Σχόλια

Καταργήθηκε με την Φ. 80000/ 52664/ 14130/ 30.3.2016.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-10-2012 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ.80000/ 16348/ 1142/24.9.2012 Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων και των κλάδων από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι αυτών

(Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων και των κλάδων από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι αυτών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ.80000/16348/1142

(ΦΕΚ Β' 2710/05-10-2012)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 44 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εφαρμογή του Νόμου "Εγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤ.Χ.Σ. της Ελληνικής Δημοκρατίας " και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 41).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 65/2011 « Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...» (ΦΕΚ Α' 147).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 85/2012 « Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α'141).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 141).

5. Τη λειτουργία του ΕΤΕΑ από 1ης Ιουλίου 2012, βάσει των Φορέων που εντάσσονται σε αυτό από την εν λόγω ημερομηνία και είναι: το ΕΤΕΑΜ, οι Τομείς ΤΕΑΠΕΛΤΑ, ΤΕΑΠΟΤΕ, ΤΕΑΠΔΕΗ, ΤΕΑΠΕΡΤΤ, ΤΕΑΠΕΤΒΑ του ΤΑΥΤΕΚΩ και ΤΕΑΠΟΖΟ,ΤΕΑΕΙΓΕ του ΤΕΑΙΤ.

6. Την αριθμ. 9 απόφαση της 5ης/2072012 Συνεδρίασης του προσωρινού Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.

7. Το γεγονός, ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΤΕΑ, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών του ΕΤΕΑ

Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας

Α) Η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΤΕΑ διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
1. Διεύθυνση Διοικητικού
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Διεύθυνση Επιθεώρησης
4. Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών
5. Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
6. Α' Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης
7. Β' Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης
8. Γ' Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης
9. Δ' Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης.
10. Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων.

Διάρθρωση των Διευθύνσεων

Β) 1. Η Διεύθυνση Διοικητικού διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα: 
α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
β) Τμήμα Οργάνωσης και Εκπαίδευσης 
γ) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
δ) Τμήμα Γραμματείας

2. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 
β) Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών 
γ) Τμήμα Προμηθειών
δ) Τμήμα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας 
ε) Τμήμα Εσόδων

3. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Ελέγχου Ασφάλισης και Εσόδων 
β) Τμήμα Ελέγχου Παροχών και Δαπανών 
γ) Τμήμα Τεχνικό

4. Η Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Ασφάλισης και Μητρώου 
β) Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης 
γ) Τμήμα Παροχών

5. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
β) Τμήμα Εφαρμογών
γ) Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων

6. Η Α' Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων 
β) Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης 
γ) Τμήμα Εντασσομένων Φορέων και Διαδοχικής Ασφάλισης

7. Κάθε μία από τις Β', Γ' και Δ' Διευθύνσεις Επικουρικής Ασφάλισης διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων 
β) Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης 
γ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου

8. Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του ΕΤΕΑ προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Ταμείου και οι αρμοδιότητές του είναι οι εξής:

α) Η παράσταση στο ΔΣ του Ταμείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εισηγητής με τον αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος.

β) Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και της δράσης του Ταμείου, καθώς και ο συντονισμός της λειτουργίας του, όπως επίσης η αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων των οργανικών μονάδων του Ταμείου.

γ) Η εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής και η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων προς τα υπερκείμενα όργανα.

δ) Η εξασφάλιση συνεργασίας, συντονισμού και επικοινωνίας με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς στο χώρο της ευθύνης του.

ε) Η αξιολόγηση των προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 318/1992, όπως ισχύει, καθώς και η αξιοποίηση και ανάπτυξη του υπηρετούντος προσωπικού.

στ) Η προσυπογραφή των εγγράφων που υπογράφονται από τα υπερκείμενα αυτού όργανα.

ζ) Η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων, τα οποία του ανατίθενται από τα υπερκείμενα όργανα.
η) Ο συντονισμός και η βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών με προτάσεις και οδηγίες, καθώς και η εποπτεία ως προς τη νομότυπη, παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία τους και την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων και εγκυκλίων οδηγιών.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες οργανικών μονάδων

1. Η Διεύθυνση Διοικητικού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής: 

α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

αα) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του προσωπικού του Ταμείου καθώς και η μέριμνα για τη χορήγηση σε αυτό πάσης φύσεως αδειών.
αβ) Η τήρηση και η ενημέρωση του προσωπικού Μητρώου των υπαλλήλων του Ταμείου.
αγ) Η μέριμνα για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του Ταμείου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
αδ) Η χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών στους υπαλλήλους του Ταμείου.
αε) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στην απασχόληση του προσωπικού του Ταμείου, κατά το υποχρεωτικό ωράριο και πέραν αυτού καθώς και στις αποδοχές, στις αποζημιώσεις υπερωριακής και πρόσθετης απασχόλησης.
αστ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου και η κίνηση της σχετικής διαδικασίας, για την επιβολή των προβλεπομένων πειθαρχικών ποινών.
αζ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας του προσωπικού όλων των υπηρεσιών του Ταμείου, καθώς και η επιμέλεια για την καθημερινή τήρησή του. 

β) Τμήμα Οργάνωσης και Εκπαίδευσης 
βα) Η μελέτη και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων του Ταμείου, στην οργάνωση αυτών, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά στην τροποποίηση της οργανωτικής του δομής.
ββ) Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων, για την απλούστευση των διαδικασιών και βελτίωση της ποιότητας του κανονιστικού περιβάλλοντος.
βγ) Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μεθόδων, για την αύξηση της παραγωγικότητας.
βδ) Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων του Ταμείου (οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή, επαφές με τον πολίτη κλπ).
βε) Η μέριμνα για την οργάνωση και εκτέλεση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και εισαγωγικής εκπαίδευσης υπαλλήλων, στο εσωτερικό και εξωτερικό, στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας.
βστ) Η επιμέλεια για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Ταμείου.
βη) Η μέριμνα για τη λειτουργία της κεντρικής βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό.
βθ) Η επιμέλεια των θεμάτων του Ταμείου που σχετίζονται με την πολιτική άμυνα (ΠΣΕΑ). 

γ) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
γα) Η παροχή πληροφοριών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Ταμείου, η σωστή ενημέρωση του πολίτη για θέματα ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του, καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του.
γβ) Η κατεύθυνση του πολίτη στις αρμόδιες για τις υποθέσεις του υπηρεσίες.
γγ) Η διερεύνηση των παραπόνων των συναλλασσόμενων με τις υπηρεσίες του Ταμείου πολιτών και η υποβολή προτάσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Εκπαίδευσης, για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών τους.
γδ) Ο συντονισμός της συνεργασίας των υπηρεσιών του Ταμείου με τα «Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών» (ΚΕΠ).
γε) Η μέριμνα για την έκδοση και διάθεση ενημερωτικών ασφαλιστικών φυλλαδίων του Ταμείου.
γστ) Η φροντίδα ενημέρωσης του διαδικτυακού ιστό τοπου του ΕΤΕΑ, με πληροφορίες εξυπηρέτησης πολιτών. 

δ) Τμήμα Γραμματείας
δα) Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Η τήρηση κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.
δβ) Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και η βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.
δγ) Η υποστήριξη των υπηρεσιακών και των πειθαρχικών συμβουλίων.
δδ) Η επιμέλεια και προπαρασκευή των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των πάσης φύσεως επιτροπών. Κοινοποίηση των προσκλήσεων στα μέλη του Δ.Σ.
δε) Η τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ. και η ανακοίνωση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτού.
δστ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και η επικύρωση αντιγράφων από τον προϊστάμενο του Τμήματος ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
δζ) Η γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου του Δ.Σ. και του Γενικού Διευθυντή του Ταμείου.
δη) Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του Ταμείου.

2. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής: 

α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 
αα) Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Ταμείου και η μέριμνα για την εκτέλεση αυτού.
αβ) Η έγκαιρη κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού  απολογισμού.
αγ) Η τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων του Ταμείου.
αδ) Η εποπτεία των καταθέσεων στις Τράπεζες, των αποθεματικών και της ταμειακής διαχείρισης.
αε) Η λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως δαπανών του Ταμείου.
αστ) Η συγκέντρωση και παροχή οικονομικών και στατιστικών στοιχείων.
αζ) Η σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος.
αη) Η φύλαξη όλων των λογιστικών βιβλίων και η τήρηση αρχείου όλων των παραστατικών οικονομικής διαχείρισης.
αθ) Η μέριμνα για την παροχή στοιχείων στους ελέγχους των λογιστικών βιβλίων, που υπόκειται το Ταμείο.
αι) Η φροντίδα για την εναρμόνιση  τυποποίηση του Λογιστικού Σχεδίου του Ταμείου, καθώς επίσης των λογιστικών μεθόδων και διαδικασιών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
αια) Η διενέργεια των πάσης φύσεως συμψηφιστικών εγγραφών και η επιμέλεια για την πληρότητα και ορθότητα των χαρακτηρισμών των ΚΑΕ και των απαραιτήτων δικαιολογητικών  παραστατικών.
αιβ) Η τήρηση βιβλίων παγίων και δικαιολογητικών διάθεσης αυτών στις υπηρεσίες, καθώς και η μέριμνα για την εκποίηση ή καταστροφή αυτών.
αιγ) Η σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών, σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων, των εργοδοτών και των συνταξιούχων του Ταμείου.

β) Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών 
βα) Η μέριμνα για την όλη διαδικασία πραγματοποίησης των δαπανών και των εν γένει υποχρεώσεων του Ταμείου, όπως πληρωμή προμηθευτών, προσδιορισμός και πληρωμή κοινοχρήστων και λοιπών λειτουργικών εξόδων. Η έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.
ββ) Η παρακολούθηση της μισθολογικής εξέλιξης του προσωπικού του Ταμείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικού και η κατάρτιση των μισθοδοτικών καταστάσεων.
βγ) Η επιμέλεια εκκαθάρισης των αποδοχών του προσωπικού και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, καθώς και οι αποδόσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, η σύνταξη ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης και η έκδοση βεβαιώσεων ετησίων αποδοχών του προσωπικού.
βδ) Η επιμέλεια καταβολής των πάσης φύσεως παροχών-συντάξεων μετά τη διαβίβαση των σχετικών εκκαθαρισμένων καταστάσεων από τις επιμέρους Διευθύνσεις. Η απόδοση των κρατήσεων και φόρων καθώς και η σύνταξη των περιοδικών και ετήσιων δηλώσεων απόδοσης φόρων από τις καταβαλλόμενες παροχές και η έκδοση των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών των συνταξιούχων του ΕΤΕΑ.
βε) Η μέριμνα για την πίστωση των λογαριασμών καταθέσεων του προσωπικού με τις πάσης φύσεως αποδοχές του.
βστ) Η εκκαθάριση των αμοιβών για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές, καθώς και των εκτός έδρας αποζημιώσεων και των εξόδων κίνησης των υπαλλήλων.
βζ) Η τήρηση αρχείου των παραστατικών που εκδίδει το Τμήμα.
βη) Η παρακολούθηση της εξόφλησης χορηγηθέντων δανείων στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους καθώς και στους υπαλλήλους του ΕΤΕΑ.
βθ) Η έκδοση, με βάση τα θεωρημένα χρηματικά εντάλματα, επιταγών πληρωμής κάθε είδους δαπάνης. 

γ) Τμήμα Προμηθειών
γα) Η κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών για τον εφοδιασμό όλων των μονάδων των Ταμείου σε εξοπλισμό, έντυπα, υλικά, υπηρεσίες και η φροντίδα υλοποίησής τους.
γβ) Η διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια των παραπάνω και η μέριμνα για την κατάρτιση και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
γγ) Η παρακολούθηση των κατατεθειμένων εγγυητικών επιστολών των προμηθευτών, η φύλαξη και η καταχώριση αυτών.
γδ) Η τήρηση Μητρώου υλικού αποθήκης των Υπηρεσιών του Ταμείου.
γε) Η μέριμνα για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υλικών και καλής εκτέλεσης εργασιών και επιτροπών αξιολόγησης προσφορών.
γστ) Η μέριμνα για την εκ μέρους των υπευθύνων προσώπων, φύλαξη και καθαρισμό των γραφείων όλων των υπηρεσιών του Ταμείου.

δ) Τμήμα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας.
δα) Η μέριμνα για την εκμίσθωση ή μίσθωση των αναγκαίων κτιρίων για την εκμετάλλευση ή τη στέγαση των υπηρεσιών, η διαδικασία εκμίσθωσης, μίσθωσης, η αναπροσαρμογή μισθωμάτων και η λήψη μέτρων, για την ασφάλισή τους.
δβ) Η μέριμνα για την είσπραξη μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας, από τους οποίους προέρχονται τα περιουσιακά στοιχεία.
δγ) Η εισήγηση για την ανάγκη αγοράς και πώλησης, ανταλλαγής και αντιπαροχής ακινήτων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
δδ) Η τήρηση Μητρώου κινητής και ακίνητης περιουσίας.
δε) Η εισήγηση για τη διενέργεια επενδύσεων σε κινητές αξίες, μετά από εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη οικονομική έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των κινητών αξιών.
δστ) Η εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ, για κάθε επένδυση ή ρευστοποίηση κινητών αξιών και παρακολούθηση των χρηματικών διαθεσίμων στις τράπεζες.
δζ) Η ευθύνη της παρακολούθησης του Μητρώου, της αποτίμησης και των μεταβολών επί των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου.
δη) Η φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων του Ταμείου, καθώς και η σύνταξη ετήσιας δήλωσης ακίνητης περιουσίας και Φ.Μ.Α.
δθ) Η ευθύνη της παρακολούθησης των καταβολών προμηθειών, αμοιβών ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως αντιπαροχής προς τους συμβούλους επενδύσεων, διαχειριστές κινητής και ακίνητης περιουσίας, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρείες και θεματοφύλακες, καθώς και της τήρησης των συμβάσεων, που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών.
δι) Η μέριμνα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και την παροχή στοιχείων, ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά οι πάσης φύσεως μηχανισμοί ελέγχου. 

ε) Τμήμα Εσόδων
εα) Η επιμέλεια για την είσπραξη των εσόδων. 
εβ) Η επιμέλεια για τη λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών.

3. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής: 

α) Τμήμα Ελέγχου Ασφάλισης και Εσόδων 
α) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων για τη διενέργεια εσωτερικών και εξωτερικών τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων ως προς την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων, σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση και την είσπραξη εσόδων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Επικουρικής Ασφάλισης και η έκδοση σχετικών αναφορών.

β) Η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου. 
β) Τμήμα Ελέγχου Παροχών και Δαπανών Ο χειρισμός όλων των θεμάτων για τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων, σχετικά με τη νόμιμη έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού εγγράφου, για τις πάσης φύσεως δαπάνες και παροχές του Ταμείου, καθώς και τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ταμείου. 
γ) Τμήμα Τεχνικό
γα) Η παρακολούθηση της κατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ταμείου και η σύνταξη εκθέσεων για τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησής τους.
γβ) Η ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, παρακολούθηση και επέκταση των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου και των μισθωμένων απ' αυτό ακινήτων.
γγ) Η διαχείριση του συστήματος πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων του Ταμείου και η παρακολούθηση τήρησης αυτού.
γδ) Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Ταμείου.
γε) Η εισήγηση για την εκτέλεση τεχνικών έργων στις εγκαταστάσεις της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου και των αυτοτελών Τομέων.
γστ) Η επίβλεψη από τρίτους της ορθής εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργασιών και συμβάσεων, που έχουν σχέση με τις ανωτέρω εγκαταστάσεις.
γζ) Η εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε θέματος που αφορά τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

4. Η Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων, ως εξής:

α) Τμήμα Ασφάλισης και Μητρώου αα) Η επιμέλεια του συντονισμού εργασιών των αρμοδίων σε θέματα ασφάλισης υπηρεσιών του Ταμείου.
αβ) Η μέριμνα για την αντιμετώπιση των ασφαλιστικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εντάξεων, συγχωνεύσεων ή υπαγωγών νέων φορέων στο ΕΤΕΑ.
αγ) Η μέριμνα για την παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων στις υπηρεσίες του ΕΤΕΑ, για την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων, δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ασφαλιστικά θέματα.
αδ) Η μέριμνα για την τήρηση και εκκαθάριση του Μητρώου Ασφαλισμένων και Εργοδοτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις. 
β) Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης βα) Ο χειρισμός και η έκδοση εγκυκλίων επί όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης.
ββ) Η επίλυση διαφορών επί θεμάτων ασφαλιστικού περιεχομένου με άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα. 

γ) Τμήμα Παροχών
γα) Η μέριμνα για την παροχή οδηγιών διευκρινήσεων στις υπηρεσίες του ΕΤΕΑ, για την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων, δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα παροχών.
γβ) Η μέριμνα για την τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.
γγ) Η μέριμνα για την καθιέρωση νέων διαδικασιών χορήγησης των παροχών επικουρικής σύνταξης.
γδ) Η επιμέλεια για την αποστολή τέκνων ασφαλισμένων, συνταξιούχων και υπαλλήλων σε κατασκηνώσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.

5. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων, ως εξής:

α) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αα) Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για τη βελτίωση της απόδοσης της λειτουργίας του Ταμείου.
αβ) Ο στρατηγικός σχεδιασμός ή ανασχεδιασμός των συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, βάσει των αναγκών του Ταμείου και των αρχών που το εποπτεύουν, και η μέριμνα για την ανάπτυξη και αξιοποίησή τους προς ένα ενοποιημένο και εναρμονισμένο σύστημα πληροφοριών.
αγ) Η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών, που υποστηρίζουν τόσο σε επίπεδο Ταμείου (κεντρική υπηρεσία  περιφερειακές υπηρεσίες) όσο και σε σχέση με άλλα Ταμεία και φορείς, εφόσον απαιτείται.
αδ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών και μετάπτωσης των δεδομένων στις νέες ΤΠΕ υποστήριξης.
αε) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων, για την προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής, δικτυακού εξοπλισμού και εξοπλισμού υποστήριξης επικοινωνιών, για την κάλυψη αναγκών του Ταμείου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και η διαβίβασή τους στο Τμήμα Προμηθειών.
αστ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, σε συνεργασία με το Τμήμα Εφαρμογών, για προμήθεια και υλοποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών, για την κάλυψη αναγκών του Ταμείου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και η διαβίβασή τους στο Τμήμα Προμηθειών.
αζ) Η τήρηση των φακέλων τεκμηρίωσης των εγκαταστημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και των εφεδρικών μηχανογραφικών αρχείων (backup).
αη) Η παρακολούθηση των συμβάσεων συντήρησης του εξοπλισμού ΤΠΕ.
αθ) Η παροχή υποστήριξης για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένους τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και η ενημέρωση του προσωπικού πάνω στις εξελίξεις των τομέων αυτών.
αι) Η μελέτη και ο σχεδιασμός ή ανασχεδιασμός ιστο τόπου ή portal του Ταμείου, ο συντονισμός και η παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησης, η λειτουργία, η επικαιροποίηση και διαχείριση του περιεχομένου του σε συνεργασία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
αια) Η συνεχής συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Ταμείου για το συντονισμό των διαδικασιών που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία και την καλύτερη εκμετάλλευση των εφαρμογών ΤΠΕ, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές διαδικασίες του Ταμείου, σε κεντρικό επίπεδο, Μητρώο και μισθοδοσία υπαλλήλων, κεντρικό πρωτόκολλο και ενιαίο Μητρώο ασφαλισμένων και συνταξιούχων. 

β) Τμήμα Εφαρμογών
βα) Η μηχανογράφηση όλων των εργασιών του Ταμείου.
ββ) Η εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των εφαρμογών Πληροφορικής που καλύπτουν διαδικασίες, των υπηρεσιών του Ταμείου, η μέριμνα για την αναβάθμιση και επικαιροποίησή τους, καθώς και ορθή διαχείριση του περιεχομένου τους.
βγ) Η καταχώριση των στοιχείων που προωθούνται από τις υπηρεσίες του Ταμείου, για την ενημέρωση των εφαρμογών, εφόσον απαιτείται κεντρική ή συγκεντρωτική καταχώριση.
βδ) Η υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών για την ορθή καταχώριση στοιχείων προς ενημέρωση των εφαρμογών που χρησιμοποιούν.
βε) Η εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες των Πληροφοριακών Συστημάτων του Ταμείου και η άμεση υποστήριξή τους σε θέματα που αφορούν την ενημέρωση, λειτουργία και εκμετάλλευση των Πληροφοριακών Συστημάτων.
βστ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για προμήθεια και υλοποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών.
βζ) Η υλοποίηση, εγκατάσταση εφαρμογών και ενημέρωση των χρηστών για τη λειτουργία τους. Η εκπόνηση εγχειριδίων τεκμηρίωσής τους και εγχειριδίων οδηγιών προς τους χρήστες των εφαρμογών.
βη) Η συγκέντρωση τυποποιημένων πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση των οικονομικών εκθέσεων και αναλογιστικών μελετών.
βθ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία μηχανογραφημένων στατιστικών στοιχείων του Ταμείου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διοίκησής του και των αρχών που το εποπτεύουν.
βι) Η ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου ασφάλειας των εφαρμογών και των δεδομένων τους.
βια) Η ενημέρωση και πληροφορική υποστήριξη των λοιπών Διευθύνσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του Ταμείου, σε επίπεδο λειτουργίας των εφαρμογών. 

γ) Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων 
γα) Η μέριμνα για την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του εξοπλισμού Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και των αντίστοιχων εφαρμογών, σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης, όπου απαιτείται. 
γβ) Η λήψη και διαχείριση κεντρικών εκτυπώσεων. 
γγ) Η λήψη εφεδρικών αντιγράφων των μηχανογραφικών αρχείων (backups) σε συνεργασία με εντεταλμένους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Επικουρικής Ασφάλισης.
γδ) Η υποστήριξη όλων των λοιπών Διευθύνσεων του Ταμείου σε επίπεδο λειτουργίας του εξοπλισμού Πληροφορικής και του δικτύου.
γε) Η υποβολή προτάσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού Πληροφορικής, δικτύου και επικοινωνιών του Ταμείου.
γστ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, δικτύου και επικοινωνιών του Ταμείου.
γζ) Η μέριμνα για τη διαμόρφωση του χώρου και των συνθηκών για την εγκατάσταση του εξοπλισμού.
γη) Η μέριμνα για την ασφάλεια του εξοπλισμού Πληροφορικής, Δικτύου και Επικοινωνιών, καθώς και για την ασφάλεια των εφαρμογών.
γθ) Η μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού και των Εφαρμογών.

6. Το Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Η νομική κάλυψη και υποστήριξη όλων των υποθέσεων του Ταμείου ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.
β) Η γνωμοδότηση επί θεμάτων νομικής φύσεως που αφορούν το Ταμείο.
γ) Η παροχή νομικών οδηγιών και κατευθύνσεων προς τον Πρόεδρο, το ΔΣ και τις υπηρεσίες του Ταμείου, εφόσον αυτές ζητούνται.
δ) Η νομική επεξεργασία των πάσης φύσεως διακηρύξεων και συμβάσεων του Ταμείου.
ε) Η νομική επεξεργασία των προτεινόμενων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου προσχεδίων νόμων, διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων.
στ) Η παρακολούθηση της νομολογίας των δικαστηρίων, που αφορά το Ταμείο και η παροχή σχετικών οδηγιών προς τις υπηρεσίες του.
ζ) Η μετά από αίτημα του Προέδρου του ΔΣ συμμετοχή του Προϊσταμένου ή του υπ' αυτού οριζομένου δικηγόρου είτε στις Συνεδριάσεις του ΔΣ, είτε σε συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας ή συσκέψεις υπηρεσιακών παραγόντων, προς παροχή νομικών συμβουλών επί των συζητουμένων θεμάτων.
η) Ο έλεγχος της νομιμότητας των δικαστικών εξόδων και αμοιβών των δικηγόρων Αθηνών και επαρχίας για κάθε υπόθεση.
θ) Η επιμέλεια της κωδικοποίησης της νομοθεσίας του ΕΤΕΑ και η μέριμνα για τον εμπλουτισμό και την καλή λειτουργία της νομικής βιβλιοθήκης του Ταμείου σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης  Εκπαίδευσης.
ι) Η τήρηση του Μητρώου δικαστικών αποφάσεων και του αρχείου δικογραφιών εσωτερικών και εξωτερικών δικηγόρων.

7. Αρμοδιότητες των Α', Β', Γ' και Δ' Διευθύνσεων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Α' Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης, επιμελείται των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων του τ. Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (τ. ΕΤΕΑΜ).

Οι αρμοδιότητες της Α' Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως: 

α) Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων 
αα) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.
αβ) Η είσπραξη των εσόδων του τ. ΕΤΕΑΜ και η λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου, για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών.
αγ) Η συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών και η βεβαίωση των εσόδων από εισφορές, μετά από σχετικό έλεγχο.
αδ) Ο υπολογισμός και η επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.
αε) Ο χειρισμός θεμάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του Μητρώου ασφαλισμένων.
αστ) Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων και των εργοδοτών με τις ασφαλιστικές εισφορές.
αζ) Η επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων, για τη χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε είδους βεβαιώσεων, σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα.
αη) Η μέριμνα για τη διενέργεια τακτικών, εκτάκτων και ειδικών ελέγχων, με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με την ασφάλιση των απασχολουμένων και την καταβολή εισφορών, τη γνωστοποίηση αυτών στην υπηρεσία και στα αρμόδια υποκαταστήματα ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

β) Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης 
βα) Η έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
ββ) Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με τους ασφαλισμένους, τις υπηρεσίες και φορείς, για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
βγ) Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.
βδ) Η κατάρτιση των ατομικών καταστάσεων πληρωμής των συνταξιούχων και η παρακολούθηση των μεταβολών τους.
βε) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
βστ) Η μέριμνα για την αποστολή στους πιστωτικούς οργανισμούς των μεταβολών, για την εκτέλεση των αποφάσεων απονομής επικουρικής σύνταξης.

γ) Τμήμα Εντασσόμενων Φορέων και Διαδοχικής Ασφάλισης
γα) Η αντιμετώπιση των θεμάτων που έχουν προκύψει από την ένταξη, συγχώνευση ή υπαγωγή φορέων στο τ. ΕΤΕΑΜ.
γβ) Η μέριμνα για τον ανακαθορισμό ή επανυπολογισμό των καταβαλλομένων συντάξεων των ενταχθέντων, συγχωνευθέντων και υπαχθέντων στο τ. ΕΤΕΑΜ φορέων.
γγ) Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση εκκρεμών συνταξιοδοτικών υποθέσεων των ενταχθέντων, συγχωνευθέντων και υπαχθέντων στο τ. ΕΤΕΑΜ Ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών επικουρικής ασφάλισης και αφορούν απονομές συντάξεων ή μεταβιβάσεις λόγω θανάτου.
γδ) Η μέριμνα για τη σύνταξη αποφάσεων εξαγοράς, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
γε) Η μελέτη και αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης.
γστ) Η συνεργασία με το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για τα παραπάνω θέματα.

Η Β' Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης, επιμελείται των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων των τ. Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανώνυμων Εταιρειών Οινοποιίας Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ) και Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ) του ΤΕΑΙΤ.

Η Γ' Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης, επιμελείται των ασφαλιστικών θεμάτων και συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων των τ. Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, ΕΛΤΑ και ΕΤΒΑ του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Η Δ' Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης, επιμελείται των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων των τ. Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, ΕΡΤ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Οι αρμοδιότητες των Β', Γ' και Δ' Διευθύνσεων Επικουρικής Ασφάλισης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων τους, ως ακολούθως: 

α) Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων 
αα) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
αβ) Η είσπραξη των εσόδων του και λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών.
αγ) Η συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών και η βεβαίωση των εσόδων από εισφορές, μετά από σχετικό έλεγχο.
αδ) Ο υπολογισμός και η επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.
αε) Ο χειρισμός θεμάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του Μητρώου ασφαλισμένων.
αστ) Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων και των εργοδοτών με τις ασφαλιστικές εισφορές.
αζ) Η επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων, για τη χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε είδους βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα. 

β) Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης 
βα) Η έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
ββ) Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με τους ασφαλισμένους, τις υπηρεσίες και τους φορείς για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
βγ) Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.
βδ) Η κατάρτιση των ατομικών καταστάσεων πληρωμής των συνταξιούχων και η παρακολούθηση των μεταβολών τους.
βε) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
βστ) Η μέριμνα για την αποστολή στους πιστωτικούς οργανισμούς των μεταβολών, για την εκτέλεση των αποφάσεων απονομής επικουρικής σύνταξης. 

γ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου 
γα) Η διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και η τήρηση του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.
γβ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας του προσωπικού της Διεύθυνσης και η σε καθημερινή βάση ενημέρωση του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικού.
γγ) Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και η βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.
γδ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και η επικύρωση αντιγράφων από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 4
Κλάδοι προέλευσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

Της Γενικής Διεύθυνσης του Ταμείου, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Πληροφορικής.

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

Των Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και ελλείψει ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής.

Του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων, προΐσταται ο αρχαιότερος στο Ταμείο δικηγόρος με άδεια δικηγορίας στον Άρειο Πάγο.
Προϊστάμενοι Τμημάτων

Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής και ελλείψει ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Των Τμημάτων των λοιπών Διευθύνσεων, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει ΔΕ Διοικητικών  Γραμματέων.

Του Τμήματος Τεχνικού της Διεύθυνσης Επιθεώρησης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο