Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: 38855 /761/11.9.2012 Συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διενέργεια επαγγελματικών εξετάσεων νομίμων ελεγκτών.

(Συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διενέργεια επαγγελματικών εξετάσεων νομίμων ελεγκτών.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 11 / 9/2012
ΑΠ 38855 /761

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πληροφορίες: Α. Τσακνάκη/Σ. Βρακατσέλης
Τηλ: 210-3332742
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διενέργεια επαγγελματικών εξετάσεων νομίμων ελεγκτών.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις

1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98Α').

2. α) Του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165 Α') όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 65/2001 (ΦΕΚ 56 Α') και ισχύει.

β) Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57 Α'),

γ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπ. Οικονομικών, συγχώνευση του Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας
και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α').

δ) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α') όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 55 του νόμου 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α').

3. Της υπ' αριθμ. Δ1Α1104940 ΕΞ2012/16.07.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ. 63/2005(ΦΕΚ 98 Α') και με την οποία διορίζεται από 12.7.2012 ο Γεώργιος Μέργος στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Του νόμου 3693/2008 (ΦΕΚ 174τΑ/2008) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 7 και 44.

δ. Της απόφασης με αριθμό 29580/940/15-6-2009 ΦΕΚ 1245τΒ/24/6/2009 του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Ανάθεση των επαγγελματικών εξετάσεων και των ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 7 του Ν.3693/2008 (ΦΕΚ 174τΑ/25-8-2008)

6. Της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με αριθμοί 001939ΕΞ (ΦΕΚ τ Β /77 /29-01 -10) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Το πρακτικό του ΔΣ της ΕΛΤΕ με αριθμό 62/25-5-2012 θέμα 13ο «συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τη διενέργεια επαγγελματικών εξετάσεων των νομίμων ελεγκτών».

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η δαπάνη που προκαλείται, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό
της ΕΛΤΕ έτους 2011 σύμφωνα με την απόφαση 29580/940/15-6-2009 παρ. 16 (ΦΕΚ 1245Β').

Αποφασίζουμε

1. Τη συγκρότηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 3148/2003, όπως ισχύει, Εξεταστικής Επιτροπής ως εξής:

• Καραμάνης Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Πρόεδρος, Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. με ΑΔΤ ΑΚ 000993
• Ιατρίδης Γεώργιος του Ιωάννη, Μέλος, Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι, με ΑΔΤ Π 522040
• Κόκκινος Μιχάλης του Ανδρέα, Μέλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ΑΔΤ ΚΑ 404260
• Λουμιώτης Βασίλειος του Ιωάννη, Μέλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ΑΔΤ ΑΖ 601389
• Κασιμάτης Γεώργιος του Παναγιώτη, Μέλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ΑΔΤ Ρ 523622

2. Η εξεταστική επιτροπή έχει την ευθύνη για την όλη διεξαγωγή των εξετάσεων και η σχετική διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση με αριθμό 29580/940/15.6.2009 ΦΕΚ 1245τΒ/24/6/2009 του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Ανάθεση των επαγγελματικών εξετάσεων και των ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 7 του Ν.3693/2008 (ΦΕΚ 174/25-8-2008).

3. Η θητεία των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής είναι για έναν (1) χρόνο, και λήγει στις 23-06-2013.

4. Με νεότερη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα ορισθεί η αποζημίωση των ανωτέρω μελών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Μέργος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο