικός αριθμός των μορίων που λαμβάνει κάθε υποψήφιος και συντάσσεται ο οριστικός πίνακας μοριοδότησης αυτών, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, που έλαβε κάθε υποψήφιος στα κριτήρια «1» μέχρι και «10».

4. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολικά στα κριτήρια «1» μέχρι και «10» πενήντα (50) τουλάχιστον μόρια, στη δε συνέντευξη έχουν βαθμολογηθεί με βαθμό 12 και άνω.

5. Η Επιτροπή μετά την σύνταξη του οριστικού πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων, συντάσσει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, τον οποίο και αποστέλλει στη Διεύθυνση Προσωπικού Επιθεώρησης, για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.
Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα μεταταχθούν δεν μπορεί να ξεπερνά τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν.

6. Σε περίπτωση που προκύψει, μεταξύ υποψηφίων, ίσο συνολικό άθροισμα βαθμολογίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας Απόφασης, με την εξής σειρά προτεραιότητας:

1. Κριτήριο παραγράφου 3
2. Κριτήριο παραγράφου 10
3. Κριτήριο παραγράφου 2
4. Κριτήριο παραγράφου 1
5. Κριτήριο παραγράφου 4
6. Κριτήριο παραγράφου 5
7. Κριτήριο παραγράφου 6
8. Κριτήριο παραγράφου 7
9. Κριτήριο παραγράφου 8
10. Κριτήριο παραγράφου 9

Άρθρο 6
Συγκρότηση και ορισμός Μελών της Επιτροπής άρθρου 16 παρ. 9 ν. 2873/2000

Η συγκρότηση και ο ορισμός των μελών της Επιτροπής θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 16 παρ. 9 ν. 2873/2000 (Απόφαση Υπουργού που θα ορίζει τη σύνθεση των μελών με τις ιδιότητες και τον κλάδο προέλευσης).

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ.Π.Ε.1108508 ΕΞ 2011/27−07−2011 (Β'2001) Α.Υ.Ο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο