Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-11-2012 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ 5041766 ΕΞ 6.11.2012 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

(Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2012 
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ 5041766 ΕΞ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'

Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Νικόπουλος, 
Α. Μουζακίτου
Τηλέφωνο: 210-6987429, 210-6987418
FAX: 210-6987424

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

Σας γνωρίζουμε ότι με το σχέδιο νόμου «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016», που κατατέθηκε στη Βουλή στις 5 Νοεμβρίου 2012, απόσπασμα του οποίου κοινοποιείται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή, επέρχονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις στην φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και των βιομηχανοποιημένων καπνών.

Ι. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 1α της υποπαραγράφου Ε.3, αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. του υγραερίου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, της περίπτωσης ιγ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, από 200 ευρώ σε 330 ανά 1000 χιλιόγραμμα.

2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 1β της υποπαραγράφου Ε.3, αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της παραγράφου 5 του άρθρου 78 του ν.2960/2001 που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, από εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο σε εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.

II. ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 2α της υποπαραγράφου Ε.3, αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 96 του ν.2960/2001, κατά τρόπο ώστε, σε ότι αφορά τα τσιγάρα να μη λαμβάνεται πλέον υπόψη η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης για τον προσδιορισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης αυτών. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των τσιγάρων αποτελείται από τον πάγιο φόρο, που ορίζεται σε ποσό εκφρασμένο σε ευρώ ανά μονάδα προϊόντος και τον αναλογικό φόρο που ορίζεται σε ποσοστό επί της τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων.

Στο λεπτοκομμένο καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων και στα άλλα καπνά για κάπνισμα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης προσδιορίζεται ως ποσό εκφρασμένο σε ευρώ ανά χιλιόγραμμο βάρους και δε συνδέεται πλέον με την τιμή λιανικής πώλησης αυτών. 

Δε μεταβάλλεται ο τρόπος προσδιορισμού του φόρου σε σχέση με σήμερα για τα πούρα και πουράκια.

2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 2β της υποπαραγράφου Ε.3 αντικαθίσταται το άρθρο 97 του ν.2960/2001. Ειδικότερα:

α) Καθορίζονται νέοι συντελεστές φορολογίας για τα διάφορα είδη βιομηχανοποιημένων καπνών ως εξής:

Στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξομοιώνονται με αυτά, επιβάλλεται πάγιος φόρος το ποσό του οποίου ορίζεται στα 80 ευρώ ανά φορολογική μονάδα και αναλογικός φόρος ο συντελεστής του οποίου ορίζεται στο 20% επί της τιμής λιανικής πώλησης μιας φορολογικής μονάδας. Επιπλέον ορίζεται ότι το συνολικό ποσό που προκύπτει από τον πάγιο και τον αναλογικό φόρο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 115 ευρώ ανά φορολογική μονάδα.

Στα πούρα και στα πουράκια δε μεταβάλλονται οι συντελεστές του φόρου.

Στο λεπτοκομμένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων και στα άλλα καπνά για κάπνισμα, ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 153 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους και για τα δύο είδη προϊόντων.

β) Αναδιατυπώνονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 97 του ν.2960/2001 κατά τρόπο ώστε η βάση υπολογισμού του φόρου των βιομηχανοποιημένων καπνών που ορίζεται για τα προϊόντα που παράγονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας να εφαρμόζεται και για τα προϊόντα που διατίθενται δωρεάν για σκοπούς έρευνας αγοράς, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, συσκευασμένα σε λευκά πακέτα χωρίς ενδείξεις και τιμή λιανικής πώλησης, τα οποία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 3730/2008, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.3918/2011, επιτρέπεται πλέον να διανέμονται δωρεάν.

Επίσης αναδιατυπώνονται οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του ίδιου άρθρου, σχετικά με τη βάση υπολογισμού του φόρου των βιομηχανοποιημένων καπνών που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας καθώς και εκείνων που διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής, στις περιπτώσεις που δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησής τους, κατά τρόπο ώστε οι διατάξεις αυτές να αφορούν πλέον μόνο τα τσιγάρα, τα πούρα και τα πουράκια, στα οποία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εξακολουθεί να υπολογίζεται σε σχέση με την τιμή λιανικής πώλησης και για το λόγο αυτό απαιτείται ο καθορισμός τιμής για την επιβολή του φόρου.

γ) Προστίθεται νέα παράγραφος 8 που αφορά στον καθορισμό της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων για σκοπούς εφαρμογής των παραγράφων 6 και 7 του εν λόγω άρθρου.

3. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 2γ της υποπαραγράφου Ε.3 αντικαθίσταται το άρθρο 98 του ν.2960/2001, προκειμένου οι προβλεπόμενες πλασματικές τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων καπνού να χρησιμοποιούνται μόνο στα προϊόντα που η τιμή λιανικής πώλησης χρησιμοποιείται για την επιβολή του φόρου (δηλαδή στα τσιγάρα και στα πούρα και πουράκια). Επιπρόσθετα, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού τα βιομηχανοποιημένα καπνά που προέρχονται από τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και κατέχονται από ιδιώτες για ατομική τους χρήση, καθώς η φορολογική αντιμετώπιση αυτών προβλέπεται από άλλες διατάξεις του Ε.Τ.Κ. (άρθρο 59 κ.λπ.). Επισημαίνεται, ότι οι ποσότητες που προέβλεπε το εν λόγω άρθρο δε μεταβάλλονται.

III. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.3, του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου, οι ανωτέρω ρυθμίσεις στη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και των βιομηχανοποιημένων καπνών ισχύουν από την κατάθεσή του στη Βουλή, ήτοι από 5 Νοεμβρίου 2012. Ως εκ τούτου, οι Τελωνειακές Αρχές θα πρέπει να προβούν σε επαναπροσδιορισμό των φορολογικών επιβαρύνσεων των προϊόντων που τέθηκαν σε ανάλωση από την ημερομηνία αυτή. Ευνόητο είναι ότι προκειμένου για τα ενεργειακά προϊόντα η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί Δηλώσεις Ε.Φ.Κ. (ΔΕΦΚ) πριν την 5/11/2012 για τις ποσότητες για τις οποίες δεν είχε ολοκληρωθεί η φυσική έξοδος από τη φορολογική αποθήκη έως την ημερομηνία αυτή.

Η Δ/νση 17η Δασμολογική παρακαλείται για τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς της. Η Δ/νση Εφαρμογών (Δ30) της Γ.Γ.Π.Σ. παρακαλείται όπως προσαρμόσει κατάλληλα, όπου απαιτείται, τα προγράμματα αυτόματου υπολογισμού των επιβαρύνσεων σε συνεργασία με τη Δ/νση Υποστήριξης Π.Σ.Τ.Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΟΥΡΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


1 Σχόλια

image description mogwai | Νοεμβρίου 7, 2012 10:21 π.μ. | Απάντηση
Ακόμα δεν ψηφίστηκε ο νόμος και βγάζουν οδηγίες για την εφαρμογή του. Τα καλά του ΙΚΑ...
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο