Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-11-2012 ]

Αριθμ. Δ6Α 1150547 ΕΞ 1.11.2012 Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)

(Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ6Α 1150547 ΕΞ 2012

(ΦΕΚ Β' 2926/01-11-2012)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α' 38)».

β) των παρ. 2, περίπτωση ΣΤ, 6, 7 και 8, υποπαράγραφος β, του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Α' 180)».

γ) της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α' 226).

δ) του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 128) και του Π.Δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (Α' 259).

ε) του Π.Δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»...» και του Π.Δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Α' 98)».

2. Τις αριθμ. 1062564/1167/Α0006/8-7-2002 (Β' 969) «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ., του κλάδου Εφοριακών», 1082242/1024/Α0006/14.10.2004 (Β' 1580), 1097922/1213/Α0006/6.12.2004 (Β' 1840), 1001397/17/Α0006/4.1.2006 (Β' 11) και Δ6 1070443 ΕΞ/28-5-2010 (Β' 830) υπουργικές αποφάσεις.

3. Την αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2187) «Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α' και Β' Τάξεως».

4. Την αριθμ. Δ6Α1153411 ΕΞ 9.11.2011 (Β' 2656) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες κατανέμονται, των προσόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές, καθώς και των όρων του Συμβολαίου Αποδοτικότητας των ιδίων και των Προϊσταμένων αυτών».

5. Την αριθμ. Δ6Α 1045388 ΕΞ2012/19-3-2012 υπουργική απόφαση (Β' 809) «Διαπίστωση αυτοδικαίως κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Οικονομικών, κατ' εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α')».

6. Την αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Β' 2552) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.».

7. Την αριθμ. Δ6Α 1144680 ΕΞ 19.10.2012 (Β' 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας Δ.Ο.Υ.».

8. Την αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012 (Β' 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.» και τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Β' 2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

9. Την ανάγκη ανακαθορισμού των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών στις Δ.Ο.Υ., λόγω της κατάργησης κενών οργανικών θέσεων αυτού και της αναδιοργάνωσης του δικτύου των Δ.Ο.Υ.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 1062564/1167/Α0006/8.7.2002 (Β' 969) απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αριθμ. 1082242/1024/Α0006/14.10.2004 (Β' 1580), 1097922/1213/Α0006/6-12-2004 (Β' 1840), 1001397/17/Α0006/4-1-2006 (Β' 11) και Δ6 1070443 ΕΞ/28-5-2010 (Β '830) όμοιες και ανακαθορίζουμε, ανά κατηγορία, τις οργανικές θέσεις προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), που θα λειτουργούν μετά από την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης αυτών, ως εξής:

Α.Α

Δ.Ο.Υ

Εφοριακών

 

 

ΑΡΘΡΟ 30 του Ν. 2523/97

ΠΕ

ΤΕ

ΔΕ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

 

 

1

Α' (Α',Β',Γ') Αθηνών - IE'- KB'

 

55

20

25

100

2

Δ' (Δ',Η') Αθηνών - I' - ΙΑ'

 

60

20

25

105

3

ΣΤ'(ΣΤ',Ζ') Αθηνών -Ε'(Ε',Θ') - ΙΣΤ'

 

45

15

35

95

4

IB' Αθηνών - Ζωγράφου

 

35

10

25

70

5

ΙΓ' Αθηνών - ΙΘ' - ΚΓ'

 

50

15

35

100

6

ΙΔ' Αθηνών

 

21

10

14

45

7

ΙΖ' Αθηνών - ΙΗ'

 

35

15

25

75

8

Αγ. Αναργύρων - Ιλίου - Ανω Λιοσίων

 

40

20

35

95

9

Αγ. Δημητρίου-Δάφνης

 

35

15

25

75

10

Αιγάλεω - Χαϊδαρίου

 

34

15

26

75

11

Αμαρουσίου

 

45

15

25

85

12

Βύρωνα

 

19

6

15

40

13

Γαλατσίου - Κ' Αθηνών

 

30

5

25

60

14

Γλυφάδας

 

43

12

25

80

15

Ηλιούπολης - Αργυρούπολης

 

45

20

25

90

16

Α' - Β' Καλλιθέας

 

31

10

24

65

17

Κατοίκων Εξωτερικού

 

25

10

20

55

18

Κηφισιάς - Αγίου Στεφάνου

 

45

15

40

100

19

Ν. Ηρακλείου

 

20

5

15

40

20

Ν. Ιωνίας- Ν. Φιλαδέλφειας

 

36

14

25

75

21

Ν. Σμύρνης

 

23

10

17

50

22

Μοσχάτου

 

20

5

15

40

23

Π. Φαλήρου

 

35

10

25

70

24

Α' Περιστερίου

 

25

15

25

65

25

Β' Περιστερίου-Πετρούπολης

 

45

15

25

85

26

Μεγάλων Επιχειρήσεων

 

116

24

30

170

27

ΦΑΕ Αθηνών

 

125

25

30

180

28

Χαλανδρίου

 

40

15

30

85

29

Αγίας Παρασκευής - Χολαργού

 

48

12

30

90

30

Ψυχικού - ΚΑ' Αθηνών

 

43

12

30

85

 

ΣΥΝΟΛΟ

0

1269

410

766

2445

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

1

Αχαρνών

 

27

8

25

60

2

Παλλήνης - Ανδρου

 

38

15

27

80

3

Κορωπίου - Λαυρίου - Κέας

 

24

12

24

60

 

ΣΥΝΟΛΟ

0

89

35

76

200

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

1

Ελευσίνας - Μεγάρων

 

40

15

30

85

 

ΣΥΝΟΛΟ

0

40

15

30

85

 

νομαρχια πειραια

 

 

 

 

 

1

Α' (Α', Β') Πειραιά (Αίγινας-Πόρου-Ύδρας)

 

40

15

20

75

2

Γ' Πειραιά - Μήλου

 

27

10

23

60

3

Δ' Πειραιά - ΣΤ' Πειραιά

 

40

15

20

75

4

Ε' Πειραιά - Σαλαμίνας

 

38

25

27

90

5

ΦΑΕ Πειραιά

3

57

15

15

90

6

Πλοίων Πειραιά

 

30

13

20

63

7

Νίκαιας - Κορυδαλλού

 

50

20

30

100

 

συνολο

3

282

113

155

553

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Θεσ/νικης

 

 

 

 

 

1

Α' - Β' (Β',Γ') Θεσσαλονίκης

 

55

20

25

100

2

Δ' - Θ'- i' Θεσσαλονίκης

2

50

30

28

110

3

Ε' Θεσσαλονίκης - Νεάπολης

2

53

25

30

110

4

ΣΤ' Θεσσαλονίκης - Τούμπας

 

53

17

25

95

5

Ζ' Θεσσαλονίκης

 

43

17

25

85

6

Η' Θεσσαλονίκης

 

20

10

10

40

7

ΦΑΕ Θεσσαλονίκης

10

45

20

20

95

8

Αμπελοκήπων

 

45

15

25

85

9

Ιωνίας - Αγίου Αθανασίου

 

45

23

17

85

10

Καλαμαριάς

2

58

14

16

90

11

Λαγκαδά (Ζαγκλιβερίου-Σοχού)

 

20

10

10

40

 

συνολο

16

487

201

231

935

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Αιτωλ/νιας

 

 

 

 

 

1

Μεσολογγίου (Μεσολογγίου - Ναυπάκτου)

 

20

12

30

62

2

Αγρινίου ( Αγρινίου -Αμφιλοχίας-Αστακού- Βόνιτσας-Θέρμου)

 

25

13

30

68

 

συνολο

0

45

25

60

130

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Αργολιδας

 

 

 

 

 

1

Ναυπλίου (Ναυπλίου-Κρανιδίου-Σπετσών)

 

25

11

24

60

2

Αργούς

 

12

5

13

30

 

συνολο

0

37

16

37

90

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Αρκαδιας

 

 

 

 

 

1

Τρίπολης (Τρίπολης-Δημητσάνας-Λεωνιδίου- Μεγαλόπολης-Παραλίου Άστρους-Τροπαίων)

 

30

15

30

75

 

συνολο

0

30

15

30

75

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Άρτας

 

 

 

 

 

1

Αρτας

 

19

3

25

47

 

συνολο

0

19

3

25

47

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Αχαϊας

 

 

 

 

 

1

Α' Πατρών (Α' Πατρών - Αιγίου - Ακράτας- Καλαβρύτων- Κλειτορίας)

1

51

13

40

105

2

Γ' Πατρών (Γ' - Β' Πατρών -Κάτω Αχαΐας)

 

30

15

40

85

 

συνολο

1

81

28

80

190

 

 

 

 

 

 

 

1

Νομος Βοιωτιας

 

 

 

 

 

Λειβαδιάς

 

25

11

19

55

2

Θηβών

 

15

9

16

40

 

συνολο

0

40

20

35

95

 

Νομος Γρεβενων

 

 

 

 

 

1

Γρεβενών (Γρεβενών- Δεσκάτης)

 

17

9

14

40

 

συνολο

0

17

9

14

40

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Δραμας

 

 

 

 

 

1

Δράμας (Δράμας- Νευροκοπίου)

 

26

14

20

60

 

συνολο

0

26

14

20

60

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Δωδ/νησου

 

 

 

 

 

1

Ρόδου ( Ρόδου-Καρπάθου)

1

44

25

20

90

2

Κω (Κω-Καλύμνου-Λέρου)

 

20

15

20

55

 

συνολο

1

64

40

40

145

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Έβρου

 

 

 

 

 

1

Αλεξανδρούπολης (Αλεξανδρούπολης- Σουφλίου)

 

30

23

22

75

2

Ορεστιάδας (Ορεστιάδας - Διδυμοτείχου)

 

12

11

22

45

 

συνολο

0

42

34

44

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Ευβοιας

 

 

 

 

 

1

Χαλκίδας (Χαλκίδας-Ιστιαίας-Καρύστου- Κύμης -Λίμνης)

 

60

26

44

130

 

συνολο

0

60

26

44

130

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Ευρυτανιας

 

 

 

 

 

1

Καρπενησίου

 

12

6

12

30

 

συνολο

0

12

6

12

30

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Ζακυνθου

 

 

 

 

 

1

Ζακύνθου

 

17

7

11

35

 

συνολο

0

17

7

11

35

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Ηλειας

 

 

 

 

 

1

Πύργου (Πύργου-Αμαλιάδας-Ανδρίτσαινας-

Βάρδας-Γαστούνης-Ζαχάρως-Κρεστένων-

Λεχαινών)

 

35

15

55

105

 

συνολο

0

35

15

55

105

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Ημαθιας

 

 

 

 

 

1

Βέροιας (Βέροιας-Αλεξάνδρειας-Νάουσας)

 

40

25

25

90

 

συνολο

0

40

25

25

90

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Ηρακλειου

 

 

 

 

 

1

Α' Ηρακλείου (Α' Ηρακλείου - Μοιρών- Τυμπακίου)

 

35

16

34

85

2

Β'Ηρακλείου (Β' Ηρακλείου- Λιμένα Χερσονήσου- Αρκαλοχωρίου-Καστελλίου Πεδιάδος)

 

46

15

32

93

 

συνολο

0

81

31

66

178

 

Νομος Θεσπρωτιας

 

 

 

 

 

1

Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας-Παραμυθιάς- Φιλιατών)

 

22

13

25

60

 

συνολο

0

22

13

25

60

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Ιωαννινων

 

 

 

 

 

1

Ιωαννίνων (Α'- Β' Ιωαννίνων- Δελβινακίου - Κόνιτσας-Μετσόβου)

1

60

23

41

125

 

συνολο

1

60

23

41

125

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Καβαλας

 

 

 

 

 

1

Καβάλας (Α'-Β' Καβάλας-Ελευθερούπολης- Χρυσούπολης- Θάσου)

 

52

38

35

125

 

συνολο

0

52

38

35

125

 

 

 

 

 

 

 

 

νομοσ καρδιτσασ

 

 

 

 

 

1

Καρδίτσας (Καρδίτσας- Μουζακίου-Παλαμά- Σοφάδων)

 

40

15

25

80

 

συνολο

0

40

15

25

80

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Καστοριας

 

 

 

 

 

1

Καστοριάς (Καστοριάς-Άργους Ορεστικού- Νεστορίου)

 

40

20

30

90

 

συνολο

0

40

20

30

90

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Κερκυρας

 

 

 

 

 

1

Κέρκυρας (Α'-Β' Κέρκυρας-Παξών)

 

47

23

30

100

 

συνολο

0

47

23

30

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Κεφαλληνιας

 

 

 

 

 

1

Αργοστολίου (Αργοστολίου-Ληξουρίου- Ιθάκης)

 

20

10

20

50

 

συνολο

0

20

10

20

50

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Κιλκις

 

 

 

 

 

1

Κιλκίς (Κιλκίς-Γουμένισσας)

 

30

10

20

60

 

συνολο

0

30

10

20

60

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Κοζανης

 

 

 

 

 

1

Κοζάνης (Κόζανης-Νεάπολης Βοίου- Σερβίων -Σιάτιστας)

 

30

48

17

95

2

Πτολεμάίδας

 

13

11

6

30

 

συνολο

0

43

59

23

125

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Κορινθου

 

 

 

 

 

1

Κορίνθου (Κορίνθου-Δερβενίου- Κιάτου- Νεμέας - Ξυλοκάστρου)

 

50

20

45

115

 

συνολο

0

50

20

45

115

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Κυκλαδων

 

 

 

 

 

1 2

Σύρου (Σύρου-Μυκόνου-Τήνου)

 

35

15

15

65

Νάξου (Νάξου-Θήρας-Πάρου)

 

25

10

25

60

 

συνολο

0

60

25

40

125

 

Νομος Λακωνιας

 

 

 

 

 

1

Σπάρτης (Σπάρτης-Αρεόπολης-Γυθείου- Κροκεών-Μολάων-Νεάπολης Βοιών-Σκάλας- Κυθήρων)

 

40

15

30

85

 

συνολο

0

40

15

30

85

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Λαρισας

 

 

 

 

 

1

Α' Λάρισας (Α' Λάρισας- Αγιάς -Ελασσόνας- Τυρνάβου)

1

54

20

20

95

2

Β' Λάρισας (Β' - Γ' Λάρισας-Φαρσάλων)

 

45

15

40

100

 

συνολο

1

99

35

60

195

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Λασηθιου

 

 

 

 

 

1

Αγ. Νικολάου (Αγ. Νικολάου-Ιεράπετρας- Νεάπολης Λασιθίου-Σητείας)

 

35

20

25

80

 

συνολο

0

35

20

25

80

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Λεσβου

 

 

 

 

 

1

Μυτιλήνης (Μυτιλήνης-Καλλονής-Μήθυμνας- Πλωμαρίου-Λήμνου)

 

35

20

30

85

 

συνολο

0

35

20

30

85

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Λευκαδας

 

 

 

 

 

1

Λευκάδας

 

18

5

12

35

 

συνολο

0

18

5

12

35

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Μαγνησιας

 

 

 

 

 

1

Α'- Β' Βόλου

 

34

10

45

89

2

Ν. Ιωνίας-( Ν. Ιωνίας-Αλμυρού-Σκιάθου- Σκοπέλου)

 

18

15

23

56

 

συνολο

 

52

25

68

145

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Μεσσηνιας

 

 

 

 

 

1

Καλαμάτας (Καλαμάτας-Γαργαλιάνων- Κυπαρισσίας -Μελιγαλά-Μεσσήνης -Πύλου- Φιλιατρών)

 

45

15

50

110

 

συνολο

0

45

15

50

110

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Ξανθης

 

 

 

 

 

1

Ξάνθης

 

31

14

15

60

 

συνολο

0

31

14

15

60

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Πελλας

 

 

 

 

 

1

Έδεσσας (Έδεσσας-Αριδαίας-Σκύδρας)

 

30

15

15

60

2

Γιαννιτσών

 

20

10

10

40

 

συνολο

0

50

25

25

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Πιεριας

 

 

 

 

 

1

Κατερίνης (Α'-Β' Κατερίνης-Αιγινίου)

 

50

25

25

100

 

συνολο

0

50

25

25

100

 

Νομος Πρεβεζης

 

 

 

 

 

1

Πρέβεζας (Πρέβεζας-Πάργας- Φαναριού - Φιλιππιάδας-Θεσπρωτικού)

 

33

12

30

75

 

συνολο

0

33

12

30

75

 

Νομος Ρεθυμνου

 

 

 

 

 

1

Ρεθύμνου (Ρεθύμνου-Περάματος)

 

25

5

20

50

 

συνολο

0

25

5

20

50

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Ροδοπης

 

 

 

 

 

1

Κομοτηνής (Κομοτηνής-Σαππών)

 

30

14

16

60

 

συνολο

0

30

14

16

60

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Σαμου

 

 

 

 

 

1

Σάμου (Σάμου-Καρλοβασίου-Αγίου Κηρύκου)

 

20

10

20

50

 

συνολο

0

20

10

20

50

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Σερρων

 

 

 

 

 

1

Σερρών (Α'- Β' Σερρών-Ηράκλειας-Ν. Ζίχνης- Νιγρίτας- Σιδηροκάστρου)

 

55

30

35

120

 

συνολο

0

55

30

35

120

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Τρικαλων

 

 

 

 

 

1

Τρικάλων (Τρικάλων-Καλαμπάκας-Πύλης- Φαρκαδόνας)

 

40

10

40

90

συνολο

0

40

10

40

90

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Φθιωτιδας

 

 

 

 

 

1

Λαμίας (Λαμίας-Αταλάντης-Αμφίκλειας- Δομοκού-Μακρακώμης-Στυλίδας)

 

40

20

45

105

 

συνολο

0

40

20

45

105

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Φλωρινας

 

 

 

 

 

1

Φλώρινας (Φλώρινας-Αμύνταιου)

 

25

15

10

50

 

συνολο

0

25

15

10

50

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Φωκιδας

 

 

 

 

 

1

Αμφισσας (Αμφισσας-Λιδωρικίου)

 

18

9

13

40

 

συνολο

0

18

9

13

40

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Χαλκιδικης

 

 

 

 

 

1

Πολυγύρου (Πολυγύρου - Αρναίας)

 

30

10

15

55

2

Ν. Μουδανιών (Ν. Μουδανιών -Κασσάνδρας)

 

20

14

16

50

 

συνολο

0

50

24

31

105

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Χανιων

 

 

 

 

 

1

Χανίων (Α'-Β' Χανίων-Κισσάμου)

 

45

25

35

105

 

συνολο

0

45

25

35

105

 

 

 

 

 

 

 

Νομος Χιου

 

 

 

 

 

1

Χίου

 

15

10

15

40

 

συνολο

0

15

10

15

40

 

 

 

 

 

 

 

 

γενικο συνολο

22

4128

1727

2840

8717
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ. 1062564/1167/ Α0006/8.7.2002 (Β' 969), 1082242/1024/Α0006/14.10.2004 (Β' 580), 1097922/1213/Α0006/6-12-2004 (Β' 1840), 1001397/17/Α0006/4-1-2006 (Β'11) και Δ6 1070443 ΕΞ/28.5.2010 (Β' 830) αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο