Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-1997 ]

ΠΟΛ.1296/22.10.1997 Κοινοποίηση Αποφάσεων 1012790/1591/0014/3.2.1997 και 1107155/5809/1231/0014/14.10.1997 - Λειτουργία φορολογικών αποθηκών

(Κοινοποίηση Αποφάσεων 1012790/1591/0014/3.2.1997 και 1107155/5809/1231/0014/14.10.1997 - Λειτουργία φορολογικών αποθηκών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 22 Οκτωβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.:1112591/6038/1500/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ-ΤΜΗΜΑ Α/Ι

ΠΟΛ.: 1296

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Αποφάσεων 1012790/1591/0014/3-2-97 και 1107155/5809/1231/ 0014/14-10-97.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις ανωτέρω Α.Υ.Ο. που αφορούν τη λειτουργία των φορολογικών αποθηκών του άρθρου 21α του Ν.1642/1986, όπως ισχύει.

Οι βασικές αρχές για τις φορολογικές αποθήκες προβλέπονται από το Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α'/7.3.1996), καθώς και από την που σας έχει ήδη κοινοποιηθεί.

Μέχρι την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου εφαρμογής των εν λόγω Α.Υ.Ο., παρακαλούμε να συνεννοείσθε με τη Διεύθυνσή μας για τα προβλήματα που τυχόν θα παρουσιασθούν κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου αυτού θεσμού.

Τροποποίηση και συμπλήρωση των αριθμ. 1000887/2569/3/
και 1012790/1591/0014/3.2.1997 αποφάσεών μας 1107155/5809/1231/0014/14.10.1997

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της Οδηγίας 95/7/ΕΚ "για τη λήψη μέτρων απλούστευσης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας", όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις του Ν.2386/1996 "Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 43 Α').
2. Τις διατάξεις του Ν.1642/1986, όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 21α', 54, παρ. 2 και 58, παρ. 3.
3. Τις αριθμ. 1000887/2569/3/2.1.1997 και 1012790/1591/0014/3.2.1997 αποφάσεις μας για τη λειτουργία των φορολογικών αποθηκών.
4. Την ανάγκη καθιέρωσης απλουστευμένης διαδικασίας στην παράδοση αγαθών σε πλοία ή αεροσκάφη.
5. Το γεγονός ότι η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε τις αποφάσεις μας με αριθμ. 1000887/2569/3/ και 1012790/1591/26.3.1997, όπως στα επόμενα άρθρα:

Αρθρο 1

Στο άρθρο 5 της απόφασής μας με αριθμ. προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:
Το ανωτέρω ποσό δεν καταβάλλεται για τη χρήση μέσα στην οποία έχει υποβληθεί σχετική δήλωση μεταβολής για ίδρυση υποκαταστήματος και έχει καταβληθεί το οικείο πάγιο τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1882/1990.
Στην περίπτωση, όμως, που η ιδρυόμενη φορολογική αποθήκη εγκαθίσταται σε υφιστάμενο ήδη υποκατάστημα ή στην έδρα της επιχείρησης ή προκειμένου για εναποθέτη, το εν λόγω ποσό των 120.000 δρχ. θα καταβάλλεται εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της "Απόφασης λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης" ή της
"άδειας εγκεκριμένου εναποθέτη".

Αρθρο 2

Στα άρθρα 6 και 13 της ΠΟΛ.1004/1997 προστίθενται, σαν παράγραφοι 10 και 8, αντίστοιχα τα ακόλουθα:
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει συνεχής ροή αγαθών από και προς τη φορολογική αποθήκη, οι προβλεπόμενες, από την παρ. 8 του άρθρου 21α' του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, δηλώσεις εισόδου και εξόδου δύνανται να υποβάλλονται σε μηνιαία βάση, με τη μορφή συγκεντρωτικών καταστάσεων. Οι συγκεντρωτικές αυτές καταστάσεις θα περιέχουν, εκτός από τα στοιχεία του αποθηκευτή/εναποθηκευτή και τον Α.Φ.Μ., την επωνυμία του προμηθευτή ή αγοραστή, κατά περίπτωση και τη συνολική αξία των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν, με κάθε ένα από αυτούς κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ώστε να είναι εφικτός κάθε φορολογικός έλεγχος.

Οι εν λόγω καταστάσεις υποβάλλονται εις διπλούν στην αρμόδια ΔΟΥ, μέχρι τη 10η του επομένου μήνα και περιέχουν όλες τις διακινήσεις που έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό θεωρημένο βιβλίο αποθήκης που προβλέπεται από το άρθρο 23 της Α.Υ.Ο. .

Η έγκριση εφαρμογής της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται είτε από την αρχική "Απόφαση έγκρισης λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή στην άδεια έγκρισης εναποθέτη", είτε με την έκδοση συμπληρωματικής απόφασης, ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

Οι μηνιαίες αυτές δηλώσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στην αρμόδια ΔΟΥ. Το ένα αντίγραφο παραμένει στο αρχείο της ΔΟΥ και το δεύτερο, αφού θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, παραδίδεται στον αποθηκευτή/εναποθέτη ως δικαιολογητικό για τον έλεγχο της διακίνησης των αγαθών από και προς την
αποθήκη.

Για την απαλλαγή από το ΦΠΑ, που προβλέπεται από την παράγραφο 6α' του άρθρου 21α' του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει απαραίτητα στα φορολογικά παραστατικά που εκδίδει για την παράδοση, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται από τον ΚΒΣ και:

α) Τον ΑΦΜ, Επωνυμία, Διεύθυνση και τον αριθμό έγκρισης λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης.
β) Τον ΑΦΜ, Επωνυμία, Διεύθυνση και τον αριθμό άδειας του εγκεκριμένου εναποθέτη, εφόσον εναποθέτει προϊόντα σε αποθήκη τρίτου και
γ) Την ένδειξη "Χωρίς ΦΠΑ, ως ΑΥΟ 1107155/5809/1231/0014/14.10.1997".

Αρθρο 3

Το άρθρο 14 της ΠΟΛ.1004/1997 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

Για την εξαγωγή ή τον εφοδιασμό σε πλοία/αεροσκάφη που εκτελούν πλόες/πτήσεις εκτός Κοινότητας, εφαρμόζονται οι ισχύουσες φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις.

Για τον εφοδιασμό πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού ή ενδοκοινοτικούς, καθώς και αεροσκαφών που εκτελούν ενδοκοινοτικές πτήσεις, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες φορολογικές διατάξεις.

Τα παραστατικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μαζί με τυχόν συμπληρωματικά, όπως φορτωτική κ.λπ., αποτελούν αποδεικτικά του εφοδιασμού και επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο.

Αρθρο 4

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της ΑΥΟ 1012790/1591/0014/26.3.1997 προστίθενται τα ακόλουθα:
Για λόγους απλούστευσης στην περίπτωση συνεχούς ροής (είσοδος και έξοδος) αγαθών σε φορολογική αποθήκη, το ανωτέρω ποσό των 12.000 δρχ. ορίζεται σε ποσοστό 2ο/οο επί της αξίας κατά την είσοδο και 2ο/οο επί της αξίας κατά την έξοδο των αγαθών από τη φορολογική αποθήκη.

Το ποσό αυτό αποδίδεται κάθε μήνα και μέχρι τη 10η του επόμενου μήνα, στην αρμόδια ΔΟΥ, για το σύνολο των διακινήσεων που έλαβαν χώρα κατά το μήνα που αφορά η απόδοση.

Η απλουστευμένη αυτή διαδικασία εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που ο εν λόγω τρόπος απόδοσης προβλέπεται με τις αποφάσεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 2 της παρούσας.

Αρθρο 5

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύουν να ισχύουν τυχόν υπάρχουσες αντίθετες διατάξεις προηγουμένων αποφάσεών μας.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.10.1997, να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Συμπλήρωση της αριθμ. 1000887/2569/3/ απόφασης Υπουργού Οικονομικών 1012790/1591/0014/3.2.1997

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της Οδηγίας 95/7/ΕΚ "για τη λήψη μέτρων απλούστευσης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας", όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις του Ν.2386/1996 "Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 43 Α').

2. Τις διατάξεις του Ν.1642/1986, όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 21α' και 58, παρ. 2 και 3.

3. Την αριθμ. 1000887/2569/3/ (ΦΕΚ 20 Β') απόφασή μας, για τη "Λειτουργία των φορολογικών αποθηκών" και ειδικότερα τα άρθρα 5, 20 και 25.

4. Την ανάγκη καθιέρωσης διαδικασίας για την είσπραξη εσόδων από τη λειτουργία των φορολογικών αποθηκών.

5. Το γεγονός ότι η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

1. Τα ποσά που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 5, 20 και 25, παράγραφος 3 της αριθμ. 1000887/2569/3/ (ΦΕΚ 20 Β') απόφασής μας, εισπράττονται είτε με την έκδοση διπλοτύπου είσπραξης τύπου Α' "οίκοθεν" στην αρμόδια ΔΟΥ, είτε με την έκδοση διπλοτύπου είσπραξης τύπου Β' από τον
εφοριακό ελεγκτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Π.Δ.16/1989 και αποδίδονται στο λογαριασμό της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του Ν.1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α').

2. Ειδικότερα, το αναφερόμενο στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 της ανωτέρω απόφασης έσοδο, ορίζεται στο ποσό των 12.000 δρχ. και καταβάλλεται εφόσον το ποσό του ΦΠΑ, που αναλογεί στην αξία των εισερχομένων ή εξερχομένων κατά περίπτωση από την αποθήκη αγαθών, υπερβαίνει τις 50.000 δρχ. Το εν λόγω ποσό αποδίδεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η φορολογική αποθήκη, εκδίδει κατά περίπτωση, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σχετική εντολή για την παρουσία εφοριακού ελεγκτή, τόσο για την είσοδο, όσο και για την έξοδο των αγαθών από τη φορολογική αποθήκη.

Αρθρο 2

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.1.1997, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο