Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-10-1997 ]

ΠΟΛ.1283/15.10.1997 Ποσοστά αποσβέσεων οικιακών συσκευών ή συστημάτων χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

(Ποσοστά αποσβέσεων οικιακών συσκευών ή συστημάτων χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 15 Οκτωβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.:1105950/15855/Γ0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΜΑΤΟΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ,ΓΆ

ΠΟΛ.: 1283

ΘΕΜΑ: Ποσοστά αποσβέσεων οικιακών συσκευών ή συστημάτων χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 7 του Ν.2364/6.12.1995 (ΦΕΚ Α' 252).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Π.Δ/τος 88/1973 (ΦΕΚ Α' 153) δεν προβλέπονται ποσοστά αποσβέσεων για τα πάγια στοιχεία της απόφασης αυτής.

3. Το αριθ. Πρωτ. Δ6/β/6610/8.8.1997 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
4. Την 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:
1. Για τις εμπορικές επιχειρήσεις (ατομικές και νομικά πρόσωπα) και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα από τα κατoνομαζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994 που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ/τος 186/1992), καθώς και για τις εμπορικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα από τα κατoνομαζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994 που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται λογιστικά με έκπτωση των δαπανών τους από τα ακαθάριστα έσοδα, παρέχεται η δυνατότητα απόσβεσης και
μέχρι ποσοστού εβδομήντα πέντε τoις εκατό (75%) της δαπάνης για την αγορά και εγκατάσταση οικιακών συσκευών ή συστημάτων χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τα ακαθάριστα έσοδά τους, με τα κατωτέρω ετήσια ποσοστά:

Λέβητες κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου χυτοσίδηροι: 4%
Λέβητες κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου χαλύβδινοι: 6,5%
Αυτόνομα θερμαντικά σώματα καύσης φυσικού αερίου: 5%
Θερμοσίφωνες ταχείας ροής και συνδυασμένοι λέβητες,
θερμοσίφωνες, καύσης φυσικού αερίου: 6,5%
Θερμοσίφωνες αποθήκευσης, καύσης φυσικού αερίου: 4%
Μαγειρικές συσκευές καύσης φυσικού αερίου: 4%
Μαγειρικές συσκευές μικτού τύπου (ηλεκτρικές και φυσικού αερίου): 5%
Ηλιακοί συλέκτες: 5%
Ηλιακό θερμοσιφωνικό οικιακό σύστημα: 6,5%

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες σε τήρηση βιβλίων πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων του κώδικα αυτού και που τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικά ή που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 το ποσό της απόσβεσης εκπίπτεται
εφάπαξ από τα φορολογητέα καθαρά τους κέρδη.

2. Για την απόδειξη της καταβολής της παραπάνω δαπάνης απαιτούνται τα νόμιμα δικαιολογητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ισχύουν κάθε φορά.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο