Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-04-2012 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 476/48313/23.4.2012 Τροποποίηση της αριθμ. 309891/14−12−2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς των άρθρων 7 και 8 του ίδιου νόμου, υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» και τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 235/23719/28−2−2012 (ΦΕΚ Β 500) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής σε εφαρμογή του νόμου 3877/2012 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα»

(Τροποποίηση της αριθμ. 309891/14−12−2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς των άρθρων 7 και 8 του ίδιου νόμου, υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» και τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 235/23719/28−2−2012 (ΦΕΚ Β 500) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής σε εφαρμογή του νόμου 3877/2012 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 476/48313

(ΦΕΚ Β' 1337/24-04-2012)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 10.
β) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α 134), «Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).
δ) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213), «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κλπ.».
ε) Του Π.Δ. 31/2012 (ΦΕΚ Α 62), «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών».
στ) Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α 243), «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. 309891/14−12−2010 (ΦΕΚ Β 1966) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς των άρθρων 7 και 8 του ίδιου νόμου, υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 132528/20−1−2011 (ΦΕΚ Β 44), 157462/30.5.2011 (ΦΕΚ Β 1065), 176557/5.9.2011 (ΦΕΚ Β 1977) και 247/24979/1.3.2012 (ΦΕΚ Β 547) όμοιες αποφάσεις και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2096/Β/31.12.2010.

3. Την αριθμ. 235/23719/28−2−2012 (ΦΕΚ Β 500) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα».

4. Τις αριθμ. 48 και 54/27−3−2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ.

5. Τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και Ζωϊκού Κεφαλαίου από τον ΕΛ.Γ.Α., όπως ισχύουν κάθε φορά.

6. Τη Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που έχει συναφθεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του ΕΛ.Γ.Α.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)−Ν.Π.Ι.Δ. και του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 309891/14−12−2010 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 132528/20−1−2011, 157462/30−5−2011, 176557/5−9−2011 και 247/24979/1−3−2012 όμοιες αποφάσεις και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2096/Β/31−12−2010, ως εξής:

Άρθρο μόνο

Τροποποιούμε τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο σημείο Δ του εντύπου της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Παραρτήματος Ι, που παρατίθεται στο άρθρο 10 της αριθμ. 309891/14−12−2010 απόφασής μας, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. Ι του άρθρου μόνου της αριθμ. 157462/30−5−2011 απόφασής μας και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της αριθμ. 176557/5−9−2011 απόφασής μας και την παρ. 2 του άρθρου μόνου της αριθμ. 247/24979/1−3−2012 όμοιας απόφασης, παρατείνοντας την ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς μέχρι τις 30−4−2012.

Συγκεκριμένα:

Στο πρώτο εδάφιο τροποποιούμε την ημερομηνία από 15−3−2012 σε 30−4−2012.

II. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. 235/23719/28−2−2012 απόφασή μας, ως εξής:

Άρθρο μόνο

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τον Πίνακα 1 «ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» του Παραρτήματος ΙΙΙ που παρατίθεται στο άρθρο 10, ως εξής:

α. Στην ομάδα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ» τροποποιούμε το είδος Καπνά Τύπου Σαμψούς Κατερίνης – Virginia κ.λπ. σε καπνά Τύπου Σαμψούς Κατερίνης (μετονομασία) και συμπληρώνουμε ειδικό κωδικό για τα Καπνά Virginia, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

ΕΙΔΟΣ

ΝΟΜΟΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΙΜΗ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΑ

 

 

(κιλά/στρ.)

(€/κιλό)

(€/στρ.)

(€/στρ.)

Καπνά Virginia

Επικράτεια

360

2,00

720

28,80β. Στην ομάδα «ΛΟΙΠΕΣ ΟΠΩΡΕΣ» συμπληρώνουμε κωδικό για τα φραγκόσυκα, μόνο για τη νήσο Κρήτη, με παραγωγή ανά στρέμμα 2.500 κιλά και τιμή 1,00 ευρώ/κιλό, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

ΕΙΔΟΣ

ΝΟΜΟΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΙΜΗ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΑ

 

 

(κιλά/στρ.)

(€/κιλό)

(€/στρ.)

(€/στρ.)

Φραγκόσυκα

Νήσος Κρήτη

2.500

1,00

2.500

100
ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύουν: α) η αριθμ. 309891/14−12−2010 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 132528/ 20−1−2011, 157462/30−5−2011, 176557/5−9−2011 και 247/24979/1−3−2012 όμοιες αποφάσεις και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2096/Β/31−12−2010 και β) η αριθμ. 235/23719/28−2−2012 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο