Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-11-1997 ]

ΠΟΛ.1299/12.11.1997 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του v.2238/1994 σε περίπτωση κατάσχεσης από τον πωλητή, βάσει διαλυτικής αίρεσης της σύμβασης μεταβίβασης Ε.Ι.Χ.αυτοκινήτου, λόγω μη αποπληρωμής του τιμήματος από τον αγοραστή

(Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του v.2238/1994 σε περίπτωση κατάσχεσης από τον πωλητή, βάσει διαλυτικής αίρεσης της σύμβασης μεταβίβασης Ε.Ι.Χ.αυτοκινήτου, λόγω μη αποπληρωμής του τιμήματος από τον αγοραστή )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 12 Νοέμβρη 1997
Αριθμ.Πρωτ.: 1115911/2016/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α

ΠΟΛ.: 1299

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του ν.2238/1994 σε περίπτωση κατάσχεσης από τον πωλητή, βάσει διαλυτικής αίρεσης της σύμβασης μεταβίβασης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, λόγω μη αποπληρωμής του τιμήματος από τον αγοραστή.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε ως εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 81 του Ν.2238/1994, απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων, καθώς και η καταχώρηση συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού συμφωνητικού (συμφωνίας) για τη μεταβίβαση της κυριότητας ολικά ή μερικά ή της σύστασης άλλου εμπράγματου δικαιώματος σε αυτοκίνητο, όχημα ή μοτοσυκλέτα από 500 κυβικά εκατοστά και πάνω ή σε σκάφος αναψυχής ή αεροσκάφος ή ελικόπτερο, που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', γ', ε' και στ' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, σε δημόσια βιβλία ή έγγραφα, καθώς και η θεώρηση των υπογραφών στις σχετικές δηλώσεις ή συμφωνίες από οποιαδήποτε αρχή ή πρόσωπο έχει το δικαίωμα της θεώρησης αυτής, καθώς και η έκδοση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου που να βεβαιώνει τη μεταβολή της κυριότητας ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία, αν δεν προσκομιστεί βεβαίωση του προϊστάμενου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ότι τα παραπάνω μεταβιβαζόμενα ή βαρυνόμενα περιουσιακά στοιχεία έχουν περιληφθεί στη δήλωση που υπέβαλε ο υπόχρεος για τη φορολογία του εισοδήματός του, που απόκτησε το αμέσως προηγούμενο του έτους της μεταβίβασης ή της σύστασης εμπράγματου δικαιώματος στα παραπάνω περιουσιακά
στοιχεία.

2. Εξάλλου, στο άρθρο 532 του Α.Κ. ορίζεται ότι, αν στην πώληση έχει τεθεί όρος ότι ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα μέχρι να αποπληρωθεί το τίμημα, σε περίπτωση αμφιβολίας, λογίζεται ότι η μεταβίβαση της κυριότητας στον αγοραστή επέρχεται μόλις πληρωθεί η αίρεση της αποπληρωμής του τιμήματος και ότι ο πωλητής, σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή, έχει δικαίωμα είτε να απαιτήσει το τίμημα, είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ασκώντας τα δικαιώματά του από την κυριότητα.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης, που υπάρχει σε σύμβαση μεταβίβασης της κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, με βάση την οποία επιστρέφεται (κατάσχεται με βάση Εκθεση Αναγκαστικής Αφαίρεσης Δικαστικού Επιμελητή) το αυτοκίνητο από τον αγοραστή στον πωλητή, λόγω μη αποπληρωμής του τιμήματος, δεν απαιτείται η υποβολή της βεβαίωσης του άρθρου 81 του Ν.2238/1994, θα πρέπει όμως να υποβληθεί από τον πωλητή (προκειμένου για εταιρία από το νόμιμο εκπρόσωπό της), σε δύο αντίτυπα, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του αγοραστή δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, στην οποία θα δηλώνεται το ιστορικό της υπόθεσης (δηλαδή ότι είχε μεταβιβαστεί με παρακράτηση κυριότητας το με αριθμ. κυκλοφορίας ... αυτοκίνητο και λόγω μη αποπληρωμής του τιμήματος έγινε κατάσχεση, προσκομίζοντας όλα τα οικεία αποδεικτικά στοιχεία των πιο πάνω) και ότι πλέον επιθυμεί (ο πωλητής) να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ του αγοραστή, αφού θεωρήσει τα δύο αντίτυπα των υπευθύνων δηλώσεων του Ν.1599/1986, επιστρέφει το ένα θεωρημένο στον πωλητή για να το χρησιμοποιήσει σύμφωνα με το νόμο και ελέγχει από το φάκελο φορολογίας εισοδήματος του αγοραστή, όταν λήξει η νόμιμη προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εάν δηλώθηκε το υπόψη αυτοκίνητο στην οικεία δήλωση, διαφορετικά προβαίνει στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του
νόμου.


4. Κάθε προηγούμενη διαταγή αντίθετου περιεχομένου από την παρούσα καταργείται.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο