Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-11-1997 ]

ΠΟΛ.1307/18.11.1997 Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1038540/3148/0016/ΠΟΛ.1119/4.4.1997 (ΦΕΚ 299/Β/1997)

(Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1038540/3148/0016/ΠΟΛ.1119/4.4.1997 (ΦΕΚ 299/Β/1997) )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 18 Νοεμβρίου 1997
Αριθ. Πρωτ.:1114581/8974/1035/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.20/11/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
2. ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Δ/ΝΣΗ 30η (ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)
Δ/ΝΣΗ 32η (ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

ΠΟΛ.: 1307

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1038540/3148/97/0016/4.4.97 (ΦΕΚ 299/97 τ.ΒΆ).

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν.599/1997, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ανατεθεί κατ' εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές και ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού..." (ΦΕΚ 247 Α').
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.16/1989 "Περί Κανονισμού Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και τοπικών Γραφείων".
4. Τις διατάξεις του Ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211/1995) "Περί αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".
5. Την απόφαση αριθ. 2055840/5.8.1997 "Παράταση οικονομικού έτους".
6. Την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών Είσπραξης και απόδοσης του Φόρου Εισοδήματος και των Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων.
7. Την αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
8. Τη διαπίστωση ότι από την Εφαρμογή της παρούσης δεν θα προκληθεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 και η παράγραφος 6 της απόφασής μας 1038540/3148/, αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:

Α. "α. Τα προεκδιδόμενα αποδεικτικά είσπραξης από 1 Απρίλη μέχρι την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης του Φόρου Εισοδήματος κάθε οικονομικού έτους".

Β. "6. Αναθέτουμε στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης να καταλογίζει τις Τράπεζες με τον οφειλόμενο τόκο, όταν καταθέτουν τα εισπραττόμενα ποσά πέραν του ανωτέρω οριζομένου χρόνου".

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο