Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2/22464/0026/28.2.2013.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-08-2012 ]

Αριθμ. 2/38576/0026/10.8.2012 Διάθεση δημοσίων εσόδων (άρθρο 1, παρ. 7, Ν. 3867/2010) και καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εξόφληση απαιτήσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.

(Διάθεση δημοσίων εσόδων (άρθρο 1, παρ. 7, Ν. 3867/2010) και καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εξόφληση απαιτήσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012
Αριθ.Πρωτ.: 2/38576/0026

(ΦΕΚ Β' 2369/24-08-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Γ΄
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Ταχ. Κώδ. : 101 65 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 210 3338 483
FAX : 210 3338 206
II.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ : 26η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
TMHMA: Α΄
Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ. : 115 26 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χρήστος Εκίζογλου
Τηλέφωνο : 210 69 87 727, 704, 722
FAX : 210 69 87 730

ΘΕΜΑ: «Διάθεση δημοσίων εσόδων (άρθρο 1, παρ.7, ν.3867/2010) και καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εξόφληση απαιτήσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 1, παρ. 7 και 2, παρ. 1δ, του Ν. 3867/2010 «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών (Α΄/128),

β) των άρθρων 26, παρ.1, του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄/247), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (Α΄/141),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄/98),

2. Την αριθ. Υ.48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄/2105).

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, που εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (ύψος απαιτήσεων παροχών υπηρεσιών υγείας) και εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 2.000.000 ΕΥΡΩ. Η δαπάνη αυτή θα αντιμετωπιστεί από τη διάθεση μέρους του εσόδου που έχει εισπραχθεί υπό ΚΑΕ 3933 και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23/200, ΚΑΕ 5296).

4. Την αριθ. 2/61040/10−8−2012 απόφαση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, περί δέσμευσης σχετικής πίστωσης για την πληρωμή της προκαλούμενης δαπάνης.

5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για την πληρωμή απαιτήσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας για νοσηλεία ασφαλισμένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων των οποίων έχει ανασταλεί η άδεια λειτουργίας, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάθεση δημοσίων εσόδων

Εγκρίνουμε τη διάθεση μέρους του δημοσίου εσόδου του άρθρου 1, της παρ. 7 του Ν. 3867/2010 (Α΄ 128), για την εξόφληση απαιτήσεων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που προήλθαν από νοσηλεία ασφαλισμένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας και έχει ορισθεί επόπτης χαρτοφυλακίων ζωής μέχρι 3.8.2010, ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του Ν. 3867/2010 εφόσον οι φορείς αυτοί περιορίσουν τις απαιτήσεις τους κατά ποσοστό 65%. Το διατιθέμενο ποσό ισούται με το υπόλοιπο των απαιτήσεων μετά τον κατά τα ανωτέρω περιορισμό τους.

(Το πρώτο εδάφιο, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 2/22464/0026/28.2.2013)

Άρθρο 2
Διαχείριση εσόδου

Αναθέτουμε τη διαχείριση των διατιθέμενων εσόδων στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, άρθρο 4, Ν. 3867/2010).

Άρθρο 3
Διαδικασία και δικαιολογητικά

Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή των δικαιούχων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, ως ακολούθως:

1.α. Ο διορισμένος εκκαθαριστής της οικείας ασφαλιστικής εταιρείας συγκεντρώνει τα παραστατικά (τιμολόγια, ΑΠΥ, φύλλα νοσηλείας, εισιτήριο − εξιτήριο, έγκριση νοσηλείας οικείας ασφαλιστικής εταιρείας) των δικαιούχων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας με τα οποία αποδεικνύονται οι απαιτήσεις τους και τα αποστέλλει στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, για έλεγχο της πληρότητας και ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων.

β. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής μετά τη συγκέντρωση όλων των απαιτήσεων αποστέλλει αίτημα στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γ.Λ. Κράτους, προκειμένου να χορηγηθούν σχετικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση του. Μετά την χορήγηση των αναγκαίων πιστώσεων, το ανωτέρω Ν.Π.Ι.Δ. απευθύνεται στη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων για την έκδοση σχετικής απόφασης χρηματοδότησης και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

γ. Στη συνέχεια η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών εκδίδει σχετικό χρηματικό ένταλμα με βάση τα εξής δικαιολογητικά:

i) Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου, για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.

ii) Αντίγραφο της απόφασης χρηματοδότησης του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής.

iii) Αντίγραφο της παρούσας.

iν) Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει κατά στήλη: αα) τα στοιχεία του δικαιούχου (επωνυμία, έδρα, διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ), ββ) το πληρωτέο ποσό, γγ) την αιτιολογία πληρωμής, δδ) την αρμόδια για την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος Δ.Ο.Υ. και εε) τον ειδικό φορέα και ΚΑΕ.

2. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής μετά την είσπραξη του χρηματικού εντάλματος εξοφλεί από το προϊόν αυτού τους δικαιούχους φορείς−παρόχους υπηρεσιών υγείας βάσει των κατά τα ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών (παρ. 1α) και μετά την προσκόμιση δήλωσης αποδοχής της απομείωσης των σχετικών απαιτήσεων τους και την παραίτησή τους από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ή αξίωσή τους.

Άρθρο 4
Έλεγχος απολογισμού χρηματοδότησης

Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής υποβάλλει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ. 3, του Ν. 4055/2012 (Α΄/51), απολογισμό της χρηματοδότησης που έλαβε για τον ανωτέρω σκοπό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο