Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-10-2012 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 095/185/15.10.2012 Νέες ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στη διάθεση των συνταξιούχων

(Νέες ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στη διάθεση των συνταξιούχων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 15/10/2012
Αριθμ. Πρωτ. 095/185

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 
Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 
Πληροφορίες:Τσόλκα Άννα
Τηλέφωνο:210 3891209
FAX: 210 3828410

ΘΕΜΑ: Νέες ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στη διάθεση των συνταξιούχων

Σας γνωστοποιούμε ότι στα πλαίσια των ενεργειών που διενεργούνται από τη Διοίκηση του Ιδρύματος για τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και τη μείωση της επισκεψιμότητας αυτών στα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τίθενται από 15/10/2012 στην εξυπηρέτηση των ασφ/νων δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr):

1. Η Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης και

2. Η Ηλεκτρονική Παρακολούθηση της Πορείας της Αίτησης Συνταξιοδότησης ή Προσδιορισμού Χρόνου Ασφάλισης, για Χορήγηση Προσυνταξιοδοτικής Απόφασης

Προς ενημέρωσή σας, παρέχονται πληροφορίες για καθεμία ηλεκτρονική υπηρεσία.

1. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης

Από 15/10/2012 κι εφεξής οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για απονομή σύνταξης λόγω Γήρατος και Αναπηρίας για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.

Πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία έχουν μόνο οι πιστοποιημένοι χρήστες. Τα βήματα για την πιστοποίηση των χρηστών, αναλυτικά, περιγράφονται στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: www.ika.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους Ασφαλισμένους/Συνταξιούχους.

Η αίτηση μέσω του διαδικτύου μπορεί να υποβάλλεται οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας και ο αριθμός πρωτοκόλλου που αποδίδεται ηλεκτρονικά, είναι ισχυρός, θεωρείται αρχικός αριθμός πρωτοκόλλου, θα λαμβάνεται υπόψη κατά την επεξεργασία του συνταξιοδοτικού αιτήματος καθώς και στον καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης καταβολής της σύνταξης.

Στον ασφαλισμένο με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

1. Ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία της αίτησης,
2. Το αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την Απονομή της Σύνταξης,
3. Το αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την Πληρωμή της Σύνταξης
4. Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
5. Ότι, αν τα εμφανιζόμενα ατομικά στοιχεία είναι διαφορετικά από αυτά της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, πριν την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών απαιτείται η διόρθωση αυτών στο τμήμα Μητρώου του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας.
6. Ότι η επεξεργασία του συνταξιοδοτικού αιτήματος, θα ξεκινήσει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος, με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ως και
7. Ότι εάν δεν προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, η αίτηση θα απορριφθεί.

Ενέργειες Γραμματείας Απονομών Συντάξεων.

Α΄ Ρόλος WORKFLOW – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Ο ασφαλισμένος μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση, έχει την υποχρέωση σε διάστημα 30 ημερών από την υποβολή αυτής, να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όχι όμως και αντίγραφο αυτής.

Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στην παραλαβή των δικαιολογητικών, ακολουθώντας τη διαδικασία ανάκτησης της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η ηλεκτρονική αίτηση ανακτάται μέσω του λογισμικού του ΟΠΣ, εκτυπώνεται και τοποθετείται στον σχηματισθέντα συνταξιοδοτικό φάκελο.

Η διαδικασία παραλαβής της ηλεκτρονικής αίτησης προσομοιάζει με τη διαδικασία ανάκτησης μιας αίτησης που έχει πρωτοκολληθεί σε άλλο υποκατάστημα. Οπότε και η παραλαβή των δικαιολογητικών στην περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης θα γίνεται από την οθόνη του εισερχομένου πρωτοκόλλου (όπως είναι η διαδικασία παραλαβής χειρόγραφης αίτησης συνταξιοδότησης, από άλλο Υποκ/μα). Η διαδικασία αυτή ακολουθείται προκειμένου να καταχωρηθεί η ηλεκτρονική αίτηση στο λογισμικό του WORKFLOW, να γίνει η χρέωση αυτής στον αρμόδιο εισηγητή για να ξεκινήσει η επεξεργασία της.

Καταγράφονται αναλυτικά τα βήματα για την παραλαβή της ηλεκτρονικής αίτησης.

1. Εκτύπωση της αίτησης από την οθόνη Πρωτόκολλο Ροής Εργασιών- Εκτυπώσεις-Αναζήτηση αιτήσεων από το διαδίκτυο, που βρίσκεται στο ρόλο WORKFLOW – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.

2. Παραλαμβάνονται τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, μέσω της οθόνης Εισερχόμενο πρωτόκολλο, ακολουθώντας τη γνωστή διαδικασία παραλαβής αίτησης. Καταγράφονται μόνο οι διαφοροποιήσεις που επέρχονται κατά την παραλαβή της αίτησης και είναι οι εξής:

-στο πεδίο Από θα πληκτρολογείται ο Κωδ. 09904 όπου εμφανίζεται το λεκτικό Διαδίκτυο , ή θα αναζητείται η τιμή Διαδίκτυο από τη λίστα αναζήτησης των Υποκ/των.

-στο πεδίο αρχικός αριθμός Πρωτοκόλλου με την πληκτρολόγηση του F9 εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης της ηλεκτρονικής αίτησης, όπου με την εισαγωγή του Α.Μ.Α. του ασφαλισμένου και πατώντας Εύρεση, εμφανίζεται η αίτηση ή οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέσω του διαδικτύου.

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που έχει παραληφθεί η ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ΟΠΣ και έχει χρεωθεί σε εισηγητή, οποιαδήποτε μεταγενέστερη προσκόμιση δικαιολογητικών ακολουθεί τη γνωστή διαδικασία παραλαβής αυτών, μέσω της Καρτέλας Ασφ/νου.

Β΄Παραλαβή δικαιολογητικών, υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης από Υποκ/μα που δεν έχει πρόσβαση στο λογισμικό WORKFLOW – ΟΠΣ

Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να καταθέσει σε οποιοδήποτε Υποκ/μα τα δικαιολογητικά της σύνταξης, όπου η αρμόδια Υπηρεσία υποχρεούται να τα παραλάβει να αποδώσει αριθμό πρωτοκόλλου και να τα διαβιβάσει στο αρμόδιο Υποκ/μα Απονομής Σύνταξης.

Και σε αυτή την περίπτωση, θα ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία, (παραλαβή από Διαδίκτυο), αδιάφορο του ότι τα δικαιολογητικά διαβιβάστηκαν από άλλο Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Ηλεκτρονική Παρακολούθηση της Πορείας της Αίτησης Συνταξιοδότησης ή Προσδιορισμού Χρόνου Ασφάλισης.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ, στο πλαίσιο της επιτάχυνσης της έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης, στοχεύει στη μείωση της επισκεψιμότητας των ασφαλισμένων στις υπηρεσίες απονομών σύνταξης και για το λόγο αυτό τίθεται από 15/10/2012 η εφαρμογή ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, στη διάθεση των ασφαλισμένων μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ, αξιοποιώντας τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΙΚΑ) και συγκεκριμένα του λογισμικού WORKFLOW – ΟΠΣ.

Έτσι λοιπόν, παρέχεται η δυνατότητα στον πιστοποιημένο χρήστη που έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση συνταξιοδότησής του, να παρακολουθεί την πορεία της αίτησής του από τη στιγμή που θα καταθέσει τα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία, έως την ημερομηνία έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης.

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί η σωστή χρήση και ενημέρωση του εν λόγω λογισμικού, να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις στην ενημέρωση της Καρτέλας Ασφ/νου (κλείσιμο εργασιών), προκειμένου οι ασφαλισμένοι να αντλούν τις σωστές πληροφορίες για την πορεία του αιτήματος τους, ώστε να μην προσέρχονται στις Υπηρεσίες για την ενημέρωσή τους.

Τέλος για οποιαδήποτε πληροφορία ή πρόβλημα που τυχόν ανακύψει κατά την παραλαβή της ηλεκτρονικής αίτησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του HELP DESK του ΟΠΣ 210 3891280.Η Προϊσταμένη Δ/νσης Παροχών
ΗΝΤΟΥΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο