Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-10-1997 ]

Ε.2722/753/Β0034/20.10.1997 Παρακολούθηση παρασκευασμάτων

(Παρακολούθηση παρασκευασμάτων )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΠαρακολούθηση παρασκευασμάτων Ε.2722/ 753/Β0034/20.10.1997

Με αφορμή πολλά ερωτήματα που έγιναν στην υπηρεσία μας σχετικά με την υποχρέωση τήρησης των διαδικασιών περί προδρόμων ουσιών (τήρηση βιβλίου) εκείνων των επιχειρηματιών που ασχολούνται με μίγματα (παρασκευάσματα) προδρόμων ουσιών,

έχουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:
Στον Καν. (ΕΟΚ) 3677/1990, όπως τροποποιήθηκε, υπόκεινται κατ' αρχάς όλα τα εμπορεύματα τα οποία περιέχουν διαβαθμισμένες ουσίες, δηλαδή όχι μόνο οι πρόδρομες ουσίες σε καθαρή μορφή, αλλά και τα μίγματά τους (παρασκευάσματα), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η περιεκτικότητα σε πρόδρομες ουσίες. Αυτό, όμως, το νομικό καθεστώς παραβλέπει τα νόμιμα συμφέροντα του εμπορίου και της βιομηχανίας, που επιθυμούν ένα κανονισμό που θα ασχολείται μόνο με τα μίγματα ως προς τα οποία υφίσταται η δυνατότητα παράνομης χρήσης.

Αλλωστε, η Σύμβαση της Βιέννης του 1988, στο άρθρο 12, παρ. 14, αναφέρει: "Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θα εφαρμόζονται σε φαρμακευτικά παρασκευάσματα, ούτε σε άλλα ιδιοσκευάσματα που περιέχουν ουσίες του Πίνακα Ι ή του Πίνακα ΙΙ, που έχουν παρασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ουσίες αυτές να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα ή να εξαχθούν με μέσα εύκολης χρήσης". Το γεγονός, όμως, ότι η ανωτέρω εξαίρεση δεν συγκεκριμενοποιήθηκε και δεν διευκρινίσθηκαν τα κριτήρια με "εύκολα" και με "εύχρηστα" μέσα, οδήγησε την Επιτροπή προδρόμων Ουσιών στην εξέταση του θέματος και στη διατύπωση μιας διοικητικής συμφωνίας
που τέθηκε σε ισχύ στις 22 Νοεμβρίου 1993, σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή του κανονισμού περιορίζεται στα μίγματα που περιέχουν εφεδρίνη, ψευδοεφεδρίνη και σαφρόλη.

Κατόπιν των ανωτέρω και για την ορθή διεξαγωγή των ελέγχων, επαναλαμβάνουμε ότι τα παρασκευάσματα που περιέχουν πρόδρομες ουσίες, πλην των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, δεν παρακολουθούνται και επομένως δεν υπάρχει εκ μέρους των επιχειρηματιών καμία υποχρέωση τήρησης των διαδικασιών που προβλέπονται
από τις διατάξεις της Υ.Α. Ε.2200/600/1994.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο