Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-11-2012 ]

Αριθμ. πρωτ.: 52118/7.11.2012 Διευκρινίσεις και συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την καταγραφή φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του ΟΓΑ και των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων

(Διευκρινίσεις και συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την καταγραφή φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του ΟΓΑ και των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 07/11/2012
Αριθμ.πρωτ.52118

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ: Ι΄ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30
10170 ΑΘΗΝΑ
ΣΤ΄ΟΙΚΟΓΕΝ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 7
10433 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.Κέντρο: 2131519100
Ηλεκτρ.Δ/νση: www.oga.gr

ΘΕΜΑ: “Διευκρινίσεις και συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την καταγραφή φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του ΟΓΑ και των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων ”.

ΣΧΕΤ.: Η αρ. 5/2012 εγκύκλιός μας.

Σε συνέχεια της αριθμ. 5/2012 εγκυκλίου μας και με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στον ΟΓΑ από Ανταποκριτές αλλά και από συνταξιούχους ή δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων σχετικά με τη διαδικασία της καταγραφής φυσικής παρουσίας, παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις και συμπληρωματικές οδηγίες:

1. Yπόχρεοι σε καταγραφή φυσικής παρουσίας είναι όσοι συνταξιούχοι και δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία υπόχρεων καταγραφής, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή των Ανταποκριτών.

Πρόσωπα που δεν συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία αυτά δεν έχουν υποχρέωση καταγραφής για το έτος 2012. Για τα πρόσωπα αυτά, κατά την αναζήτησή τους από τους Ανταποκριτές ΟΓΑ στην υπηρεσία “Εκτύπωση ενημερωτικής επιστολής καταγραφής παρουσίας συνταξιούχων ή δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων”, εμφανίζεται η ένδειξη “Δεν είστε υπόχρεος καταγραφής φυσικής παρουσίας για το 2012 !”

Στους υπόχρεους της διενεργούμενης καταγραφής δεν συμπεριλαμβάνονται οι συνταξιούχοι που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό και εισπράττουν εκεί τη σύνταξή τους.

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα αρνούνται να καταγράψουν πρόσωπα -και τα παραπέμπουν στον ΟΓΑ- όταν τα ονομαστικά στοιχεία τους που αναγράφονται στην ενημερωτική επιστολή σε σχέση με τα στοιχεία της ταυτότητας ή της Τράπεζας/ΕΛ.ΤΑ. είτε διαφέρουν ως προς το επώνυμο ή το ονοματεπώνυμο σε ένα ή περισσότερα γράμματα (π.χ. ΜΩΡΑΪΤΟΥ/ ΜΩΡΑΪΤΗ ), είτε το ονοματεπώνυμο/όνομα πατρός είναι διαφορετικό. Στις περιπτώσεις αυτές η διόρθωση του λανθασμένου στοιχείου θα γίνεται είτε από υπαλλήλους των αρμοδίων Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΓΑ (Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων ή Κλάδος Οικογενειακών Επιδομάτων), είτε από τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, ως ακολούθως:

Θα διαγράφεται το λανθασμένο στοιχείο και θα αναγράφεται ευκρινώς το σωστό πάνω στην επιστολή. Η διόρθωση θα φέρει την υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου του ΟΓΑ ή του Ανταποκριτή του ΟΓΑ, καθώς και τη σφραγίδα του ΟΓΑ ή του Δήμου αντίστοιχα.

Προκειμένου να γίνει η οποιαδήποτε διόρθωση, ο συνταξιούχος/ δικαιούχος οικογενειακού επιδόματος θα επιδεικνύει το δελτίο ταυτότητάς του ή το διαβατήριο κ.λ.π.

Όταν η διόρθωση γίνεται από Ανταποκριτή του ΟΓΑ θα αποστέλλεται άμεσα στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ (Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων ή Τμήμα Μητρώου και Πληρωμής Επιδομάτων), το αντίστοιχο έντυπο αναγγελίας της μεταβολής για τη διόρθωση του ονομαστικού στοιχείου, με συνημμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις αλλαγής επωνύμου λόγω αλλαγής στην οικογενειακή κατάσταση (π.χ. διαζύγιο ), θα πρέπει απαραίτητα να μας γνωστοποιείται η εν λόγω αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης και να επισυνάπτεται το σχετικό δικαιολογητικό, όπως διαζευκτήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Όπου απαιτείται ως δικαιολογητικό ιατρική γνωμάτευση, αυτή θα πρέπει να είναι πρόσφατη (τριμήνου). Ιατρικές γνωματεύσεις ιδιωτών ιατρών δεν θα γίνονται δεκτές.

Στις περιπτώσεις δικαιούχων με σοβαρές παθήσεις (απόλυτη αναπηρία, παραπληγία) θα γίνονται δεκτές και αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών του ΙΚΑ παλαιότερες του τριμήνου, οι οποίες θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι ο δικαιούχος αδυνατεί να μετακινηθεί.

Επίσης, στις περιπτώσεις υπέργηρων δικαιούχων που δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω ακριβώς του προκεχωρημένου της ηλικίας τους και μόνο, εάν δεν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση θα γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο δικαιούχος είναι υπέργηρος και για το λόγο αυτό αδυνατεί να μετακινηθεί.

4. Προϋπόθεση για την καταβολή όλων των οικογενειακών επιδομάτων και της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα είναι ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

Επομένως πρόσωπα από τις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό δεν θα καταγραφούν.

Επίσης, δεν θα πρέπει να καταγραφεί δικαιούχος από τους ανωτέρω που ισχυρίζεται ότι διαμένει προσωρινά στο εξωτερικό.Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ, ώστε να ανασταλεί η καταβολή της παροχής και να ερευνηθεί η περίπτωση περαιτέρω.

5. Για την καταγραφή δικαιούχου οικογενειακού επιδόματος που εργάζεται στο εξωτερικό για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή Ελληνικού Ν.Π.Δ.Δ. ή Ελληνικής Τράπεζας ή Οργανισμού ή άλλων Ελληνικών Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, ή δικαιούχου ο οποίος ακολούθησε στο εξωτερικό το/τη σύζυγο, που απουσιάζει για τον ανωτέρω λόγο, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομισθεί, εκτός από τα δικαιολογητικά της παρ. II1α και γ της εγκυκλίου και σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας του.

6. Όπου απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής παραπέμπουμε στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’), όπως συμπληρώθηκε με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α’).

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή (δημόσια υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού) ή τα ΚΕΠ.

7. Δεν κρίνεται απαραίτητο να είναι επικυρωμένα τα φωτοαντίγραφα των δελτίων ταυτότητας ή των διαβατηρίων που θα προσκομισθούν από το πληρεξούσιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

8. Τα δικαιολογητικά για την καταγραφή συνταξιούχων που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία λόγω διανοητικής διαταραχής ( παρ. II2 της εγκυκλίου )απαιτούνται και για την καταγραφή δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων/επιδοματούχων σε καμία περίπτωση δεν θα αποστέλλονται στον ΟΓΑ, αλλά θα τηρούνται στο Αρχείο του Ανταποκριτή, ώστε οποτεδήποτε αναζητηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ για έλεγχο, να είναι διαθέσιμα.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο