Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-11-2012 ]

Αριθμ. 110706/16.11.2012 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

(Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 110706

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ6/Α΄/26.01.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.06.2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθ. Υ47/3−07−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2105/Β΄/12) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Μάριο Σαλμά» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΥ1α/οικ. 78084/25−07−2012 (ΦΕΚ 2339/Β΄/2012) απόφαση.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41).

8. Την υπ’ αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104744/25.10.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ2912/Β΄/30−10−2012).

9. Την υπ’ αριθ. ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ.153/29.2.2012 (ΦΕΚ544/Β΄/1.03.2012) κοινή υπουργική απόφαση.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται ο κάτωθι κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης:


Ο Ε.Ο.Φ. με απόφασή του δύναται να μεταφέρει φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα από την αρνητική λίστα στην κατηγορία των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθ. ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ.153/29.2.2012 (ΦΕΚ 544/Β΄/1.03.2012) κοινή υπουργική απόφαση.

Ο ανωτέρω κατάλογος αναθεωρείται κατά τους ίδιους χρόνους με το θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, δηλαδή μετά από κάθε έκδοση Γενικού Δελτίου τιμών και του Διορθωτικού αυτού και εντός 60 ημερών από την έκδοση δελτίου τιμών με νέα προϊόντα.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το χρόνο έναρξης εφαρμογής του νέου Θετικού Καταλόγου Συνταγογραφούμενων φαρμάκων και σε κάθε περίπτωση εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
MAΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο