Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-10-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Α 1139975 ΕΞ 10.10.2012 Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου

(Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου)

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2012
Αριθ. Πρωτ. ΔΕΛΑ 1139975 ΕΞ2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375203

ΘΕΜΑ: Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 4 του άρθρου 3 του ν.2343/1995 (ΦΕΚ Α' 211), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α' 285).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 280/1997 (ΦΕΚ Α' 203), με τις οποίες καθορίσθηκε το οργανωτικό πλαίσιο των Ελεγκτικών Κέντρων.

5. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1039/13.2.2012 (Φ.Ε.Κ. Β' 342) , περί του ανακαθορισμού της καθ' ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και μεταφορά όλων των εκκρεμών υποθέσεών τους στις Δ.ΟΥ.

6. Την αριθ.07927ΕΞ/19.9.2012 (Φ.Ε.Κ. Β' 2574/24.9.2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

7. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Α. Αναθέτουμε στους Προϊσταμένους των κάτωθι Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων τη διενέργεια τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου όλων των εκκρεμών υποθέσεων που περιλαμβάνονται στην αριθ. ΔΕΛ 1059085 ΕΞ 2011/14.4.2011 Α.Υ.Ο.
« Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου», όπως ισχύει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ως εξής:

Στο Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω Α.Υ.Ο., όπως ισχύει, αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και της νήσου Λήμνου.

Στο Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ

Όλες τις υπόλοιπες υποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω Α.Υ.Ο., όπως ισχύει.

Β. Στα παραπάνω Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα ανατίθεται η έκδοση των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων, καθώς και των τυχόν συμπληρωματικών φύλλων ή πράξεων, εφόσον συντρέξει περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1039/13.2.2012, καθώς και η περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των σχετικών φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των οικείων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών εισφορών και προστίμων με τη σύνταξη και αποστολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των σχετικών χρηματικών καταλόγων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο