Σχόλια

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1268/30.12.2011.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-1988 ]

Π.7089/703/22.10.1986 Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται: α) στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και β) για τις ανάγκες αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών οργανισμών ή του προσωπικού τους.

(Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται: α) στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και β) για τις ανάγκες αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών οργανισμών ή του προσωπικού τους.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ Π.7089/1988.

Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται: α) στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και β) για τις ανάγκες αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών οργανισμών ή του προσωπικού τους.

7089

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:
Ι, Τις κατωτέρω διατάξεις του ν. 1642/1986 ''για την εφαρμογή του φόρου προστιθεμένης αξίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 125 Α)
α. των εδαφίων αα και ββ της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22,
β. της παραγράφου 2 του άρθρου 22,
γ. της περίπτωσης λδ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 και
δ. της παραγράφου 3 του άρθρου 58,
2. τις διατάξεις του Ν.Δ. 503/1970 «περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βιέννη την 18η Απριλίου 1961 υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συμβάσεως περί των διπλωµατικών σχέσεων»,
3. τις διατάξεις του Ν. 90/1975 ,<περί κυρώ σεως της εν Βιέννη την 24η Απριλίου 1963 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως επί των Προξενικών σχέσεων»,
4. τις διατάξεις του Ν. 412/1947 "περί κυρώ σεως συμβάσεως περί προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών",
5. τις διατάξεις του Ν.Δ. 3989/1959 «περί κυρώσεως της πολυμερούς Συμβάσεως περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων»,
6. τις διατάξεις του Ν.Δ. 2658/1953 «περί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος και προσωρινής διακυβερνητικής επιτροπής, δια την μετακίνηση µμεταναστών εξ Ευρώπης, συμβάσεως» και
7. τις διατάξεις του Ν. 1511/1985 «περί κυρώσεως συμφωνίας μεταξύ Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωμένων Εθνών, σχετικό µε την έδρα της Συντονιστικής Μονάδας. για το Μεσογειακό Πρόγραμμα δράσεως που υπογράφηκε στο Ναϊρόμπι στις 11 Φεβρουαρίου 1982».

Απoφασίζoυµε
1. Η απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται στα νομικά πρόσωπα, στους διεθνείς οργανισμούς ή στο προσωπικό τους, που προβλέπουν οι διατάξεις των εδαφίων αα και ββ της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 1642/1986. µε εξαίρεση τις περιπτώσεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο Γραφείο Τύπου κα Πληροφοριών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τα µέλη τους. που προβλέπονται από σχετική απόφαση, η παρέχεται µόνο µε τον όρο της αμοιβαιότητας και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, η απαλλαγή των οποίων προβλέπεται οπό τις διατάξεις των παραπάνω διεθνών ή διμερών συμβάσεων, µε τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις:

α. Τα αγαθά που αγοράζουν ή οι υπηρεσίες που δέχονται τα δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα ή οργανισμοί, να προορίζονται αποκλειστικά για .την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών τους ή την κάλυψη ατομικών και οικογενειακών αναγκών του προσωπικού τους.

β. Τα αγαθά που αγοράζονται κάθε φορά, θα πρέπει να είναι σε λογικές ποσότητες, ώστε να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες τους.
γ. Τα µέλη των διπλωματικών και προξενικών αποστολών και το προσωπικό των µελών των διεθνών οργανισμών, δικαιούνται της απαλλαγής εφόσον είναι κάτοχοι διπλωματικής ταυτότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

δ. Τα γραφεία των διεθνών οργανισμών να είναι αναγνωρισμένα από την Ελλάδα και να έχουν εξομοιωθεί µε διπλωματική αποστολή, ως προς τα προνόμια και τις ατέλειες.

ε. Προκειμένου για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης. διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου, η απαλλαγή παρέχεται µόνο εφόσον πραγματοποιούνται µέσω συσκευών ή μετρητών, η χρήση των οποίων έχει δηλωθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών.

2 Για τη χορήγηση της απαλλαγής, το δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπο ή οργανισμό κάθε φορά που αγοράζει αγαθό ή δέχεται υπηρεσίες. υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών αίτηση µε αναλυτική εις διπλούν κατάσταση των αγαθών και υπηρεσιών ποµ πρόκειται να λάβει, βεβαιωμένη κατά περίπτωση από την Υπηρεσία του.

Στο ένα αντίγραφο της αναλυτικής αυτής κατάστασης. αναγράφεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, η διάταξη του νόμου, βάσει της οποίας δίδεται η απαλλαγή. παραδίδεται θεωρημένο στο δικαιούχο για να το προσκομίσει στον πωλητή των αγαθών ή σ' αυτόν που παρέχει τις υπηρεσίες. προκειμένου να τύχει απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας Η θεωρημένη κατάσταση επισυνάπτεται σαν δικαιολογητικό. από τον πωλητή των αγαθών ή αυτόν που παρέχει την υπηρεσία στο θεωρημένο στοιχείο που αυτός θα εκδώσει

3. Προκειμένου για παροχή υπηρεσιών ή παράδοση αγαθών που αναφέρονται στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 της παρούσας, τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 δικαιολογητικά υποβάλλονται α) κατά την έναρξη εφαρμογής του νόμου 1642/1986, β) σε κάθε περίπτωση µμεταβολής ή αλλαγής των συσκευών ή µμετρητών και γ) σε κάθε περίπτωση αλλαγής των δικαιούχων της απαλλαγής προσώπων.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 22 Οκτωβρίου 1988ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο