Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-2012 ]

Αριθμ. Δ6Α 1134671 ΕΞ 27.9.2012 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για τη μελέτη, τη σχεδίαση, την υλοποίηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος απόδοσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε πραγματικό χρόνο (Real-Time VAT Payments) από και προς τους Επιτηδευματίες

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για τη μελέτη, τη σχεδίαση, την υλοποίηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος απόδοσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε πραγματικό χρόνο (Real-Time VAT Payments) από και προς τους Επιτηδευματίες)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Αριθ. Πρωτ. Δ6Α1134671ΕΞ2012

(ΦΕΚ Β' 3003/12-11-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για τη μελέτη, τη σχεδίαση, την υλοποίηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος απόδοσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε πραγματικό χρόνο (Real-Time VAT Payments) από και προς τους Επιτηδευματίες».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α’ 128 ) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

β) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας…....» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) « Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ».

γ) Της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α’ 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

δ) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 (Α’ 178 ), σε συνδυασμό με τις διατάξις του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α’ 220).

ε) Του άρθρου 19 του ν.1599/1986 (Α’ 75 ), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α’ 45).

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3205/2003 (Α΄297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθ. 7 του ν.3833/2010(Α΄ 40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν.4024/2011(Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

2.Το αριθμ. 1048Ξ2012/7.9.2012 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη για την αποζημίωση των ιδιωτών μελών της Ομάδας το ύψος της οποίας θα καθορισθεί με άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Συνιστούμε Ομάδα Εργασίας, στο Υπουργείο Οικονομικών για τη μελέτη, τη σχεδίαση, υλοποίηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος απόδοσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε πραγματικό χρόνο (Real-Time VAT Payments) από και προς τους Επιτηδευματίες.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω ομάδα και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

1. Βασιλική Τάτση του Ηρακλέους με Α.Δ.Τ:ΑΒ501466, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΦΠΑ (Δ14), ως Συντονίστρια, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Αναγνωστόπουλο του Σταύρου, με Α.Δ.Τ:ΑΚ036965, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στο Τμήμα Α΄- Εφαρμογής ΦΠΑ της ίδιας Διεύθυνσης.

2. Ευθύμιο Σαϊτη του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ:Π659531, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄-Στοιχείων της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δέσποινα Καρύδη του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ :ΑΗ036615, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση

3. Ευανθία Χατζηπαναγιώτου του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ:Φ370046, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, ως μέλος.

4. Παναγιώτη Μαυρίδη του Πασχάλη, με Α.Δ.Τ:Χ066827, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής – Επιστήμης Η/Υ (SOFTWARE), που υπηρετεί στο Τμήμα Β΄Φ.Π.Α & Ειδικών Φορολογιών της Διεύθυνσης Εφαρμογών Η/Υ (Δ30), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Σαράφη του Αποστόλου με Α.Δ.Τ:ΑΗ030654, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ΓΓΠΣ.

5. Θεόδωρο Παγτζή του Στυλιανού, με Α.Δ.Τ:ΑΖ047725, υπάλληλος που υπηρετεί σε θέση του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ως μέλος.

6. Αντώνιο Κώτσογλου του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ:ΑΙ695653, λογιστή ιδιώτη, ως μέλος.

7. Ευάγγελο Τσόγη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ:ΑΗ586041, εκπρόσωπο του ΕΒΕΑ, ως μέλος.

8. Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ:Χ048729, που υπηρετεί σε θέση του Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας, θα εκτελεί η Αγγελική Σαράντη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ:ΑΖ089533 υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Β΄- Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής.

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

1. Η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης ως προς το επιχειρησιακό και τεχνολογικό σκέλος της απόδοσης Φ.Π.Α. από και προς τους επιτηδευματίες.

2. Η αποτύπωση των απαιτούμενων τεχνολογικών προδιαγραφών που επιτρέπουν την υλοποίηση απόδοσης Φ.Π.Α. από και προς τους επιτηδευματίες σε  πραγματικό (ή προσεγγιστικά πραγματικό) χρόνο.

3. Η αποτύπωση των σχετικών απαιτήσεων σε επίπεδο βέλτιστων επιχειρησιακών διαδικασιών που βελτιώνουν σημαντικά τους χρόνους (ή άλλους σημαντικούς παράγοντες) απόδοσης Φ.Π.Α. από και προς τους επιτηδευματίες με ανάλογα οφέλη για το δημόσιο συμφέρον.

4. Η αποτύπωση των απαιτούμενων θεσμικών κανονιστικών παρεμβάσεων σε επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο, που νομιμοποιεί την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του εν λόγω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος απόδοσης Φ.Π.Α. πραγματικού χρόνου.

5. Η υλοποίηση ενός τέτοιου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος είτε με ίδιους πόρους είτε μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες με ανάδοχο σχήμα συνεργασίας ανάλογα με το μέγεθος της απαιτουμένης ανθρωπο-προσπάθειας.

6. Η δημιουργία μιας πιλοτικής εφαρμογής του παραπάνω συστήματος που θα διασφαλίζει τη βέλτιστη ροή επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και των σχετικών τεχνολογιών που θα κληθούν να υλοποιήσουν τις διαδικασίες αυτές, σε μια σαφώς ελεγχόμενη κατηγορία επιτηδευματιών. Στο σημείο αυτό η εν λόγω ομάδα καλείται να επεξεργαστεί τυχόν ιδιαιτερότητες, όπως κίνητρα προσαρμογής στις προκύπτουσες νέες επιχειρησιακές πρακτικές, σειρά βημάτων υλοποίησης σε σχέση με την απόδοση Φ.Π.Α. προς ή από τους επιτηδευματίες κλπ, οι οποίες θα πρέπει να διασφαλίσουν την επιτυχία και τελικά αποδοχή των νέων διαδικασιών, τόσο τεχνολογικά (π.χ. ελεγχόμενα νέα κόστη προς επιτηδευματίες) όσο και επιχειρησιακά (χρόνοι απόδοσης Φ.Π.Α., ευφυείς συμψηφισμοί αποδόσεων σε σχέση με τις χρηματικές αγορών/πωλήσεων εμπορευμάτων, βελτίωση των χρηματοδοτών των επιτηδευματιών χωρίς να πλήττεται το δημόσιο συμφέρον, κλπ).

7. Σε περίπτωση που το μέγεθος της υλοποίησης χρήζει διαγωνιστικής διαδικασίας, η δημιουργία της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση και υλοποίηση του απαιτούμενου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που προκύπτει από τις παραπάνω υλικές ενέργειες-παραδοτέα.

8. Η παρακολούθηση της παραπάνω υλοποίησης μέσα από τυποποιημένες διαδικασίες διαχείρισης έργων πληροφοριακών υποδομών.

9. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της σχετικής επικοινωνιακής καμπάνιας που θα επιτρέψει, καθώς και θα ενισχύσει την ένταξη και αποδοχή του σχετικού συστήματος και των επιχειρησιακών διαδικασιών από τους επιτηδευματίες, τόσο σε πιλοτικό όσο και τελικά σε πλήρως παραγωγικό επίπεδο. Στα πλαίσια του έργου της, η ομάδα επιφορτίζεται επίσης με την παρακολούθηση και μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλα κράτη που ήδη εφαρμόζουν παρόμοια συστήματα πληρωμών, καθώς και την ενημέρωση προς τις καθ΄ ύλην αρμόδιες -εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως και την αυστηρή τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων.

Σκοπός του έργου αυτού είναι να διευκολυνθεί η ρευστότητα τόσο των επαγγελματιών όσο και του κράτους ως προς τους σχετικούς χρηματοδότες απόδοσης Φ.Π.Α.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, στην αίθουσα συσκέψεων στο γραφείου του Υφυπουργού κ. Γεωργίου Μαυραγάνη, στο κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, επί της οδού Καρ. Σερβίας

ΣΤ. Η ομάδα εργασίας θα υποβάλει το πόρισμα για τα παραδοτέα των εργασιών, με α/α 1 έως και 4, μέχρι την 30-11-2012, στον Υπουργό και στον Υφυπουργό Οικονομικών καθώς και στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ το πόρισμα για τα παραδοτέα των εργασιών, με α/α 5 έως και 9, θα κατατεθεί σε χρόνο ανάλογο του τρόπου υλοποίησης, ο οποίος θα διαμορφωθεί μετά από την οριστικοποίηση του παραδοτέου, με α/α 5.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο