Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2012 ]

Αριθμ. Δ12 Α 1138248 ΕΞ 8.10.2012 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ καθώς και για εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 58 του ΚΦΕ από τον ΕΟΠΥΥ

(Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ καθώς και για εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 58 του ΚΦΕ από τον ΕΟΠΥΥ)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθμ. Δ12 Α 1138248 ΕΞ 2012

(ΦΕΚ Β' 2810/17-10-2012)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Την υπ’ αριθμ. 07927ΕΞ/24.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) σχετικά με την απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ίδιου Νόμου.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) σχετικά με την απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ίδιου Νόμου.

5. Την ΠΟΛ.1157/21.7.2011 ΑΔΑ 4ΑΧ8Η−36Ν Α.Υ.Ο. ΦΕΚ (Β΄ 1661) περί υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου από εμπορικές επιχειρήσεις και από ελευθέρια επαγγέλματα.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995) και του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄/5.1.1989), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄).

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

9. Με αφορμή το με αριθμ. Δι.Οικ.Υπηρ.Φ1/127/17.9.2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΠΥ για παράταση υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης των εν θέματι φόρων λόγω σοβαρής οικονομικής δυσχέρειας εξαιτίας των επειγουσών αποπληρωμών προς παρόχους υγείας.

10. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής από τον ΕΟΠΥΥ των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ που έληγε στις 15.9.2012 καθώς και την προθεσμία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 58 του ΚΦΕ που έληγε στις 24.9.2012 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2012.

2. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


1 Σχόλια

image description ΑΛΛΟ ΚΙ ΑΥΤΟ | Οκτωβρίου 19, 2012 12:22 μ.μ. | Απάντηση
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΒΡΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο