Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-09-1997 ]

ΠΟΛ.1266/23.9.1997 Σχετικά με Αποζημίωση Αυθαίρετης Χρήσης σε βάρος αυθαιρέτων κατόχων δημοσίων και ανταλλάξιμων Κτημάτων και την εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων εξαγοράς

(Σχετικά με Αποζημίωση Αυθαίρετης Χρήσης σε βάρος αυθαιρέτων κατόχων δημοσίων και ανταλλάξιμων Κτημάτων και την εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων εξαγοράς)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 23 Σεπτεμβρίου 1997
Αριθμ.Πρωτ.: 1097665/6670/Α0010

ΠΟΛ.: 1266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΠ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡ/ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ, ΓΆ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με Αποζημίωση Αυθαίρετης Χρήσης σε βάρος αυθαιρέτων κατόχων δημοσίων και ανταλλαξίμων Κτημάτων και την εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων εξαγοράς.

Α. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 115 του από 11/12 Νοεμβρίου 1929 Διατάγματος "Περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων", ορίζεται ότι εις βάρος εκείνων που, οπωσδήποτε χωρίς συμβατική σχέση, καρπούνται ή κάνουν χρήση δημοσίων κτημάτων, βεβαιώνεται αποζημίωση για όσο χρονικό διάστημα έκαναν
χρήση, η οποία δεν μπορεί να περιλαμβάνει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας από τότε που για πρώτη φορά λαμβάνει χώρα.
Το εν λόγω πρωτόκολλο εκδίδεται και σε βάρος των αυθαιρέτων κατόχων των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας κ.λπ.
Σε περίπτωση που η αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης δεν εκδίδεται για πρώτη φορά, μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία πενταετία, μέχρι όμως την εικοσαετία, όπου και παραγράφεται.
Η αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης καθορίζεται με συγκριτικά στοιχεία, σύμφωνα με τις επικρατούσες μισθωτικές συνθήκες της περιοχής και δεν είναι συμβολική. Κατά την ανανέωση των πρωτοκόλλων πρέπει να προσαρμόζετε την Αποζημίωση Αυθαίρετης Χρήσης, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στη μισθωτική αξία των ακινήτων που κάνουν χρήση οι αυθαίρετοι κάτοχοι.
Με τις διατάξεις του άρθρου 115α' του προαναφερόμενου διατάγματος ορίζεται ότι, αν εκείνος κατά του οποίου εκδόθηκε το πρωτόκολλο αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης αμφισβητεί την ορθότητά του, μπορεί να προτείνει την εξώδικη λύση της διαφοράς, επίσης δε, μπορεί να ασκήσει ανακοπή, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών,
ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Κατά της απόφασης του πιο πάνω δικαστηρίου δεν επιτρέπεται κανένα ένδικο μέσο.
Μετά την οριστικοποίηση του πρωτοκόλλου, η αποζημίωση βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο.
Για την καλή παρακολούθηση όλων των σταδίων της διαδικασίας των πρωτοκόλλων αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, μέχρι και της βεβαίωσης των ποσών και προκειμένου να είσθε σε θέση να παρέχετε άμεσα τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν, πρέπει τα εν λόγω πρωτόκολλα να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο με εξειδικευμένες στήλες, όπως το υπόδειγμα που είχε επισυναφθεί στη Δ.2140/689/ΠΟΛ.92/15.5.1984 εγκύκλιο διαταγή μας και το οποίο επισυνάπτεται και στην παρούσα, για πλήρη ενημέρωσή σας.
Επίσης, όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν.2166/1993, παρατάθηκε από τη λήξη της η προθεσμία εξέτασης από την αρμόδια Επιτροπή των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις τουΑ.Ν.263/1968, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.719/1977 και το Ν.1473/1984 και μέχρι περαιώσεως αυτών.
Υστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου, παρακαλούμε να ενεργήσετε χωρίς καθυστέρηση για την έκδοση πρωτοκόλλων αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης σε βάρος εκείνων που έχουν καταλάβει αυθαίρετα ακίνητα του Δημοσίου (δημόσια κτήματα) και κοινοχρήστους χώρους αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες που σας δίνονται με την παρούσα.
Επίσης, παρακαλούμε να ενεργήσετε χωρίς καθυστέρηση για την παραπομπή των εκκρεμών αιτήσεων εξαγοράς, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, στην αρμόδια Επιτροπή, για να εξετασθούν και να λήξει η χρόνια καθυστέρηση.

Β. Σε ό,τι αφορά την ανταλλάξιμη περιουσία, σας υπενθυμίζουμε ότι μοναδικός σκοπός της είναι να ρευστοποιηθεί και από το προϊόν να αποκατασταθούν οι αναποκατάστατοι αστοί πρόσφυγες όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί ανταλλάξιμης περιουσίας και τις διεθνείς συνθήκες Λωζάνης και Αγκύρας. Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε για την άμεση και αποτελεσματική δραστηριοποίηση όλων των κτηματικών υπηρεσιών στο θέμα της διαχείρισης της ανταλλάξιμης περιουσίας, ώστε:

α) Να εξετασθούν όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις εξαγοράς και να προωθηθούν, το ταχύτερο δυνατό, στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας για εξέταση.

β) Να καθορίζεται το τίμημα εκποιουμένων κτημάτων στην τρέχουσα αγοραία αξία αυτών, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και όχι συμβολικό ή με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.

γ) Να παρακολουθούνται οι καρτέλλες δανείων των αγοραστών ανταλλαξίμων κτημάτων (βεβαίωση και είσπραξη τοκοχρεωλυτικών δόσεων).

δ) Να καθορίζονται ανελλιπώς μισθώματα αυθαίρετης χρήσης και μέχρι είκοσι (20) χρόνια αναδρομικά, σε βάρος όσων έκαναν ή κάνουν χρήση ανταλλάξιμων κτημάτων.

Γ. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να δώσει εντολή στους Οικονομικούς Επιθεωρητές, που έχουν την εποπτεία των Κτηματικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την 1090480/663/009Γ/2.8.1995 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, να ελέγχουν την έκδοση και την βεβαίωση των αποζημιώσεων αυθαίρετης χρήσης των δημοσίων και των ανταλλαξίμων κτημάτων, καθώς επίσης και την παραπομπή των εκκρεμών αιτήσεων εξαγοράς δημοσίων κτημάτων στην επιτροπή του άρθρου 25 του Ν.2166/1993 και των ανταλλαξίμων κτημάτων στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή Δημοσίων Κτισμάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας.

Δ. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ., στους οποίους επίσης κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να φροντίζουν χωρίς καθυστέρηση για την είσπραξη των βεβαιωθέντων ποσών από τις Αποζημιώσεις Αυθαίρετης Χρήσης δημοσίων κτημάτων και ανταλλαξίμων κτημάτων, προκειμένου να μη ζημιώνεται το Δημόσιο από τη μη έγκαιρη είσπραξη των σχετικών ποσών.

Ε. Υπενθυμίζουμε τις Δ.1712/513/ΠΟΛ.41/25.4.1983, Δ.2140/689/ΠΟΛ.92/15.5.1984, Δ.2983/960/ΠΟΛ.13/10.7.1984 και 1020208/1109/Α0010/ΠΟΛ.1044/22.2.1991 διαταγές μας, με τις οποίες σας έχουν δοθεί οδηγίες για την προστασία των δημοσίων κτημάτων και τη σύνταξη πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, στις οποίες και σας παραπέμπουμε, καθώς επίσης και την 1040621/2630/0010Γ/8.4.1997 εγκύκλιο διαταγή μας, με την οποία σας έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες για τη διαχείριση της ανταλλάξιμης περιουσίας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο