Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-10-2012 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ. 22624/28.9.2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 (ΦΕΚ 784/Β΄/4−6−2010) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/49931/0004/27−7−2010 (ΦΕΚ 1135/Β΄/27−7−2010) όμοιά της

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 (ΦΕΚ 784/Β΄/4−6−2010) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/49931/0004/27−7−2010 (ΦΕΚ 1135/Β΄/27−7−2010) όμοιά της)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ. 22624

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου δευτέρου του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α΄/10) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη − μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α΄/10) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 26/Α΄/12).

3. Τις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 5 του Ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80/Α΄/95) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 15 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α΄/00).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/03), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/10) και του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α΄/10).

5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/95) όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθ. 13 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α΄/99).

7. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204/Α΄/74) όπως έχει τροποποιηθεί.

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/05) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ 213/Α΄/09).

10. Την υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/4.6.2010 (ΦΕΚ 784/Β΄/ 4−6−2010) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/49931/0004/27.7.2010 (ΦΕΚ 1135/Β΄/27−7−2010) όμοιά της.

11. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/4.6.2010 (ΦΕΚ 784/Β΄/4−6−2010) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αριθμ. 2/49931/0004/27.7.2010 (ΦΕΚ 1135/Β΄/27−7−2010) όμοιά της, ως εξής:

1. Στο άρθρο 1, στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«1.20 τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί, καθώς και οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς. Το προσωπικό της Βουλής και οι Ειδικοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες των Βουλευτών. Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση έμμισθης εντολής, μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών,

1.21 Τα φυσικά πρόσωπα που δεν αποτελούν τακτικό ή έκτακτο προσωπικό των φορέων αλλά λαμβάνουν αποδοχές ή αμοιβές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής».

2. Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 

«Απογράφονται τα φυσικά πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με πάσης φύσεως αμοιβή και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση εργασίας ή έργου με τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως ισχύει».

3. Στο άρθρο 3, στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 προστίθεται φράση, ως εξής: «δ) Γνώσεις και δεξιότητες και ε) Προτιμήσεις και Προτάσεις και στ) Μισθολογικά Στοιχεία».

4. Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5, ως εξής: 

«4. Προκειμένου για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ., τα πεδία που συμπληρώνονται υποχρεωτικά είναι: Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Όνομα Πατέρα, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Φορέας Απασχόλησης, Εργασιακή Σχέση, Ημερομηνία Πρόσληψης, Συνολικός Χρόνος Υπηρεσίας, Μισθολογικά Στοιχεία. 
5. Οι υπόχρεοι απογράφονται με ευθύνη των υπηρεσιών προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. και η απογραφή διενεργείται έως τις 31.12.2012».

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4, μετά τη φράση «Ενιαία Αρχή Πληρωμής», προστίθεται η φράση «σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

6. Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής πραγματοποιεί διασταύρωση των στοιχείων που υποβάλλονται από τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας με τη βάση δεδομένων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.
Για το σκοπό αυτό μπορεί να συνεργαστεί με τρίτους φορείς για την παροχή στοιχείων (ιδιαιτέρως δε με το μητρώο φορολογουμένων TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων αλλά ενδεικτικά και με μητρώα ασφαλιστικών φορέων) για λόγους αξιοπιστίας της ταυτοποίησης.
Κατά τη διαδικασία της διασταύρωσης, όταν εντοπίζονται αμειβόμενοι που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με το μητρώο φορολογουμένων ΤΑΧΙS, θα ενημερώνονται οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας ώστε να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να επικαιροποιηθούν τα τυχόν λανθασμένα στοιχεία, είτε της Ηλεκτρονικής Αναλυτικής Μισθοδοτικής Κατάστασης, είτε του μητρώου φορολογουμένων TAXIS. Όταν εντοπίζονται αμειβόμενοι που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου ή έχουν ελλιπή στοιχεία, θα ενημερώνονται οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας ώστε να ενημερώνουν με τη σειρά τους, τους πιστοποιημένους προϊσταμένους μονάδων Διοικητικού / Προσωπικού για την απογραφή του αμειβόμενου ή την συμπλήρωση των στοιχείων του.
Κατά τη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων που υποβάλλονται από τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας με τη βάση δεδομένων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, η ενημέρωση των εκκαθαριστών μπορεί να πραγματοποιηθεί, για κάθε αμειβόμενο, έως και για τρεις (3) μήνες διαδοχικά από τη διενέργεια της πρώτης ενημέρωσης. Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος η Ενιαία Αρχή Πληρωμής υποχρεούται στην προσωρινή παύση καταβολής των αμοιβών και απόδοσης των κρατήσεων των μισθοδοτούμενων του φορέα, μέχρι να απογραφούν οι αμειβόμενοι που δεν υπάρχουν στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου ή να συμπληρωθούν τα ελλιπή στοιχεία τους. Μετά την επιτυχή εκ νέου διασταύρωση των στοιχείων του αμειβομένου, οι οφειλές καταβάλλονται αναδρομικά».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο