Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2012 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ. 80000/οικ.22443/ 4522/8.10.2012 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών παροχών ασθένειας σε είδος στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄) και του άρθρου 72 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α΄)

(Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών παροχών ασθένειας σε είδος στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄) και του άρθρου 72 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α΄))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ. 80000/οικ. 22443/4522

(ΦΕΚ Β' 2810/17-10-2012)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α΄) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

4 Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.40021/20782/2565/24.2.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 468 Β΄) «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και της διασφάλισης της έγκαιρης μεταβίβασης των ασφαλιστικών εισφορών, που εισπράττονται υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄) και του άρθρου 72 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α΄).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ούτε στους Προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών, από τους οποίους προέρχονται οι εντασσόμενοι Κλάδοι και Υπηρεσίες στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

αποφασίζουμε:

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος αποδίδονται σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. άμεσα και ταυτόχρονα με την κατάθεσή τους από τους υπόχρεους των ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότες και ασφαλισμένους.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 της υπ’ αριθμ. Φ.40021/20782/2565/24.2.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 468 Β΄) προθεσμίες απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο