Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-10-1997 ]

ΠΟΛ.1285/24.10.1997 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2526/1997 (ΦΕΚ 205 Α) "Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Ανώνυμη Εταιρία ("Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.") και άλλες διατάξεις", που αναφέρονται σε θέματα ελέγχου

(Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2526/1997 (ΦΕΚ 205 Α) "Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Ανώνυμη Εταιρία ("Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.") και άλλες διατάξεις", που αναφέρονται σε θέματα ελέγχου )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 24 Οκτωβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1108217/3572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ. & ΣΥΝΤ.ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΆ, ΒΆ

ΠΟΛ.: 1285

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2526/1997 (ΦΕΚ 205ΑΆ) <<Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία (<<Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε>>) και άλλες διατάξεις>>, που αναφέρονται σε θέματα ελέγχου.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2526/1997 που αναφέρονται σε θέματα φορολογικών ελέγχων και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις, ειδικά για την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, με την οποία αντιμετωπίζεται το θέμα της συνέχισης μη ολοκληρωθέντων ελέγχων σε διάφορες περιπτώσεις που δεν εκαλύπτοντο από τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α'), όπως αυτές ίσχυαν αρχικά, αντιμετωπίσθηκε το θέμα της συνέχισηςμη ολοκληρωθέντων φορολογικών ελέγχων, σε περιπτώσεις μετάθεσης υπαλλήλων σε άλλη υπηρεσία.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8, Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α'), συμπληρώθηκαν οι παραπάνω διατάξεις και αντιμετωπίσθηκε και το θέμα της συνέχισης μη ολοκληρωθέντων φορολογικών ελέγχων σε περιπτώσεις θανάτου, συνταξιοδότησης ή θέσεως σε αργία υπαλλήλου που συμμετείχε στον έλεγχο.
Ηδη, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6, Ν.2526/1997, προστέθηκαν και νέα εδάφια στην παράγραφο 1 του άρθρου 57, Ν.2065/1992 και καλύπτεται πλέον και η συνέχιση μη ολοκληρωθέντων φορολογικών ελέγχων σε διάφορες περιπτώσεις διαρθρωτικών μεταβολών των υπηρεσιών, που έχουν ως συνέπεια και τη μεταβολή αρμοδιότητας ως προς την περαιτέρω διενέργεια των ελέγχων.

Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις, που ισχύουν από 8.10.1997, ορίζεται ότι σε περιπτώσεις κατάργησης, ενοποίησης, διάσπασης ή μεταβολής της χωρικής αρμοδιότητας των ΔΟΥ ή άλλων φορολογικών αρχών, οι μη ολοκληρωθέντες φορολογικοί έλεγχοι οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου μπορεί να συνεχίζονται από τους ίδιους υπαλλήλους, στους οποίους είχαν ανατεθεί, ανεξάρτητα αν αυτοί υπηρετούν πλέον σε υπηρεσία που δεν έχει αρμοδιότητα ολοκλήρωσης του ελέγχου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θεωρείται ότι κατά το χρόνο ολοκλήρωσης των ελέγχων, οι υπάλληλοι υπηρετούν στις φορολογικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των ελέγχων.

Η παραπάνω ρύθμιση αποσκοπεί βέβαια στην ταχύτερη και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των μη ολοκληρωθέντων ελέγχων, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η εκ νέου ανάθεσή τους σε άλλους υπαλλήλους και κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των ευρύτερων υπηρεσιακών μεταβολών που έχουν ήδη συντελεσθεί ή είναι σε εξέλιξη, όπως είναι η κατάργηση της ΥΠΕΔΑ και η έναρξη λειτουργίας του ΣΔΟΕ, καθώς και η ευρείας έκτασης ενοποίηση διαφόρων ΔΟΥ.
Εφόσον, λοιπόν, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ ή στις ΔΟΥ που προέκυψαν ή θα προκύψουν από ενοποίηση άλλων ΔΟΥ ή και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που καλύπτεται από τη νέα ρύθμιση, εκκρεμούν, ως προς την ολοκλήρωση του ελέγχου, υποθέσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, οι οποίες παραλήφθηκαν, κατά περίπτωση, από την ΥΠΕΔΑ, τις ενοποιηθείσες ΔΟΥ κ.λπ., για τις υποθέσεις αυτές παρέχεται η ευχέρεια συνέχισης και ολοκλήρωσης του ελέγχου από τους ίδιους υπαλλήλους στους οποίους οι έλεγχοι είχαν αρχικά ανατεθεί, ανεξάρτητα από την υπηρεσία που ήδη οι εν λόγω υπάλληλοι υπηρετούν.

Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να εκδίδεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας πλέον υπηρεσίας σχετική εντολή συνέχισης του ελέγχου προς τους αρχικά ορισθέντες υπαλλήλους, ακόμη και αν συμπίπτει αυτοί να υπηρετούν στην ίδια την αρμόδια υπηρεσία, οι οποίοι και συνεχίζουν τον έλεγχο στην υπηρεσία που ήδη υπηρετούν και παραδίδουν αρμοδίως τη σχετική έκθεση ελέγχου, κατά το δυνατό συντομότερα.

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η έκθεση θα ελέγχεται και θα θεωρείται από τον επόπτη ελέγχου και τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την ολοκλήρωση του ελέγχου υπηρεσίας.

Είναι ευνόητο ότι σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες για οποιοδήποτε λόγο είναι δυσχερής η συνέχιση του ελέγχου από τους αρχικά ορισθέντες υπαλλήλους, ο έλεγχος, αναγκαστικά πλέον, θα ανατίθεται εξ αρχής σε άλλους υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας, οι οποίοι όμως θα λαμβάνουν υπόψη τους τις τυχόν διαπιστώσεις του μη ολοκληρωθέντος ελέγχου.

Σε ό,τι αφορά τις λοιπές κοινοποιούμενες διατάξεις, οι οποίες αναφέρονται σε θέματα συγκρότησης ειδικών συνεργείων ελέγχου, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ανάγκη παροχής σχετικών διευκρινίσεων, καθότι με τις διατάξεις αυτές γίνεται ουσιαστικά εναρμόνιση παλαιότερων διατάξεων με την υφιστάμενη σήμερα δομή των υπηρεσιών του Υπουργείου και τις προκύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο