Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-09-2012 ]

Αρ. πρωτ.: Φ. 900/13/158602 Σ. 797/5.9.2012 Καθορισμός των περιορισμών που καταργούνται, κατ' εφαρμογή του Ν.3919/2011 και αφορούν στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων και συγκεκριμένα στην πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων, στη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και κυλικείων.

(Εφαρμογή του Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 05 Σεπ 12
Φ. 900/13/158602 Σ. 797

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΠΑΟΑ/Γρ.ΝΣ
Τηλ. 3458651
FAX 3479972

ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»


1. Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του ΝΔ 1044/1971, όπως ισχύει σήμερα, το άρθρο 2 του ΠΔ 37/2009, το άρθρο 94 παρ. 6 περ.34 του Ν.3852/2010, το άρθρο 44 του Ν.3979/2011 και τα άρθρα 2 και 3 του Ν.3919/2011

ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ

τους περιορισμούς που καταργούνται, κατ' εφαρμογή του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α'32) και αφορούν στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων και συγκεκριμένα στην πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων, στη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και κυλικείων.

2. Σχετική νομοθεσία-ορισμοί:

α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν.3919/2011 προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου.

β. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος. Για τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων (πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων) απαιτείται αναγγελία έναρξης σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. Στην περίπτωση των περιπτέρων και κυλικείων, οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, αφού συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα προβαίνουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία τους και θα εκδίδουν τη σχετική βεβαίωση αναγγελίας. Επισημαίνεται ότι η εκμετάλλευση περιπτέρων και κυλικείων γίνεται σε δημόσιους χώρους και σε χώρους δημοσίων οργανισμών και για το λόγο αυτό απαιτείται η προηγούμενη έγκριση σχετικής βεβαίωσης αναγγελίας.

γ. Η εφαρμογή των ρυθμίσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας στο διαδίκτυο.

3. Περιορισμοί που καταργούνται

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι περιορισμοί που καταργούνται για την πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων, την άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρων και κυλικείων, αρμοδιότητας των Δήμων της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3919/2011.


Α/Α

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

1

Πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων

Ν.1044/1971

α) Άρθρο 10 παρ.1: «Δικαίωμα λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα έχουν κατά σειρά προτίμησης, οι ανάπηροι πολέμου, τα θύματα πολέμου, οι ανάπηροι και τα θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944, οι ασκούντες ή επιθυμούντες να ασκήσουν το επάγγελμα του καπνοπώλη εντός κλειστών χώρων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω είναι μόνιμοι κάτοικοι του τόπου που πρόκειται να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό, 4 τουλάχιστον έτη προ του χρόνου υποβολής της αίτησης». Καταργείται η ύπαρξη περιορισμένου

αριθμού προσώπων που δικαιούνται να ασκήσουν

το επάγγελμα καθώς και ο αποκλεισμός της

άσκησης υπό ορισμένη εταιρική μορφή,

επιτρεπόμενης μόνο της ατομικής άσκησης αυτού

επειδή αντίκειται στο άρθρο 2 παρ.2α και στο άρθρο

2παρ.2ζ του Ν.3919/2011, αντίστοιχα καθώς και η

προϋπόθεση της προηγούμενης κατοικίας ως

αντιβαίνουσα στο άρθρο 2 παρ.2γ του

Ν.3919/2011.

β) Άρθρο 10 παρ. 2: «Κατ' εξαίρεση και εφόσον ...επιτρέπεται η χορήγηση αδειών ..εις ιδιώτας.,.Αι εις ικανούς προς εργασία χορηγούμενες άδειες είναι προσωρινές...» Καταργείται η μέχρι τώρα

απαγόρευση χορήγησης άδειας σε νομικά

πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, ως

αντιβαίνουσα στο άρθρο 2 παρ.2ζ του Ν.3919/2011.

Επιπλέον αίρεται η προσωρινότητα των αδειών σε

ικανούς προς ερνασία ιδιώτες, γ) Άρθρο 10 παρ.3: «Το ως άνω δικαίωμα ασκείται κατόπιν αδείας χορηγούμενης δι' αποφάσεως των κατά το άρθρο 18 αρμοδίων οργάνων..». Καταργείται η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής

άδειας σε κατοικημένες περιοχές και το επάγγελμα


Α/Α

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

1

Πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων

Ν.1044/1971

α) Άρθρο 10 παρ.1: «Δικαίωμα λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα έχουν κατά σειρά προτίμησης, οι ανάπηροι πολέμου, τα θύματα πολέμου, οι ανάπηροι και τα θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944, οι ασκούντες ή επιθυμούντες να ασκήσουν το επάγγελμα του καπνοπώλη εντός κλειστών χώρων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω είναι μόνιμοι κάτοικοι του τόπου που πρόκειται να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό, 4 τουλάχιστον έτη προ του χρόνου υποβολής της αίτησης». Καταργείται η ύπαρξη περιορισμένου

αριθμού προσώπων που δικαιούνται να ασκήσουν

το επάγγελμα καθώς και ο αποκλεισμός της

άσκησης υπό ορισμένη εταιρική μορφή,

επιτρεπόμενης μόνο της ατομικής άσκησης αυτού

επειδή αντίκειται στο άρθρο 2 παρ.2α και στο άρθρο

2παρ.2ζ του Ν.3919/2011, αντίστοιχα καθώς και η

προϋπόθεση της προηγούμενης κατοικίας ως

αντιβαίνουσα στο άρθρο 2 παρ.2γ του

Ν.3919/2011.

β) Άρθρο 10 παρ. 2: «Κατ' εξαίρεση και εφόσον ...επιτρέπεται η χορήγηση αδειών ..εις ιδιώτας.,.Αι εις ικανούς προς εργασία χορηγούμενες άδειες είναι προσωρινές...» Καταργείται η μέχρι τώρα

απαγόρευση χορήγησης άδειας σε νομικά

πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, ως

αντιβαίνουσα στο άρθρο 2 παρ.2ζ του Ν.3919/2011.

Επιπλέον αίρεται η προσωρινότητα των αδειών σε

ικανούς προς ερνασία ιδιώτες, γ) Άρθρο 10 παρ.3: «Το ως άνω δικαίωμα ασκείται κατόπιν αδείας χορηγούμενης δι' αποφάσεως των κατά το άρθρο 18 αρμοδίων οργάνων..». Καταργείται η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής

άδειας σε κατοικημένες περιοχές και το επάγγελμα

 

 

 

ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο 3μήνου από την

αναγγελία έναρξης ασκήσεώς του, σύμφωνα με το

άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.3919/2011. δ) Άρθρο 10 παρ.4: «Απαγορεύεται n άνευ της ανωτέρω αδείας λιανική πώλησις των ως άνω ειδών, ως και η πώλησις αυτών παρά καπνοβιομηχάνων, αντιπροσώπων και πρατηριούχων χονδρικής πώλησης τοιούτων ειδών». Καταργείται η απανόρευση διάθεσης είδους

αναθών από ορισμένη κατηνορία επαγγελματικών

εγκαταστάσεων, ως αντιβαίνουσα στο άρθρο 2

παρ.2στ του Ν.3919/2011.

ε) Άρθρο 10 παρ.5: «Άδειαι λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων εν ουδεμία περιπτώσει επί ποινή ανακλήσεως τούτων, εκμισθώνονται εις πρατήρια χονδρικής πώλησης σιγαρέτων, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία, λοιπά καταστήματα πώλησης ειδών διατροφής και ένδυσης». Καταργείται, όπως παραπάνω ο περιορισμός που προβλέπει το άρθρο

2 παρ.2στ του Ν.3919/2011

στ) Άρθρο 10 παρ.6 και 10. Καταργείται ο περιορισμός στον αριθμό των αδειών με βάση

πληθυσμιακά κριτήρια, ως αντιβαίνων στο άρθρο 2

παρ.2α και ν του Ν.3919/2011. ζ) Άρθρο 11 παρ.1: «Επιτρέπεται...n χορήγηση προσωρινής ισχύος αδειών λιανικής πώλησης...σε τόπους παραθερισμού κατά τους θερινούς μήνες και εν ω μέτρω αύται είναι απαραίτητοι προς εξυπηρέτησιν των παραθεριστών, ο αριθμός των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνει το 1/3 των εν άρθρον 10 παρ.6 οριζομένων τοιούτων» Καταργείται ο περιορισμός που αφορά στην

εξάρτηση της χορήγησης προσωρινών

συμπληρωματικών αδειών σε τόπους

παραθερισμού κατά τους θερινούς μήνες από την

εκτίμηση της Διοίκησης ως προς την ύπαρξη

ανάνκης εξυπηρέτησης των παραθεριστών, ως

αντιβαίνων στο άρθρο 2 παρ.2β του Ν.3919/2011.

Στο ίδιο πλαίσιο καταργείται και ο περιορισμός που

προβλέπει ότι ο συνολικός αριθμός των αδειών

αυτών καθορίζεται αναλογικά με τον αριθμό των

κατοίκων στους τόπους παραθερισμού.

 

 

η) Άρθρο 11 παρ.2: «Εξαιρετικά...επιτρέπεται n χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων σε εξοχικά κέντρα, ξενοδοχεία (μοτέλ), εστιατόρια, και κυλικεία αεροδρομίων, που βρίσκονται εκτός κατοικημένων περιοχών και εφόσον σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων δε λειτουργεί περίπτερο ή κατάστημα με παρόμοια άδεια, καθώς και σε κυλικεία επιβατικών πλοίων» Καταργείται ο περιορισμός

 

 

 

που προβλέπει ότι απαιτείται η έκδοση χορήνησης

προηγούμενης διοικητικής άδειας νια την πώληση

καπνοβιομηχανιών προϊόντων σε μη κατοικημένες

περιοχές καθώς και ο περιορισμός της παραπάνω

πώλησης σε μη κατοικημένες περιοχές και σε

συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, ως αντιβαίνοντες στο

άρθρο 2 παρ.2γ,δ και στ του Ν.3919/2011

θ) Άρθρο 11 παρ.3: «...καθορίζονται αι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών προσωρινής ισχύος...εις πόλεις πληθυσμού άνω των 100.000 και άνω, ο αριθμός των οποίων δε δύναται να υπερβαίνει το 1/3 τούτων». Καταργείται ο περιορισμός που προβλέπει ότι σε πόλεις με

πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, η χορήγηση

συμπληρωματικών αδειών εξαρτάται από την

εκτίμηση της Διοίκησης ως προς την ύπαρξη της

ανάγκης εξυπηρέτησης του κοινού καθώς και

υπολογισμός των αδειών αυτών με βάση τον

αριθμό των κατοίκων, ως αντιβαίνοντες στο άρθρο

2 παρ.2β του Ν.3919/2011

2

Εκμετάλλευση περιπτέρων

Ν.1044/1971

α) Άρθρα 10 παρ.1 και 14 παρ.1α: Καταργείται ο περιορισμός της μόνιμης κατοικίας των δικαιούχων

άδειας νια την εκμετάλλευση περιπτέρων, ως

αντιβαίνων στο άρθρο 2 παρ.2γ του Ν.3919/2011.

β) Άρθρο 10 παρ.6 και 10. Καταργείται ο περιορισμός στον αριθμό των αδειών

εκμετάλλευσης περιπτέρων με βάση πληθυσμιακά

κριτήρια, ως αντιβαίνων στο άρθρο 2 παρ.2α και ν

του Ν.3919/2011

γ) Άρθρο 10 παρ.9: Καταργείται η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού προσώπων που δικαιούνται

να εκμεταλλεύονται τα περίπτερα, όπως

αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, ως

αντιβαίνουσα στο άρθρο 2 παρ.2α του Ν.3919/2011

δ) Άρθρο 13 : Καταργείται η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού προσώπων που δικαιούνται να

εκμεταλλεύονται τα περίπτερα, όπως αναφέρονται

στο άρθρο αυτό, ως αντιβαίνουσα στο άρθρο 2

παρ.2α του Ν.3919/2011

ε) Άρθρο 21 παρ.5: «Οι άδειες περιπτέρων εκμισθώνονται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά πρόσωπα τα οποία σε καμία περίπτωση δε δικαιούνται να μισθώνουν πέραν της μιας άδειας περιπτέρου». Καταρνείται ο περιορισμός της

εκμίσθωσης μόνο από φυσικά πρόσωπα και μόνο

μιας άδειας κι επιτρέπεται πλέον σε φυσικά και

νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά,

σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2ε και ζ του

Ν.3919/2011

 

 

 

ΠΔ 37/2009

Άρθρο 2 περ.α εδ.πρώτο: «Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου απαιτείται όπως ο αιτών κατοικεί στον τόπο που αιτείται την παραχώρηση, διαμένοντας σε αυτόν για μια 5ετία τουλάχιστον πριν από το χρόνο υποβολής της αίτησης». Καταργείται ο περιορισμός της

μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου προς

εκμετάλλευση περιπτέρου ως αντιβαίνων στο

άρθρο 2 παρ.2ν του Ν.3919/2011.

3

Εκμετάλλευση κυλικείων

Ν.1044/1971

α) Άρθρο 23 παρ.1. Καταργείται η ύπαρξη συγκεκριμένων προσώπων που δικαιούνται να

εκμεταλλεύονται κυλικεία καθώς και ο αποκλεισμός

της άσκησης υπό ορισμένη εταιρική μορφή, επειδή

αντίκειται στο άρθρο 2 παρ.2α και στο άρθρο

2παρ.2ζ του Ν.3919/2011, αντίστοιχα, β) Άρθρο 23 παρ.4: «Εις α κτίρια λειτουργούν κυλικεία αναπήρων ή θυμάτων πολέμου απαγορεύεται η εν αυτοίς λειτουργία και εκμετάλλευσις τοιούτων παρ' οιουδήποτε τρίτου, η διάθεσις συναφών ειδών ή προσφορά υπηρεσιών εις το προσωπικόν των υπηρεσιών τούτων υπό διατηρούντων εκτός των κτιρίων κυλικεία και καφενεία ή υπό υπηρεσιακών οργάνων, εν γένει δε πάσα πράξις προσβάλλουσα τα δικαιώματα του αναπήρου ή θύματος πολέμου». Καταργείται η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας

περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής

δραστηριοποίησης σε περισσότερες εγκαταστάσεις

καθώς και η απαγόρευση της άσκησης

επαγγέλματος ή η απαγόρευση της άσκησής του

υπό ορισμένη εταιρική μορφή, ως αντιβαίνουσα στο

άρθρο 2 παρ.2ε- και 1 του Ν.3919/2011

 


Δημήτριος Ελευσινιώτης
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

Ακριβές Αντίγραφο   
Τχης(ΣΣΝΣ) Δήμητρα Μηλιώνη
Δντης Γρ. Ν Σ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο