Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-10-2012 ]

Αρ. πρωτ.: Γ.Υ. 101055/17.10.2012 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης

(Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΘΗΝΑ 17/10/2012
Αρ.Πρωτ.: Γ.Υ. 101055

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας    : 101 87
Τηλέφωνο : 210 5237483

ΘΕΜΑ: «Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης»

Έχοντας υττόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α)

2. Το Ν.Δ. 96/73 «Περί εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων κλπ», όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 784/78, 1316/83, 1965/91, 1969/91, 2992/02, 3408/05, Ν. 3790/09 και Ν. 3840/2010.

3. Το άρθρο 45 παρ. 12 του Ν. 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54/Α/20-3-2002).

4. Το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/23-04-2010).

5. Το άρθρο 69 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/27-6-2011).

6. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/17-12-2010) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π Α.

7. Το Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τα Π.Δ. 82/20-06-12 (ΦΕΚ 140ΑΤ.Α721-06-2012) και 86/21-06-12 (ΦΕΚ 141/Τ.Α721-06-2012) περί διορισμού του Πρωθυπουργού και των μελών της Κυβέρνησης.

9. Την υπ. αριθμ. Υ47/3-07-12 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2105/Β712) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Μάριο Σαλμά» όπως τροποποιήθηκε με την αρ. ΔΥ1α/οικ. 78084/25.7.2012 (ΦΕΚ 2339/Β/2012) Απόφαση.

10. Την Α.Δ. 7/2009 (ΦΕΚ 1388/Β/09) «Τροποποίηση και νέα Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14.5.09», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

12. Τις διατάξεις του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02-03-2011), καθώς και τις διατάξεις του Ν.4052/ (ΦΕΚ 41 /Α/01 -03-2012).

13. Το άρθρο 32 του Ν. 1316/1983 περί Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κλπ.

14. Την Υπουργική απόφαση υπ' αριθ. ΔΥ1δ/οικ. 35997/11.4.2011 Συγκρότησης Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

15. Την αριθμ.πρωτ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.52241/11.5.2011 (ΦΕΚ 840/Β/02-5-11) Απόφαση Έπικαιροποιημένος Κατάλογος" μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

16. Την αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 34092/2.4.2012 (ΦΕΚ 1003/Β/2-4-12) Απόφαση «Αναθεώρηση του καταλόγου φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών του άρθρ. 12 παρ. 2 του ν. 3816/2010», καθώς και ΔΥΓ3(α)/Οικ.ΓΥ147/1.3.2012 (ΦΕΚ 543/Β/01-03-12).

17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(α)/οικ.97018/8.10.2012 Απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» (ΦΕΚ 2719/Β/8-10-12), την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(α)/οικ.97018/15.10.2012 ορθή επανάληψη και την υπ' αριθ. ΔΥΓ3α/οικ. 100500/16.10.2012 Απόφαση (ΦΕΚ 2793/Β/16-10-2012).

18. Το από 16-10-2012 πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής τιμών φαρμάκων.

19. Την από 17-10-2012 εισήγηση Ε.Ο.Φ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Εκδίδουμε Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πώλησης των παρακάτω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως εξής: 

Άρθρο 2

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%.

Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.

Άρθρο 3

1. Για τους παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς η ισχύς του αρχίζει από Δευτέρα 22-10-2012.

2. Για τις φαρμακαποθήκες η ισχύς του αρχίζει από 24-10-2012

3. Για τα ιδιωτικά φαρμακεία η ισχύς του αρχίζει από 01-11-2012.

Υπέρβαση των ανωτάτων τιμών που καθορίζονται, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν Δ. 136/1946 «περί Αγορανομικού Κώδικα» και της ισχύουσας Αγορανομικής Νομοθεσίας.

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο