Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-11-1997 ]

ΠΟΛ.1289/3.11.1997 Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των τόκων καταθέσεων μη κατοίκων Ελλάδας

(Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των τόκων καταθέσεων μη κατοίκων Ελλάδας)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 3 Νοεμβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.:1111582/1932/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1289

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των τόκων καταθέσεων μή κατοίκων Ελλάδας.

Με την 1071124/1267/Α0012/διαταγή μας, δώσαμε οδηγίες, εκτός των άλλων και για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του Ν.2238/1994, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 7 του άρθρου 10 του Ν.2459/1997, όσον αφορά την απαλλαγή από την αυτοτελή φορολογία με συντελεστή 15% των τόκων καταθέσεων των μη μόνιμων κατοίκων Ελλάδας, καθορίζοντας και τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζουν οι δικαιούχοι στις τράπεζες κ.τ.λ. για τη χορήγηση της απαλλαγής.

Περαιτέρω και λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου πλήθους των συναλλαγών που διενεργούν οι τράπεζες, με καταθέτες μη κατοίκους Ελλάδας και με σκοπό να διευκολυνθούν οι τράπεζες στο έργο τους, αλλά και για να εξυπηρετηθούν και οι πελάτες τους μη κάτοικοι Ελλάδας, σας παρέχουμε συμπληρωματικά τις ακόλουθες διευκρινίσεις για το θέμα αυτό.

1. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι μη μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας στις Τράπεζες, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για να τύχουν της απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος στους τόκους των περιπτώσεων α', β', δ' και ζ' της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του Ν.2238/1994 είναι:

α) Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, βεβαίωση αρμόδιων Δημόσιων Αρχών (π.χ. Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αστυνομικών, Φορολογικών ή Ελληνικών Προξενικών Αρχών κ.τ.λ.), της χώρας εγκατάστασης του καταθέτη, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητά του ως κατοίκου της.

β) Εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, η ιδιότητά τους ως μη κατοίκων Ελλάδας, πιστοποιείται είτε από το εταιρικό ή το καταστατικό τους, είτε από άλλα στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την έδρα, όπως βεβαιώσεις αρμόδιων αρχών (π.χ. φορολογικές αρχές, επιμελητήρια κ.τ.λ.).

2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν είναι απαραίτητο να είναι επικυρωμένα (θεωρημένα) από την αρμόδια Προξενική Αρχή ή να φέρουν επισημείωση (Apostille): Επίσης, εάν είναι διατυπωμένα σε μία από τις γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δε χρειάζεται μετάφραση. Εάν είναι σε κάποια άλλη γλώσσα, χρειάζεται νόμιμη μετάφραση.

3. Τονίζεται ότι οι δικαιούχοι απαλλαγής πρέπει να υποβάλουν σε κάθε χρήση και μέχρι το τέλος αυτής τα ως άνω δικαιολογητικά για να έχουν σε κάθε χρήση την απαλλαγή από το φόρο των τόκων καταθέσεων.

4. Για υφιστάμενες καταθέσεις μέχρι σήμερα που θα εκτοκισθούν μέχρι τέλους 1997 (τόκοι χρήσης 1997), εάν τα ανωτέρω δικαιολογητικά υπάρχουν στους φακέλους των πελατών των τραπεζών κ.τ.λ., δεν θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Επίσης, για καταθέσεις που θα ανοιγούν και θα εκτοκισθούν μέχρι τέλους 1997,
εφόσον συνυποβληθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, δεν θα γίνεται παρακράτηση.

5. Εάν δεν υφίστανται τα ανωτέρω δικαιολογητικά στους φακέλους των πελατών, τότε μέχρι την προσκόμισή τους θα παρακρατείται φόρος. Σ' αυτή την περίπτωση, για τους τόκους χρήσης 1997 (που θα αποκτηθούν από 1/1 έως 31/12/1997)), εφόσον τα δικαιολογητικά προσκομισθούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης, το αργότερο όμως ως τις 31.12.1997, γίνεται επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου στους δικαιούχους και συμψηφισμός αυτού με το φόρο που οφείλουν να αποδώσουν οι τράπεζες στο Δημόσιο, με βάση τη σχετική δήλωση. Εάν τα δικαιολογητικά για τους τόκους χρήσης 1997 υποβληθούν μετά την 31.12.1997, τότε για την επιστροφή του
φόρου δεν γίνεται συμψηφισμός από τις τράπεζες, αλλά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αχρεώστητης καταβολής με βάση το άρθρο 86 και επόμενα του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α').

6. Για εκτοκισμούς που θα γίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης 1998 (τόκοι που θα αποκτηθούν από 1.1.1998 έως 31.12.1998), αλλά και σε κάθε επόμενη χρήση, εφόσον τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αφορούν τη χρήση δεν θα υφίστανται στην τράπεζα την ημερομηνία εκτοκισμού, τότε οι τράπεζες θα παρακρατούν το φόρο
στους τόκους. Εφόσον όμως τα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται μέσα στην κάθε χρήση που αφορούν, είτε μέχρι τον πρώτο εκτοκισμό για τις καταθέσεις προθεσμίες, είτε μέχρι το τέλος της χρήσης για τις λοιπές καταθέσεις, οι
τράπεζες κ.τ.λ. θα μπορούν να επιστρέφουν στους δικαιούχους το φόρο που παρακράτησαν από 1ης Ιανουαρίου κάθε χρήσης, μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών και να τον συμψηφίζουν με το φόρο που οφείλουν να αποδώσουν στο Δημόσιο.

7. Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται μετά τις 31 Δεκεμβρίου της χρήσης που αφορούν, δεν θα παρέχουν δικαίωμα συμψηφισμού του παρακρατηθέντος φόρου στις τράπεζες, αλλά επιστροφής από το Δημόσιο με τη συνηθισμένη διαδικασία, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί αχρεώστητης καταβολής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο