Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-2012 ]

Αριθμ. Φ.20134/17625/650/13.8.2012 Χορήγηση επιδόματος θέρους στους συνταξιούχους του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε. για το έτος 2012

(Χορήγηση επιδόματος θέρους στους συνταξιούχους του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε. για το έτος 2012)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ.20134/17625/650

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58).

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του π.δ/τος 312/1975 (Α΄ 92), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του π.δ/τος 277/1989 (Α΄ 131).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 372/1995 (Α΄ 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ/τος 213/1992 (Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

5. Τις διατάξεις του π. δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 “Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών” (Α΄ 141)» (Α΄ 143).

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργούν και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

7. Την αρίθμ. 443 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε. που λήφθηκε κατά την 21η/19.7.2012 συνεδρίασή του.

8. Την αριθμ. 17226/162/6.8.2012 οικονομική έκθεση της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών, ύψους 270.000,00 ευρώ περίπου κατά το τρέχον έτος, για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α. 00.10.0621.00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Τομέα,

αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη χορήγηση επιδόματος θέρους, ποσού ίσου με το μισό της μηνιαίας σύνταξης, στους μέχρι 30.6.2012 συνταξιούχους του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο