Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-10-2012 ]

Άρθρα Πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας για μόνιμους κατοίκους Καναδά

(Πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας για μόνιμους κατοίκους Καναδά)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας

Η εξαγωγή της Ελληνικής γραφειοκρατίας τώρα και στον Καναδά;

Επιμέλεια Σύνταξης: Γεώργιος Καρύδης*

Δεν ξέρω αν οι διάφορες κυβερνήσεις της σημερινής δεινοπαθούσας μας γενέτειρας, όταν μιλούν για πάταξη και μείωση της γραφειοκρατίας έχουν την πείρα και κυρίως την πολιτική βούληση να το κάνουν, ή απλώς τα λένε αυτά για εντυπωσιασμό και εσωτερική κατανάλωση. Γιατί στην πράξη με τους νόμους που εισηγούνται φαίνεται ότι ακόμη και μέχρι αυτή την μακρινή χώρα, τον Καναδά, προσπαθούν να εξαγάγουν το πιο μεγάλο «καρκίνωμα» του κρατικού της μηχανισμού, την ξακουστή «Ελληνική Γραφειοκρατία».

Αφορμή της εισαγωγής μου αυτής για το σημερινό μου άρθρο, στάθηκαν οι πρόσφατες τροποποιήσεις της Ελληνικής φορολογίας και κυρίως αυτές που αφορούν τους μόνιμους κάτοικους εξωτερικού. Γιατί, μέσω αυτών, το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών ζητά από αυτούς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας, όπου θα πιστοποιείται ότι ζούν μόνιμα στο εξωτερικό, αν και θα φορολογούνται από την Ελλάδα, μόνο για τα εισοδήματά που έχουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Εξυπακούεται λοιπόν ότι το εν λόγω Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας σκοπό έχει να αποδείξει στους γραφειοκράτες των Αθηνών, και μάλιστα με σφραγίδες και υπογραφές ότι οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού φορολογούνται για τα εισοδήματα που έχουν στο εξωτερικό όπου μονίμως διαμένουν και για τα οποία δεν έχουν καμία αρμοδιότητα. Προς τι και τι τους ενδιαφέρει λοιπόν; Μα που ζούν τέλος πάντων αυτοί οι ατσίδες Έλληνες Τεχνοκράτες που «κατεβάζουν» τέτοιες ιδέες και τις εισηγούνται στο Ελληνικό κράτος, αφού αφορούν φορολογούμενους που ζουν και επόμενο είναι να έχουν εισοδήματα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου και φορολογούνται.

Στο Ελληνοκαναδικό Βήμα κατά το παρελθόν είχαμε δημοσιεύσει εκτεταμένες ειδικές μελέτες για το φορολογικό πλαίσιο των μονίμων κατοίκων εξωτερικού. Συνοπτικά και μόνο θα αναφέρουμε ότι με το Νόμο Ν.3943/2011 του Μαρτίου του 2011 υπήρξαν σημαντικές αλλαγές, αλλαγές που τροποποίησαν σημαντικά την φορολογική αντιμετώπιση των μονίμων κατοίκων εξωτερικού.

Περιληπτικά τα πιο βασικά σημεία του Ν.3943/2011 είναι τα εξής:

-Η Ελληνική φορολογική υπηρεσία, θεωρεί ότι κάθε μόνιμος κάτοικος εξωτερικού φορολογείται σαν μόνιμος κάτοικος της Ελλάδος, εφόσον η παραμονή του (συνήθη διαμονή) υπερβαίνει συνολικά τις 183 ημέρες μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

-Φυσικό πρόσωπο που έχει είτε την κατοικία του, είτε την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, πρέπει να φορολογηθεί στην Ελλάδα για το Παγκόσμιο εισόδημά του.

-Φυσικό πρόσωπο που έχει την φορολογική του κατοικία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, φορολογείται στην Ελλάδα μόνο για τα εισοδήματα που αποκτά από πηγές εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

-Γίνεται μια διαφοροποίηση στην συνήθη διαμονή (residence) από τη φορολογική κατοικία (domicile), όταν το φυσικό πρόσωπο μετακομίζει σε μη συνεργαζόμενα κράτη και χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

-Το βάρος της απόδειξης της φορολογικής κατοικίας έχει μεταφερθεί στον φορολογούμενο.

-Η φορολογική κατοικία κάθε φυσικού και νομικού προσώπου, κατοίκου εξωτερικού πρέπει να τεκμηριώνεται με δικαιολογητικά.

-Τα τεκμήρια διαβίωσης δεν ισχύουν για τους κατοίκους εξωτερικού εκτός αν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

-Οι κάτοικοι εξωτερικού δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των 5.000 €.

-Η δυνατότητα της πίστωσης του φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε σε άλλο κράτος, δίνεται μόνο για χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει και είναι σε ισχύ Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (Σ.Α.Δ.Φ.Ε.).

-Η Σ.Α.Δ.Φ.Ε. Ελλάδος-Καναδά άρχισε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2011.

Στην προσπάθεια να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους Κατοίκους Εξωτερικού το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε τον περασμένο καλοκαίρι τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1142/31.5.2012 & ΠΟΛ.1145/31.5.2012.

Η ΠΟΛ.1142/31.5.2012 προσπαθεί να διευκρινίσει τον τόπο και τον τρόπο φορολογίας των φυσικών προσώπων που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, αλλαγές της φορολογικής κατοικίας και της συνήθους διαμονής. Επειδή η εγκύκλιος αυτή είναι πάρα πολύ πολύπλοκη δεν θα αναφερθούμε στις λεπτομέρειες της. Αναφέρουμε απλά ότι σε περίπτωση αλλαγής φορολογικής κατοικίας ή συνήθους διαμονής κατά την διάρκεια του έτους από τον Καναδά στην Ελλάδα ή και αντιστοίχως από τους Έλληνες ομογενείς, επιβάλλεται η συμβουλή ενός ειδικού λογιστή-φοροτεχνικού για να μην βρεθούν σε θέση ταυτόχρονης και διπλής φορολόγησης από τις δύο χώρες.

Η ΠΟΛ.1145/31.5.2012 καθορίζει τα δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, τα οποία φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα. Αναλυτικά η ΠΟΛ.1145/31.5.2012 αναφέρει τα εξής:

1. Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2012 (χρήση 2011) να υποβάλλουν:

α) εφόσον υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του εισοδήματος, πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, το οποίο είναι ενσωματωμένο στις προβλεπόμενες Αιτήσεις Εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., με εξαίρεση τις ΗΠΑ και την Τουρκία, οι οποίες εκδίδουν το δικό τους πιστοποιητικό,

β) εφόσον υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα δεν έχει συνάψει Σ.Α.Δ.Φ.Ε., τα κάτωθι:

− δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εάν προβλέπεται κάτι τέτοιο στη χώρα προέλευσης ή

− βεβαίωση από δημόσια αρχή της χώρας προέλευσης (φορολογική αρχή, δήμος κ.λπ.), από την οποία να προκύπτει το παγκόσμιο εισόδημα του φορολογουμένου, καθώς και η μόνιμη κατοικία του ιδίου, αλλά και των μελών της οικογένειάς του (σύζυγος, τέκνα), εφόσον αυτά υφίστανται, προκειμένου να αποδειχθεί ο ισχυρός δεσμός του φυσικού προσώπου με τη χώρα προέλευσης.

-Τα εν λόγω έγγραφα της περίπτωσης αυτής {Σημ Ε.Β.: δηλαδή της περίπτωσης 1(β)} που έχουν συνταχθεί στο έδαφος του κράτους προέλευσης, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Χάγης [Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄/188/27.11.1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των παραπάνω εγγράφων, τα φυσικά πρόσωπα θα θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδας και θα φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

3. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή των δηλώσεων αυτών ορίζεται η Δ.Ο.Υ. στην οποία ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος αλλοδαπής.

Σημειώνεται ότι όσοι από τους ομογενείς ζούν μόνιμα στον Καναδά και λόγω του ότι υπάρχει σε ισχύ Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) Ελλάδος-Καναδά υπάγονται στην κατηγορία 1(α).

Επιπλέον, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1161/16.7.2012 που δημοσίευσε το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών το περασμένο Ιούλιο, ορίζεται μεταξύ άλλων και τα εξής:

1. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2012, τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματά τους, που προκύπτουν στην Ελλάδα, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, που ορίζονται στην ΠΟΛ.1145/31.5.2012 Α.Υ.Ο., μέσω του αντικλήτου τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι 31.12.2012. 

2. Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται όσοι αποκτούν εισόδημα από την Ε΄ πηγή εισοδήματος (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) και μέχρι ποσού 500 € με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του ΚΦΕ, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδημα από τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.

Για να μπορέσουμε να γίνουμε πιο κατανοητοί, σύμφωνα με τις Υπουργικές εγκυκλίους, κάθε άτομο (φυσικό πρόσωπο) που υποχρεούται να κάνει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα και δηλώνει ότι κατοικεί μόνιμα στον Καναδά, φορολογείται στη Ελλάδα σαν μόνιμος κάτοικος εξωτερικού μόνο για τα εισοδήματα που αποκτά στην Ελλάδα. Επίσης σαν μόνιμος κάτοικος Καναδά, τα εισοδήματα που αποκτά στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένος να τα δηλώσει και στις φορολογικές δηλώσεις του στον Καναδά (Ομοσπονδιακή και Επαρχιακή φορολογική δήλωση).

Βάσει της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (Σ.Α.Δ.Φ.Ε.) Ελλάδος-Καναδά δίνεται η δυνατότητα της πίστωσης του φόρου εισοδήματος από τον Καναδά για τους φόρους που καταβλήθηκαν στην Ελλάδα.

Όλα αυτά τα άτομα λοιπόν, υποχρεούνται έως και 31η Δεκεμβρίου 2012 να προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που να πιστοποιεί ότι βάσει της Σύμβασης περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) Ελλάδος-Καναδά, η φορολογική τους κατοικία είναι ο Καναδάς. Αν δεν γίνει αυτό, η Ελλάδα θα τον/την θεωρήσει μόνιμο κάτοικο Ελλάδος και θα φορολογηθεί στην Ελλάδα για όλα τα εισοδήματα που απέκτησε το 2011, ανεξάρτητα αν αυτά τα εισοδήματα έχουν αποκτηθεί στον Καναδά, στην Ελλάδα ή αλλαχού. Δηλαδή, θα υποχρεωθεί να καταβάλλει διπλή φορολογία για τα ίδια εισοδήματα και στον Καναδά αλλά και στην Ελλάδα, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το γενικό πνεύμα των όρων της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) Ελλάδος-Καναδά.

Μετά από αυτά πολλοί από τους ομογενείς του Καναδά, ίσως αναρωτηθούν και δικαιολογημένα φυσικά, πού είναι το γραφειοκρατικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε; Η απάντηση είναι ότι: το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι, το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για τους προαναφερόμενους σκοπούς δεν θα εκδίδεται από τις κατά τόπους δημοτικές αρχές ή από τις Ελληνικές προξενικές αρχές όπως συνηθίζεται να γίνεται με την απαλλαγή από την Ελληνική φορολογία των τόκων καταθέσεων συναλλάγματος στην Ελλάδα, αλλά από την αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία του Καναδά (Canada Revenue Agency).

Θα θέλαμε επίσης να κάνουμε γνωστό στους αναγνώστες μας, ότι σε γενικές γραμμές, η εγκύκλιος ΠΟΛ.1145/31.5.2012 επιβάλει στον φορολογούμενο να συμπληρώσει το Ελληνικού τύπου πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, το οποίο είναι ενσωματωμένο στις προβλεπόμενες Αιτήσεις Εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., (με εξαίρεση τις ΗΠΑ και την Τουρκία,) οι οποίες εκδίδουν το δικό τους πιστοποιητικό. Στην σχετική εγκύκλιο δεν αναφέρεται πουθενά ο Καναδάς, μιας και ο Καναδάς, θεωρείται ότι είναι ένα κράτος με το ποιό σύγχρονο και αποτελεσματικό κρατικό μηχανισμό σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο. Έτσι στις διεθνείς φορολογικές του σχέσεις, έχει σαν συνήθη πρακτική να εκδίδει, από τις κατά τόπους περιφερειακές εφορίες του, το δικό του πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (όπως και η ΗΠΑ). Αυτό γίνεται για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την φορολογική τους κατοικία στον Καναδά και αρνείται να υπογράψει τον υπό θέσπιση τύπο φορολογικής αίτησης της Ελλάδος (Σημ Σύνταξης: Μια καθαρά γραφειοκρατική αίτηση τριτοκοσμικού χαρακτήρα).

Σε ηλεκτρονική αλληλογραφία που είχαμε με την Δ/NΣH ΔIEΘNΩN OIKONOMIKΩN ΣXEΣEΩN του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών, (η αλληλογραφία κοινοποιήθηκε και στον Υφυπουργό Οικονομικών Κο Γιώργο Μαυραγάνη, αρμόδιο για θέματα φορολογίας) στην ερώτησή μας γιατί ο Καναδάς εξαιρείται από αυτή τη διαδικασία, μας απάντησαν ότι υπήρχαν διάφορες τεχνικές διαφορές σχετικά με το πιστοποιητικά που εκδίδει ο Καναδάς και η φορολογική Αρχή του Καναδά επεξεργάζεται κάποια λύση στη περίπτωση των πιστοποιητικών αυτών. Η Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Ελλάδος έχει υπενθυμίσει το θέμα αυτό στην αρμόδια φορολογική Αρχή του Καναδά με έγγραφό της στις 30.4.2012.

(Σημειώνουμε ότι η απάντηση δόθηκε μέσα σε 48 ώρες κάτι για το οποίο οφείλουμε να συγχαίρουμε τους αρμοδίους για την έγκαιρη προτεραιότητα που έδωσαν στον θέμα αυτό)

Ευθύς αμέσως στις αρχές Σεπτεμβρίου μετά από γραπτή παρέμβασή μας στο αρμόδιο τμήμα της φορολογικής Υπηρεσίας του Καναδά, πληροφορηθήκαμε τηλεφωνικώς ότι στις 11 Σεπτεμβρίου του 2012 εστάλει από αυτήν την υπηρεσία απαντητική επιστολή στο αρμόδιο τμήμα του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών. Μέσω αυτής επιδιώκεται η επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ των Υπουργείων και ώς εκ τούτου τα πιστοποιητικά που θα εκδίδει ο Καναδάς να γίνονται πλέον αποδεκτά από την Ελλάδα, οπότε και δεν θα χρειάζονται οι αιτήσεις που προτείνει το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών.

Το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας λοιπόν, πρέπει να έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή του Καναδά (Canada Revenue Agency). Δηλαδή, ο κάθε ενδιαφερόμενος που μπορεί να επηρεάζεται από τις πρόσφατες Ελληνικές γραφειοκρατικές απαιτήσεις, θα πρέπει, αφού υποβάλει σχετική αίτηση στην αρμόδια φορολογική αρχή του Καναδά (Canada Revenue Agency), να ζητήσει το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για το έτος 2012 (οικονομική χρήση του έτους 2011). Σημειώνεται ότι, καθ’ ότι στην Ελλάδα η φορολογική δήλωση γίνεται μία σε συνδυασμό και των δύο συζύγων, και οι δύο σύζυγοι, ο καθένας ξεχωριστά, πρέπει να προσκομίσουν το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.

Με τις διάφορες αλλαγές του Ν 3943/2011 η υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας από τους μόνιμους κάτοικους εξωτερικού πρέπει να γίνεται ετησίως. Οι υπουργικές εγκύκλιοι ΠΟΛ.1145/31.5.2012 και ΠΟΛ.1161/16.7.2012 που προαναφέραμε, αναφέρονται όμως μόνο για το οικονομικό έτος του 2012 (χρήση του 2011). Σε ερώτησή μας στο Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών «τί μέλλει γενέσθαι» για το 2013 (χρήση 2012) και μετέπειτα, έως την ώρα που το παρόν άρθρο βαίνει προς έκδοση, δεν έχουμε λάβει την σχετική απάντηση. (Όταν την λάβουμε οπωσδήποτε θα την αναφέρουμε.)

Οι αρχικά αναφερόμενες λοιπόν γραφειοκρατικές απαιτήσεις του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών για την προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας, αν δεν ακυρωθούν, για το 2012 και για τα επόμενα έτη, αφού άλλωστε δεν εξυπηρετούν καμία σκοπιμότητα, σίγουρα θα προκαλέσουν μεγάλη ταλαιπωρία σε πολλούς Έλληνες ομογενείς όχι μόνο στον Καναδά, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Πολλοί από του Έλληνες ομογενείς του Καναδά, θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση εξ’ αιτίας της υποχρέωσης να ζητούν το σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια φορολογική αρχή του Καναδά (Canada Revenue Agency), μιάς και πολλοί από αυτούς, δεν έχουν ακόμη διεκπεραιώσει σωστά, ή βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο διεκπεραίωσης φορολογικών εκκρεμοτήτων του παρελθόντος..

Φαίνεται ότι οι αρμόδιοι του Ελληνικού κράτους θεωρούν ότι με αυτή τους την στάση και αυξάνοντας την γραφειοκρατία θα γίνει πιο αποτελεσματική η πάταξη της φοροδιαφυγής. Πιστεύουμε όμως ότι δεν κάνουν τίποτα άλλο πέρα του ότι με ένα απερίσκεπτο και επιπόλαιο τρόπο, φέρνει πολλούς Έλληνες ομογενείς του Καναδά σε δύσκολη θέση. Τέτοιου είδους διαδικασίες και γραφειοκρατικές τακτικές, δεν υπήρξαν αποτελεσματικές ποτέ και σε κανένα κράτος του κόσμου. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι μέσω των οποίων η Ελλάδα μπορεί να διαπιστώσει εάν ένας φορολογούμενους συγκαταλέγεται, ή όχι στους μονίμους κατοίκους εξωτερικού. Άλλωστε, οι σχετικές παράγραφοι της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) Ελλάδος-Καναδά, περί απ’ ευθείας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αντίστοιχων φορολογικών υπηρεσιών με δειγματολογικό έλεγχο σε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, καλύπτει απόλυτα τούς σκοπούς και στόχους του Ελληνικού κράτους. Ή μήπως οι εισηγητές του μέτρου, αγνοούν τα όσα περιέχονται στην Σ.Α.Δ.Φ.;

Από τα όσα προαναφέραμε, διαπιστώνεται ότι εξ Ελλάδος αρμόδιοι, επέλεξαν όμως τον εύκολο αλλά και πιο γραφειoκρατικό δρόμο, ζητώντας από όλους να προσκομίζουν το πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας.

Δεν σκέφτηκαν ποτέ ότι θα χρειαστούν χιλιάδες εργάσιμες ώρες για να επανεξετάσουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις των μονίμων κατοίκων εξωτερικού και να διασταυρώσουν τις πληροφορίες με τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας. Όλες αυτές τις εργάσιμες ώρες θα μπορούσαν να τις χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά με τον έλεγχο και την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής των εντός της Ελληνικής Επικράτειας φορολογουμένων. Με άλλα λόγια, οι αρμόδιοι τεχνοκράτες του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών θυμίζουν ερασιτέχνες ψαράδες πού προσπαθούν να ψαρέψουν καρχαρίες σε ρηχά νερά, χρησιμοποιώντας ένα σκουριασμένο αγκίστρι που βρήκαν πεταμένο μπροστά τους.

Εύχομαι και ελπίζω ότι ο Υφυπουργός των Οικονομικών κος Γιώργος Μαυραγάνης, αρμόδιος για θέματα φορολογίας, ένα ικανό στέλεχος της σημερινής κυβέρνησης με πολυετή πείρα σε διεθνή θέματα φορολογίας και γνώστης των Βορειοαμερικάνικων συστημάτων φορολογίας, να αντιληφθεί πλήρως την κατάσταση που θα δημιουργήσουν οι εγκύκλιοι ΠΟΛ.1142/31.5.2012 και ΠΟΛ.1145/31.5.2012 και να προτείνει διάφορες τεχνικές τροποποιήσεις με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία, των Ελλήνων ομογενών όχι μόνο του Καναδά αλλά και πολλών άλλων χωρών.

Οπωσδήποτε για να γίνει αυτό καλή θα ήταν και μια τεκμηριωμένη εισήγηση από τα άτομα που το Ελληνικό κράτος, «σε καιρό παχιών αγελάδων» διόριζε σαν αντιπροσωπευτικούς συμβούλους του για την ομογένεια του Καναδά, όπως για παράδειγμα τα μέλη του ΣΑΕ Καναδά και οι διάφοροι αντιπρόσωποι του που μόνο στα επιστολόχαρτα έχουν πλέον μείνει.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


*.Ο Κος Γεώργιος Καρύδης, είναι Επαγγελματίας Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής μέλος του Καναδικού Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών καθώς και εν ενεργεία μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών των επαρχιών Κεμπέκ και Οντάριο του Καναδά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


5 Σχόλια

image description Στ. Κουμεντάς | October 18, 2012 12:32 PM | Απάντηση
‘Εχει απόλυτο δίκιο ο κος Καρύδης, ότι η απόφαση αυτή του ΥΠΟΙΚ Ελλάδας είναι «Ελληνική Γραφειοκρατία». Προφανώς, παρ’ ολο ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα, δεν έχει λάβει υπ’ όψιν του, ότι ο ‘Ελλην έχει στο αίμα την φοροδιαφυγή ( υπολείμματα της τουρκοκρατίας) και ότι στο Καναδά οι ομογενείς είναι νομοταγείς (μέχρις ενός σημείου βέβαια, απ’ ότι μαθαινω απο συγγενείς μας στο Τορόντο). Είναι συνηθισμένο το φαινόμενο οι ομογενείς να ασκούν κριτική εξ’ αποστάσεως ή κατα την διάρκεια των διακοπών τους το καλοκαίρι. Κόρες ‘Ελληνα, μονίμου κατοίκου Βραζιλίας, σπούδασαν ΔΩΡΕΑΝ στην Ελλάδα (χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις) και τώρα που ήρθε η ώρα να δουλέψουν στην Ελλάδα και να προσφέρουν φόρους από το εισόδημα τους, ώστε να σπουδάσουν άλλα ελληνόπουλα δωρεάν, αυτές έφυγαν για να δουλέψουν στην Βραζιλία, όπου εκεί θα πληρώσουν βέβαια φόρο εισοδήματος όχι στην Ελλάδα. Για αυτές και άλλες κοινωνικές παροχές, όπως συντάξεις ΟΓΑ που χορηγήθηκαν σε ομογενείς, που δέν έχουν ούτε ενα τετρ. Μέτρο γής για καλλιέργια, ή ομογενείς με ελάχιστε μέρες εργασίας στην ελλάδα, συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ, το κράτος ζουσε με δανεικά, ελέω των εκάστοτε βουλευτών. Εμείς μείναμε στην Ελλάδα και περάσαμε περιπέτειες με την χούντα, ζούμε καθημερινά την γραφειοκρατία, την προχειρότητα των πολιτικών ανδρών & γυναικών και τώρα υφιστάμεθα την πτώχευση της χώρας μας. Γιαυτό παράκληση, σταματήστε την κριτική και την διαμαρτυρία για τα αιτήματα της κυβέρνησης. Δέχεστε χωρίς καμμιά αντίρηση τις αποφάσεις της Καναδικής κυβέρνησης (Positive mental attitude το λένε εκεί οι ντόποιοι). Κάντε το ίδιο και για την ελληνική κυβέρνηση. Οχι κομματικά, αλλά πατριωτικά. Ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια ανασυγκρότησης του κράτους και των οικονομικών του. Σε αυτή, σας θέλουμε συνεργάτες και όχι αντιτιθέμενους. Ευχαριστώ για την κατανόηση των ανωτέρω.
image description Β. | November 14, 2012 3:09 AM
Γιατί δεν ασχολείστε στην Ελλάδα με τους δικούς σας φοροφυγάδες, αντί να προσποιείστε ότι γίνατε το παγκόσμιο προπύργιο της ηθικής, βλάπτοντας τους απόδημους που πλήρωσαν φόρους στην Ελλάδα, αλλά όχι επιπλέον φόρους (λόγω υψηλότερης κλίμακας) σε ΗΠΑ και Καναδά; Αυτό συνέβη ήδη. Δεν έχω λεπτομέρειες γιατί το άκουσα δεύτερο χέρι. Δικηγόρος στην Ελλάδα έχει αρκετούς πελάτες Ελληνοαμερικάνους με εισοδήματα ενοικίων από Ελλάδα, γιά τα οποία τους κάνει δηλώσεις στην Ελλάδα και πληρώνουν φόρο από το πρώτο ευρώ, αλλά τα οποία δεν έχουν δηλώσει στις ΗΠΑ. Κάποιοι από τους πελάτες του ζήτησαν το πιστοποιητικό από την Αμερικάνικη εφορία και "'εμπλεξαν άσχημα με τους Αμερικάνους", όπως μου μετεφέρθη. Υποθέτω, ότι αφού η αίτηση γιά το πιστοποιητικό γιά χρήση 2011 στην Αμερική είναι γιά άτομα που είχαν εισόδημα στην Ελλάδα (ώστε το εισόδημα να τύχει προνομιακής μεταχείρισης στη Ελλάδα, όχι γιά τον λόγο που το θέλει η Ελλάδα) και ο αμερικάνος εφοριακός με ένα κλικ στο κομπιούτερ βλέπει ότι στη δήλωση χρήσης 2011 δεν έχεις δείξει τέτοιο εισόδημα, τους ζήτησαν εξηγήσεις. Ποιός ξέρει τι είπαν οι άνθρωποι, αλλά στην Αμερική αν σου ζητήσουν εξηγήσεις και πεις ψέμματα και σε πιάσουν να ψεύδεσαι, πας γιά φυλακή. Εύγε στο ΥΠΟΙΚ, που κατάφερε να οδηγήσει Αμερικάνους φοροφυγάδες (που πλήρωναν φόρο Ελλάδα) στα χέρια της Αμερικάνικης εφορίας. Και λέω "Αμερικάνους" γιατί νομίζω ότι ήρθε ο καιρός οι Ελληνο-Αμερικάνοι να αρχίσουν να σκέφτονται τους εαυτούς τους σαν σκέτους Αμερικάνους, γιατί έτσι τους βλέπει η Ελλάδα και μάλιστα Αμερικάνους, τους οποίους δεν θέλει να έχουν καμμία σχέση με την Ελλάδα. Θυμίζει κατάσταση Κούβας!
image description B. | November 20, 2012 4:10 AM
Προσπάθησα, ανεπιτυχώς, να επιβεβαιώσω την πληροφορία που μου μετεφέρθη γιά μπλέξιμο με την αμερικάνικη εφορία, και φαίνεται αμφίβολο ότι έχει συμβεί. Δεν θέλω να ανησυχήσει κόσμος άδικα, οπότε παρακαλώ τους διαχειριστές της σελίδας να διαγράψουν την προηγούμενη ανάρτησή μου.
image description Τεχνοκράτης Γ. | January 17, 2013 5:52 PM | Απάντηση
Δεν έχω καμία διάθεση φοροδιαφυγής, και θέλω πολύ να ξεκαθαρίσω την θέση φορολογική μου θέση με το Ελληνικό κράτος το συντομότερο δυνατό. Αυτό που με ενοχλεί είναι η θέση του νομοσχεδίου σχετικά με "Το βάρος της απόδειξης της φορολογικής κατοικίας έχει μεταφερθεί στον φορολογούμενο." α) γιατί είναι πιθανο να πρέπει να "χάσω" μια εργάσιμη για να σφραγίσω τα "χαρτιά μου" αν πρέπει να παω στην Ελλινική πρεσβία. β) γιατί η ταρίφα της παραπάνω διαδικασίας, στην δική μου περίπτωση τουλάχιστον, είναι δυσανάλογη του εισοδήματος (£5-£10 για μετάφραση η κάθε σελίδα, και καπου £30 για το κάθε Hague apostille). γ) ειδικά αν απαιτήσουν να γίνεται ΚΑΘΕ χρόνο. Θα μπορούσαν τουλάχιστον να δέχονται τα χαρτιά σε ηλεκτρονική μορφη, και να χρεώνουν ενα "συμβολικο" ποσό για την "επεξεργασία" τους. Ετσι (α) οι ομοεθνείς θα έχουν όφελος αφου δεν θα χάσουν χρόνο, και (β) το Ελληνικό κράτος θα έχει αλλη μια πηγη εισοδήματος (μην ξεχνάμε πως με τον προτεινόμενο τρόπο οικονομικό όφελος το έχει μόνο η χώρα διαμονής οπου και γινεται η διαδικασια της σφραγίδας). Αρχικά η παραπάνω πρόταση φένεται να είναι χαλαρη και ανοικτή σε φοροδιαφηγή, αλλα δεν εμποδίζει κανένας το κράτος να "ξοδέψει" ενα 10-20% του εισοδήματος κάνοντας ενα δειγματολυπτικό έλεγχο. Αυτός ο ελεγχος (να είναι καλά τα computer) μπορεί να είναι κατευθηνόμενος ώστε να δίδεται μεγαλήτερη προτεραιότητα σε άτομα που εμφανίζουν μεγάλο όφελος απο μια πιθανή φοριδιαφηγή. Στο κάτω κάτω, οποιον πιάνουν να τον χρεώνουν πέρα απο τον διαφηγόντα φόρο + τόκο, και το κόστος της "έρευνας". Τεχνοκράτης Γ.
image description Στ. | January 29, 2013 9:54 PM | Απάντηση
Σε απάντηση στο 2ο σχόλιο του Β., είναι πιθανόν να να μπλέχτηκαν με την Αμερικάνικη Εφορία κάποιοι που ζήτησαν πιστοποιητικό, για τον απλό λόγο ότι περιουσία και καταθέσεις εκτός ΗΠΑ πρέπει να δηλώνονται στην αμερικανική σου δήλωση, άσχετα αν θα φορολογηθούν ή όχι (και όταν πρόκειται για την Ελλάδα συνήθως (αν όχι πάντα) δεν φορολογούνται λόγω διμερών συμφωνιών). Πολλοί ομογενείς δεν τα δηλώνουν μόνο και μόνο για να κάνουν τη φορολογική τους δήλωση πιο εύκολη, αλλά αν ανακαλυφθεί αυτό μπορεί κανείς να μπλέξει.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο