Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-09-1997 ]

ΠΟΛ.1243/10.9.1997 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2515/1997, οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

(Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2515/1997, οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 10 Σεπτεμβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1092040/10801/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β'

ΠΟΛ.: 1243

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2515/1997 οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 και της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ Α' 154) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν.2515/1997 προστέθηκε περίπτωση ι' στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν.2238/1994. Με τη διάταξη αυτή ορίζεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών οι αποδοχές των αλλοδαπών κατώτερων πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων. Δηλαδή την απαλλαγή αυτή δικαιούνται οι ναυτικοί που εργάζονται ως κατώτερα πληρώματα σε εμπορικά πλοία, εφόσον είναι υπήκοοι αλλοδαπού κράτους και κατοικούν στην αλλοδαπή. Η ανωτέρω απαλλαγή ισχύει, με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1 Ιανουαρίου 1997 και μετά. Συνεπώς, από την ημερομηνία αυτή και μετά δεν θα γίνεται παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στις αμοιβές που καταβάλλονται στους αλλοδαπούς ναυτικούς που αποτελούν κατώτερα πληρώματα των εμπορικών πλοίων του Ελληνικού Νηολογίου (Ελληνικά πλοία).

2. Με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.2515/1997 προστέθηκαν δύο νέα εδάφια μετά το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. γγ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994.

Με το πρώτο από τα δύο νέα εδάφια ορίζεται ότι η αξία των ειδών διατροφής που δωρίζουν οι επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν ή εμπορεύονται τέτοια αγαθά προς το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ" εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Περαιτέρω, με το δεύτερο από τα εν λόγω εδάφια ορίζεται ότι για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ως αξία των δωριζόμενων ειδών διατροφής λαμβάνεται το κόστος απόκτησης ή παραγωγής τους, κατά περίπτωση, είναι δε απαραίτητη η έκδοση του οριζόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Β.Σ. φορολογικού στοιχείου.
Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτουν τα εξής:

α) Το δικαίωμα έκπτωσης της αξίας των δωριζόμενων ειδών διατροφής από τα ακαθάριστα έσοδά τους δεν το έχουν όλες οι επιχειρήσεις, αλλά μόνο εκείνες των οποίων η δραστηριότητα συνίσταται στην αγορά και πώληση ή στην παραγωγή και πώληση τέτοιων αγαθών, χωρίς να ενδιαφέρει αν ασκούν και άλλη δραστηριότητα πέραν αυτής.

β) Το παραπάνω δικαίωμα ασκείται, με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις εκδίδουν, για τα δωριζόμενα είδη διατροφής και κατά το χρόνο και με τον τρόπο που ορίζουν οι οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ., απόδειξη αυτοπαράδοσης ή άλλο στοιχείο αξίας του Κ.Β.Σ., στο οποίο κατά την έκδοσή του θα αναγράφεται η ένδειξη "απόδειξη αυτοπαράδοσης".

γ) Η αξία η οποία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, συνεπεία των παραπάνω δωρεών, αναλόγως της δραστηριότητας την οποία ασκούν, είναι είτε η τιμή κτήσης, είτε το κόστος παραγωγής των δωριζόμενων ειδών διατροφής. Δηλαδή, η αξία που κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Β.Σ. αναγράφεται στο στοιχείο που ορίζουν αυτές οι διατάξεις.

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι οι εν λόγω κοινοποιούμενες διατάξεις ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.2515/1997 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από την 25η Ιουλίου 1997, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου τούτου. Συνεπώς, δύναται να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων η αξία των ειδών διατροφής, τα οποία δωρίζουν προς το προαναφερόμενο κοινωφελές ίδρυμα από την 25η Ιουλίου 1997 και μετά.

Αρθρο 10
Τράπεζα Τροφίμων και λοιπές διατάξεις

1. Στην υποπερίπτωση γγ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθενται δύο νέα εδάφια, ως ακολούθως:

"Η αξία των ειδών διατροφής που δωρίζονται από επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν ή εμπορεύονται τέτοια αγαθά, προς το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ" (ΦΕΚ 540/Β'/1995). Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ως αξία των δωριζόμενων ειδών διατροφής λαμβάνεται το κόστος απόκτησης ή παραγωγής τους, κατά περίπτωση και είναι απαραίτητη η έκδοση του οριζόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Β.Σ. φορολογικού στοιχείου".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο