Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-2012 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 442/2012 Περί του συνολικού αριθμού των μηχανημάτων στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), όπως αυτός προβλέπεται από τα άρθρα 7, 10 και 11 του π.δ. 225/2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 66 παρ.41 του ν. 3984/2011

(Περί του συνολικού αριθμού των μηχανημάτων στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), όπως αυτός προβλέπεται από τα άρθρα 7, 10 και 11 του π.δ. 225/2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 66 παρ.41 του ν. 3984/2011)

Κατηγορία: Λοιπά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ατομική Γνωμοδότηση αρ. 442/2012

Γνωμοδοτών: Νικόλαος Τσίρος, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Ερώτημα: Το υπ' αριθ. πρωτ. Υ3β/Γ.Π./67563/13-7-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τα συνοδεύοντα αυτό έγγραφα.

Περίληψη ερωτήματος: Περί του συνολικού αριθμού των μηχανημάτων στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), όπως αυτός προβλέπεται από τα άρθρα 7, 10 και 11 του π.δ. 225/2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 66 παρ.41 του ν. 3984/2011.

I. Σύντομο Ιστορικό

Από το έγγραφο του ερωτήματος καθώς και των συνημμένων σε αυτό εγγράφων προκύπτει το εξής ιστορικό:

Η ερωτώσα Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε το με αριθ. πρωτ. Υ3β/Γ.Π./οικ.51211/17-5-2012 έγγραφο της προς απάντηση σε ερωτήματα διαφόρων Περιφερειών της χώρας σχετικά με το μέγιστο αριθμό των μηχανημάτων που δύναται να έχει μια Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.). 

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό ο μέγιστος αριθμός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα (30) μηχανήματα συμπεριλαμβανομένων και των εφεδρικών, αφού, κατά την άποψη της, αύξηση του συνολικού αριθμού των μηχανημάτων πέραν των 30 δεν προκύπτει, από τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ.41 του ν. 3984/2011.

Στην ερωτώσα υπηρεσία υποβλήθηκαν αιτήματα από εκπροσώπους των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), οι οποίοι επικαλούμενοι την ως άνω διάταξη του ν. 3984/2011 αιτούνται το διπλασιασμό του αριθμού των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, κατά τρόπο που να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των τριάντα (30) μηχανημάτων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν αλλοδαποί τουρίστες. Επί του θέματος, η Ελληνική Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών και Μονάδων Υγείας υπέβαλε στην ερωτώσα υπηρεσία το υπ' αριθ. πρωτ. 1305/Φ1Δ/5-7-2012 έγγραφο της, στο οποίο αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η αναφορά του άρθρου 66 παρ. 41 του ν. 3984/2011 στο π.δ. 225/2000 γίνεται για τις υπόλοιπες προδιαγραφές, πλην του άρθρου 10 του π.δ. 225/2000 που ορίζει το συνολικό αριθμό των μηχανημάτων Μ.Χ.Α. Τούτου διότι, κατά την άποψή της, σκοπός του νομοθέτη ήταν να δώσει τη δυνατότητα επέκτασης βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών και όχι να επαναλάβει κάτι το οποίο υπήρχε ήδη ως δυνατότητα με το προηγούμενο νομικό καθεστώς.

II. Κρίσιμες διατάξεις

Α. Στο άρθρο 31 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 236), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.2 του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α' 25) κατά την πρώτη παράγραφο του, ορίζονται τα εξής:
«Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) και εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, σε περιοχές που λειτουργεί όμοια Μονάδα σε Νοσοκομείο ή, εφόσον πρόκειται για νησιά που εξυπηρετούνται από τακτική ακτοπλοϊκή γραμμή, Κέντρο Υγείας. Οι Μονάδες αυτές λειτουργούν με την ευθύνη γιατρού νεφρολόγου που έχει συμπληρώσει ένα τουλάχιστον έτος από τη λήψη της ειδικότητας του. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους είναι υποχρεωτική η παρουσία γιατρού νεφρολόγου.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) ορίζονται για κάθε Μονάδα Χ.Α. το περιφερειακό ή Νομαρχιακό Νοσοκομείο με το οποίο συνδέεται επιστημονικά, ο τρόπος, οι όροι και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την επιστημονική σύνδεση, καθώς και οι κατηγορίες των νεφροπαθών που θα αντιμετωπίζονται σε αυτήν.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ. Υ.) καθορίζονται τα κριτήρια κατά περιφέρεια και περιοχή, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο αριθμός των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης και ο απαραίτητος επιστημονικός και λοιπός εξοπλισμός, ο αριθμός και οι κατηγορίες του επιστημονικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, η διαδικασία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία των Μονάδων Χ.Α. Για τα κριτήρια κατά περιφέρεια και περιοχή απαιτείται και η γνώμη του Συμβουλίου Συντονισμού Ενιαίας Δράσης Υπηρεσιών Υγείας (ΣΥ.Σ.Ε.Δ. ΥΠ. Υ.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με φυσικό ή νομικό πρόσωπα και ιδιαίτερα με ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία, την κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια».

Β. Κατ' εξουσιοδότηση της ως άνω διατάξεως εκδόθηκε το π. δ/γμα 225/2000 (ΦΕΚ Α' 194) «Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή, όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών προδιαγραφών, απαραίτητου εξοπλισμού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών». Στα άρθρα 7, 10 και 11 του ως άνω διατάγματος ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 7
«Έγκριση επέκτασης των Μ.Χ.Α. δίνεται με τις ίδιες διαδικασίες με τις οποίες εγκρίνεται η άδεια εγκατάστασης και η άδεια λειτουργίας, όταν ο αριθμός των ασθενών της περιφέρειας του Νοσοκομείου δεν εξυπηρετείται από τις υπάρχουσες Μονάδες. Ο συνολικός αριθμός των μηχανημάτων Μ.Χ.Α. συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης, δεν μπορεί να ξεπερνά τα τριάντα (30) μηχανήματα».

Άρθρο 10
«Ο συνολικός αριθμός των μηχανημάτων Μ.Χ.Α. δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πέντε (5) και μεγαλύτερος από τριάντα (30)».

Άρθρο 11
«...Οι Μ.Χ.Α. οφείλουν να διαθέτουν από ένα (1) μέχρι τρία (3) εφεδρικό εγκατεστημένα μηχανήματα, ανάλογα με τη δύναμη των ασθενών τους».

Γ. Στο άρθρο 66 παρ.41 του ν.3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 150) ορίζονται τα εξής:
«Οι Αυτόνομες Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Α.Μ.Χ.Α. αυτές που λειτουργούν εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών δύνανται μέχρι και να διπλασιάσουν τη δυναμικότητά τους εφόσον λειτουργούν και ως Α.Μ.Χ.Α. διακοπών ιδιαίτερα για αλλοδαπούς ασθενείς.

Δύνανται ακόμα να έχουν ακτινολογικό και μικροβιολογικό εργαστήριο για την εξυπηρέτηση των ασθενών της Α.Μ.Χ.Α. χωρίς καμία πρόσθετη οικονομικά επιβάρυνση αυτών ή των ασφαλιστικών φορέων.

Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν βεβαίως τις προβλεπόμενες νόμιμες δεσμεύσεις και προϋποθέσεις του π. δ. 225/2000.»

III. Ανάλυση - Ερμηνεία - Υπαγωγή

Με βάση τις ως άνω νομοθετικές διατάξεις και τα πραγματικά περιστατικά, όπως εκτίθενται στα συνημμένα στο ερώτημα έγγραφα, συνάγονται τα ακόλουθα:

Α. Από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α' 143) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2256/1994 (Α' 196) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33, παράγραφος 1 του ν.3329/2005 (Α' 81), καθώς και του ν.3235/2004 «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» (Α' 53) προκύπτει ότι η ιατρική περίθαλψη διακρίνεται σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, παρέχεται δε τόσο από δημόσιους, όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Η πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη περιλαμβάνει ιατρικές πράξεις που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποκατάσταση βλαβών της υγείας, για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία σε νοσοκομείο ή σε κλινική, δηλαδή σε υγειονομικές μονάδες δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας περίθαλψης. Η πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη εντάσσεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία περιλαμβάνει και άλλες κατηγορίες υπηρεσιών, που δεν αποτελούν εκτέλεση ιατρικών πράξεων, όπως υπηρεσίες ιατροκοινωνικές και επιδημιολογικής έρευνας, ενημέρωσης και διαφώτισης του πληθυσμού για θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, παροχές κοινωνικής φροντίδας, παροχές φαρμάκων σε δικαιούχους, εκτίμησης αναγκών υγείας των πολιτών, σχεδιασμού και λήψης μέτρων για την πρόληψη των νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας, διαχείρισης ιατρικών πληροφοριών και δεδομένων.

Εξάλλου, οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με στενότερη έννοια, δηλαδή αυτές που αφορούν την παροχή περίθαλψης με εκτέλεση ιατρικών πράξεων, διακρίνονται ανάλογα με το βαθμό οργάνωσης και εξειδίκευσης των αντίστοιχων μονάδων υγείας, ο οποίος συναρτάται με τη σοβαρότητα των ιατρικών προβλημάτων και τους συναφείς κινδύνους, που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μονάδες αυτές. Ο βαθμός εξειδίκευσης και οργάνωσης των μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης αντικατοπτρίζεται στις ειδικές περιγραφές που τίθενται από το νόμο σε σχέση ιδίως με το μέγεθος και το είδος του χώρου, του τεχνικού εξοπλισμού και του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που πρέπει να διαθέτουν. Επίσης καθορίζεται σε σχέση με τον απαιτούμενο βαθμό της επιστημονικής και λειτουργικής διασύνδεσής τους με μονάδες δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας περίθαλψης του εθνικού συστήματος υγείας (βλ. 444/2010 απόφαση ΣτΕ).

Β. Οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που ιδρύονται εκτός νοσοκομείων και κλινικών είναι, με βάση τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν, υγειονομικές μονάδες πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες αντιδιαστέλλονται σαφώς από τις κλινικές και τις μονάδες δευτεροβάθμιας περίθαλψης γενικά, γιατί δεν έχουν ως αποστολή την εσωτερική νοσηλεία των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτελούνται όμως άκρως εξειδικευμένες και σοβαρές ιατρικές πράξεις, οι οποίες συνεπάγονται σημαντικούς κινδύνους εμφάνισης οξέων προβλημάτων στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών επιβάλλει τη στενότατη επιστημονική και λειτουργική διασύνδεση των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού τους με τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. της περιοχής τους, που διαθέτουν αντίστοιχες μονάδες τεχνητού νεφρού. Εξάλλου, ενόψει της σοβαρότητας και της εξειδίκευσης του ιατρικού έργου που επιτελείται στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, ο νόμος επιβάλλει την εγκατάστασή τους σε μεμονωμένα ειδικά κτίρια αποκλειστικής χρήσης και θεσπίζει συγκεκριμένες αυστηρές προδιαγραφές σχετικά με το είδος και το μέγεθος των χώρων, του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού τους (βλ. 444/2010 απόφαση ΣτΕ).

Γ. Με τη διάταξη του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» επιτράπηκε η ίδρυση και η λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, σε περιοχές που λειτουργεί όμοια Μονάδα σε Νοσοκομείο. Κατά τη ρητή εξουσιοδότηση του ως άνω άρθρου θα καθοριζόταν, μεταξύ άλλων, ο συνολικός αριθμός των μηχανημάτων αυτών των Μονάδων δια προεδρικού διατάγματος με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.). Στη συνέχεια και με το άρθρο 10 του προεδρικού διατάγματος 225/2000 που εκδόθηκε σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 καθορίστηκε ο συνολικός αριθμός των μηχανημάτων Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πέντε (5) και μεγαλύτερος από τριάντα (30). Σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη (Β) σκέψη της παρούσας γνωμοδότησης, ο εκ των προτέρων καθορισμός από το προεδρικό διάταγμα του συνολικού αριθμού των μηχανημάτων Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης καθιστά εφικτή και ασφαλή την εκτέλεση ιατρικών πράξεων που μπορεί να ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του ασθενούς και απαιτούν γι' αυτό ιδιαίτερη επιστημονική και τεχνική εξειδίκευση και ανάλογο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και εξοπλισμό. 

Επομένως, η συγκεκριμένη, αυστηρή προϋπόθεση αναφορικά με το συνολικό αριθμό των μηχανημάτων Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης σχετίζεται με τη σοβαρότητα και την εξειδίκευση του ιατρικού έργου που επιτελείται στις εν λόγω Μονάδες. Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο αριθμός αυτός δύναται να αλλάξει κατά περίπτωση δια προεδρικού διατάγματος, εφόσον όμως συντρέχουν ειδικοί λόγοι, για τους οποίους θα πρέπει να εισηγηθεί, κατόπιν σχετικής εκτιμήσεως, το ΚΕ.Σ.Υ., μετά από γνώμη της Επιτροπής Πρόληψης και Θεραπείας Νεφροπαθειών του ΚΕ.Σ.Υ. και στο πλαίσιο των ορίων της εξουσιοδότησης του άρθρου 31 του ν. 2646/1998.

Σημειωτέον δε, ότι αν και με το άρθρο 2 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α' 32) καταργήθηκαν η χορήγηση προηγούμενης διοικητικής άδειας (άδεια σκοπιμότητας, άδειες ίδρυσης και λειτουργίας) και οι περιορισμοί επί διοικητικών εκτιμήσεων ως προς την ύπαρξη πραγματικής ανάγκης για τη λειτουργία ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όμως ούτε καταργήθηκαν, ούτε και τροποποιήθηκαν οι όροι και οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, μεταξύ των οποίων, οι ρυθμίσεις σχετικά με τη δυναμικότητα των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης.

Δ. Εν προκειμένω, η ρύθμιση του άρθρου 66 παρ.41 του ν. 3984/2011 καταστρώνεται στο πλαίσιο της νόμιμης προϋπόθεσης του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 225/2000, αφού αναφέρεται γενικότατα στο διπλασιασμό της δυναμικότητας των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, χωρίς όμως να προβαίνει περαιτέρω στην αριθμητική εξειδίκευση του εν λόγω διπλασιασμού. Άλλωστε, η ως άνω ρύθμιση ορίζει ρητώς, ότι ο διπλασιασμός της δυναμικότητας των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εξαρτάται από τις προβλεπόμενες νόμιμες δεσμεύσεις και προϋποθέσεις του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 225/2000. Κατά συνέπεια δεν δύναται να προσκρούσει καθ' υπέρβαση στον αριθμητικό καθορισμό του συνόλου των μηχανημάτων των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, όπως αυτός αναφέρεται ρητώς στο προεδρικό διάταγμα 225/2000.

Ε. Περαιτέρω, στο συνολικό αριθμό των μηχανημάτων του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος συμπεριλαμβάνονται και τα εφεδρικά μηχανήματα, τα οποία προβλέπονται από το άρθρο 11 του ίδιου διατάγματος, ενόψει ελλείψεως οποιασδήποτε ρητής νομοθετικής μνείας στο ίδιο προεδρικό διάταγμα που τυχόν θα επέτρεπε την εγκατάστασή τους, καθ' υπέρβαση του συνολικού αριθμού των μηχανημάτων των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πέντε (5) και μεγαλύτερος από τριάντα (30).

IV. Απάντηση

Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα και δοθέντα στοιχεία, η απάντηση στα υποβληθέντα ερωτήματα είναι:

α) Ο συνολικός αριθμός των μηχανημάτων Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης είναι αυτός που προβλέπεται στο άρθρο 10 του π.δ. 225/2000, χωρίς ουδόλως να θίγεται από τη διάταξη του άρθρου 66 παρ.41 του ν.3984/2011.

β) Στο συνολικό αριθμό των μηχανημάτων στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, όπως αυτός καθορίζεται από το όρθρο 10 του π.δ. 225/2000, συμπεριλαμβάνονται και τα εφεδρικά μηχανήματα τους, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 11 του ίδιου προεδρικού διατάγματος.


Ο ΓΝΩΜΟΔΟΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΟΣ
ΠΑΡΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο