Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-10-2012 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Α 1139948 ΕΞ 10.10.2012 Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών

(Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2012
Αρ.πρωτ.: ΔΕΛ Α 1139948 ΕΞ2012

(ΦΕΚ Β' 2756/11.10.2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΦΟΡΟΛ.& ΤΕΛΩΝ. ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α'
-ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (Δ 19η) 
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 
Ταχ.Κωδ. : 10184 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.:210 3375203
FAX :210 3375416

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγρ. 6 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α /31 -3- 2011).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 49 κ 50 του Ν. 2318/1995 "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ".

3. Την αριθ. 07927ΕΞ/19.9.2012 (Φ.Ε.Κ. Β' 2574/24.9.2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

4. Το Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α' 221) «Καθορισμός & ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

6. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α'213) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α' 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').

9. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας θα προκληθεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό (Κ.Α.Α. 0871), η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1188/6.9.2011 (Φ.Ε.Κ. Β' 1993/2011) αντικαθίστανται ως εξής:

«1) Καταλογιστικές πράξεις φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που εκδίδονται από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές στις οποίες το ανά πράξη καταλογισθέν ποσό υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές».
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο