Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-09-1997 ]

ΠΟΛ.1270/17.9.1997 Κοινοποίηση γνωμοδότησης αρ. 319/1997 (επιβολή κατασχέσεων στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου, Αρθρο 95, Ν.2362/1995)

(Κοινοποίηση γνωμοδότησης αρ. 319/1997 (επιβολή κατασχέσεων στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου, Αρθρο 95, Ν.2362/1995) )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΚοινοποίηση γνωμοδότησης αρ. 319/1997 (επιβολή κατασχέσεων στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου, Αρθρο 95, Ν.2362/1995) 1059602/5492/Ζ/0016/ΠΟΛ.1270/17.9.1997

Σας κοινοποιούμε παρακάτω, όπως έχει, την αρ. 319/1997 γνωμοδότηση του Δ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, για να λάβετε γνώση.
Με τη γνωμοδότηση αυτή έγιναν δεκτά τα παρακάτω:

Η κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου, ως τρίτου, ρυθμίζεται δια των άρθρων 982 επ. Κ.Πολ.Δ., όπως αυτές τροποποιούνται δια του άρθρου 95, Ν.2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις". Η κατά το άρθρο 95, Ν.2362/1995 κοινοποίηση του κατασχετηρίου προς την αρμόδια για την πληρωμή της απαίτησης υπηρεσία, αποτελεί συστατικό στοιχείο της κατάσχεσης στα χέρια του Δημοσίου, ως τρίτου και η παράλειψή της καθιστά αυτή ανυπόστατη, ενώ η παράλειψη των λοιπών πρόσθετων κοινοποιήσεων του άρθρου αυτού, καθιστά την κατάσχεση άκυρη. Πρόκειται περί αυτοδικαίας ακυρότητας και η ως εκ του λόγου τούτου άκυρη κατάσχεση δεν παράγει τις συνέπειές της για το Δημόσιο, το οποίο δεν υποχρεούται σε καμία δήλωση, δυνάμενο να καταβάλει στον καθού η κατάσχεση. Αντιθέτως η λόγω μη κοινοποιήσεως του κατασχετηρίου προς τον
καθ' ού η κατάσχεση οφειλέτη, εντός της 8ημέρου προθεσμίας του άρθρου 983, παρ. 2, Κ.Πολ.Δ., ακυρότητα είναι δικονομική και κατά συνέπεια η κατάσχεση παράγει τις συνέπειές της μέχρις ότου ακυρωθεί με δικαστική απόφαση.

Το Δημόσιο, ως τρίτος, δύναται να ερευνήσει την εγκυρότητα της κατάσχεσης για τους λόγους που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 987 Κ.Πολ.Δ., ήτοι εάν το κατασχετήριο περιέχει τα απαριθμιζόμενα στο άρθρο 983 Κ.Πολ.Δ. και άρθρο 95, παρ. 2, Ν.2362/1995 στοιχεία, εάν κοινοποιήθηκε στις αναφερόμενες από το άρθρο αυτό υπηρεσίες και εάν κοινοποιήθηκε στον καθ' ού η κατάσχεση εντός της προθεσμίας των οκτώ ημερών, του άρθρου 983, παρ. 2, Κ.Πολ.Δ., η οποία αρχίζει από της επόμενης της επίδοσης του κατασχετηρίου στον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό. Αρμόδιος για την έρευνα της ολοκλήρωσης και εγκυρότητας της επιβληθείσας στα χέρια του Δημοσίου κατάσχεσης κρίνεται ότι είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την πληρωμή της κατασχεθείσης απαίτησης Υπηρεσίας.
Γνώση της ολοκλήρωσης της κατάσχεσης θα λαμβάνει η αρμόδια προς πληρωμή Υπηρεσία, είτε κατόπιν προσαγωγής των σχετικών εγγράφων από τον κατάσχοντα, προς τον οποίο πρέπει να απευθύνεται, είτε από το παραλαβόν την προς τον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό κοινοποίηση, αρμόδιο όργανο, το οποίο πρέπει αμέσως να αποστέλλει το κοινοποιηθέν κατασχετήριο με τα συνοδεύοντα αυτό αντίγραφα (αν υπάρχουν) των προηγουμένων επιδόσεων, στην προαναφερθείσα Υπηρεσία. Αρμόδιο όργανο για να προβεί στη δήλωση του άρθρου 985, Κ.Πολ.Δ. είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την πληρωμή της απαίτησης Υπηρεσίας. Η προθεσμία
της δήλωσης αυτής είναι τριάντα ημερών και αρχίζει από την επομένη της προς τον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό επιδόσεως του κατασχετηρίου, γίνεται δε δια δηλώσεως στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου του τόπου που εδρεύει η αρμόδια για την πληρωμή Δ.Ο.Υ. ή χρηματική διαχείριση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο