Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-09-2012 ]

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Π51/ 626/6.9.2012 Συγκρότηση Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

(Συγκρότηση Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα , 6 Σεπτεμβρίου 2012
Αριθ. Πρωτ. Π51/ 626

ΕΛΛΗΙΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΙΚΑ –ΕΤΑΜ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κων/νου 8
Τ.Κ. : 10241 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 5224181 - 2105215356
FAX : 210 5215347

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.»

Όπως ήδη γνωρίζετε, παρά τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλονται από την Υπηρεσία μας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τόσο οι συσσωρευμένες εκκρεμείς αιτήσεις όσο και οι συνεχώς κατατεθείσες νέες προς υγειονομική εξέταση από τα ΚΕ.Π.Α., το πρόβλημα της μεγάλης αναμονής εξακολουθεί να υφίσταται και να διογκώνεται με συνέπεια τη μεγάλη ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρία και τις επακόλουθες οικονομικές συνέπειες που απορρέουν από την καθυστέρηση στη χορήγηση συντάξεων, προνοιακών επιδομάτων και λοιπών παροχών.

Το πρόβλημα της έλλειψης των ιατρών, κυρίως ειδικοτήτων νευρολόγων, ψυχιάτρων και καρδιολόγων, στο οποίο οφείλεται και το μεγαλύτερο ποσοστό περιπτώσεων που εκκρεμούν, θα αντιμετωπιστεί άμεσα με τις δρομολογηθείσες διαδικασίες περαιτέρω διεύρυνσης του Ειδικού Σώματος με ένταξη:

-και άλλων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από όλους τους νομούς,
-ιατρών του Ε.Σ.Υ.,
-ιατρών άλλων Φ.Κ.Α. καθώς και ιδιωτών ιατρών.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της ανωτέρω ένταξης (επιλογή - εκπαίδευση – πιστοποίηση), θα πρέπει συνεργατικά όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν στη λειτουργία των ΚΕ.Π.Α. από κοινού να συνδράμουν για τον άμεσο εξορθολογισμό της υφιστάμενης κατάστασης.

Στο πλαίσιο ενός συνόλου ενεργειών που έχουν ήδη δρομολογηθεί προς την κατεύθυνση αυτή, προχωρούμε από τον Οκτώβρη σε προγραμματισμό μη αμιγών επιτροπών. Συγκεκριμένα, η κάθε τριμελής Υγειονομική Επιτροπή θα απαρτίζεται απόδύο ιατρούς της κύριας –πρωτεύουσας πάθησης και από έναν ιατρό παρεμφερούς ή άλλης ειδικότητας (σχετικά τα υπ΄ αρ. πρωτ. Π51/164/23.2.2012 και Π51/618/24-07-2012 έγγραφά μας). Με τη σύνθεση αυτή θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των Υγειονομικών Επιτροπών που θα προγραμματιστούν και θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να περιοριστούν οι αναπομπές σε άλλες επιτροπές για περαιτέρω κρίση.

Οι προσωρινές αυτές τροποποιήσεις, για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, βασίστηκαν σε συνεκτιμήσεις και συνεννοήσεις με τον άμεσα εμπλεκόμενο φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Για την επίτευξη του στόχου του υπερδιπλασιασμού των πραγματοποιηθέντων Υγειονομικών Επιτροπών οι Δ/ντές των Μονάδων Ασφάλισης και των Ν.Μ.Υ κάθε αρμόδιου ΚΕ.Π.Α. θα πρέπει απαραίτητα να προχωρήσουν σε συντονισμένη προσπάθεια και να εξαντλούν όλες τις δυνατότητες, προκειμένου να μην αναβάλλονται ή ματαιώνονται επιτροπές εξαιτίας απουσίας ή κωλύματος ιατρού που είχε οριστεί ως μέλος Υ.Ε. θέτοντας στην άμεση διάθεση της Επιτροπής ιατρό της Μονάδας Υγείας, κατ΄ εφαρμογή του Ν.3863/2010 (άρθρο 6 παρ.4). Επιπρόσθετα, εάν κρίνει η Υγειονομική Επιτροπή ότι απαιτείται κρίση και από ιατρό άλλης ειδικότητας να καλείται ιατρός – σύμβουλος της απαιτούμενης ειδικότητας για την αποφυγή αναπομπών. Επισημαίνεται ότι ο ιατρός σύμβουλος δεν είναι απαραίτητο να είναι ιατρός του Ειδικού Σώματος καθότι θα προχωρεί σε απλή διάγνωση ενώ το ποσοστό αναπηρίας θα προσδιορίζεται από τους ιατρούς της Υγειονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τον ισχύοντα Ενιαίο Κανονισμό Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Κ.Π.Π.Α.).

Για την αντιμετώπιση των αυξημένων περιστατικών τα οποία εφεξής θα προγραμματίζονται προς εξέταση, με την εφαρμογή μη αμιγών επιτροπών, θα πρέπει προσωρινά να διατεθούν δύο (2) τουλάχιστον επιπλέον αίθουσες πέραν αυτών που ήδη διατίθενται και ανάλογος αριθμός γραμματέων ΚΕ.Π.Α.

Με τον προγραμματισμό των ανωτέρω δράσεων και προσβλέποντας στη συνδρομή και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (Ι.Κ.Α.–ΕΤΑΜ, ΕΟΠΥΥ, Ιατρών Ειδικού Σώματος, Δ/ντών Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Δ/ντών Μ.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Γραμματέων ΚΕ.Π.Α.) είμαστε πεπεισμένοι ότι θα εξομαλυνθεί η υφιστάμενη κατάσταση και σύντομα θα λειτουργήσει εύρυθμα ο θεσμός όπως είχε πρότυπα σχεδιαστεί γεγονός που θα διευκολύνει μελλοντικά το έργο όλων.O Yπ ο δ ι ο ι κ η τ ή ς
Δ ι ο ν ύ σ η ς Π α τ σ ο ύ ρ η ς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο