Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-11-2012 ]

Αριθμ. Δ5ΗΛ/ Γ/ Φ1/οικ. 23278/23.11.2012 Συμπληρωματικές Διατάξεις για μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας, τύπος και περιεχόμενο Συμπληρωματικών Συμβάσεων Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ και Τεχνικό Προσάρτημα Μονάδων ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ

(Συμπληρωματικές Διατάξεις για μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας, τύπος και περιεχόμενο Συμπληρωματικών Συμβάσεων Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ και Τεχνικό Προσάρτημα Μονάδων ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 23278

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).

2. Το π.δ. 381/1989 « Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α'168), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α' 154), σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α' 19), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 85) και σε συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α' 213), το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α' 221) και το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α' 56).

3. Το π.δ. 86/2012 « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 141/21.06.2012).

4. Την υπ' αριθμ. 34240/6.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου (ΦΕΚ Β' 2101/9.7.2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 15378/19.07.2012 απόφαση (ΦΕΚ Β' 2166/19.7.2012).

5. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 129), όπως ισχύει και ειδικά το άρθρο 12 παρ. 3 αυτού.

6. Το ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσο χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 8), όπως ισχύει και ειδικά το άρθρο 6, παρ. 4β αυτού.

7. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της ανωνύμου εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 201), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπ' αριθμ. Δ5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15606/2009 (ΦΕΚ Β'1420) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία καθορίζονται εναρμονισμένες τιμές αναφοράς των βαθμών απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

10. Την υπ' αριθμ. Δ5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/2009 (ΦΕΚ Β'1420) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία καθορίζονται λεπτομέρειες της μεθόδου υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και της αποδοτικότητας συμπαραγωγής, όπως ισχύει.

11. Την υπ' αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.8786/2010 (ΦΕΚ Β' 646) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισμού Διασφάλισής του.

12. Το ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α' 85), όπως ισχύει.

13. Την υπ' αριθμ. Α.Υ./Φ1/οικ.17149/2010 (ΦΕΚ Β' 1497) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.3 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, πλην ηλιοθερμικών και υβριδικών σταθμών.

14. Το ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179), όπως ισχύει.

15. Την απόφαση ΡΑΕ 56 (ΦΕΚ Β' 104/31.1.2012) για την έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

16. Την απόφαση ΡΑΕ 57 (ΦΕΚ Β' 103/31.1.2012) για την έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

17. Την απόφαση ΡΑΕ 1599 (ΦΕΚ Β' 179/6.2.2012) για την οριστική έγκριση του τεύχους «Προδιαγραφές Μετρητών και Μετρήσεις Μεγεθών σε απαίτηση της υπ' αριθμ. Δ6/Φ1/οικ. 8786/6.5.2010 Υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και μηχανισμού διασφάλισής του».

18. Την υπ' αριθμ. Δ5ΗΛ/Γ/Φ1/749 (ΦΕΚ Β'889/22.3.2012) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας και την συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρισμού.

19. Το ν. 4062/2012 «Για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ  Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές  κριτήρια αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών» (ΦΕΚ Α' 70/30.3.2012), όπως ισχύει.

20. Την εισήγηση της ΛΑΓΗΕ ΑΕ με ΑΠ ΑΡ./ΗΜ./ ΛΑΓΗΕ5657/04.09.2012 (ΑΠ Γρ Γενικού Γραμματέα 8040/04.09.2012) και το Έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ με ΑΠ ΓρΔ/3001/14.11.2012 (ΑΠ ΥΠΕΚΑ 22633/15.11.2012).

21. Τη Γνώμη της ΡΑΕ 8/2012, η οποία διαβιβάστηκε με το 052652/21.09.2012 Διαβιβαστικό Έγγραφο της Αρχής (ΑΠ Γρ. Γενικού Γραμματέα 8191/25.09.2012).

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 1 
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και της Δ5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 (ΦΕΚ Β'1420/15.07.2009), όπως ισχύει, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
«Φορέας Πιστοποίησης»: Κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Αναφέρεται επίσης ως «Φορέας Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης» ή «Πιστοποιημένος Φορέας».
«Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.»: Το Μητρώο των Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης που τηρεί η ΛΑΓΗΕ ΑΕ στα πλαίσια εφαρμογής της παρούσας.
«Ηλεκτρική Ενέργεια στο Σημείο Σύνδεσης Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ με το Σύστημα (MQD)»: η ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται από Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Σύστημα απομειωμένη κατά την ενδεχόμενη απομάστευση ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα για την εξυπηρέτηση εσωτερικών φορτίων της Μονάδας.
«Ηλεκτρική Ενέργεια στο Σημείο Σύνδεσης Μονάδας του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ με το Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο μη Δια συνδεδεμένων Νησιών (MQR)»: η ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται από Μονάδα ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ στο Σύστημα ή στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στο Δίκτυο μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
«Τελικός Δείκτης Αξιοπιστίας (Re)»: η δυαδική κατάσταση που προσδιορίζει την αξιοπιστία των τιμών των μεγεθών που αποτελούν δεδομένα εισόδου στο λογισμικό ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και κατά συνέπεια την αξιοπιστία όλων των υπολογισμών. Όταν η κατάσταση αυτή έχει τιμή Re=1 τότε οι υπολογισμοί θεωρούνται αποδεκτοί, ενώ όταν η κατάσταση έχει τιμή Re=0 τότε οι υπολογισμοί θεωρούνται μη αποδεκτοί.
«Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ (Ε΄CHP,D)»: η ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή (Ε΄CHP) Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ, εφόσον αυτή είναι ΣΗΘΥΑ και ο αντίστοιχος Τελικός Δείκτης Αξιοπιστίας έχει τιμή Re=1, ανηγμένη στο σημείο σύνδεσης της Μονάδας με το Σύστημα και απομειωμένη κατά το τμήμα της (Ε΄CHP,UN) που αντιστοιχεί σε ενδεχόμενη «Μη Επιβεβλημένη Μεταβολή Παραγωγής», (UNINSTQ), όπως αυτή ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
«Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ Μονάδας του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ (Ε΄CHP,R)»: η ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή (Ε΄CHP) Μονάδας του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, εφόσον είναι ΣΗΘΥΑ και ο αντίστοιχος Τελικός Δείκτης Αξιοπιστίας έχει τιμή Re=1, ανηγμένη στο σημείο σύνδεσης της Μονάδας με το Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
«Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας μη ΣΗΘΥΑ, Μονάδας του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ ΣΗΘΥΑ (Ε΄non)»: η Ηλεκτρική Ενέργεια στο Σημείο Σύνδεσης Μονάδας ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ με το Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (MQR), απομειωμένη κατά τη Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ Μονάδας του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ (Ε΄CHP,R)
«Μέση Μηνιαία Τιμή»: είναι η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος σταθμισμένη ως προς τη συνολική παραγωγή του αντίστοιχου μήνα, όπως τα μεγέθη αυτά ορίζονται στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.

Άρθρο 2 
Αρμοδιότητες

Για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 12 της παρούσας απόφασης για τις Μονάδες ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) ή στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) αρμόδιος φορέας είναι η ΛΑΓΗΕ Α.Ε., ενώ για τις Μονάδες ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών αρμόδιος φορέας είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

Άρθρο 3
Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. τηρεί Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης. Για την εγγραφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου στο Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. υποβάλλεται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. από το Νομικό Πρόσωπο αίτηση εγγραφής. Με την αίτηση συνυποβάλλονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά έτσι ώστε να τεκμαίρεται στην ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ότι το Νομικό Πρόσωπο πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσας για την εγγραφή του στο εν λόγω Μητρώο. Εντός χρονικού διαστήματος εικοσιπέντε εργάσιμων ημερών η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου μετά από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών της αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι του Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και κοινοποιεί την απόφαση στο Νομικό Πρόσωπο και στη ΡΑΕ. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η ΛΑΓΗΕ ΑΕ, αναρτά στην ιστοσελίδα της πρόσκληση για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο Μητρώο.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Φορέων
Πιστοποίησης Επαλήθευσης και Επιθεώρησης

1. Ο Φορέας Πιστοποίησης είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που εδρεύει εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας, και το οποίο μπορεί να διασφαλίσει με αμεροληψία, εγκυρότητα και αξιοπιστία την πιστοποίηση, τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των μετρούμενων και υπολογιζόμενων μεγεθών σχετικά με τον προσδιορισμό της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας (MWh) από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Ο Φορέας Πιστοποίησης διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό ή/και στη λειτουργία μονάδων συμπαραγωγής, καθώς και στη διεξαγωγή και πιστοποίηση μετρήσεων μεγεθών που αφορούν καύσιμα ή/ και ηλεκτρική και θερμική ενέργεια σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

3. Ο Φορέας Πιστοποίησης διαθέτει στο ανθρώπινο δυναμικό του ικανό αριθμό έμπειρων επιθεωρητών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα σχετικά με εγκαταστάσεις παραγωγής θερμικής, μηχανικής και ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι θα εγγυώνται τη διενέργεια επιθεωρήσεων και την παροχή σχετικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

4. Ο Φορέας Πιστοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διαχειριστική και οργανωτική επάρκεια για την εκτέλεση του σκοπού του, η οποία τεκμηριώνεται με τις αναγκαίες διαπιστεύσεις.

5. Ο Φορέας Πιστοποίησης διαθέτει διαπίστευση από φορέα διαπίστευσης, μέλος της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης των φορέων διαπίστευσης. Η διαπίστευση είναι άμεσα σχετιζόμενη με τις ως άνω απαιτήσεις εμπειρίας του Φορέα Πιστοποίησης και αφορά τον τομέα μηχανικής/θερμικής ενέργειας ή/και ηλεκτρικής ενέργειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων, και ακολουθεί τα πρότυπα ανάλογα αυτών κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020 ή/και ΕΝ 45011.

Άρθρο 5
Συλλογή Μεγεθών των Εγκαταστάσεων ΣΗΘΥΑ από το Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ ΑΕ και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

1. Οι Παραγωγοί που διαθέτουν Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ ή Μονάδα ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ εγκαθιστούν με ευθύνη τους στις εγκαταστάσεις τους «Τοπική Ψηφιακή Μονάδα Συλλογής και Επεξεργασίας Μετρήσεων, Σημάνσεων και των αντίστοιχων Δεικτών Αξιοπιστίας», εφεξής «Τοπικός Επεξεργαστής».

2. Ο Τοπικός Επεξεργαστής συγκεντρώνει όλα τα ωριαία Πρωτογενή Μεγέθη (Μετρήσεις  Σημάνσεις και τους αντίστοιχους Δείκτες Αξιοπιστίας) από τους Μετρητές ή/ και τους Συγκεντρωτές και δημιουργεί, μετά την κατάλληλη επεξεργασία τους, τα ωριαία Δευτερογενή Μεγέθη.

3. Ο Τοπικός Επεξεργαστής δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο με τα ωριαία Δευτερογενή Μεγέθη του εκάστοτε ημερολογιακού μήνα λαμβάνοντας υπόψη την κατώτερη θερμογόνο ικανότητα του καυσίμου, η οποία, στην περίπτωση του Φυσικού Αερίου, καθορίζεται για κάθε Μονάδα ΣΗΘΥΑ σε ωριαία βάση από το Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το μετρητή έκαστης Μονάδας. Η μορφή των ηλεκτρονικών αρχείων αποστολής και ο τύπος γραμμογράφησής τους καθορίζεται και κοινοποιείται στον Παραγωγό από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

4. Το ηλεκτρονικό αρχείο αποστέλλεται αυτόματα έως την 8η ημέρα του ημερολογιακού μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα αναφοράς των Δευτερογενών Μεγεθών, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τον υπολογισμό της εκάστοτε Συμβατικής Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΣΗΘΥΑ, με σκοπό την αποζημίωση του Παραγωγού και την έκδοση των αντίστοιχων Εγγυήσεων Προέλευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ ΑΕ ή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επιστρέφει ηλεκτρονικό αρχείο επιβεβαίωσης ορθής λήψης στον Τοπικό Επεξεργαστή της Μονάδας ΣΗΘΥΑ.

5. Η συλλογή Δευτερογενών Μεγεθών μέσω του ηλεκτρονικού αρχείου για την Εκκαθάριση της εκάστοτε Συμβατικής Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΣΗ ΘΥΑ και την έκδοση Εγγυήσεων Προέλευσης από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποκαθιστά κάθε υποχρέωση του Παραγωγού για αυτοτελή τηλεμετάδοση κάθε μέτρησης εντός των ορίων της εγκατάστασής του προς τα συστήματα της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

6. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποστέλλει στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. όλα τα απαραίτητα μεγέθη, έτσι ώστε η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 6
Υπολογισμός Συμβατικής Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ, Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ

Η Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ, Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ, υπολογίζεται σε ωριαία βάση ως εξής:

Εάν Re=1 τότε E' CHP D = MQD ECHP/EC - E' CHP UN

Εάν Re=0 τότε E' CHP D = 0

Σε κάθε περίπτωση, η Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ, για το σύνολο των μετρήσεων κατά τη μηνιαία εκκαθάριση, δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά μέσο όρο την ηλεκτρική ενέργεια ΣΗΘΥΑ που υπολογίζεται με βάση την ανά ώρα μέγιστη παραγόμενη χρήσιμη θερμότητα HCHP, όπως αυτή υποβάλλεται από τον παραγωγό και εγκρίνεται με την απόφαση Έγκρισης Ειδικών Λειτουργικών Όρων για Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΥΑ Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 (ΦΕΚ Β' 1420/15.07.2009).

Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αποστέλλει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. όλα τα ανωτέρω απαραίτητα μεγέθη, έτσι ώστε η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 7
Υπολογισμός Συμβατικών Ποσοτήτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Μονάδας ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ

1. Η Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ, Μονάδας του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ ΣΗΘΥΑ, υπολογίζεται σε ωριαία βάση ως εξής:

Εάν Re=1 τότε E' CHP R = MQR ECHP/EC

Εάν Re=0 τότε E' CHP R = 0

2. Η Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας μη ΣΗΘΥΑ, Μονάδας του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ ΣΗΘΥΑ, υπολογίζεται σε ωριαία βάση ως εξής:

E' NON = MQR - E' CHP R

Άρθρο 8
Καθορισμός τύπου και περιεχομένου Συμπληρωματικών Συμβάσεων Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ

Η Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνάπτεται μεταξύ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και του Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ, είναι συμπληρωματική ως προς την Σύμβαση Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και αναφέρεται πάντοτε στην Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ, Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ, (Ε΄CHP,D), όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 1 και υπολογίζεται στο Άρθρο 6 της παρούσης. Η εν λόγω σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΗΘΥΑ
Στον Πειραιά, σήμερα..........................

ΜΕΤΑΞΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.», με την ιδιότητά της ως Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εδρεύει στην οδό Κάστορος αρ. 72 Τ.Κ. 185 45, Πειραιάς και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον................. , με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ.................................... , δυνάμει της υπ'αριθ........................ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, αφενός

ΚΑΙ

Της με την επωνυμία «....................... » και το διακριτικό τίτλο «......................... » (που στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται «Παραγωγός»), που εδρεύει στ.................... οδός............. , αριθ.................. , του Δήμου (ή της Κοινότητας)...................... , του Νομού...................... , Τ.Κ..................... και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον κ ................. , με Α.Φ.Μ.................. , της Δ.Ο.Υ................... , (διαχειριστή ή δυνάμει της υπ'αριθ..................... Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της) [Του........................... (ονοματεπώνυμο), Α.Φ.Μ.................. της Δ.Ο.Υ.............. ο οποίος κατοικεί στ.............. οδός ............ Αριθ......... (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)] αφετέρου, που έλαβαν υπόψη:

α) το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) το ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της ανωνύμου εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 201), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) την από 3.5.2001 υπογραφείσα Σύμβαση Παραχώρησης Ελέγχου του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ του ΔΕΣΜΗΕ και του Κυρίου του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.8219/3.5.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,

δ) το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 129), όπως ισχύει,

ε) την υπ' αριθμ. Α.Υ Δ6/Φ1/οικ.18359 (ΦΕΚ Β'1442/2.10.06) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία εγκρίθηκε η πρότυπη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, 

στ) το ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 8), όπως ισχύει, 

ζ) την υπ' αριθμ. Δ5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15606/2009 (ΦΕΚ Β' 1420) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία καθορίζονται εναρμονισμένες τιμές αναφοράς των βαθμών απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, όπως ισχύει,

η) την υπ' αριθμ. Δ5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/2009 (ΦΕΚ Β'1420) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία καθορίζονται λεπτομέρειες της μεθόδου υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και της αποδοτικότητας συμπαραγωγής, όπως ισχύει,

θ) την υπ' αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.8786/2010 (ΦΕΚ Β' 646) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισμού Διασφάλισής του, 

ι) το ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α' 85), όπως ισχύει, 

ια) το ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179) όπως ισχύει,

ιβ) την απόφαση ΡΑΕ 56 (ΦΕΚ Β' 104/31.1.2012) για την έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύει,

ιγ) την απόφαση ΡΑΕ 57 (ΦΕΚ Β' 103/31.1.2012) για την έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύει, 

ιδ) απόφαση ΡΑΕ 1599 (ΦΕΚ Β' 179/6.2.2012) για την οριστική έγκριση του τεύχους «Προδιαγραφές Μετρητών και Μετρήσεις Μεγεθών σε απαίτηση της υπ' αριθμ. Δ6/Φ1/οικ. 8786/6.5.2010 Υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και μηχανισμού διασφάλισής του».

ιε) την υπ' αριθμ. Δ5ΗΛ/Γ/Φ1/749 (ΦΕΚ Β'889/22.3.2012) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας και την συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρισμού,

ιστ) το ν. 4062/2012 «Για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ  Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές  κριτήρια αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών», (ΦΕΚ Α' 70/30.3.2012)

ιζ) την με αριθμ Άδεια Παραγωγής

ιη) την με αριθμ Άδεια Εγκατάστασης

ιθ) την από Σύμβαση Σύνδεσης,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο Πρώτο 
Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί συμπληρωματικό μέρος της Σύμβασης Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) που έχει συνάψει ο Παραγωγός με τον Λειτουργό της Αγοράς, ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για την Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ του Παραγωγού που είναι εγκατεστημένη στη θέση «......... », του Δήμου (ή της Κοινότητας)............. , του Νομού.................... και η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφεξής ΚΣΗΕ, όπως εκάστοτε ισχύει. Η ενεργοποίηση της Σύμβασης Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού επέρχεται δια της εγγραφής του Παραγωγού στο Μητρώο Συμμετεχόντων. Δια της εγγραφής του Παραγωγού στο Μητρώο Συμμετεχόντων επέρχεται επίσης και η ενεργοποίηση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που συνάπτει ο Παραγωγός με τον Διαχειριστή του Συστήματος, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφεξής ΚΔΣ, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τηρεί Μητρώο Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΔΣ.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύναψη της παρούσας Σύμβασης είναι ο Παραγωγός να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού.

4. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, να διενεργεί συμπληρωματικές πιστώσεις ή χρεώσεις προς τον Παραγωγό για την «Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ» (Ε΄CHP,D), όπως αυτή ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.

5. Ο Παραγωγός σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις και όρους συμφωνεί και αποδέχεται τις ως άνω συμπληρωματικές πιστώσεις ή χρεώσεις από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει την ως άνω ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας (Ε΄CHP,D). Η ποσότητα αυτή αποτελεί μέρος της συνολικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από την Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ του Παραγωγού.

6. Ως ημερομηνία έναρξης συμπληρωματικών πιστώσεων ή χρεώσεων από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τον Παραγωγό σύμφωνα με το Πέμπτο Άρθρο της παρούσας, συμφωνείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και από τα δύο μέρη, υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των όρων του Τρίτου Άρθρου της παρούσας.

Άρθρο Δεύτερο 
Συμμόρφωση με τους Κώδικες και τη Σχετική Νομοθεσία

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΣΗΕ και του ΚΔΣ, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και με το σύνολο του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ρητά από την παρούσα Σύμβαση διέπεται από τον ΚΣΗΕ και τον ΚΔΣ, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και με το σύνολο του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο Τρίτο 
Προϋποθέσεις εφαρμογής

1. Προϋποθέσεις για την έναρξη συμπληρωματικών πιστώσεων ή χρεώσεων από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τον Παραγωγό σύμφωνα με το Πέμπτο Άρθρο της παρούσας Σύμβασης, είναι:

• Η κατοχή εκ μέρους του Παραγωγού της απαιτούμενης Άδειας Λειτουργίας.

• Η κατοχή εκ μέρους του Παραγωγού Τεχνικού Προσαρτήματος εγκεκριμένου από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με το Έβδομο Άρθρο της παρούσας (εφεξής Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα).

2. Στη περίπτωση που η έκδοση Εγκεκριμένου Τεχνικού Προσαρτήματος έχει προηγηθεί της έκδοσης Άδειας Λειτουργίας, οι συμπληρωματικές πιστώσεις ή χρεώσεις για την Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ που εγχύθηκε στο Σύστημα μετά την έκδοση Εγκεκριμένου Τεχνικού Προσαρτήματος και πριν από την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας, ήτοι της αντίστοιχης περιόδου της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού, διενεργούνται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τον κάτοχο της Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ μετά την έκδοση της Αδείας Λειτουργίας.

Άρθρο Τέταρτο 
Διάρκεια Σύμβασης

1. Η παρούσα Σύμβαση, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων αυτής και της κείμενης νομοθεσίας, ισχύει από την υπογραφή της και η διάρκειά της είναι είκοσι (20) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία έκδοσης της Άδειας Λειτουργίας.

2. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης λήγει αυτοδίκαια σε περίπτωση α) λήξης της ισχύος της Άδειας Παραγωγής ή της Άδειας Λειτουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί στο όνομα του Παραγωγού, β) ανάκλησης με πράξη της Διοίκησης ή ακύρωσης με δικαστική απόφαση, γ) ακύρωσης Εγκεκριμένου Τεχνικού Προσαρτήματος μετά από ανεπιτυχή Επιθεώρηση, και δ) διαγραφής του Παραγωγού από το Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος ΗΕΠ.

Άρθρο Πέμπτο 
Τιμολόγηση Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Ο Παραγωγός, ο σταθμός του οποίου συνδέεται στο Σύστημα, και συμμετέχει στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ και στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος, πιστώνεται ή χρεώνεται, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας (Ε΄CHP,D), συμπληρωματικά με την πίστωση του Παραγωγού από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. βάσει της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ σύμφωνα με τον ΚΣΗΕ και την πίστωση του Παραγωγού από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. βάσει της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης σύμφωνα με τον ΚΔΣ, με το αντίστοιχο χρηματικό ποσό έτσι ώστε η ανωτέρω ποσότητα, ήτοι η «Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ», Ε΄CHP,D, να αποζημιωθεί τελικά με την τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ όπως αυτή καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του ΚΣΗΕ και του ΚΔΣ, υποβάλλει εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και διαθέτει Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα.

2. Η συμπληρωματική πίστωση ή χρέωση υπολογίζεται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε λαμβάνοντας υπόψη την πίστωση του Παραγωγού από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. που υπολογίζεται κατά την Εκκαθάριση του ΗΕΠ σύμφωνα με τον ΚΣΗΕ και αντιστοιχεί στην ένταξη του συνόλου ή τμήματος της Ποσότητας Ε΄CHP,D στον ΗΕΠ, και την πίστωση του Παραγωγού από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που υπολογίζεται κατά την Εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης σύμφωνα με τον ΚΔΣ και αντιστοιχεί στη συμμετοχή του συνόλου ή τμήματος της Ποσότητας Ε΄CHP,D στην Εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης.

3. Διευκρινίζεται ότι ενδεχόμενες χρεώσεις που προκύπτουν από τη μη πλήρη συμμόρφωση του Παραγωγού με τις διατάξεις του ΚΣΗΕ και του ΚΔΣ δεν λαμβάνονται υπόψη από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. κατά τον υπολογισμό της συμπληρωματικής πίστωσης ή χρέωσης.

Άρθρο Έκτο 
Μετρήσεις

1. Για τις μετρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στα όρια του Συστήματος ισχύουν τα αναφερόμενα στον ΚΔΣ.

2. Πλέον των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος Άρθρου ισχύουν τα κάτωθι:
α. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εγκαθιστά στο όριο Συστήματος με δαπάνη του Παραγωγού τις αναγκαίες μετρητικές διατάξεις, μέτρησης δεκαπενταλέπτου (15 min) για τον προσδιορισμό τόσο της εισερχόμενης όσο και της εξερχόμενης από το Σύστημα ενεργού και άεργου ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση τα όρια των εγκαταστάσεων του Παραγωγού ορίζονται στις Συμβάσεις Σύνδεσης με το Σύστημα.
β. Σε περίπτωση που για λόγους επαλήθευσης απαιτείται η τοποθέτηση εναλλακτικού μετρητή σε άλλη θέση, το κόστος βαρύνει τον Παραγωγό.
γ. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διενεργεί έκτακτους ελέγχους των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας στα όρια του Συστήματος, όταν αυτό ζητηθεί από τον Παραγωγό. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον Παραγωγό εφόσον ο μετρητής αποδειχθεί ακριβής ή εμφανίσει σφάλμα εντός των προκαθορισμένων ορίων σφάλματος των μετρητικών διατάξεων που ορίζει ο ΚΔΣ για το αντίστοιχο ονομαστικό φορτίο του Παραγωγού.
δ. Για τη διασφάλιση της τηλεμετάδοσης των μετρήσεων από τους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας στα όρια του Συστήματος εγκαθίστανται με δαπάνη του Παραγωγού μία ή περισσότερες αποκλειστικές τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις.

3. Για τις μετρήσεις από Διατάξεις Μέτρησης εντός των ορίων της εγκατάστασης του Παραγωγού που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της Συμβατικής Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ ισχύουν τα αναφερόμενα στο Πρότυπο Τεχνικό Προσάρτημα όπως αυτό ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και αποτελεί Παράρτημα της Παρούσας.

4. Πλέον των αναφερομένων στις παρ. 1&2 του παρόντος Άρθρου ισχύουν τα κάτωθι:
α. Ο Παραγωγός θα τοποθετήσει με δαπάνες του, εντός των εγκαταστάσεων του σταθμού, στα σημεία που προβλέπονται στην ΥΑ Δ5ΗΛ /Γ/Φ1/οικ.15641 (ΦΕΚ Β' 1420/15.7.2009) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Άρθρου 4 της ΥΑ Δ6/Φ1/οικ.8786 (ΦΕΚ' 646/14.05.2010) και της απόφασης ΡΑΕ 1599/2011 (ΦΕΚ Β' 179/06.02.2012), τις απαραίτητες μετρητικές διατάξεις για την ωριαία μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους ακροδέκτες της γεννήτριας, της χρήσιμης θερμικής ενέργειας, της ενέργειας καυσίμου και κάθε άλλη απαραίτητη μετρητική διάταξη σύμφωνα με το Τεύχος Μελέτης του Τεχνικού Προσαρτήματος.
β. Όλες οι Μετρητικές Διατάξεις εντός των ορίων της εγκατάστασης του Παραγωγού που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ πρέπει να σφραγίζονται με συγκεκριμένη διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα.
γ. Ο Παραγωγός υποχρεούται να μεριμνά για τη διενέργεια Ετήσιας Τακτικής Επιθεώρησης όλων των Μετρητικών Διατάξεων που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεών του και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ. Η Ετήσια Τακτική Επιθεώρηση, διενεργείται από Φορέα Πιστοποίησης επιλογής του Παραγωγού και ο Παραγωγός υποχρεούται να υποβάλει στην ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αντίστοιχη Έκθεση Πιστοποίησης σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα. Σε κάθε περίπτωση η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δύναται να διενεργεί Έκτακτη Επιθεώρηση όλων των εγκαταστάσεων που συσχετίζονται με τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ με Φορέα Πιστοποίησης δικής της επιλογής και συνεπώς ο Παραγωγός οφείλει να επιτρέπει οποτεδήποτε την πρόσβαση των αρμοδίων προσώπων στις εγκαταστάσεις του. Οι δαπάνες τόσο της Ετήσιας Τακτικής Επιθεώρησης όσο και της Έκτακτης Επιθεώρησης βαρύνουν αποκλειστικά τον Παραγωγό.
δ. Μέχρι την όγδοη ημέρα του επόμενου μήνα, ο Παραγωγός αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για τον υπολογισμό της Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΣΗΘΥΑ. Το αρχείο αυτό παράγεται αυτόματα από τον Τοπικό Επεξεργαστή που έχει εγκαταστήσει ο Παραγωγός και περιλαμβάνει τα ωριαία Δευτερογενή Μεγέθη του προηγούμενου μήνα.

Άρθρο Έβδομο 
Διαδικασία Έγκρισης Τεχνικού Προσαρτήματος

1. Ο Παραγωγός μετά την υπογραφή της παρούσας και την ολοκλήρωση στις εγκαταστάσεις του των απαραίτητων Μετρητικών Διατάξεων και Συστημάτων για τον υπολογισμό της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ υποβάλει στην ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς έγκριση το Τεχνικό Προσάρτημα του σταθμού του όπως αυτό πρότυπα προσδιορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας.

2. Το υποβληθέν Τεχνικό Προσάρτημα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον Παραγωγό, όπως αυτός νομίμως εκπροσωπείται, και από Φορέα Πιστοποίησης επιλογής του Παραγωγού εγγεγραμμένου στο Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

3. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. υποχρεούται εντός τριάντα ημερών να ολοκληρώσει τον έλεγχο του Τεχνικού Προσαρτήματος και να εκδώσει απόφαση σχετικά. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, χωρίς να υπάρχει καμία όχληση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τον Παραγωγό για την υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, τεκμαίρεται σιωπηρή θετική απόφαση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.. Στη περίπτωση θετικής απόφασης η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. υποχρεούται εντός σαράντα πέντε ημερών να υλοποιήσει και να εντάξει την αντίστοιχη ρουτίνα λογισμικού του σταθμού του Παραγωγού στο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σύγκλιση μεταξύ των στοιχείων της απόφασης και εκείνων που προκύπτουν κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, η απόφαση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. θεωρείται οριστική. Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ανακαλεί την απόφαση.

Άρθρο Όγδοο 
Δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Παραγωγού

Ο Παραγωγός οφείλει να επιτρέπει οποτεδήποτε στην ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του. Κάθε επέμβαση, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια των μετρήσεων, ιδίως δε επέμβαση στις σφραγισμένες Μετρητικές Διατάξεις απαγορεύεται, αποτελεί λόγο καταγγελίας της παρούσας από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Για κάθε αναγκαία αποσφράγιση απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Άρθρο Ένατο 
Παροχή στοιχείων Παραγωγού

Ο Παραγωγός οφείλει να παρέχει στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. κατόπιν αιτήματός της ιστορικά καταγεγραμμένα στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεών του. Τέτοια στοιχεία περιλαμβάνουν ενδεικτικά καταγραφές ενέργειας και ισχύος, θερμικής ενέργειας, κατανάλωσης καυσίμου, διαθεσιμότητας επιμέρους μονάδων του σταθμού, καταγραφικά κ.λπ.

Άρθρο Δέκατο 
Λογαριασμοί, Πιστώσεις και Χρεώσεις

1. Ο υπολογισμός συμπληρωματικών πιστώσεων και χρεώσεων γίνεται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με το Πέμπτο Άρθρο της παρούσας Σύμβασης. Προς τούτο αποστέλλεται στον Παραγωγό σχετικό «Μηνιαίο Σημείωμα Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ» στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά και σε ωριαία βάση οι σχετικοί υπολογισμοί. Στο ίδιο Σημείωμα αναφέρονται τυχόν απαιτήσεις της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. από τον Παραγωγό. Με βάση τις αντίστοιχες πιστώσεις και χρεώσεις του πιο πάνω Σημειώματος ο Παραγωγός και η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. εκδίδουν τα αντίστοιχα τιμολόγια. Τα τιμολόγια που εκδίδει ο Παραγωγός αποστέλλονται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για εξόφληση και είναι πληρωτέα μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την κατάθεσή τους στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

2. Η εξόφληση των τιμολογίων του Παραγωγού γίνεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ακόμη και αν υπάρχουν αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη όσον αφορά την ακρίβεια του λογαριασμού. Το Συμβαλλόμενο Μέρος που έχει αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις τις γνωστοποιεί αμελλητί στο άλλο μέρος. Σε περίπτωση που τελικά διαπιστωθεί σφάλμα, το Συμβαλλόμενο Μέρος σε βάρος του οποίου προκύπτει διαφορά, οφείλει να την επιστρέφει στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος.

Άρθρο Ενδέκατο 
Ανωτέρα βία

1. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ιδίως η πλημμύρα, ο κεραυνός, ο σεισμός, η πυρκαϊά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας των μερών.

2. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το Συμβαλλόμενο Μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, δηλώνει εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή που έλαβε χώρα το γεγονός ανωτέρας βίας, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιές από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού, την πιθανολογούμενη διάρκεια, και οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας.

3. Το Συμβαλλόμενο Μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το Αντισυμβαλλόμενο Μέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών της (ανωτέρας βίας).

4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

Άρθρο Δωδέκατο 
Καταγγελία Σύμβασης

1. Κάθε Συμβαλλόμενος, δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης εξ αυτής απορρεουσών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα σ' αυτήν.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώματος της καταγγελίας ορίζεται η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας των δέκα πέντε (15) ημερών, η οποία τάσσεται με έγγραφο που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στο μέρος που εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, προκειμένου το τελευταίο να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του (προθεσμία αποκατάστασης).

3. Το δικαίωμα καταγγελίας ασκείται με ιδιαίτερο έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας άρχονται μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση του εγγράφου αυτού.

Άρθρο Δέκατο Τρίτο 
Εκχώρηση

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 δεν επιτρέπεται η από τον Παραγωγό οποιαδήποτε εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., τη σχετική ενημέρωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της ΡΑΕ. Η παράβαση του παρόντος Άρθρου θεμελιώνει δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

2. Επιτρέπεται η εκχώρηση και μεταβίβαση των χρηματικών απαιτήσεων του Παραγωγού που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση:
α) προς μία ή περισσότερες Τράπεζες Ελληνικές ή της αλλοδαπής νομίμως εγκατεστημένες και λειτουργούσες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και προς μια ή περισσότερες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), που θα χρηματοδοτήσουν την κατασκευή και λειτουργία του σταθμού. Στην περίπτωση αυτή η πράξη εκχώρησης και μεταβίβασης κοινοποιείται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και την ΡΑΕ και
β) προς οποιαδήποτε συνδεδεμένη με τον Παραγωγό εταιρεία κατά την έννοια του Άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 που σκοπό έχει την κατασκευή και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση της γνωστοποίησης της γενομένης υποκατάστασης, στην ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και την ΡΑΕ.

Πράξη εκχώρησης και μεταβίβασης που διενεργείται κατά τρόπο διάφορο που προβλέπεται ανωτέρω είναι απολύτως άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και της ΡΑΕ.

3. Στην περίπτωση της εκχώρησης και μεταβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί εκχωρήσεως, άρθρα 455 επόμενα, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκχωρητή, του εκδοχέα και του οφειλέτη.

4. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την άσκησή της, σύμφωνα με το Ενδέκατο Άρθρο της παρούσας, το Συμβαλλόμενο Μέρος που προτίθεται να την καταγγείλει, υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του αυτή στα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου.

5. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα του σταθμού σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις, ο νέος κύριος υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Παραγωγού σύμφωνα με το Άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3468/2006.

6. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. συμφωνεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, εφόσον λάβει από τον Παραγωγό έγγραφη αίτηση, να παρέχει έγγραφη δήλωση σ' αυτόν ότι η παρούσα σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει πλήρως (ή ότι έχει τροποποιηθεί).

Άρθρο Δέκατο Τέταρτο 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και άλλοι φόροι/επιβαρύνσεις

Οι συμπληρωματικές πιστώσεις και χρεώσεις σύμφωνα με το Πέμπτο Άρθρο της παρούσας Σύμβασης και όπως αυτές αναγράφονται στο αντίστοιχο Μηνιαίο Σημείωμα Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης ΣΗΘΥΑ δεν περιλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ο φόρος αυτός θα αναγράφεται στα τιμολόγια ξεχωριστά και θα πληρώνεται από τον υπόχρεο Συμβαλλόμενο.

Άρθρο Δέκατο Πέμπτο 
Αποζημιώσεις συμβαλλομένων από προκληθείσες ζημίες

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα απέχει από οποιαδήποτε ζημιογόνα πράξη και θα αποζημιώνει το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για τις άμεσες θετικές ζημιές που θα υποστεί και στο βαθμό που οι ζημιές αυτές προκλήθηκαν από ενέργειες ή παραλείψεις του υπόχρεου σε αποζημίωση (περιλαμβανομένου και του προσωπικού του) από δόλο ή βαρεία αμέλειά του.

Η ευθύνη του υπόχρεου σε αποζημίωση κατά την προηγούμενη παράγραφο μειώνεται αναλογικά στο βαθμό που η ενέργεια ή παράλειψη του δικαιούχου σε αποζημίωση έχει συνεισφέρει στην πρόκληση της ζημίας, τον τραυματισμό ή την περιουσιακή ζημία. Κανένα μέρος δεν δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος για ζημία, αστική ευθύνη, τραυματισμό και καταστροφή που προέκυψε μόνο από δική του αμέλεια ή δόλο.

Άρθρο Δέκατο Έκτο 
Επίλυση Διαφορών

1. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και ο Παραγωγός συμφωνούν ότι καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης.

2. Με την επιφύλαξη κάθε αντίθετης διάταξης του ΚΣΗΕ και του ΚΔΣ, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν ανακύψει κατά την εκτέλεση ή ερμηνεία της παρούσας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ρητά να επιδιώξουν την επίλυση της διαφωνίας τους με φιλικές διαπραγματεύσεις. Στην περίπτωση αυτή συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Διαφοράς, αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους και έναν εκπρόσωπο της ΡΑΕ. Το αποτέλεσμα των φιλικών διαπραγματεύσεων διατυπώνεται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.

3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ρητά συμφωνούν ότι για την επίλυση διαφορών επί τεχνικών θεμάτων, έστω και αν αυτές συνεπάγονται οικονομικές συνέπειες ή επιμερισμό υπαιτιότητας, υποχρεούνται να προσφύγουν σε διαδικασία Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης της ΡΑΕ, η οποία διεξάγεται κατ' αναλογική εφαρμογή των οριζομένων στο Άρθρο 24 του "Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας" (π.δ.139/2001, ΦΕΚ Α' 121/2001). Το πόρισμα της Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης, όσον αφορά το τεχνικό αντικείμενο της διαφοράς, είναι υποχρεωτικό για τα Μέρη. Για τεχνικά θέματα με οικονομικές συνέπειες ή επιμερισμό της υπαιτιότητας και σε περίπτωση μη αποδοχής του οικονομικού μέρους ή του επιμερισμού της υπαιτιότητας του πορίσματος της Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης, το θιγόμενο Μέρος δικαιούται να ζητήσει την επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος Άρθρου.

4. Σε περίπτωση αδυναμίας φιλικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της Επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 2 ή μέσω της Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης που προβλέπεται στην παράγραφο 3, συμφωνείται ότι τα μέρη δύνανται να υπαγάγουν με έγγραφη συμφωνία τους τη διάγνωση της διαφοράς σε Διαιτησία της ΡΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας" (π.δ.139/2001), άλλως ως αρμόδια για την επίλυση αυτής συμφωνούνται τα πολιτικά Δικαστήρια του Πειραιά.

5. Ρητά ορίζεται ότι δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης εκ του γεγονότος ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν ζητήσει την επίλυση της διαφοράς δια της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφοράς, ή της διεξαγωγής Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης που προβλέπεται στην παράγραφο 3, ή έχουν προσφύγει σε Διαιτησία ή στα Δικαστήρια.

Άρθρο Δέκατο Έβδομο 
Τροποποιήσεις

Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνο με έγγραφη και ρητή συμφωνία μεταξύ των μερών ιδίως για την εναρμόνισή της με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς.

Άρθρο Δέκατο Όγδοο 
Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία

1. Επίσημη γλώσσα της παρούσας είναι η ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. Η μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σημειώματα, σχέδια, επιστολές κ.λπ. θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών.

2. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου μεταξύ των συμβαλλομένων, που αφορά στη Σύμβαση, απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου που ορίζεται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ως αποδέκτης αυτών. Ρητά διευκρινίζεται ότι:
α) Έγγραφο που αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία, θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα τηλεομοιοτυπίας του αποδέκτη γνωστοποιήσει την παραλαβή αυτού πριν από την 15η ώρα. Διαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόμενη της αποστολής ημέρα.
β) Υπό τον όρο ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνησαν εγγράφως τον τρόπο τον οποίο θεωρούν ως αποδεικτικό αποστολής εγγράφου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τότε έγγραφο που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποδέκτη κατέγραψε την παραλαβή αυτού πριν την 15η ώρα. Διαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόμενη της αποστολής ημέρα.

Άρθρο Δέκατο Ένατο 
Εφαρμοζόμενο Δίκαιο

1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

2. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Παραγωγός πρέπει να γνωστοποιήσει στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. εγγράφως ορισμένο πρόσωπο ως Εκπρόσωπό του, ο οποίος θα καλείται Κύριος Εκπρόσωπος. Το εν λόγω πρόσωπο θα είναι επίσης και αντίκλητος του Παραγωγού, θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης και θα προβαίνει εξ ονόματός του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως αναφύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας.

3. Εάν ο Παραγωγός δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα, οφείλει να διορίσει αντίκλητο που κατοικεί στην Ελλάδα.

Άρθρο Εικοστό 
Ερμηνευτικές διατάξεις

1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα σύμβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο ν. 2773/1999, στο ν. 3426/2005, στο ν. 3468/2006, στο ν.3734/2009, στο ν. 3851/2010, στο ν.4001/2011, στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ή ΚΣΗΕ, στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή ΚΔΣ, καθώς και στη λοιπή κείμενη νομοθεσία.

2. Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της παρούσας.

3. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις.

4. Η ακυρότητα ορισμένης διάταξης της παρούσας σύμβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα αυτής.

Οι Συμβαλλόμενοι 
Για τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ 

Για τον ΠαραγωγόΆρθρο 11
Μεταβατικές Διατάξεις Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ

Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι καταβολές των συμπληρωματικών πιστώσεων ή χρεώσεων από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τον κάτοχο Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ άρχονται υπό την προϋπόθεση ότι ο Παραγωγός:

1) Έχει συνάψει Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ με τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

2) Διαθέτει Άδεια Λειτουργίας,

3) Έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα Άρθρα 12 και 13 της υπ’ Αριθμ. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 15641 (ΦΕΚ Β΄ 1420/15.07.2009),

4) Έχει εκπληρώσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές απαιτήσεις που ετέθησαν από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., προς τον Παραγωγό, έτσι ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση όλων των υποδομών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για τον προσδιορισμό της «Συμβατικής Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ (Ε΄CHP,D)».

Για Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, οι συμπληρωματικές πιστώσεις ή χρεώσεις για τη Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ που εγχύθηκε στο Σύστημα πριν από την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας και μετά την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων υπό τα σημεία 1, 3 και 4 ανωτέρω, διενεργούνται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τον κάτοχο Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ μετά την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας.

Ο Παραγωγός υποχρεούται εντός τριών μηνών από τη δημιουργία του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. να υποβάλει προς έγκριση στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Τεχνικό Προσάρτημα σύμφωνα με το Παράρτημα Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ του Άρθρου 8 της παρούσας. 

Στη συνέχεια η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. υποχρεούται εντός τριάντα ημερών να ολοκληρώσει τον έλεγχο του Τεχνικού Προσαρτήματος και να εκδώσει θετική ή αρνητική απόφαση σχετικά. Στην περίπτωση θετικής απόφασης η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. οφείλει εντός σαράντα πέντε ημερών να υλοποιήσει και να εντάξει την αντίστοιχη ρουτίνα λογισμικού του σταθμού του Παραγωγού στο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και να εγκρίνει τελικά το Τεχνικό Προσάρτημα.

Εφόσον ο Παραγωγός εντός οκτώ μηνών μετά την δημιουργία του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δεν διαθέτει Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα, η Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας με την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. λήγει αυτοδίκαια.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις Μονάδων ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ

1. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, κάτοχος Μονάδας ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Τεχνικό Προσάρτημα σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας. Το Τεχνικό Προσάρτημα υποβάλλεται εντός τριών μηνών από τη δημιουργία του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Στη συνέχεια, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποχρεούται εντός τριάντα ημερών να ολοκληρώσει τον έλεγχο του Τεχνικού Προσαρτήματος και να εκδώσει θετική ή αρνητική απόφαση σχετικά. 

Στην περίπτωση θετικής απόφασης η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. οφείλει εντός σαράντα πέντε ημερών να υλοποιήσει και να εντάξει την αντίστοιχη ρουτίνα λογισμικού του σταθμού του Παραγωγού στο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και να εγκρίνει τελικά το Τεχνικό Προσάρτημα.

2. Εφόσον ο Παραγωγός εντός οκτώ μηνών μετά την δημιουργία του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δεν διαθέτει Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα τότε το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που παραδίδει στο Σύστημα ή στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στο Δίκτυο μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ήτοι την «Ηλεκτρική Ενέργεια στο Σημείο Σύνδεσης Μονάδας του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ με το Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (MQR)» θεωρείται στο σύνολό της ως Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας μη ΣΗΘΥΑ, (Ε΄non) και αποζημιώνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Ο προσδιορισμός της Συμβατικής Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ, (Ε΄CHP,R) και η έναρξη αποζημίωσης της ποσότητας αυτής με την αντίστοιχη τιμή εφαρμόζονται οποτεδήποτε μελλοντικά υπό την προϋπόθεση απόκτησης από τον Παραγωγό Εγκεκριμένου Τεχνικού Προσαρτήματος.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο