Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-09-2012 ]

Αρ. πρωτ.:οικ.2297/4.9.2012 Εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/ τ. Α / 02.03.2011) για την άσκηση δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης

(Εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/ τ. Α / 02.03.2011) για την άσκηση δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 4/9/2012 
Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/ τ. Α 7 02.03.2011) για την άσκηση δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης».

ΣΚΟΠΟΣ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32/ τ. Α'/ 02.03.2011), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.16 αρ. 4 ν. 4038/2012, με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την κάθε αρμόδια Υπηρεσία, της διαδικασίας άσκησης της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή, του ΠΔ 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/τ.Α' /06.10.2010) και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.16 αρ. 4 Ν. 4038/2012 καταργήθηκε το σύνολο των περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων ή/και οικονομικών δραστηριοτήτων. Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου και ειδικότερα για τη δραστηριότητα του ενεργειακού επιθεωρητή, στο 2Θ, που αφορά στην «επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων τιμών ή αμοιβών για τη διάθεση αγαθών ή την προσφορά υπηρεσιών, είτε αυτές ορίζονται ευθέως είτε προσδιορίζονται εμμέσως με την εφαρμογή συντελεστή κέρδους ή με άλλο ποσοστιαίο υπολογισμό». 

2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή και απαιτείται πλέον αναγγελία έναρξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011.

Μετά την έναρξη εφαρμογής των παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκούν τη δραστηριότητα του ενεργειακού επιθεωρητή ελεύθερα, μετά πάροδο τριμήνου από τη λήψη της Αναγγελίας έναρξης της εν λόγω δραστηριότητας, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μπορεί εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της Αναγγελίας έναρξης της δραστηριότητας, από τον ενδιαφερόμενο, να την απαγορεύσει στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

3. Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων του ν.3919/2011 αρχίζει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση αυτού, δηλαδή την 02.07.2011.

4. Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο η οδηγία 2010/31/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19πς Μαΐου 2010 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)» (EE L153 της 18.6.2010), η οποία τροποποιεί την προγενέστερη οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας του από την αρμόδια Διοικητική Αρχή, Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του ΥΠΕΚΑ. Με το εν λόγω σχέδιο νόμου απελευθερώνεται πλήρως το επάγγελμα του ενεργειακού επιθεωρητή, επανακαθορίζονται τα προσόντα και αναδιαρθρώνεται η διαδικασία για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ - Άρθρο 2 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/ τ. Α')

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 2, παρ. 2, εδάφιο 2θ του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 τ. Α') τροποποιείται το άρθρο 10 του π.δ. 100/ 2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/τ.Α/06.10.2010) και καταργούνται οι ελάχιστες αμοιβές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης, που διεξάγεται από μηχανικούς, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010.

2. Οι εν λόγω αμοιβές καθορίζονται πλέον ελεύθερα με την έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 του ν. 3919/2011.

3. Με την επικείμενη υιοθέτηση σχετικού νόμου θα καθορισθούν ανώτατα όρια αμοιβών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης, κατά περίπτωση.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ- Άρθρο 3 του ν. 3919/2011

1. Σε εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 τ. Α'), όσον αφορά στη διαδικασία άσκησης της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή του π.δ. 100/ 2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/ τ.Α/06.10.2010, όπως επισημάνθηκε, μετά την 2 Ιουλίου 2011, καταργείται η απαίτηση του άρθρου 4 του π. δ. 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» (ΦΕΚ 117/ τ.Α/06.10.2010) ως προς τη χορήγηση προηγούμενης διοικητικής άδειας.

2. Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, η απαιτούμενη διαδικασία για την άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή του άρθρου 4 του εν λόγω π.δ. 100/2010 θα είναι η ακόλουθη:

ί. Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011, στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του ΥΠΕΚΑ, εφεξής «Αρμόδια Διοικητική Αρχή», η οποία θα πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού. Η αναγγελία αντικαθιστά την αίτηση για απόκτηση άδειας που ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.3919/2011, για την οποία θα αποδίδεται στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας. (ακολουθούν συνημμένα: 1) Υπόδειγμα Αναγγελίας, 2) Υπόδειγμα Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας και 2) Πίνακας με τα απαραίτητα Δικαιολογητικά).

ii. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, ήτοι το άρθρο 6 του π.δ. 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/ τ.Α/06.10.2010), όπως ισχύει.

ίίί. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, θα προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή.

ίν. Η προαναφερόμενη διαδικασία θα ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών.

ν. Στη περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αρμόδια Διοικητική Αρχή θα ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση του Πιστοποιητικού άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.

νί. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης άσκησης της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή, η οποία θα αποστέλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο

4. Τα ανωτέρω αποτελούν εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3919/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 16 αρ. 4 του ν. 4038/2012, αλλά για λόγους ασφάλειας δικαίου θα ακολουθήσει σχέδιο νόμου, όπου ανάμεσα σε άλλα, τροποποιείται το άρθρο 10 του π.δ. 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/ Τ.Α/06.10.2010) και καταργούνται οι ελάχιστες αμοιβές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο