Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-10-2012 ]

Αριθμ. οικ. 36542/1917/24.9.2012 Ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με την διάταξη της περίπτωσης (β) της παρ. 4 του άρθρου 241 του Ν.4072/2012. Η σύσταση της οποίας έγινε με την υπ’ αριθμ. 18153/1011/22−05−2012 (ΦΕΚ 1927/Β΄/15−06−2012) απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

(Ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με την διάταξη της περίπτωσης (β) της παρ. 4 του άρθρου 241 του Ν.4072/2012. Η σύσταση της οποίας έγινε με την υπ’ αριθμ. 18153/1011/22−05−2012 (ΦΕΚ 1927/Β΄/15−06−2012) απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. οικ. 36542/1917

(ΦΕΚ Β' 2745/10-10-2012)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 παρ. II Τομέας Α΄ αρ. 20 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07−06−2010), όπως ισχύει.

3. Το Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 230/27−12−2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»

4. Το από 28−12−2010 πρακτικό ορκωμοσίας και την υπ’ αριθμ. 27/2010 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης με την οποία έγινε η ανακήρυξη του εκλεγμένου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση» (Φ.Ε.Κ. 261Α΄/23−12−2004) και ειδικότερα τις περιπτώσεις (γ) και (δ) της παρ. 15 του άρθρου 7 αυτού, όπως ισχύει.

6. Το άρθρο 16 παρ. δ του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/01−02−2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα & την Περιφερειακή Συνοχή».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/14−04−2011) «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο Ν. 3908/2011».

8. Την υπ’ αριθμ. 24442/01−06−2011 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Οδηγίες για τις διαδικασίες ελέγχου και έκδοσης τροποποιητικών αποφάσεων, αποφάσεων ολοκλήρωσης και πιστοποιήσεων έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, για τις επενδύσεις που υπήχθησαν στους νόμους 3299/2004, 2601/98 και 1892/90».

9. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/9−3−1999) και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού (Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 241, παρ. 4 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11−04−2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος− Νέα εταιρική μορφή−Σήματα−Μεσίτες Ακινήτων−Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

11. Την υπ’ αριθμ. 18153/1011/22.5.2012 απόφαση «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με την περίπτωση (γ) και (δ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της».

12. Τις διατάξεις του Ν. 1622/1986 «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δημοκρατικός Προγραμματισμός

13. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση. Τυχόν δαπάνη θα αναφερθεί στην απόφαση ορισμού αποζημίωσης που θα εκδοθεί, 

αποφασίζουμε:

1) Την Ανασυγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής στην έδρα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την διάταξη της περίπτωσης (β) της παρ. 4 του άρθρου 241 του Ν.4072/2012, μέλη της οποίας είναι:

1.Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

2.Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

3. Ένας εκπρόσωπος της Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

4. Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

5. Ένας εκπρόσωπος του EOT.

6. Ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Τραπέζης. (Κατάστημα Μυτιλήνης).

7. Ένας εκπρόσωπος της Εμπορικής Τράπεζας (Κατάστημα Μυτιλήνης).

8. Ένας εκπρόσωπος της Αγροτικής Τράπεζας (Όμιλος Πειραιώς).

9. Ένας εκπρόσωπος του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

10. Ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

11. Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου

2) Της Γνωμοδοτικής Επιτροπής προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Αναπληρωτής του ορίζεται ο Γενικός Δ/ντης της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

3) Για κάθε μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής θα ορίζεται και αναπληρωτής του.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 18153/1011/22.5.2012 (ΦΕΚ 1927/Β΄/15−06−2012) απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Ο Περιφερειάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο