Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-1994 ]

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Οκτωβρίου 1994 σχετικά με τις νομικές πτυχές της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (94/820/ΕΚ) 1994/820/ΕΚ

(της 19ης Οκτωβρίου 1994 σχετικά με τις νομικές πτυχές της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (94/820/ΕΚ) 1994/820/ΕΚ)

Κατηγορία: Λοιπά

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Οκτωβρίου 1994 σχετικά με τις νομικές πτυχές της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (94/820/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ότι με την απόφαση 91/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1) έχει θεσπιστεί η δεύτερη φάση του προγράμματος Tedis (σύστημα ηλεκτρονικής μεταβίβασης στοιχείων για εμπορική χρήση) και ότι στο άρθρο 3 της εν λόγω απόφασης αφορά τις νομικές πτυχές της ηλεκτρονικής μεταβίβασης στοιχείων (EDI)- ότι στο παράρτημα 1 σημείο 3 της εν λόγω απόγασης προβλέπεται η οριστική διατύπωση του σχεδίου "ευρωπαϊκής συμφωνίας για την EDI"-

ότι το Συμβούλιο έχει εγκρίνει το 1989 (2) συμφωνίες για τη συμμετοχή των χωρών ΕΖΕΣ, Αυστρίας, Φινλανδίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας, Σουηδίας και Ελβετίας-

ότι η EDI, διευκολύνοντας τη μεταβίβαση στοιχείων μεταξύ χρηστών, μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στους τομείς των κατασκευών και των υπηρεσιών-

ότι η προαγωγή και η ταχεία ανάπτυξη της EDI στην Ευρώπη καθώς και μεταξύ της Ευρώπης και τρίτων χωρών επιβάλει τη βελτιωμένη αντίληψη εκ μέρους των οικονομικών φορέων, των νομικών επιπτώσεων από τη διεξαγωγή συναλλαγών χρησιμοποιώντας την με χρήση της EDI-

ότι οι εργασίες που έχουν ήδη αρχίσει στο πεδίο της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων κατά την πρώτη φάση του προγράμματος Tedis (1988 έως 1989), βάσει της απόφασης 87/499/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3), είχαν ως αποτέλεσμα την κατάρτιση σχεδίου για το "ευρωπαϊκό πρότυπο συμφωνητικό EDI"-

ότι το "ευρωπαϊκό πρότυπο συμφωνητικό EDI" συνέβαλε στην προαγωγή της EDI παρέχοντας ευέλικτη και προσεγμένη προσέγγιση στα νομικά θέματα που ανακύπτουν από τη χρήση EDI, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των χρηστών για την ανταλλαγή μηνυμάτων EDI-

ότι το "ευρωπαϊκό πρότυπο συμφωνητικό EDI" μπορεί να βελτιώσει το νομικό πλαίσιο παρέχοντας ενιαία προσέγγιση στα νομικά θέματα, να αυξήσει τη νομική ασφάλεια για τους εμπορικούς εταίρους, και να περιορίσει την αβεβαιότητα που προκύπτει από τη χρήση EDI και να αποτρέψει την ανάγκη των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, να καταρτίζουν το δικό τους συμφωνητικό ανταλλαγών, αποφεύγοντας έτσι την επανάληψη των εργασιών-

ότι το "ευρωπαϊκό πρότυπο συμφωνητικό EDI" αποτελείται από νομικές διατάξεις που πρέπει να συμπληρωθούν από τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται σε τεχνικό παράρτημα συναρτήσει των ειδικών αναγκών των χρηστών-

ότι το "ευρωπαϊκό πρότυπο συμφωνητικό EDI" στοχεύει στη διασφάλιση κατάλληλης προστασίας των εμπιστευτικών και προσωπικών δεδομένων, ιδίως υπό το φώς της πρότασης για οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με την ελεύθερη διακίνηση των εν λόγω δεδομένων (4)-

ότι το "ευρωπαϊκό πρότυπο συμφωνητικό EDI" συνάδει προς ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα-

ότι η ανάγκη για τυποποιημένα συμφωνητικά ανταλλαγών αναγνωρίζεται από άλλους διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχουν στην προώθηση της EDI, όπως η κοινοτική επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UN/ECE), η ομάδα εργασίας για τη διευκόλυνση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών μέσω του προγράμματος εργασιών επό νομικών θεμάτων, καθώς και η επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το εμπορικό διεθνές δίκαιο (UNCITRAL)-

ότι η ύπαρξη ενιαίας ευρωπαϊκής προσέγγισης σε θέματα συναφή προς τη χρήση της EDI μπορεί να βελτιώσει τη διαπραγματική θέση επιχειρήσεων των κρατών μελών κατά τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της EDI με τρίτες χώρες-

ότι η Επιτροπή πρόκειται να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα αυτό, και, εφόσον απαιτείται θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ενημέρωση, αναθεώρηση και ολοκλήρωση του παρόντος ευρωπαϊκού πρότυπου συμφωνητικού EDI,

ΣΥΝΙΣΤΑ:

1. στους οικονομικούς φορείς και στους οργανισμούς που διεξάγουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες μέσω της EDI να χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό πρότυπο συμφωνητικό EDI και τα ερμηνευτικά σχόλια όπως προβλέπεται στα παραρτήματα,

2. στα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη χρήση του ευρωπαϊκού προτύπου συμφωνητικού EDI και να λαμβάνουν για τον σκοπό αυτό τα πλέον κατάλληλα μέτρα.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 1994.

Για την Επιτροπή

Martin BANGEMANN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 208 της 30. 7. 1991, σ. 66.

(2) Αποφάσεις 89/689/ΕΟΚ, 89/690/ΕΟΚ, 89/691/ΕΟΚ, 89/692/ΕΟΚ, 89/693/ΕΟΚ και 89/694/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ αριθ. L 400 της 30. 12. 1989, σσ. 1, 6, 11, 16, 21, 26.

(3) ΕΕ αριθ. L 285 της 8. 10. 1987, σ. 35.

(4) COM (92) 422 τελικό - SYN 287

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ EDI ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ σελίδα Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής. 100 Άρθρο 2 Ορισμοί. 100 Άρθρο 3 Ισχύς και κατάρτιση σύμβασης. 101 Άρθρο 4 Αποδοχή μηνυμάτων EDI ως αποδεικτικών στοιχείων. 101 Άρθρο 5 Επεξεργασία και βεβαίωση λήψης μηνυμάτων EDI. 101 Άρθρο 6 Ασφάλεια μηνυμάτων EDI. 102 Άρθρο 7 Επιστευτικότητα και προστασία προσωπικών δεδομένων. 102 Άρθρο 8 Εγγραφή και αποθήκευση μηνυμάτων EDI. 102 Άρθρο 9 Απαιτήσεις λειτουργίας για EDI. 103 Άρθρο 10 Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις. 103 Άρθρο 11 Ευθύνες. 103 Άρθρο 12 Επίλυση διαφορών. 104 Άρθρο 13 Εφαρμοστέα νομοθεσία 104 Άρθρο 14 Θέση σε ισχύ, τροποποίηση, διάρκεια και διαιρετός χαρακτήρας. 104 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ EDI ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο συμφωνητικό ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI) συνάπτεται μεταξύ:

και

αναφερομένων εφεξής ως "τα μέρη",

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής.

1.1. Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο συμφωνητικό EDI αποκαλούμενο "το συμφωνητικό", καθορίζει τους νομικούς όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες διέπεται η λειτουργία των μερών κατά τη διεξαγωγή συναλλαγών με χρήση ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI).

1.2. Το συμφωνητικό αποτελείται από τις νομικές διατάξεις που εκτίθενται στη συνέχεια και συμπληρώνεται από τεχνικό παράρτημα.

1.3. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί κατά άλλο τρόπο από τα μέρη, οι διατάξεις του συμφωνητικού δεν προορίζονται για ρύθμιση των συμβατικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις υποκείμενες συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με χρήση EDI.

Άρθρο 2

Ορισμοί.

2.1. Για τους σκοπούς του συμφωνητικού ορίζονται οι παρακάτω όροι ως εξής:

2.2. EDI:

Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων είναι η ηλεκτρονική μεταφορά, από υπολογιστή σε υπολογιστή, εμπορικών και διοικητικών δεδομένων με χρήση κοινώς αποδεκτού προτύπου για τη δόμηση ενός μηνύματος EDI.

2.3. Μήνυμα EDI:

Το μήνημα EDI αποτελείται από δέσμη τμημάτων, δομημένων βάσει κοινώς αποδεκτού προτύπου, αναγνώσιμα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και των οποίων η επεξεργασία μπορεί να γίνει αυτόματα και μονοσήμαντα.

2.4. UN/EDIFACT:

Όπως ορίζεται από την UN/ECE (1), οι κανόνες των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων για την διοίκηση, το εμπόριο και τις μεταφορές περιλαμβάνουν δέσμη διεθνώς αποδεκτών προτύπων, καταλόγων και κατευθυντήριων γραμμών για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δομημένων δεδομένων και, ειδικότερα, την ανταλλαγή δεδομένων συναφών με το εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών, μεταξύ ανεξάρτητων μηχανογραφημένων συστημάτων πληροφοριών.

2.5. Βεβαίωση παραλαβής:

Η βεβαίωση παραλαβής ενός μηνύματος EDI είναι η διαδικασία ελέγχου της συντακτικής και σημασιολογικής δομής του μηνύματος EDI κατά την παραλαβή του και η αντίστοιχη αποστολή της βεβαίωσης εκ μέρους του αποδέκτη.

Άρθρο 3

Εγκυρότητα και κατάρτιση σύμβασης.

3.1. Τα νομικά δεσμευόμενα από το συμφωνητικό μέρη παραιτούνται κάθε δικαιώματος νομικής προσβολής της ισχύος σύμβασης που πραγματοποιήθηκε με χρήση EDI με τους όρους και προϋποθέσεις του συμφωνητικού, προβάλλοντας ως μοναδικό λόγο ότι πραγματοποιήθηκε με χρήση EDI.

3.2. Κάθε μέρος διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο των αποστελλομένων ή παραλαμβανομένων μηνυμάτων EDI δεν έρχεται σε αντίθεση με την νομοθεσία της εκάστοτε αντίστοιχης χώρας, η εφαρμογή της οποίας θα μπορούσε να περιορίσει το περιεχόμενο ενός μηνύματος EDI, και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση ενημέρωση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους σε περίπτωση ανάλογου κωλύματος.

3.3. Σύμβαση που καταρτίζεται με χρήση EDI θεωρείται ότι έχει συναφθεί στον τόπο και κατά τον χρόνο στον οποίο το μήνυμα EDI που συνιστά αποδοχή προσφοράς παραλαμβάνεται από τον υπολογιστή του προσφέροντος.

Άρθρο 4

Αποδοχή μηνυμάτων EDI ως αποδεικτικών στοιχείων.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν δια του παρόντος, στο βαθμό που επιτρέπεται από κάθε εθνική νομοθεσία που δύναται να ισχύει, ότι σε περίπτωση διαφοράς, οι εγγραφές μηνυμάτων EDI που έχουν διατηρήσει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος συμφωνητικού είναι αποδεκτές ενώπιον δικαστηρίου και συνιστούν τεκμήρια των περιεχομένων εκεί γεγονότων εκτός εάν προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία περί του αντιθέτου.

Αρθρο 5 Επεξεργασία και βεβαίωση παραλαβής μηνυμάτων EDI.

5.1. Η επεργασία μηνυμάτων EDI γίνεται το ταχύτερο δυνατό έπειτα από την παραλαβή τους, σε κάθε περίπτωση πάντως εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο τεχνικό παράρτημα.

5.2. Δεν απαιτείται βεβαίωση παραλαβής εκτός εάν ζητηθεί σχετικά.

Βεβαίωση παραλαβής μπορεί να ζητηθεί με ειδική διάταξη που περιλαμβάνεται στο τεχνικό παράρτημα ή με ρητή αίτηση του αποστολέα σε μήνημα EDI.

5.3. Σε περίπτωση που ζητηθεί βεβαίωση ο παραλήπτης του μηνύματος EDI του οποίου η παραλαβή πρέπει να βεβαιωθεί διασφαλίζει την αποστολή της βεβαίωσης εντός . . . [μιας] εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή του σχετικού μηνύματος EDI, εκτός εάν στο τεχνικό παράρτημα καθορίζεται άλλο χρονικό όριο.

Ως εργάσιμη ημέρα νοείται κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής ή επίσημης δημόσιας αργίας στον σκοπούμενο τόπο παραλαβής μηνύματος EDI.

Ο παραλήπτης του μηνύματος EDI για το οποίο απαιτείται βεβαίωση παραλαβής δεν επεμβαίνει στο περιεχόμενο του μηνύματος έως ότου αποσταλεί η εν λόγω βεβαίωση.

5.4. Εάν ο αποστολέας δεν παραλάβει τη βεβαίωση εντός του χρονικού ορίου, δύναται αφού ενημερώσει σχετικά τον παραλήπτη, να θεωρήσει το μήνημα EDI άκυρο από την εκπνοή του χρονικού ορίου ή να προβεί σε εναλλακτική διαδικασία ανάκτησης, όπως καθορίζεται στο τεχνικό παράρτημα για να διασφαλίσει την παραλαβή της βεβαίωσης.

Σε περίπτωση αστοχίας της διαδικασίας ανάκτησης εντός του χρονικού ορίου, το μήνημα EDI θεωρείται οριστικά άκυρο, από την εκπνοή του εν λόγω χρονικού ορίου, έπειτα από ειδοποίηση του παραλήπτη.

Άρθρο 6

Ασφάλεια μηνυμάτων EDI.

6.1. Τα μέρη αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν τις απαραίτητες διαδικασίες και μέτρα ελέγχου και ασφάλειας προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των μηνυμάτων EDI έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της αλλοίωσης, της καθυστέρησης, της καταστροφής ή της απώλειας.

6.2. Στις διαδικασίες και μέτρα ασφάλειας περιλαμβάνονται η επαλήθευση της προέλευσης, η επαλήθευση της ακεραιότητας, η μη άρνηση αναγνώρισης της προέλευσης και παραλαβής καθώς και η εμπιστευτικότητα των μηνυμάτων EDI.

Για κάθε μήνυμα EDI είναι υποχρεωτικές οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας για την επαλήθευση της προέλευσης και την επαλήθευση της ακεραιότητας με σκοπό τον εντοπισμό κάθε μηνύματος EDI και την εξασφάλιση ότι κάθε παραλαμβανόμενο μήνυμα EDI είναι πλήρες και δεν έχει αλλοιωθεί. Εάν απαιτηθεί, δύναται να γίνεται ρητός καθορισμός πρόσθετων διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας στο τεχνικό παράρτημα.

6.3. Εάν η χρήση διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη ή τον εντοπισμό σφάλματος σε μήνυμα EDI, ο παραλήπτης πληροφορεί σχετικά τον αποστολέα εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου.

Ο παραλήπτης μηνύματος EDI που έχει απορριφθεί ή περιέχει σφάλμα δεν επεμβαίνει στο μήνυμα EDI προτού παραλάβει οδηγίες από τον αποστολέα. Σε περίπτωση επαναμετάδοσης εκ μέρους του αποστολέα απορριφθέντος ή εσφαλμένου μηνύματος EDI, πρέπει να δηλώνεται σαφώς στο μήνυμα ότι πρόκειται για διορθωμένο μήνυμα EDI.

Άρθρο 7

Εμπιστευτικότητα και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

7.1. Τα μέρη διασφαλίζουν ότι μηνύματα EDI που περιέχουν πληροφορίες που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές από τον αποστολέα ή έπειτα από κοινή συμφωνία των μερών, παραμένουν εμπιστευτικές και δεν αποκαλύπτονται ή μεταδίδονται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα, ούτε χρησιμοποιούνται για οιονδήποτε σκοπό εκτός από τους προβλεπόμενους από τα μέρη.

Σε περίπτωση χορήγησης έγκρισης, η περαιτέρω μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών αυτού του είδους υπάγεται στον ίδιο βαθμό εμπιστευτικότητας.

7.2. Μηνύματα EDI δεν θεωρούνται ότι περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες στο βαθμό που οι πληροφορίες αυτές είναι κοινής χρήσεως.

7.3. Τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν στη χρήση ειδικής μορφής προστασίας για ορισμένα μηνύματα, όπως μέθοδοι κρυπτογράφησης, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία σε εκάτερη των αντιστοίχων χωρών.

7.4. Σε περίπτωση που μηνύματα EDI, τα οποία περιέχουν προσωπικά δεδομένα, αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται σε χώρες όπου δεν ισχύει η νομοθεσία προστασίας δεδομένων, και έως την θέση σε ισχύ συναφούς κοινοτικής νομοθεσίας, κάθε μέρος συμφωνεί στην τήρηση, ως ελάχιστο πρότυπο, των διατάξεων της συνόδου του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του ατόμου αναφορικά με την αυτόματη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (1).

Άρθρο 8

Καταγραφή και αποθήκευση μηνυμάτων EDI.

8.1. Κάθε μέρος τηρεί πλήρη και χρονολογική καταγραφή όλων των μηνυμάτων EDI, αναλλοίωτων και σε ασφάλεια, τα οποία έχουν ανταλλαγεί μεταξύ των μερών στην πορεία μιας εμπορικής συναλλαγής, σύμφωνα με τα χρονικά περιθώρια και τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις απαιτήσεις της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας, και, εν πάση περιπτώσει για ελάχιστο χρονικό διάστημα . . . [τριών] ετών έπειτα από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

8.2. Τα μηνύματα EDI αποθηκεύονται από τον αποστολέα στην μορφή μετάδοσής τους και από τον παραλήπτη στην μορφή παραλαβής τους, εκτός εάν προβλέπεται αλλιώς από την εθνική νομοθεσία.

8.3. Τα μέρη διασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία ή αρχεία υπολογιστή των μηνυμάτων EDI, τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους σε αναγνώσιμη μορφή από τον άνθρωπο και, εάν απαιτηθεί, τη δυνατότητα εκτύπωσής τους. Τηρείται κάθε σχετικά απαιτούμενος εξοπλισμός λειτουργίας.

Άρθρο 9

Απαιτήσεις λειτουργίας για EDI.

9.1. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υλοποίηση και διατήρηση του περιβάλλοντος λειτουργίας για EDI σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος συμφωνητικού, γεγονός που περιλαμβάνει τα ακόλουθα χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

9.2. Εξοπλισμός λειτουργίας

Τα μέρη παρέχουν και διατηρούν εξοπλισμό το λογισμικό και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την μετάδοση, λήψη, μεταγλώττιση, καταχώρηση και αποθήκευση μηνυμάτων EDI.

9.3. Μέσα επικοινωνίας

Τα μέρη καθορίζουν τα χρησιμοποιητέα μέσα επικοινωνίας, περιλαμβανομένων των πρωτοκόλλων τηλεπικοινωνιών και, εάν απαιτηθεί, την επιλογή τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών.

9.4. Πρότυπα μηνυμάτων EDI

Κάθε μήνυμα EDI μεταδίδεται σύμφωνα με τα πρότυπα, τις συστάσεις και τις διαδικασίες της UN/EDIFACT (1), όπως έχουν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UN/ECE - WP.4) καθώς και με Ευρωπαϊκά πρότυπα.

9.5. Κώδικες

Στους αναφερόμενους σε μηνύματα EDI κωδικούς καταλόγους στοιχείων δεδομένων περιλαμβάνονται κατάλογοι δεδομένων που τηρούνται από τη UN/EDIFACT, διεθνείς κατάλογοι κωδικών που έχουν εκδοθεί ως διεθνή πρότυπα ISO καθώς και κατάλογοι κωδικών της UN/ECE ή λοιποί επίσημα δημοσιευμένοι κατάλογοι.

Σε περίπτωση που δεν διατίθενται κατάλογοι κωδικών αυτού του είδους, προτιμάται η χρήση καταλόγων κωδικών που έχουν δημοσιευθεί, διατηρούνται και εξασφαλίζουν ανταποκρίσεις με άλλα συστήματα κρυπτογράφισης.

Άρθρο 10

Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.

Στο τεχνικό παράρτημα περιλαμβάνονται οι τεχνικές οργανωτικές και διαδικαστικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για τη λειτουργία EDI σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

- Απαιτήσεις λειτουργίας EDI που περιλαμβάνονται στο άρθρο 9, περιλαμβάνομένων εξοπλισμού λειτουργίας, μέσων επικοινωνίας, προτύπων και κωδικών μηνυμάτων EDI,

- Επεξεργασία και βεβαίωση λήψεως μηνυμάτων EDI,

- Ασφάλεια μηνυμάτων EDI,

- Καταγραφή και αποθήκευση μηνυμάτων EDI,

- Χρονικά όρια,

- Διαδικασίες για δοκιμές και δοκιμασίες για την καθιέρωση και παρακολούθηση της καταλληλότητας των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων.

Άρθρο 11

Ευθύνη.

11.1. Τα μέρη του παρόντος συμφωνητικού δεν ευθύνονται για οιανδήποτε ειδικές, έμμεσες ή συνακόλουθες βλάβες που προκαλούνται από αστοχία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος συμφωνητικού.

11.2. Τα μέρη του παρόντος συμφωνητικού δεν έχουν ευθύνη για οιανδήποτε απώλεια ή κώλυμα του άλλου μέρους που οφείλεται σε οιαδήποτε καθυστέρηση ή αστοχία ανταπόκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος συμφωνητικού, όταν η εν λόγω καθυστέρηση ή αστοχία οφείλεται σε εμπόδιο υπεράνω ελέγχου του εν λόγω μέρους που δε θα μπορούσε να είναι ευλόγως αναμενόμενο ώστε να ληφθεί υπόψη κατά τη στιγμή της σύναψης της συμφωνίας ή οι επιπτώσεις του οποίου δε θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή να εξουδετερωθούν.

11.3. Εάν ένα μέρος προσλαμβάνει ενδιάμεσο για την εκτέλεση υπηρεσιών όπως μετάδοση, καταγραφή ή επεξεργασία ενός μηνύματος EDI, το μέρος αυτό είναι υπεύθυνο για βλάβες που προκύπτουν άμεσα από τις πράξεις, αστοχίες ή παραλείψεις του εν λόγω ενδιαμέσου κατά την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών.

11.4. Εάν ένα μέρος ζητήσει από άλλο μέρος να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ενδιαμέσου για τη μετάδοση, καταγραφή ή επεξεργασία μηνύματος EDI, το μέρος που απευθύνεται αυτό το αίτημα είναι υπεύθυνο έναντι του άλλου μέρους για βλάβες που προκύπτουν άμεσα από τις πράξεις, αστοχίας ή παραλείψεις του εν λόγω ενδιαμέσου κατά την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών.

Άρθρο 12

Επίλυση διαφορών.

Εναλλακτική λύση 1 (1)

Ρήτρα διαιτησίας.

Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου κάθε ζητήματος σχετικά με την ύπαρξη, ισχύ ή λήξη του, παραπέμπεται και επιλύεται τελικά από τη διαιτησία ενός [ή τριών] ατόμου[ων] που ορίζεται[ορίζονται] από τα μέρη ή, σε περίπτωση μη συμφωνίας, που ορίζονται από ................................... (5) σύμφωνα με τους κανόνες τ ................................... (6).

Εναλλακτική λύση 2 (1)

Ρήτρα δικαιοδοσίας

Κάθε διαφορά που προκύπτει σε σχέση με την παρούσα σύμβαση παραπέμπεται στα δικαστήρια τ ................................... (7), που είναι τα μόνα αρμόδια.

Άρθρο 13

Εφαρμοστέα νομοθεσία.

Με την επιφύλαξη κάθε υποχρεωτικής νομοθεσίας που μπορεί να ισχύει για τα μέρη αναφορικά με τη καταγραφή μηνυμάτων EDI ή την εμπιστευτικότητα και προστασία προσωπικών δεδομένων, το συμφωνητικό διέπεται από τη νομοθεσία τ ................................... (7).

Άρθρο 14

Περίοδος ισχύος, τροποποιήσεως, διάρκεια και διαιρετός χαρακτήρας.

14.1. Θέση σε ισχύ

Το Συμφωνητικό ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής του εκ μέρους των μερών.

14.2. Τροποποιήσεις

Όπου απαιτηθεί, συμπληρωματικές ή εναλλακτικές διατάξεις στο συμφωνητικό, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί εγγράφως από τα μέρη, θα αντιμετωπισθούν ως μέρος του συμφωνητικού από την ημερομηνία υπογραφής τους.

14.3. Διάρκεια

Κάθε μέρος δύναται να θέση τέρμα στο παρόν συμφωνητικό με κοινοποίηση τουλάχιστον . . . [ενός] μηνός, είτε μέσω συστημένης επιστολής είτε με άλλο μέσο που έχει συμφωνηθεί από τα μέρη. Η λήξη του συμφωνητικού θα παράγει αποτελέσματα μόνο όσον αφορά τις συναλλαγές έπειτα από την ημερομηνία αυτή.

Ανεξάρτητα από την για οιαδήποτε λόγο λήξη του συμφωνητικού, συνεχίζουν να ισχύουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών που αναφέρονται στα άρθρα 4, 6, 7 και 8.

14.4. Διαιρετός χαρακτήρας

Εάν κάποιο άρθρο ή μέρος άρθρου του συμφωνητικού θεωρηθεί άκυρο, τα υπόλοιπα άρθρα συνεχίζουν να ισχύουν και να παράγουν αποτελέσματα.

(1) Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη.

(2) Σύνοδος αριθ. 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, 28 Ιανουαρίου 1981.

(3) Συντακτικοί κανόνες UN/EDIFACT ISO 9735 - EN 29735, UN/EDIFACT TDED ISO 7372 - EN 27372. Στον κατάλογο ανταλλαγής εμπορικών δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών (UNTDID) περιλαμβάνονται επίσης: οι κατευθυντήριες γραμμές για σύνταξη μηνυμάτων UN/EDIFACT, οι κατευθυντήριες γραμμές για εφαρμογή συντακτικών κανόνων, κατάλογος στοιχείων δεδομένων, κατάλογος κωδικών, κατάλογος σύνθετων στοιχείων δεδομένων, κατάλογος πρότυπων τμημάτων, κατάλογος UNSM και UNCID.

(4) Τα μέρη επιλέγουν μεταξύ της εναλλακτικής λύσης 1 "Ρήτρα διαιτησίας" ή της εναλλακτικής λύσης 2 "Ρήτρα δικαιοδοσίας".

(5) Η "διορίζουσα αρχή" συμπληρώνεται από τα μέρη

(6) Η "επιλογή διαδικασίας εμπορικής διαιτησίας" συμπληρώνεται από τα μέρη

(7) Η "χώρα" συμπληρώνεται από τα μέρη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ EDI ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Εισαγωγή Το "ευρωπαϊκό πρότυπο συμφωνητικό EDI" παρέχει στους χρήστες EDI δέσμη διατάξεων που συνιστούν πρότυπο ενός "συμφωνητικού ανταλλαγών". Για την αποφυγή σύγχυσης με συμφωνητικά τεχνικών ανταλλαγών αποκαλείται "συμφωνητικό EDI", ονομασία που αντικατοπτρίζει επίσης και το στόχο του, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1.

Πρόκειται κατά κύριο λόγο για το αποτέλεσμα μιας συναινετικής διαδικασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και οργανισμών. Στην κατάρτισή του ελήφθησαν ωστόσο υπόψη οι διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο αυτό.

Για την παροχή του κατάλληλου νομικού πλαισίου, το ευρωπαϊκό πρότυπο συμφωνητικό EDI αποτελείται από ένα πλήρες συμφωνητικό για όλες τις πτυχές της ρύθμισης των σχέσεων μεταξύ των οικονομικών φορέων εκμετάλλευσης ή λοιπών χρηστών EDI που πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή νομοτύπως. Ως πρότυπο παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογών, όπου αυτό απαιτηθεί (1).

I. Στόχοι του ευρωπαϊκού πρότυπου συμφωνητικού EDI. Διάφορα νομικά ζητήματα έχουν εντοπισθεί αναφορικά με τη χρήση EDI για εμπορικές συναλλαγές ή άλλους σκοπούς που συνεπάγονται επιπτώσεις νομικής φύσεως. Παρόλο ότι τα θέματα αυτά δεν εμποδίζουν τη χρήση EDI, προκαλούν νομική αβεβαιότητα. Ένας από τους πρακτικότερους τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών είναι η επίλυσή τους, κατά το δυνατόν, σε συμβατικό πλαίσιο.

Ο στόχος του "ευρωπαϊκού πρότυπου συμφωνητικού EDI" είναι η παροχή στους χρήστες EDI ενός εργαλείου που ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενός συμβατικού υποβάθρου, απαλλάσσοντάς τους έτσι από τη σύνταξη ιδιαίτερων συμφωνητικών και τη συνακόλουθη επανάληψη εργασιών.

Η διάθεση ενός προτύπου αυτού του είδους σε ευρωπαΐκό επίπεδο αποτελεί επίσης ευκαιρία για βελτίωση της λογικής συνάφειας των εν λόγω συμφωνητικών εκτός των εθνικών ορίων, με τη συνακόλουθη αναμενόμενη αύξηση της ασφάλειας από την εν λόγω προσέγγιση.

II. Περιεχόμενο του ευρωπαϊκού πρότυπου συμφωνητικού EDI Το συμφωνητικό, όπως προβλέπεται, μπορεί να εγκριθεί από τα μέρη. Ως διμερές έγγραφο παρέχει τη δυνατότητα στα μέρη να συμπληρώσουν τις παραπομπές τους και να εγκρίνουν ως έχει. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πολυμερές συμφωνητικό και να εγκριθεί από ομάδα εταιριών, από έναν ή περισσότερους οργανισμούς, από κοινότητα χρηστών ή από οιαδήποτε ομάδα χρηστών.

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.1. EDI

Ο στόχος του ευρωπαϊκού πρότυπου συμφωνητικού EDI, "του συμφωνητικού", όπως και των περισσοτέρων συμφωνητικών ανταλλαγών, είναι η ρύθμιση των σχέσεων EDI μεταξύ των μερών και οι όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους δρουν τα μέρη που χρησιμοποιούν EDI για τις συναλλαγές τους.

1.2. Νομικές διατάξεις και τεχνικό παράρτημα.

Το "το ευρωπαϊκό πρότυπο συμφωνητικό EDI" παρέχει τις νομικές διατάξεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν κατά τη χρήση EDI. Ορισμένες από τις νομικές διατάξεις περιλαμβάνουν γενικές αναφορές σε θέματα τεχνικής φύσεως. Για τα εν λόγω τεχνικά ζητήματα απαιτούνται περαιτέρω προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές αυτές αναβρίσκονται συχνά στα λεγόμενα "εγχειρίδια χρήστη".

Οι νομικές διατάξεις "του ευρωπαϊκού πρότυπου συμφωνητικού EDI" πρέπει να συμπληρωθούν από τεχνικό παράρτημα που θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται από τα μέρη. Η ανάπτυξη, κατάρτιση ή/και συμφωνία επί του τεχνικού παραρτήματος επαφίεται στους χρήστες EDI ανάλογα με τις ανάγκες τους, μολονότι οι βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στις νομικές διατάξεις πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Στο ισχύον νομικό περιβάλλον τα μέρη υπογράφουν τις νομικές διατάξεις για να εκδηλώνουν την πρόθεσή τους για σύναψη συμφωνητικού. Από το εν λόγω συμφωνητικό απορρέουν μεταγενέστερα δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και οι νομικές προϋποθέσεις της χρήσης EDI μεταξύ των μερών.

Καθώς πρόκειται περί προτύπου συμφωνητικού, μπορεί να τροποποιηθεί για να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες των μερών. Στο άρθρο 14 οι διατάξεις που αφορούν τροποποιήσεις των νομικών διατάξεων.

1.3. Υποκείμενες συναλλαγές.

Τονίζεται ότι το συμφωνητικό διέπει μόνο τις σχέσεις EDI μεταξύ των μερών και, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί άλλως από τα μέρη, δεν αποσκοπεί στην ρύθμιση της ουσίας των συναλλαγών που πρόκειται όντως να διεξαχθούν με χρήση EDI.

Άρθρο 2

Ορισμοί

2.1. Οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο εν λόγω άρθρο είναι οι γενικοί ορισμοί της EDI, του μηνύματος EDI, των UN/EDIFACT και της βεβαίωσης παραλαβής, καθώς πρόκειται για θεμελιώδεις ορισμούς που χρησιμοποιούνται σε όλη την έκταση του συμφωνητικού.

Στόχος τους είναι η διασφάλιση μονοσήμαντης αντίληψης των εν λόγω όρων που χρησιμοποιούνται στο συμφωνητικό. Μερικοί ειδικοί ορισμοί, που αναφέρονται μόνον άπαξ, έχουν ενταχθεί στα αντίστοιχα άρθρα.

2.2. EDI

Πολλοί από τους ορισμούς EDI υφίστανται ήδη και η επιλογή του ορισμού βασίζεται στο παρόν κυρίως σε ορισμούς ευρείας χρήσεως και αναφερόμενους ιδίως από την ομάδα εισηγητών UN/EDIFACT (1). Τονίζονται τα βασικά χαρακτηρηστικά της EDI.

H χρήση του όρου "κοινά αποδεκτό πρότυπο" περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, τη χρήση προτύπων UN/EDIFACT και δύναται να ισχύει για λοιπά πρότυπα αυτού του είδους ανάλογα με τη συμφωνία των μερών.

2.3. Μήνυμα EDI

Η EDI βασίζεται στη χρήση δομημένων και κωδικοποιημένων μηνυμάτων, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η δυνατότητα επεξεργασίας τους από υπολογιστές και η αυτόματη και μονοσήμαντη μεταβίβασή τους. Στον εν λόγω ορισμό τονίζονται τα ουσιαστικά αυτά χαρακτηριστικά, τα οποία διακρίνουν την EDI σε σύγκριση με άλλους τόπους ανταλλαγής δεδομένων, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2.4. UN/EDIFACT

Ο ορισμός αποτελεί τον επίσημο ορισμό που έχει εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη - ομάδα εργασίας για την απλοποίηση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών.

Στο συμφωνητικό επιδιώκεται η συσχέτιση της EDI με την ανταλλαγή μηνυμάτων δομημένων βάσει προτύπων και συστάσεων UN/EDIFACT. Τα πρότυπα UN/EDIFACT είναι ευρωπαϊκά και διεθνή και είναι εγκεκριμένα από οργανισμούς τυποποίησης όπως η CEN και ο ISO. Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να συνιστούνται, λαμβάνοντας υπόψη την υποστήριξη στα εν λόγω πρότυπα που παρέχονται από το πρόγραμμα TEDIS, υπό την ιδιότητά τους ως γραμματείας του συμβουλίου της EDIFACT για τη Δυτική Ευρώπη καθώς και σύμφωνα με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα τυποποίησης.

2.5. Βεβαίωση παραλαβής

Δεδομένου ότι υπάρχουν διάφορα είδη βεβαίωσης παραλαβής ενός μηνύματος EDI, είναι ουσιαστικής σημασίας η σαφής ένδειξη του εκάστοτε επιπέδου βεβαίωσης, ώστε να αποφεύγεται σύγχυση. Στον εν λόγω ορισμό αντικατοπτρίζεται το επίπεδο που έχει επιλεγεί στο συμφωνητικό, ιδίως καθώς αναφέρεται σχετικά στο άρθρο 5.

Άρθρο 3

Ισχύς και κατάρτιση σύμβασης

3.1. και 3.2. Ισχύς της σύμβασης

Με το άρθρο 3.1 επιδιώκεται να τονισθεί η πρόθεση των μερών να καταρτίσουν ισχυρές και δεσμευτικές συμβάσεις μέσω EDI καθώς και να τεκμηριώσουν την πρόθεση αυτή έναντι τρίτων. Η υπό την έννοια αυτήν η διάταξη προβλέπει ότι τα μέρη δεν προσβάλλουν την ισχύ των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση EDI, προβάλλοντάς την ως μοναδικό λόγο.

Η νομοθεσία που ισχύει για τα μεταβιβαζόμενα δεδομένα ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα και τα μέρη ενδέχεται να μην είναι κατ' ανάγκη ενήμερα σχετικά με τους περιορισμούς των εθνικών νομοθεσιών για το περιεχόμενο ενός μηνύματος EDI. Είναι εύλογο να διασφαλισθεί ότι τα μέρη θα φροντίσουν να τηρήσουν την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ως προς το περιεχόμενο του μηνύματος EDI. Σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 3.2.

Όταν τα δεδομένα σε παραλαμβανόμενο μήνυμα EDI που είναι ασυμβίβαστα με την εθνική νομοθεσία του παραλήπτη, υποχρεούται ο τελευταίος να ενημερώσει το άλλο μέρος σχετικά με το εν λόγω κώλυμα και στη συνέχεια μπορεί να προβεί σε λήψη μέτρων για να αποφύγει την παράβαση της εθνικής του νομοθεσίας.

Παράδειγμα ανάλογης νομικής απαίτησης, η οποία ενδέχεται να επιβάλλει περιορισμούς στο περιεχόμενο ενός μηνύματος, είναι η περίπτωση κατά την οποία αποστέλλονται μηνύματα από χώρα που δεν θα διαθέτει νομοθεσία προσωπικών δεδομένων σε χώρα όπου ισχύουν περιορισμοί.

3.3. Κατάρτιση σύμβασης

Το άρθρο 3.3 σχετίζεται με το χρόνο και τον τόπο σύναψης ή κατάρτισης μιας σύμβασης. Ο καθορισμός της χρονικής στιγμής της κατάρτισης μιας σύμβασης είναι σημαντικός αναφορικά με τις νομικές επιπτώσεις που συνεπάγεται. Έχουν καθορισθεί κανόνες σχετικά με συμβάσεις που συνάπτονται ταχυδρομικώς ή τηλεφωνικώς, παραμένει ωστόσο αβεβαιότητα ως προς το είδος κανόνων που μπορούν να εφαρμοσθούν για συμβάσεις που συνάπτονται μέσω EDI. Κατά συνέπεια, μία σαφής διάταξη αναφορικά με τους ισχύοντες κανόνες θα παρείχε περισσότερη ασφάλεια.

Για συμβάσεις που συνάπτονται όταν τα μέρη δεν βρίσκονται ενώπιον αλλήλων, η πλειοψηφία των κρατών μελών εγκρίνει την εφαρμογή του "κανόνα υποδοχής", με τον οποίο διασφαλίζεται ότι η αποδοχή λαμβάνει χώρα στον τόπο και χρόνο της παραλαβής της εν λόγω αποδοχής εκ μέρους του προσφέροντος. Η σύμβαση της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις προϊόντων προβλέπει ότι ο κανόνας αυτός ισχύει για συμβάσεις που συνάπτονται "εξ αποστάσεως". Το συμπέρασμα μελέτης που διεξήχθη κατά την πρώτη φάση του προγράμματος TEDIS υποστηρίζει την άποψη ότι ο κανόνας αυτός είναι ο καλύτερος που μπορεί να ισχύσει για συμβάσεις EDI (1), ιδίως καθώς αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό τους κυνδύνους σύγκρουσης νομοθεσιών σε συνδυασμό με τη χρήση EDI. Τα στοιχεία αυτά αιτιολογούν την υποστήριξη του εν λόγω κανόνα στο συμφωνητικό EDI. .

Στην περίπτωση του ευρωπαϊκού πρότυπου συμφωνητικού EDI πρέπει ο κανόνας της υποδοχής να γίνει αντιληπτός ως κανόνας κατά τον οποίο ένα μήνυμα EDI παραλαμβάνεται στον τόπο και το χρόνο άφιξης του μηνύματος στον υπολογιστή ή στο σύστημα πληροφοριών του προσφέροντος.

Άρθρο 4

Αποδοχή μηνημάτων EDI ως αποδεικτικών στοιχείων

Στην περιοχή της αποδοχής και της αποδεικτικής αξίας επικρατεί ακόμη αβεβαιότητα. Καθώς οι νομικές διατάξεις που αφορούν τα αποδεικτικά στοιχεία δεν έχουν τις περισσότερες χώρες υποχρεωτικό χαρακτήρα, ειδικότερα στην περιοχή του εμπορίου, μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ συμβαλλομένων μερών επί των ζητημάτων των αποδεικτικών στοιχείων. Με την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ συμαλλομένων μερών μπορεί να περιορισθεί τμηματικά η αβεβαιότητα αυτή.

Η πραγματοποίηση συναλλαγών με EDI αποτελεί εναλλακτική λύση στη χρησιμοποίηση χαρτιού και συνεπάγεται ότι τα μηνύματα EDI θα αντικαταστήσουν αποτελεσματικά τα έγγραφα που ανταλλάσσονται κατά το παρελθόν σε χαρτί. Τούτο συνεπάγεται ότι τα μέρη μπορούν να βασίζονται στις εν λόγω ανταλλαγές μηνυμάτων ώστε να διαθέτουν τεκμήρια των γεγονότων που έχουν συμβεί, π.χ. σε περιπτώσεις διαφορών.

Στο πλαίσιο οιασδήποτε νομοθεσίας η οποία τυγχάνει εφαρμογής και με την προϋπόθεση ότι τα μέρη έχουν τηρήσει τις διατάξεις του συμφωνητικού, είναι αποδεκτά ενώπιον δικαστηρίου ως αποδεικτικά στοιχεία και αναγνωρίζονται επίσης ως μέσον για την παροχή τεκμηρίων των καταγεγραμμένων γεγονότων, εξαιρουμένων περιπτώσεων προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων περί του αντιθέτου. .

Το εν λόγω άρθρο αποσκοπεί στο να αντικατοπτρίσει τις απόψεις αυτές. Η εφαρμογή ρήτρας αυτού του είδους μπορεί, ωστόσο να περιορισθεί από εθνικές νομικές απαιτήσεις.

Άρθρο 5

Επεξεργασία και βεβαίωση και παραλαβής μηνυμάτων EDI

5.1. Επεξεργασία μηνυμάτων EDI

Στο εν λόγω άρθρο νοείται ως "επεξεργασία" το γεγονός ότι το μήνυμα EDI είναι αντικείμενο επεξεργασίας από τον παραλήπτη. Καθώς η EDI συνεπάγεται διαρκώς μεγαλύτερη αυτόματη επεξεργασία, τα χρονικά περιθώρια είναι υψίστης σημασίας.

Τα μέρη δεσμεύονται για την επεξεργασία των μηνυμάτων EDI που παραλαμβάνουν εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται στο τεχνικό παράρτημα. Σε περίπτωση που δεν έχει αποφασισθεί από τα μέρη χρονικό όριο, τα μέρη επεξεργάζονται τα μηνύματα το ταχύτερο δυνατό έπειτα από την παραλαβή τους.

Στο παρόν έγγραφο προσαρτάται κατάλογος των διατάξεων του συμφωνητικού όπου έχουν συμπεριληφθεί χρονικά όρια και οι οποίες εξειδικεύονται στο τεχνικό παράρτημα ή υπάγονται σε τροποποίηση.

Η εν λόγω διάταξη δεν περιλαμβάνεται μόνο για τη διασφάλιση εμπορικής αποτελεσματικότητας και ορθής επαγγελματικής πρακτικής, αλλά επίσης με σκοπό να καθορισθούν τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών σε περίπτωση που ένα μήνυμα δεν παραλαμβάνεται, καθυστερεί ή είναι εσφαλμένο με αποτέλεσμα τη ματαίωση της σύμβασης..

5.2. Βεβαίωση παραλαβής μηνυμάτων EDI.

Η έννοια της βεβαίωσης παραλαβής έχει παραξηγηθεί συχνά κατά το παρελθόν ιδίως αναφορικά με το περιεχόμενο του μηνύματος EDI καθεαυτού. Ο ορισμός που εισήχθει στο παρόν συμφωνητικό (άρθρο 2) στοχεύει στη διασάφηση του επιπέδου βεβαίωσης παραλαβής που αντιμετωπίζεται στο παρόν πρότυπο συμφωνητικό EDI.

Υφίστανται διάφορα επίπεδα βεβαίωσης. Η βεβαίωση μπορεί να μεταδοθεί αυτόματα μέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου όταν το μήνυμα είναι στη διάθεση του παραλήπτη, μπορεί να αποσταλεί αυτόματα με την παραλαβή του μηνύματος EDI στο σύστημα πληροφοριών του παραλήπτη χωρίς επαλήθευση, μπορεί να σταλεί έπειτα από κάποιο βαθμό επαλήθευσης, μπορεί επίσης σε ορισμένο σημείο να συνεπάγεται αποδοχή του περιεχομένου του μηνύματος ή επιβεβαίωση ότι ο παραλήπτης θα επιληφθεί του περιεχομένου του μηνήματος.

Το επίπεδο που έχει επιλεγεί στο ευρωπαϊκό πρότυπο συμφωνητικό EDI δεν επιβεβαιώνει απλώς και μόνο την παραλαβή. Αντιστοιχεί στο επίπεδο όπου έχει επιτευχθεί επαλήθευση της συμασιολογικής και συντακτικής δομής και συνίσταται από απάντηση στο μήνυμα EDI που έχει αποσταλεί, στην οποία δηλώνεται ότι το μήνυμα έχει παραληφθεί και ότι η συντακτική και σημασιολογική δομή του μηνύματος είναι ορθές.

Τα μέρη ενδέχεται να απαιτήσουν και άλλα επίπεδα βεβαίωσης, τα οποία στην περίπτωση αυτή ορίζονται από τα ίδια τα μέρη σύμφωνα με τις ανάγκες τους, ενώ οι σχετικές λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο τεχνικό παράρτημα.

Η αρχή που δηλώνεται στο άρθρο 5 είναι ότι δεν απαιτείται βεβαίωση παραλαβής μηνύματος EDI εκτός εάν ζητηθεί σχετικά.

Στο τεχνικό παράρτημα μπορεί να ληφθεί μέριμνα για όλα τα μηνύματα EDI ή για ορισμένες κατηγορίες μηνυμάτων (π.χ. όλα τα μηνύματα "εντολών") να ελέγχονται και να βεβαιώνεται η λήψη τους αυτομάτως. Εναλλακτικά, εάν δεν έχει ληφθεί ειδική μέριμνα αναφορικά με τη βεβαίωση, μπορεί το κατάλληλο τμήμα αίτησης για βεβαίωση να περιλαμβάνεται σε μήνυμα που έχει αποσταλεί. Δεν απαιτείται βεβαίωση για όλα τα μηνύματα, ενώ στο σχετικό παράρτημα θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των μεν και των δε.

5.3. Χρονικά όρια και μετάδοση της βεβαίωσης παραλαβής.

Η EDI χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως από αυξανόμενη αξιοπιστία που οφείλεται σε περιορισμό των σφαλμάτων, ταχύτερη και ακριβέστερη ροή πληροφοριών καθώς και από αυξανόμενο αυτοματισμό στην επεξεργασία των δεδομένων. Οι βελτιώσεις παραλαβής συμβάλλουν στην αξιοπιστία και ορθότητα της EDI, ενώ τα χρονικά όρια έχουν καθοριστική σημασία στο πλαίσιο αυτό.

Η σημασία του χρονικού ορίου για την αποστολή της βεβαίωσης απορρέει από το γεγονός ότι δεν μπορεί να αναληφθεί δράση σχετική με το μήνυμα EDI, επομένως δεν μπορούν να εκτελεσθούν συμβατικές υποχρεώσεις έως την αποστολή, όταν έχει ζητηθεί, της βεβαίωσης παραλαβής.

Μία εργάσιμη ημέρα θεωρείται ως κατάλληλο χρονικό περιθώριο στο περιβάλλον EDI. Ωστόσο, η διαχείριση "Just-in-Time" ή άλλες προτεραιότητες ενδέχεται να απαιτήσουν αυστηρότερη ρύθμιση του χρόνου, ή μπορεί το χρονικό περιθώριο να θεωρείται ακατάλληλο ή ανέφικτο και να ζητηθεί παράτασή του, περίπου κατά την οποία τα μέρη συμφωνούν σχετικά με την προσαρμογή του χρονικού περιθωρίου και την συμπλήρωση του συμφωνητικού EDI.

Μολονότι στην παρούσα διάταξη παρέχεται ορισμός της εργάσιμης ημέρας, θα αποδειχθεί ενδεχομένως χρήσιμος για τα μέρη ο ακριβέστερος καθορισμός των δημόσιων και λοιπών αργιών ή του χρόνου διαθεσιμότητας του συστήματος.

Ο παραλήπτης βαρύνεται με υποχρέωση αποστολής βεβαίωσης για την παραλαβή μηνύματος EDI, και δεν προβαίνει ανάληψη δράσης σε περίπτωση μηνυμάτων για τα οποία απαιτείται αποστολή βεβαίωσης εάν δεν προωθηθεί η εν λόγω βεβαίωση παραλαβής.

5.4. Μη παραλαβή βεβαίωσης.

Σε περίπτωση που η βεβαίωση δεν παραληφθεί, εντός του ισχύοντος χρονικού ορίου, από τον αποστολέα μηνύματος EDI που τη ζήτησε, είναι εύλογο να θεωρήσει ότι υφίσταται πρόβλημα με το μήνυμα ή ότι ο παραλήπτης δεν επιθυμεί, ή δεν δύναται να το διεκπεραιώσει και ότι κατά συνέπεια ο αποστολέας μπορεί να θεωρήσει το μήνυμα ως άκυρο υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνει σχετικά τον παραλήπτη. Ο τελευταίος αυτός όρος είναι ιδιαιτέρως χρήσιμος στην περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη μεταβίβαση της βεβαίωσης παραλαβής. Τα χρονικά περιθώρια έχουν και πάλι καθοριστική σημασία.

Τα μέρη δύνανται, εναλλακτικά, να καθορίσουν διαδικασία ανάκτησης για τις περιπτώσεις όπου έχουν προκύψει προβλήματα τεχνικής φύσεως, ενώ ο αποστολέας μηνύματος EDI για τον οποίο απαιτείται βεβαίωση παραλαβής δύναται να προβεί σε έναρξη ανάλογης διαδικασίας ανάκτησης εάν δεν έχει παραλάβει τη βεβαίωση μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής καθορίζονται στο τεχνικό παράρτημα.

Άρθρο 6

Ασφάλεια μηνυμάτων EDI.

6.1. Υποχρεώσεις των μερών.

Πρέπει να διασφαλισθεί ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας για μηνύματα ώστε να αποφεύγονται κάθε είδους κίνδυνοι σχετικά με την ανταλλαγή μηνυμάτων EDI- το εν λόγω επίπεδο εμπιστοσύνης εξαρτάται από τη σημασία των ανταλλασσομένων συναλλαγών ή μηνυμάτων.

6.2. Διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας

Η επαλήθευση της προέλευσης και της ακεραιότητας δηλώνονται ως υποχρεωτικές για κάθε μήνυμα EDI, δεδομένου ότι συνιστούν βασικό επίπεδο ασφάλειας. Ωστόσο, συνίσταται θερμώς στα μέρη να συμφωνήσουν, όπου απαιτηθεί, σε πρόσθετα μέτρα ασφάλειας, ο βαθμός των οποίων θα εξαρτηθεί αναμφίβολα από την αξία και τη σημασία του περιεχομένου των μηνυμάτων καθώς και στις ενδεχόμενες ευθύνες σε περίπτωση ανεπιτυχούς ανταλλαγής μηνυμάτων.

Στους καταλόγους και τις κατευθυντήριες γραμμές της UN/EDIFACT προβλέπονται μέτρα ελέγχου όπως ειδικοί έλεγχοι, βεβαίωση παραλαβής, αριθμητικός έλεγχος, αριθμός αναφοράς, ταυτοποίηση κ.λπ. δύνανται να απαιτηθούν λεπτομερέστεροι έλεγχοι, ιδίως σε περίπτωση σημαντικών συναλλαγών και θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη χρήση ορισμένων ειδικών μηνυμάτων για την αύξηση του βαθμού ασφάλειας, όπως αυτά προτείνονται από εμπειρογνώμονες ασφαλείας (1) ή οποιαδήποτε άλλα διαθέσιμα μέσα ή μεθόδους ασφαλείας, περιλαμβανομένων, λόγου χάριν, ψηφιακών υπογραφών.

Τα μέσα, οι μέθοδοι και οι προδιαγραφές ασφαλείας καθώς και τα χρησιμοποιητέα από τα μέρη μηνύματα για την διασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου ασφαλείας εκτίθενται λεπτομερώς στο τεχνικό παράρτημα.

6.3. Αστοχία διαδικασιών ασφαλείας.

Η πληροφόρηση του αποστολέα σχετικά με την αστοχία ανταλλαγής μηνύματος EDI ή σχετικά με σφάλμα σε κάποιο μήνυμα πρέπει να διασφαλίζεται εντός καθορισμένων χρονικών ορίων ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον αποστολέα να προβεί σε οποιαδήποτε δυνατή δράση, όποτε αυτό είναι εφικτό.

Σε περίπτωση απόρριψης μηνύματος EDI ή εντοπισμός σφάλματος, πρέπει να ζητηθούν οδηγίες από τον αποστοέα προτού αναληφθεί οιαδήποτε άλλη δράση σχετικά με το μήνυμα καθευατό.

Άρθρο 7

Εμπιστευτικότητα και προστασία προσωπικών δεδομένων

7.1. Εμπιστευτικότητα

Το επίπεδο εμπιστευτικότητας που πρέπει να τηρηθεί για μηνύματα EDI επιδιώκεται να αντιστοιχεί στο ανάλογο επίπεδο που ισχύει στο περιβάλλον των εγγράφων σε χαρτί. Το επίπεδο εμπιστευτικότητας ενός μηνύματος διατηρείται κάθε φορά που ένα μήνυμα υφίσταται επόμενη μετάδοση.

7.2. Πληροφορίες κοινής χρήσεως

Οι πληροφορίες κοινής χρήσεως νοούνται υπό την ευρεία έννοια του όρου, δηλαδή κάθε ευρύτερα γνωστή πληροφορία στην οποία το κοινό δύναται να έχει εύκολη πρόσβαση.

7.3. Ειδική μορφή προστασίας

Η αναφορά στην κρυπτογράφηση περιλαμβάνεται ως υπόμνηση ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προστασία των δεδομένων, αλλά με τους υφιστάμενους, σε ορισμένες εθνικές νομοθεσίες, περιορισμούς στην κρυπτογράφηση. Εάν τα μέρη επιθυμούν να συμφωνήσουν στην χρήση μιας ανάλογης μεθόδου κρυπτογράφησης, πρέπει να φροντίσουν για τις κατάλληλες εγκρίσεις, όπου απαιτούνται.

7.4. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα υπάγονται στις ισχύουσες ρυθμίσεις για τη μετάδοση ανάλογων δεδομένων σε χώρες προς τις οποίες ή από τις οποίες μεταδίδονται. Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει νομοθεσία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, ωστόσο, το είδος προστασίας διαφέρει συχνά κατά περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προς το Συμβούλιο των Υπουργών σχετική πρόταση οδηγίας. Όταν η εν λόγω πρόταση εγκριθεί θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το παρόν συμφωνητικό ώστε να περιλάβει την τήρηση των διατάξεων της οδηγίας. Εν τω μεταξύ θεωρείται κατάλληλη η αναφορά στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, για περιπτώσεις όπου οι εθνικές νομοθεσίες δεν αναφέρονται σχετικά.

Είναι εύλογο να προβλεφθεί διάταξη ότι οι εμπορικοί εταίροι και χρήστες EDI στην Ευρώπη, οι οποίοι δρουν σε κράτος μέλος που δεν έχει θεσπίσει νομοθεσία στο εν λόγω πεδίο, εφαρμόζουν τις αρχές που εκτίθενται στην εν λόγω σύμβαση. Το Συμβούλιο της Ευρώπης καταρτίζει υπόδειγμα σύμβασης, που έχει ήδη τεθεί σε κυκλοφορία, και η οποία στοχεύει στη διασφάλιση ισοδύναμης προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο της διασυνοριακής ροής δεδομένων. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελέσει βάση για την επίλυση θεμάτων που ενδεχομένως δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υφισταμένων εθνικών νομοθεσιών (5).

Άρθρο 8

Καταγραφή και αποθήκευση μηνυμάτων EDI.

8.1. Διαδικασία καταγραφής και χρονικά όρια.

Οι απαιτήσεις καταγραφής μηνυμάτων EDI ορίζονται σε ορισμένες χώρες νομοθετικώς, στις περισσότερες περιπτώσεις στη φορολογική νομοθεσία. Στις χώρες όπου δεν υφίστανται διατάξεις για καταγραφή EDI εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν τα ισχύοντα για γραπτά έγγραφα. Ο χρόνος για τις απαιτήσεις καταγραφής διαφέρει από χώρα σε χώρα (6) και ενδέχεται να ποικίλει επίσης ανάλογα με την περιοχή και τις περιστάσεις.

Για το λόγο αυτό τα μέρη διασφαλίζουν ότι ο χρόνος αποθήκευσης που τηρούν συμμορφούται προς την ισχύουσα εθνική νομοθεσία τους. Σε ορισμένες από τις μελέτες του TEDIS έχουν αναλυθεί τα θέματα αυτά και δύνανται να αποτελέσουν οδηγό- ενδεχομένως να απαιτηθεί εναρμόνιση στο εν λόγω πεδίο (7).

Στον κώδικα συμπεριφοράς UNCID προτείνεται τριετής περίοδος αποθήκευσης. Η ίδια διάρκεια αποθήκευσης έχει θεσπισθεί στη φορολογική νομοθεσία ορισμένων χωρών. Η περίοδος αυτή θεωρείται ως ελάχιστη απαίτηση αποθήκευσης πληροφοριών με ορθό και ασφαλή τρόπο. Η εν λόγω τριετής περίοδος προτείνεται στα μέρη του συμφωνιτικού EDI ως χρονικό όριο προς εξέταση, εάν δεν υφίσταται άλλη νομική απαίτηση.

Εάν οι απαιτήσεις των εθνικών νομοθεσιών διαφέρουν ή είναι εκτενέστερες, θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η τήρηση της νομοθεσίας. Πρέπει να τονισθεί ότι η νομοθεσία των περισσότερων κρατών μελών απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος αποθήκευσης, στις περισσότερες περιπτώσεις επτά ή δέκα ετών, ενίοτε και μεγαλύτερη. Πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί ότι η διασφάλιση της εν λόγω αποθήκευσης ενδέχεται να απαιτηθεί για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, απαιτήσεων αναφορικά με το διακριβωτικό έλεγχο, το λογιστικό έλεγχο, τη φορολογία, αποδεικτικά στοιχεία και λοιπές νομοθετικές ή διοικητικές απαιτήσεις.

Καθώς η EDI βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης και δεν έχει ακόμη κατ' ανάγκην παγιωθεί σχετική επιχειρηματική πρακτική είναι εύλογη η διασφάλιση προσεκτικής αποθήκευσης των πληροφοριών.

Για την ασφάλεια των συναλλαγών τα αποστελλόμενα ή παραλαβανόμενα μηνύματα EDI αποθηκεύονται πλήρως και σε χρονική τάξη, κατά τρόπον ασφαλή και χωρίς αλλοίωσή τους.

Σε εθνικό επίπεδο ενδέχεται να υφίστανται περισσότερες νομικές απαιτήσεις σε συνδυασμό με την αποθήκευση των δεδομένων και πρέπει να τηρούνται πιστά (5).

8.2. Μορφή αποθήκευσης

Τα διαβιβαζόμενα με χρήση EDI δεδομένα αποθηκεύονται στη μοφρή με την οποία έχουν αποσταλεί ή στην μορφή με την οποία έχουν παραληφθεί (ήδη σε μορφή UN/EDIFACT).

Προβλέπεται η εν λόγω μορφή καθώς αποτελεί τη μοναδική μορφή που μπορεί να θεωρηθεί ως αρχική μορφή παραλαβής των δεδομένων και, εάν απαιτηθεί, αποτελεί τεκμήριο του μηνύματος EDI όπως έχει αποσταλεί ή παραλήφθει, πριν από οιαδήποτε μεταγλώττιση του μηνύματος.

Εάν σε μήνυμα EDI υπάρχει ψηφιακή υπογραφή, θα μπορέσει να επαληθευθεί μόνο σε σχέση με τη μορφή αποστολής του μηνήματος.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται, στην ιδανική περίπτωση, υπό τη μορφή μεταγλώττισής τους στο σύστημα πληροφοριών του παραλήπτη, ή στο σύστημα πληροφοριών του αποστολέα. Τούτου αποτελεί, ωστόσο, θέμα απόφασης των μερών.

Η αναγνωσιμότητα και η δυνατότητα εκτύπωσης των μηνυμάτων είναι πρώτιστα απαιτούμενα κριτήρια στην εθνική νομοθεσία και τα μέρη πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά.

Για τη διασφάλιση διατήρησης της αναγνωσιμότητας πρέπει κάθε υλικό, λογισμικό ή οιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός λειτουργίας που ενδεχομένως απαιτηθεί για την πρόσβαση και ανάγνωση των δεδομένων να τηρείται από τα μέρη, ακόμη και στην περίπτωση που έχει συμβεί ενημέρωση των συστημάτων. Σε ανάλογες περιπτώσεις ενδέχεται τα μέρη να επιθυμούν ή να έχουν ανάγκη διατήρησης της ύπαρξης του εν λόγω εξοπλισμού, χωρίς να το αναλάβουν αυτά. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να ισχύει μόνο έπειτα από επαλήθευση των απαιτήσεων της εθνικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι εν όψει της συνεχούς ενημέρωσης των προτύπων UN/EDIFACT, έχει ιδιαίτερη σημασία για λόγους ελέγχου, να είναι επίσης προσιτοί οι σχετικοί κατάλογοι UN/EDIFACT και το λογισμικό, ώστε, σε περίπτωση που απαιτηθεί, να διασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα και η αναπαραγωγή του μηνύματος.

Άρθρο 9

Απαιτήσεις λειτουργίας για EDI.

9.1. Περιβάλλον λειτουργίας

Ο στόχος της εν λόγω διάταξης είναι να συμπεριληφθούν στο συμφωνητικό οι βασικές απαιτήσεις λειτουργίας για EDI. Ο κατάλογος των τεχνικών στοιχείων και των στοιχείων λειτουργίας που αναφέρονται στο άρθρο 9 δεν είναι εξαντλητικός. Οι λεπτομέρειες που αφορούν τις εν λόγω απαιτήσεις λειτουργίας θα αναπτυχθούν, όπου απαιτείται, το τεχνικό παράρτημα, σύμφωνα με το άρθρο 10. .

9.2. Εξοπλισμός λειτουργίας

Μολονότι η EDI είναι ανεξάρτητη από το μηχανικό, το λογισμικό και τα μέσα τηλεπικοινωνιών, απαιτούνται για τη δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων EDI συστήματα αποτελεσματικά για την παραλαβή, αποστολή και επεξεργασία μηνυμάτων EDI. Μεταξύ των βασικών απαιτήσεων σχετικά συγκατελέγεται η αποτελεσματική λειτουργία του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων του μηχανικού, κατάλληλου λογισμικού και μεταγλώττισης λογισμικού.

9.3. Μέθοδος επικοινωνίας

Τα μέρη χρειάζεται να καθορίσουν τη μέθοδο μετάδοσης που θα χρησιμοποιήσουν συμπεριλαμβανομένων, ιδίως των τηλεπικοινωνιών πρωτοκόλλων και, όπου απαιτηθεί, της επιλογής τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών που ενδεχομένως χρησιμοποιηθούν για την παροχή φάσματος υπηρεσιών.

9.4. Πρότυπα μηνύματα EDI

Τα πρότυπα μηνυμάτων είναι βασικής σημασίας για την EDI. Τα πρότυπα UN/EDIFACT είναι διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα (ISO 9735/CEN 29735 - ISO 7372) ενώ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος TEDIS, έχει εκφρασθεί ισχυρή υποστήριξη υπέρ των προτύπων και συστάσεων UN/EDIFACT, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναφέρεται στη γραμματεία του συμβουλίου για τη Δυτική Ευρώπη της EDIFACT, που αποτελεί επίσης φορέα συνδεδεμένο με τη CEN (6).

Η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη εκδίδει τις συστάσεις για τα εγκεκριμένα πρότυπα, καευθυντήριες γραμμές και καταλόγους UN/EDIFACT- οι εν λόγω συστάσεις πρέπει να τηρούνται για τη διασφάλιση ταυτόσημου επιπέδου χρήσης προτύπων για μηνύματα EDI παγκοσμίως.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω πρέπει το σύνολο των κατάλληλων προδιαγραφών που απαιτούνται για την ανταλλαγή μηνυμάτων EDI να καθορισθούν από τα μέρη.

Υφίσταται επίσης και άλλα πρότυπα. Σε περίπτωση όπου τα μέρη επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν οιοδήποτε από τα λοιπά αυτά πρότυπα, πρέπει να συνάψουν συμφωνία σχετικά και πρέπει επίσης να καθορίσουν όλες τις κατάλληλες λεπτομέρειες και προδιαγραφές.

9.5. Κώδικες.

Οι κατάλογοι χρησιμοποιουμένων κωδίκων για EDI είναι βασικής σημασίας. Οι κατάλογοι κωδίκων που τηρούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών UN/EDIFACT αποτελούν μέρος των τεχνικών προδιαγραφών κατά την εφαρμογή μηνυμάτων UN/EDIFACT. Μπορεί, ωστόσο, να γίνεται αναφορά και χρήση των άλλων καταλόγων κωδικών.

Συνιστάται κατά το δυνατό η χρήση διεθνών προτύπων ή επίσημα δημοσιευμένων καταλόγων κωδικών. Ενδεχομένως να μη καλύπτεται έτσι το σύνολο των αναγκών των μερών, στην περίπτωση αυτή συνιστάται για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και δίδεται προτίμηση στη χρήση καταλόγων κωδικών που έχουν δημοσιευθεί και τηρούνται από όλους τους οργανισμούς, και οι οποίοι διασφαλίζουν την αλληλογραφία με άλλα συστήματα κωδικοποίησης (π.χ.: κατάλογοι στατιστικών κωδικών).

Άρθρο 10

Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.

Οι νομικές διατάξεις προορίζονται κυρίως για τη διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με νομικά θέματα ουσιώδους σημασίας. Στο συμφωνητικό προβλέπονται βασικές αρχές και κανόνες αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της κατάλληλης συμφωνίας και αναφοράς σε αυτές.

Το τεχνικό παράρτημα αποτελεί το συμπλήρωμα των νομικών διατάξεων, όπου τα μέρη πρέπει να καθορίσουν το σύνολο των τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών που απαιτούνται για την κατάλληλη ανταλλαγή μηνυμάτων EDI.

Μολονότι δεν είναι εύκολο να υποβληθεί κατάλογος όλων των στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, δεδομένου ότι ποικίλλουν ανάλογα με τις ανάγκες των μερών, μπορεί να τονισθεί ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα για συναφείς προδιαγραφές αναφορικά με τα ακόλουθα σημεία:

- οι προδιαγραφές που αναφέρονται στις απαιτήσεις λειτουργίας (άρθρο 9), όπου περιλαμβάνονται:

- προδιαγραφές που απαιτούνται αναφορικά με λογισμικό και λογισμικό μεταγλώττισης για ανταλλαγές EDI,

- πρωτόκολλα επικοινωνιών και υπηρεσίες τρίτων,

- πρότυπα και συστάσεις μηνυμάτων της UN/EDIFACT, περιλαμβανομένου του καταλόγου μηνυμάτων και των στοιχείων αναφοράς τους,

- οι όροι και προϋποθέσεις, όπου απαιτούνται,

- οι κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση μηνυμάτων,

- κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή,

- οι κατάλογοι,

- οι κατάλογοι κωδικών,

- τα στοιχεία αναφοράς για την τεκμηρίωση,

- οι εκδοχές και οι ενημερώσεις. Τα μέρη συμφωνούν, στο τεχνικό παράρτημα, επί της μεθόδου που θα χρησιμοποιήσουν για την εφαρμογή ενημερωμένων εκδοχών μηνυμάτων, κανόνων, κατευθυντηρίων γραμμών και καταλόγων-

- οι απαιτούμενες προδιαγραφές για την επεξεργασία και βεβαίωση λήψεως μηνυμάτων EDI,

- οι προδιαγραφές που αναφέρονται σε μέσα ασφαλείας για μηνύματα EDI-

- οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην καταγραφή και αποθήκευση-

- τα χρονικά όρια. Τα χρονικά όρια ενδέχεται να είναι καθοριστικής σημασίας στην EDI, ιδίως όταν η EDI συνδυάζεται σε άμεσες τεχνικές JIT (just-in-time). Ορισμένες προθεσμίες έχουν ενταχθεί στο πρότυπο συμφωνιτικό EDI, ενδέχεται όμως να απαιτηθούν προσαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες. Άλλα χρονικά περιθώρια πρέπει να καθορισθούν από τα μέρη-

- οι δοκιμές και οι δοκιμασίες. Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες έχουν διευκρινίσει ότι μπορεί όχι μόνο να είναι χρήσιμο, αλλά ενίοτε και απαραίτητο, να διεξάγονται δοκιμασίες για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των συστημάτων και τηλεπικοινωνιών. Η πρακτική εμπειρία δείχνει ότι οι δοκιμές αυτές εκτελούνται πράγματι κατά κανόνα από μέρη που αρχίζουν να κάνουν χρήση EDI, ενώ η διαδικασία αυτή εκτελείται κατά κανόνα σε δύο φάσεις. Αρχικά ανταλλάσσονται μηνύματα EDI παράλληλα με γραπτά έγγραφα και σε δεύτερη φάση, όταν η δοκιμή αυτή είναι ικανοποιητική, ανταλλάσσονται τα μηνύματα EDI χωρίς τα έγγραφα σε χαρτί. Ενδέχεται επίσης να απαιτηθεί κατά καιρούς η διεξαγωγή περαιτέρω δοκιμών, π.χ. έπειτα από την πραγματοποίηση μεταβολών στο σύστημα.

Άρθρο 11

Ευθύνες.

11.1. Αποκλεισμός ευθυνών

Ευθύνες για ειδικές, έμμεσες ή παραπόμενες βλάβες σε συσχετισμό με το συμφωνητικό έχουν αποκλειστεί (5).

11.2. Ανωτέρα βία.

Εξαίρεση ευθυνών γίνεται στην περίπτωση της λεγόμενης "ανωτέρας βίας". Η έννοια της ανωτέρας βίας στο παρόν άρθρο συμβαδίζει με την έννοια που έχει αναπτυχθεί από την συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με συμβάσεις για τη διεθνή πώληση προϊόντων ή σύμβαση της Βιέννης, της 11ης Απριλίου 1980, και, απουσία σχετικής ενιαίας εθνικής νομοθεσίας, παρέχει ορισμό που τα μέρη, εάν επιθυμούν, δύνανται να επεκτείνουν αναφέροντας διάφορες περιστάσεις στις οποίες μπορεί να υπάρξει εξαίρεση ευθυνών.

11.3. Ευθύνες ενδιαμέσων

Η ευθύνη για πράξεις τρίτου περιλαμβάνονται σε πολλά συμφωνητικά και είναι γενικά αποδεκτή δεδομένου ότι συχνά ο τρίτος δρα ουσιαστικά ως εκπρόσωπος του χρήστη. Επιπλέον, το μέρος που επισημοποιεί τις υπηρεσίες τρίτου και που έχει συνάψει συμβατική σχέση με τον φορέα παροχής υπηρεσιών βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση για να εναγάγει τον φορέα παροχής υπηρεσιών σε περίπτωση ευθυνών του.

11.4. Σημειώνεται ότι υφίσταται διαφορά μεταξύ των παραγράφων 9.2 και 9.3. Σε περίπτωση που ένα μέρος επιβάλλει στο άλλο τη χρήση ενός συγκεκριμένου ενδιαμέσου, θεωρείται δίκαιο το μέρος που επιβάλλει την εν λόγω χρήση να είναι υπευθύνο για βλάβες που ενδεχομένως προκύψουν από τη χρησιμοποίηση του εν λόγω ενδιαμέσου και όχι το μέρος που είναι υποχρεωμένο να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του.

Τα μέρη πρέπει να φροντίσουν να διασφαλίζουν κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη κάθε πιθανό κίνδυνο που προκύψει από την αποστολή μηνύματος, έχοντας υπόψη την αξία των συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν μέσω EDI.

Άρθρο 12

Επίλυση διαφορών.

Στο πρότυπο συμφωνητικό EDI προβλέπονται δύο εναλλακτικές διατάξεις ώστε να μπορέσουν τα μέρη να προβούν στην καλύτερη επιλογή.

Με την πρώτη εναλλακτική λύση προβλέπεται ρήτρα διαιτησίας, σε περίπτωση που τα μέρη αποφασίσουν να επιλύσουν τη διαφορά τους και αυτόν τον τρόπο. Με τη δεύτερη προτεινόμενη εναλλακτική λύση προβλέπεται ρήτρα δικαιοδοσίας, όπου πρέπει να συμφωνηθεί η επιλογή δικαιοδοσίας σε περίπτωση κατά την οποία τα μέρη αποφασίσουν την παραπομπή της διαφοράς σε δικαστήριο.

Θα έπρεπε ίσως να τονισθεί ότι, λόγω των σχέσεων που δημιουργεί η EDI μεταξύ χρηστών, υφίσταται μεγάλο δυναμικό διαφορών προς επίλυση μέσω διαπραγματεύσεων.

Μόνο σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων αυτών ενεργοποιούνται και καθίστανται χρήσιμες οι διατάξεις περί επίλυσης διαφορών.

Εναλλακτική λύση 1:

Ρήτρα διαιτησίας.

Τα μέρη δύνανται να αποφασίσουν την επίλυση της διαφοράς τους μέσω διαιτησίας. Η διαιτησία ενδέχεται να αποβεί πρακτικός τρόπος επίλυσης διαφοράς στην οποία εμπλέκονται μέρη από διαφορετικές χώρες. Προσφέρει το πλεονέκτημα της επιλογής του (των) διαιτητή (ών) ή της διορίζουσας αρχής, καθώς και το πλεονέκτημα ταχύτερης διαδικασίας, μολονότι τούτο δεν συμβαίνει πάντοτε. Η διαδικασία μπορεί να είναι ελκυστική λόγω της εμπιστευτικότητας που παρέχει, γεγονός που εννοείται προτιμάται από τα μέρη. Η διαιτητική απόφαση είναι κατά κανόνα οριστική, μολονότι είναι δυνατή η προσφυγή.

Σε ορισμένες χώρες απαιτείται ακόμα έγγραφη και σαφής δήλωση της διαιτησίας όταν αυτή επιλέγεται ως τρόπος επίλυσης διαφοράς και κατά συνέπεια συνιστάται στα μέρη να περιλάβουν ανάλογη ρήτρα στο παρόν συμφωνητικό.

Τα μέρη πρέπει να καθορίσουν τον τρόπο επιλογής του διαιτητή. Μπορεί να γίνει δια συμφωνίας επιλογή μεταξύ ενός ή τριών ατόμων που έχουν υποδειχθεί ή, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας σχετικά με τον (τους) διαιτητή(ές), μπορεί μια διορίζουσα αρχή να προβεί στην ανάδειξη του διαιτητή.

Τα μέρη υποδεικνύουν κατά συνέπεια ποιά θα είναι η διορίζουσα αρχή. Πρόκειται για εθνικές αρχές, όπως ομάδα διαιτησίας διορισμένη από εμπορικό επιμελητήριο, καθώς και διεθνείς, όπως η ICC, η UNCITRAL ή το δικαστήριο διεθνούς διαιτησίας του Λονδίνου, λόγου χάριν.

Ο εσωτερικός κανονισμός αναφορικά με τη διαδικασία μπορεί επίσης να καθορισθεί. Προκειμένου περί διεθνούς πλαισίου μπορούν να είναι οι κανόνες διαιτησίας της UNCITRAL, το δικαστήριο κανόνων διαιτησίας της ICC, το δικαστήριο κανόνων διεθνούς διαιτησίας του Λονδίνου, οι κανόνες διαιτησίας της Επιτροπής για την Ευρώπη (5) ή μπορεί να είναι ένα εθνικό νομοθετικό σύστημα που ισχύει για περιπτώσεις διαιτήσιας.

Εναλλακτική λύση 2:

Ρήτρα δικαιοδοσίας

Σε περίπτωση που τα μέρη επιδιώκουν την επίλυση της διαφοράς τους μέσω δικαστηρίου, η δεύτερη εναλλακτική διάταξη προσφέρει στα μέρη τη δυνατότητα επιλογής του αρμόδιου δικαστηρίου και συνομολόγησής του στο συμφωνητικό τους.

Σε περίτωση που τα μέερη δεν προβαίνουν σε επιλογή αυτού του είδους, το αρμόδιο δικαστήριο καθορίζεται με αναφορά στη σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (6).

Άρθρο 13

Εφαρμοστέα νομοθεσία.

Η ασφάλεια των σχέσεων EDI πρόκειται να βελτιωθεί από ένα ρητό προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Ως προς την ισχύουσα νομοθεσία για το συμφωνητικό, η οποία είναι ουσιαστικής σημασίας λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι χρήστες EDI μπορεί να συναλλάσσονται με πολλές χώρες, συνιστάται να ενδείκνυται κατά σαφή τρόπο η επιλογή νομοθεσίας.

Σε περίπτωση απουσίας σχετικής δήλωσης επιλογής, το συμφωνητικό προσφεύγει στις διατάξεις της σύμβασης για την ισχύουσα νομοθεσίας σε συμβατικές υποχρεώσεις (7), τούτο όμως ενδέχεται να οδηγήσει σε αβεβαιότητα αναφορικά με τη νομοθεσία που διέπει τη σύμβαση, δεδομένου ότι η νομοθεσία θα ορισθεί κατά το χρόνο της διαφωνίας μέσω καθορισμού της νομοθεσίας με την οποία συνδέεται εγγύτατα η σύμβαση.

Τούτο θα καθορισθεί θεωρώντας τη χώρα όπου το μέρος που πρόκειται να εκτελέσει τη χαρακτηριστική για τη σύμβαση πράξη έχει, κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, τη συνήθη του έδρα ή, σε περίπτωση εταιρείας, την κεντρική της διοίκηση. Εάν, ωστόσο, η σύμβαση έχει συναφθεί στο πλαίσιο του επαγγέλματος του εν λόγω μέρους, θεωρείται εν γένει η χώρα στην οποία ευρίσκεται ο τόπος των συναλλαγών. Στον παραπάνω κανόνα υφίστανται ορισμένες εξαιρέσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 4 της σύμβασης.

Άρθρο 14

Θέση σε ισχύ, διάρκεια και διαιρετός χαρακτήρας.

14.1. Θέση σε ισχύ

Στο εν λόγω άρθρο δηλώνεται ότι το συμφωνητικό αρχίζει να ισχύει από την στιγμή που θα υπογραφεί από τα μέρη.

14.2. Τροποποιήσεις

Δεδομένου ότι το συμφωνητικό που είναι αντικείμενο της παρούσας σύστασης αποτελεί πρότυπο συμφωνητικό, αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό του ότι οι όροι του συμφωνητικού μπορούν να τροποποιηθούν με τη συναίνεση των εμπλεκόμενων μερών.

Για τη διασφάλιση της απαραίτητης σταθερότητας και συνάφειας των νομικών διατάξεων, κάθε είδους τροποποίηση, προσθήκη ή εναλλακτική διάταξη στις νομικές διατάξεις επιφέροναι μόνο κατά τον τρόπο με τον οποίο εγκρίθηκε η σύμβαση από τα μέρη, δηλαδή περιλαμβάνοντας αυτές σε γραπτή και υπογεγραμμένη μορφή..

14.3. Διάρκεια

Η προτεινόμενη στο παρόν άρθρο περίοδος αναφορικά με την ειδοποίηση λήξεως δύναται να παραταθεί από τα μέρη. Δεν συνιστάται περιορισμός της καθώς θεωρείται ως ελάχιστη.

Στην παράγραφο 14.3 προβλέπεται ότι ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις που αναφέρονται στη σύμβαση είναι θεμελιώδους σημασίας και τηρούνται ακόμα και έπειτα από τη λήξη της σύμβασης.

14.4. Διαιρετός χαρακτήρας

Η τελική παράγραφος έχει περιληφθεί προκειμένου να αποφευχθεί η δυνατότητα ενός μέρους να θεωρείται ότι έληξε η ισχύς του συμφωνητικού μόνο επειδή έχει παύσει να ισχύει μία ρήτρα και αποσκοπεί επίσης να παρεμποδίσει τα μέρη να θέτουν τέρμα στο συμφωνητικό προκειμένου να αποφύγουν ορισμένες υποχρεώσεις.

(1) Ενδέχεται να απαιτηθούν τροποποιήσεις σε περιπτώσεις που προκύπτει ασυμφωνία με εθνική νομοθεσία, γεγονός που δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως.

(2) Εισαγωγή στην UN/EDIFACT, ομάδα εισηγητών UN/EDIFACT, Απρίλιος 1991.

(3) Κατάρτιση σύμβασης EDI, έκθεση που συνέταξε η CRID για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1991.

(4) Η ομάδα ασφαλείας που εργάζεται υπό την αιγίδα της κοινής ομάδας εισηγητών - JRT ή του συμβουλίου για τη Δυτική Ευρώπη της EDIFACT - WEEB - επεξεργάζεται την κατάρτιση συστάσεων στο εν λόγω πεδίο.

(5) Συμβούλιο της Επιτροπής, υπόδειγμα σύμβασης για τη διασφάλιση ισότιμης προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο της διασυνοριακής ροής δεδομένων, 14 Σεπτεμβρίου 1992, T-PD (92) 7.

(6) Βλέπε Wilde Spate, έκθεση περί ελέγχου γνησιότητας, αποθήκευσης και χρήσης κωδίκων σε μηνύματα EDI, έκθεση για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 1993. Η εν λόγω έκθεση θα δημοσιευθεί το 1994.

(7) Wilde Sapte, ο.π. Ciredit and IT Law Group, έκθεση σχετικά με τους νομικούς περιορισμούς και ανακολουθίες ως προς τη χρήση EDI στο πεδίο της λογιστικής στα κράτη μέλη, Νοέμβριος 1992 (διαθέσιμη στην αγγλική) και στις χώρες ΕΖΕΣ, Δεκέμβριος 1993 (διαθέσιμη στην αγγλική το 1994).

(8) Ciredit and IT Law Group, ο.π.

(9) CEN: ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης.

(10) Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε "Η ευθύνη των φορέων εκμετάλλευσης EDI" έκθεση συνταχθείσα από το CRID για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 1991.

(11) Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε ιδίως Schmitthoff, The Law and Practice of International Trade (νομολογία και πρακτική του διεθνούς εμπορίου), Stevens, 1986, σ. 574 έως 629.

(12) Συμφωνία 72/454/ΕΟΚ, 27 Σεπτεμβρίου 1968, ΕΕ αριθ. L 299 της 31. 12. 1972, σ. 32.

(13) Σύμβαση 80/934/ΕΟΚ, 19 Ιουλίου 1980, ΕΕ αριθ. L 266 της 9. 10. 1980, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ EDI ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Κατάλογος άρθρων των νομικών διατάξεων του ευρωπαϊκού προτύπου συμφωνητικού EDI για τα οποία προβλέπεται συμπλήρωση από τα μέρη

Στο ακόλουθο κατάλογο περιλαμβάνονται τα θέματα των νομικών διατάξεων για τα οποία λαμβάνεται πρόβλεψη ολοκλήρωση ή τροποποίησή τους από τα μέρη στο τμήμα νομικής διάταξης του συμφωνητικού EDI.

1. Χρονικά όρια.

Χρονικά όρια αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους: 5.3, 6.3, 8, 14.3.

Τα εν λόγω χρονικά όρια μπορούν, εάν απαιτηθεί, να τροποποιηθούν στις νομικές διατάξεις.

2. Ρήτρα διαιτησίας και δικαιοδοσίας, ισχύουσα νομοθεσία.

Στο άρθρο 12 περιλαμβάνονται δύο εναλλακτικές λύσεις προς επιλογή. Και για τις δύο εναλλακτικές λύσεις απαιτείται συμπλήρωση από τα μέρη.

Στο άρθρο 13 απαιτείται να συμπληρωθεί η επιλογή νομοθεσίας.

2. Κατάλογος άρθρων του Ευρωπαϊκού προτύπου συμφωνητικού EDI για τα οποία πρβλέπεται ανάπτυξη προδιαγραφών στο τεχνικό παράρτημα.

Στον ακόλουθο κατάλογο περιλαμβάνονται τα θέματα των νομικών διατάξεων για τα οποία απαιτείται να αναπτυχθούν από τα μέρη προδιαγραφές στο τεχνικό παράρτημα. Ο παρόν κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και μπορεί να συμπληρωθεί και από άλλες προδιαγραφές.

1. Χρονικά όρια.

Τα χρονικά όρια που πρέπει να καθοριστούν στο τεχνικό παράρτημα αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους 5.1 και 5.4.

2. Βεβαίωση παραλαβής.

Μηνύματα EDI για τα οποία απαιτείται βεβαίωση παραλαβής:

Βάσει της παραγράφου 5.2, θα καθοριστούν τα μηνύματα EDI για τα οποία απαιτείται πάντοτε βεβαίωση παραλαβής χωρίς ειδική αίτηση.

Ειδικές συνθήκες:

Θα καθορισθούν κάθε είδους ειδικές συνθήκες αναφορικά με τη βεβαίωση παραλαβής.

Εναλλακτική διαδικασία ανάκτησης:

Θα καθορισθεί η εναλλακτική διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 5.4. εάν αποφασισθεί οιανδήποτε χρήση της.

3. Διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας.

Θα καθορισθούν οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας για την κάλυψη των απαιτήσεων που εκτίθενται στο άρθρο 6.

Οι εν λόγω διαδικασίες και μέτρα αναφέρονται σε:

- μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, καθυστέρηση, καταστροφή, απώλεια

- έλεγχος ορθότητας του πρωτοτύπου,

- έλεγχος ακεραιότητας,

- μη άρνηση αναγνώρισης πρωτοτύπου/απόδειξης,

- εμπιστευτικότητα.

4. Πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως.

Μηνύματα EDI που περιέχουν πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως μπορούν, όπου είναι δυνατό, να καταγραφούν σε κατάλογο.

Μπορεί να καθορισθεί έγκριση για αποκάλυψη, όπου αυτό απαιτηθεί.

Μπορεί να καθορισθεί μέθοδος κρυπτογράφησης, όπου διατίθεται ή βρίσκεται σε χρήση.

5. Καταγραφή και αποθήκευση.

Θα συμπεριληφθεί κάθε απαραίτητη προδιαγραφή για την καταγραφή και αποθήκευση μηνυμάτων EDI.

6. Απαιτήσεις λειτουργίας και τεχνικές προδιαγραφές.

Θα αναπτυχθεί κάθε απαραίτητη προδιαγραφή αναφορικά με τις ακόλουθες τεχνικές απαιτήσεις:

- Εξοπλισμός

- Λογισμικό

- Υπηρεσίες

- Υπηρεσίες επικοινωνιών

- Πρωτόκολλα επικοινωνιών

- Πρότυπα μηνυμάτων, κατάλογοι, εκδοχές, συντακτική δομή, τύπος μηνυμάτων, τμήματα, στοιχεία δεδομένων

- Κώδικες

- Διαδικασία για δοκιμές και δοκιμασίες

- Διάθεση.

7. Τροποποιήσεις.

Κάθε τροποποίηση στις νομικές διατάξεις πρέπει να καθορίζεται και να συμφωνείται στη μορφή που προβλέπεται από το άρθρο 14.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο