Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-09-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: 4619/99242/25.9.2012 Ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την κάθε αρμόδια Υπηρεσία, της διαδικασίας της έναρξης λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου

(Εφαρμογή του Νόμου 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 16 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α’ 14))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 25/09/2012
Αριθ. Πρωτ.:4619/99242

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2
Ταχ. Κωδ.:101 76 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε.Μπέλλου
Α. Βορριά
Τηλ: 210 212 4289
Fax: 210 2124316

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2
Ταχ. Κωδ.:101 76 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Καραδήμα
Τηλ: 210 212 4060
Fax: 210 5248940

Θέμα: Εφαρμογή του Νόμου 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 16 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α’ 14).

ΣΚΟΠΟΣ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32/ τ. Α΄/ 02.03.2011), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.16 αρ. 4 Ν. 4038/2012 με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την κάθε αρμόδια Υπηρεσία, της διαδικασίας της έναρξης λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012, καταργήθηκε το σύνολο των περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου.

2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την ίδρυση του οινολογικού εργαστηρίου και απαιτείται πλέον αναγγελία έναρξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011.

Μετά την έναρξη εφαρμογής των παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβούν στην έναρξη λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου, ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μπορεί εντός τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης από τον ενδιαφερόμενο, να απαγορεύσει την έναρξη λειτουργίας του οινολογικού εργαστηρίου, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

3. Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων του ν.3919/2011 αρχίζει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση αυτού, δηλαδή την 02.07.2011.

4. Βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο αντικαθίσταται το Βασιλικό Διάταγμα 641/1970 (ΦΕΚ Α΄217). Με το ως άνω π.δ. καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την έναρξη λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου και καταργούνται οι υφιστάμενοι περιορισμοί.

1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ- Άρθρο 2 του ν. 3919/2011

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι περιορισμοί που καταργούνται για την έναρξη λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΡΟΥΟΥΝ KAI KATAΡΓOYNTAI ΣΤΟΝ Ν. 3919/2011

1) Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 2 του β. δ. 641/1970 (ΦΕΚ Α’ 217), για τη συμμόρφωση με την περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.

Καταργείται ο ακόλουθος περιορισμός:
«Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.»

2) Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 3 του β.δ. 641/1970 (ΦΕΚ Α’ 217), για τη συμμόρφωση με την περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.

Καταργείται ο ακόλουθος περιορισμός:
«Η επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων τιμών ή αμοιβών για τη διάθεση αγαθών ή την προσφορά υπηρεσιών, είτε αυτές ορίζονται ευθέως είτε προσδιορίζονται εμμέσως με την εφαρμογή συντελεστή κέρδους ή με άλλο ποσοστιαίο υπολογισμό.»

2. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ- Άρθρο 3 του ν. 3919/2011

Όσον αφορά στη διαδικασία έναρξης λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου όπως επισημάνθηκε, μετά την 2 Ιουλίου 2011, καταργείται η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας. Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, η απαιτούμενη διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου θα είναι η ακόλουθη:

(i) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, εφεξής «Αρμόδια Διοικητική Αρχή», η οποία θα πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού. Η αναγγελία αντικαθιστά την αίτηση για απόκτηση άδειας που ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.3919/2011, για την οποία θα αποδίδεται στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας. (ακολουθούν συνημμένα: Υπόδειγμα (Ι) Αναγγελία έναρξης λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου, Υπόδειγμα (ΙΙ) Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας και Υπόδειγμα (ΙΙΙ) Πίνακας με τα απαραίτητα Δικαιολογητικά).

(ii) Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου προβλέπονται στο β.δ. 641/1970 (ΦΕΚ Α’ 217) και στο ν.δ. 243/1969 (ΦΕΚ Α’ 144), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

(iii) Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μετά τη λήψη των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους σε συνεργασία με την κατά τόπο Χημική Υπηρεσία, με σκοπό τη διαπίστωση της συνδρομής αυτών, για τη νόμιμη έναρξη λειτουργίας του οινολογικού εργαστηρίου.

(iv) Η προαναφερόμενη διαδικασία θα ολοκληρώνεται με την χορήγηση σχετικής Βεβαίωσης - Υπόδειγμα (IV) από την Αρμόδια Διοικητική Αρχή, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών.

(v) Στη περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η Αρμόδια Διοικητική Αρχή θα ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η έναρξη λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.

(vi) Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης έναρξης λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου, η οποία θα αποστέλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί το οινολογικό εργαστήριο ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από αυτόν.

(vii) Σημειώνεται ότι, για κάθε ξεχωριστή εγκατάσταση εργαστηρίου που ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να απασχολείται υποχρεωτικά, τουλάχιστον ένας οινολόγος, ο οποίος δηλώνεται στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή. Σε περίπτωση αποχώρησης του οινολόγου, για οποιονδήποτε λόγο, αυτός υποχρεούται να δηλώσει την αποχώρησή του στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή. Ο ιδιοκτήτης του οινολογικού εργαστηρίου υποχρεούται να τον αντικαταστήσει, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την αποχώρησή του, δηλώνοντας τα στοιχεία του νέου οινολόγου στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή.

(viii) Η παροχή υπηρεσιών από τα οινολογικά εργαστήρια περιλαμβάνει τις εργαστηριακές αναλύσεις, τις συμβουλές και την χορήγηση οινολογικών ουσιών.

(ix) Ακολουθούν συνημμένα τέσσερα (4) Υποδείγματα:

α) Υπόδειγμα Ι «Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Οινολογικού Εργαστηρίου»,

β) Υπόδειγμα ΙΙ «Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας Οινολογικού Εργαστηρίου»,

γ) Υπόδειγμα ΙΙΙ Πίνακας με τα απαραίτητα Δικαιολογητικά, και

δ) Υπόδειγμα ΙV «Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας Οινολογικού Εργαστηρίου».Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο