Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-1997 ]

ΠΟΛ.1301/14.11.1997 Θεώρηση στοιχείων συνεπεία διατάξεων παρ. 1, άρθρου 24, Ν. 2515/1997

(Θεώρηση στοιχείων συνεπεία διατάξεων παρ. 1, άρθρου 24, Ν. 2515/1997)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 14 Νοεμβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1116926/825/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ-ΒΆ

ΠΟΛ.: 1301

ΘΕΜΑ: Θεώρηση στοιχείων συνεπεία διατάξεων παρ. 1 άρθρου 24 ν. 2515/1997.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας 1095661/560/ΠΟΛ.1263/19.9.1997, που αναφέρεται στην παύση ισχύος μετά την 1.1.1998 ορισμένων κατηγοριών φορολογικών στοιχείων, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες, καθόσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στη μη θεώρηση, λόγω ύπαρξης συγκεκριμένων φορολογικών χρεών, καθώς και οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία και επιμελητήρια:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 (παρ. 2ι' και 8) δεν θεωρούνται στοιχεία σε επιτηδευματίες που δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, εάν δεν παρασχεθεί ασφάλεια ή δεν έχουν εκπληρώσει ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις τους, οι οποίες ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο δραχμές, από πάσης φύσης φόρους του δημοσίου από την επαγγελματική τους δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του δημοσίου και από πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2081/1992 και του άρθρου 63 του Ν.2084/1992, ομοίως δεν θεωρούνται φορολογικά στοιχεία και όταν οφείλονται εισφορές στα Επιμελητήρια και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

3. Ακόμα, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., για τις προαναφερόμενες κατηγορίες χρεών είναι δυνατό, κατά παρέκκλιση, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ να θεωρήσει περιορισμένο αριθμό στοιχείων με τις προϋποθέσεις που τάσσονται από τις υπόψη διατάξεις.

4. Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 1 του Ν.2515/1997, καθίστανται, ως γνωστό, άκυρα στα χέρια των κατόχων συγκεκριμένα στοιχεία που είχαν θεωρηθεί πριν την 31.12.1996.

5. Σκοπός της διάταξης του άρθρου 24, παρ. 1 του Ν.2515/1997 είναι: α) η καλύτερη διαχείριση των θεωρούμενων στοιχείων, εν όψει εφαρμογής και του νέου μηχανογραφικού συστήματος (TAXIS), καθώς και η δημιουργία νέου μητρώου φορολογουμένων, β) η ακύρωση παλαιών φορολογικών στοιχείων, τα οποία έχουν
θεωρηθεί πριν από αρκετά χρόνια σε επιτηδευματίες, οι οποίοι, είτε είναι σε αδράνεια, είτε έχουν διακόψει την άσκηση επιτηδεύματος και δεν έχουν προσκομίσει τα αχρησιμοποίητα στοιχεία για ακύρωση, στις κατά τόπους ΔΟΥ, είτε έχουν περιέλθει σ' αυτούς με παράνομο τρόπο (παράνομη θεώρηση, κλεμμένα κ.λπ.), καθόσον είχε διαπιστωθεί ότι στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούνται για πραγματοποίηση φοροδιαφυγής.

6. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η θεώρηση νέων στοιχείων για χρήση τους μετά την 1.1.1998, συνεπεία της ανωτέρω διάταξης, αφορά εξαιρετική διαδικασία, η δε θεώρηση γίνεται αναγκαστικά, καίτοι οι φορολογούμενοι κατέχουν φορολογικά στοιχεία για την αντιμετώπιση τρεχουσών συναλλακτικών τους αναγκών. Με βάση τα ανωτέρω και προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα, τόσο στους φορολογούμενους, όσο και στις ΔΟΥ, οι οποίες θα έχουν πρόσθετο φόρτο θεωρήσεων, εγκρίνεται να μην ζητείται προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωσης επιμελητηρίων και ασφαλιστικών ταμείων, στις περιπτώσεις που προσκομίζονται στοιχεία για θεώρηση αποκλειστικά και μόνο των ειδών στοιχείων που αναφέροναι στο άρθρο 24, παρ. 1 του Ν.2515/1997 και εφόσον η θεώρηση γίνεται συνεπεία εφαρμογής του νόμου αυτού, δηλαδή για "αντικατάσταση" στοιχείων που διαθέτει η
επιχείρηση και έχουν θεωρηθεί έως 31.12.1996, τα οποία θεωρούνται άκυρα από 1.1.1998.

Στις περιπτώσεις αυτές, να θεωρείται περιορισμένος αριθμός στοιχείων, ανάλογος του πλήθους των στοιχείων που καθίστανται αυτοδίκαια άκυρα, το οποίο (πλήθος) μπορεί να προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως με την προσκόμιση του τελευταίου σε χρήση στοιχείου, σε συνδυασμό με τις καρτέλες θεώρησης, τα σημειώματα θεώρησης κ.λπ.

7. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση θεώρησης βιβλίων και στοιχείων που δεν εμπίπτουν στην εξαιρετική διαδικασία που ανωτέρω αναφέρεται (θεώρηση στοιχείων συνεπεία εφαρμογής άρθρου 24, παρ. 1, Ν.2515/1997), εφαρμόζονται απαρεγκλίτως οι ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή ελέγχονται οι προϋποθέσεις θεώρησης (φορολογική,
ασφαλιστική ενημερότητα κ.λπ.) και, όπου κρίνει ο αρμόδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ, θεωρεί περιορισμένο αριθμό στοιχείων, κάνοντας χρήση των δικαιωμάτων του, με βάση τις διατάξεις της περ. ι' της παρ. 2 και της παρ. 8 του άρθρου 36 του ΚΒΣ.

8. Τέλος, οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ παρακαλούνται όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, στο μέτρο του δυνατού, έτσι ώστε τα τμήματα ΚΒΣ να ανταποκριθούν στον αυξημένο φόρτο θεώρησης στοιχείων κατά την περίοδο αυτή έως 31.12.1997.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο