Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-09-1997 ]

ΠΟΛ.1255/18.9.1997 Παράταση προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών προς παροχή έγκρισης προς έκπτωση αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων κ.τ.λ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων

(Παράταση προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών προς παροχή έγκρισης προς έκπτωση αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων κ.τ.λ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 1997
Αριθ. Πρωτ.:1094951/10857/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ.: 1255

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών προς παροχή έγκρισης προς έκπτωση αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων κτλ από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Εχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. 1071870/10664/Β0012/απόφασή μας περί καθορισμού υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την παροχή έγκρισης προς έκπτωση αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων κ.τ.λ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (ΦΕΚ 598 Β').

2. Την αριθμ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 922 Β'), με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Το πλήθος των αιτημάτων των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, με τα οποία ζητείται η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών προς παροχή έγκρισης προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους των δαπανών τους των περιπτώσεων ι' και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, οι οποίες βαρύνουν τη διαχειριστική περίοδό τους που λήγει μετά την έκδοση της ως άνω απόφασής μας και όχι νωρίτερα από την 31.12.1997.
4. Το γεγονός ότι:

α) Τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται για πρώτη φορά.

β) Η ως άνω απόφασή μας εκδόθηκε μέσα στην περίοδο των θερινών διακοπών, με συνέπεια οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να μην μπορέσουν να αξιοποιήσουν ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

5. Οτι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης μαζί με τα οικεία στοιχεία και τις πληροφορίες, η οποία ορίζεται στην παράγραφο 3 της αριθμ. 1071870/10664/Β0012/απόφασής μας, παρατείνεται από την 30η
Σεπτεμβρίου 1997 μέχρι την 31η Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο