Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2010 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 2/49931/0004/27.7.2010 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 (ΦΕΚ 784/Β/4−6−2010) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των OTA α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής»

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 (ΦΕΚ 784/Β/4−6−2010) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των OTA α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 2/49931/0004

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1β του άρθρου δευτέρου του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65Α/2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη − μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/37345/0004/4.6.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (ΦΕΚ 784/τ.Β΄/4.6.2010).

3. Την ανάγκη παράτασης της χρονικής διάρκειας της απογραφής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απογραφή των υπόχρεων για τεχνικούς λόγους.

4. Το αναγκαίο χρονικό διάστημα ένταξης των φορέων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ).

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. 2/37345/0004/4.6.2010 (ΦΕΚ 784/Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής», όπως ακολουθεί:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 2
Χρόνος και όργανα απογραφής
1. Η απογραφή διενεργείται από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010 έως και την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010. Οι υπόχρεοι απογράφονται σύμφωνα με τα δυο (2) τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους κατά τις ημερομηνίες και ώρες που ανακοινώνονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στην ιστοσελίδα της απογραφής.

Άρθρο 2

Το άρθρο 19 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 19
Έναρξη εφαρμογής
Όλοι οι φορείς των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό είναι υποχρεωμένοι να εντάξουν τις πάσης φύσεως αμοιβές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, μέχρι την 31η Αυγούστου 2010.
Η έναρξη καταβολής των αμοιβών από την ΕΑΠ για έναν φορέα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αργότερα από δύο μήνες μετά την ένταξη όλων των αμοιβών του φορέα στην ΕΑΠ.
Οι OTA α΄ βαθμού καθώς και τα λοιπά ΝΠΔΔ είναι υποχρεωμένα να εντάξουν τις αμοιβές τους στην ΕΑΠ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.
Η ΕΑΠ υποχρεούται για την καταβολή των αμοιβών κάθε ΟΤΑ α΄ βαθμού ή ΝΠΔΔ το αργότερο δύο μήνες μετά την ένταξη όλων των αμοιβών του στην ΕΑΠ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο