Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-10-2012 ]

Αριθμ. οικ. 94274/28.9.2012 Εφαρμογή της αρμοδιότητας τιμολόγησης φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης στον Ε.Ο.Φ.

(Εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.4052/12 (ΦΕΚ 41/Α΄))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ. 94274

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ Α΄ 3) «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 18 και 19 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41).

4. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 75).

5. Το άρθρο 9 του Π.Δ. 142/1989 (ΦΕΚ Α΄ 68).

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(δ)/οικ. 57364/6.6.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1907) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή αρμοδιοτήτων τιμολόγησης φαρμάκων στον Ε.Ο.Φ.».

7. Την υπ’ αριθμ. Υ47/3.7.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά.

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ/3α.86767/10−9−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2462) υπουργική απόφαση, περί ανάκλησης της εφαρμογής αρμοδιοτήτων τιμολόγησης φαρμάκων στον Ε.Ο.Φ.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Να τεθεί σε ισχύ η υπ’ αριθ. ΔΥΓ3(δ)/οικ. 57364/6.6.2012 (ΦΕΚ 1907/Β΄/15−6−2012) απόφαση, πού αφορά την εφαρμογή της αρμοδιότητας τιμολόγησης φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης στον Ε.Ο.Φ. (άρθρο 16, ν.4052/12) και ανακαλούμε την υπ’ αριθ. ΔΥΓ3α/οικ.86767/10.9.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2462) υπουργική απόφαση.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο