Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-09-1997 ]

ΠΟΛ.1257/17.9.1997 Ρύθμιση χρεών πλημμυροπαθών οφειλετών ορισμένων περιοχών της Νομαρχίας Αθηνών

(Ρύθμιση χρεών πλημμυροπαθών οφειλετών ορισμένων περιοχών της Νομαρχίας Αθηνών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1094989/7996-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 19/09/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)-ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1257

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση χρεών πλημμυροπαθών οφειλετών ορισμένων περιοχών της Νομαρχίας Αθηνών.

Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του Ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α'), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να εκδίδει αποφάσεις του με
τις οποίες ν' αναστέλλεται στις πληγείσες περιοχές η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και να ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

2. Την αριθμ. 1107147/1239/006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/13/1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Το γεγονός ότι οι πλημμύρες της 12ης Ιανουαρίου 1997 είχαν σαν αποτέλεσμα ν' απορρυθμιστεί η οικονομική και κοινωνική ζωή ορισμένων περιοχών της Νομαρχίας Αθηνών και υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης των πληγέντων Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων αυτών.

Αποφασίζουμε

Α. Χρέη προς το Δημόσιο οφειλετών των πλημμυροπαθών περιοχών της Νομαρχίας Αθηνών, που έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31.12.1996 στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Νομαρχίας Αθηνών, ρυθμίζονται και καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε είκοσι τέσσερις (24), κατ' ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις, με ποσό κάθε δόσης όχι μικρότερο των 30.000 δρχ. Τα χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Διευκρινίζουμε ότι στην έννοια των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής δεν υπάγονται και οι τυχόν συμβατικοί τόκοι που υπολογίζονται επί των φόρων κεφαλαίου ή εξ υπερημερίας τόκοι.
Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή αποτελούν:

α) Η υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερομένους, μέχρι 31 Οκτωβρίου 1997, με συνημμένη βεβαίωση της Νομαρχίας Αθηνών, από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης έχει υποστεί ζημίες από τις πλημμύρες αυτές και

β) Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης μέχρι την ίδια ημερομηνία οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται από τους υπόχρεους μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των παραγρ. 7 έως και 13 του άρθρου 15, Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α').
Στην εν λόγω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσοι οφειλέτες έχουν ρυθμίσει χρέη τους σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2, Ν.2443/1996 (ΦΕΚ 265 Α'), εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται απώλεια εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, λόγω μη είσπραξης προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, το μέγεθος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο