Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-1997 ]

ΠΟΛ.1239/29.8.1997 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. πρωτ. 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 απόφασής μας όπως ισχύει

(Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. πρωτ. 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 απόφασής μας όπως ισχύει )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 29 Αυγούστου 1997
Αριθ. Πρωτ.:1090182/4663/1131/Α0014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- 14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α/ΙΙ & Γ'
- 15η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
- 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε'
- 18η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ.: 1239

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. πρωτ. 1138050/4885/1436/Α0014/30-12-1996/ΠΟΛ.1338 απόφασής μας (ΦΕΚ 18Β'/17-1-97) όπως ισχύει.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 "Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 125 Α'), όπως ισχύουν και ειδικότερα:

α) της περίπτωσης κστ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18,

β) των περιπτώσεων β', τρίτο εδάφιο και ε' της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 20,

γ) των περιπτώσεων α', β', δ' και ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 23,

δ) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27,

ε) του άρθρου 32, σχετικά με τις απαλλασσόμενες από το Φ.Π.Α. επιχειρήσεις, λόγω κύκλου εργασιών και

στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2303/1995 (ΦΕΚ 80 Α').

3. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 186/1992 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - ΦΕΚ 84 Α').

4. Την απόφασή μας με αριθμ. Σ.3044/135/ΠΟΛ.309/1986 (ΦΕΚ 734 Β').

5. Την αριθμ. 1107147/1239/Α006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β'/9.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

6. Τις διατάξεις των δευτέρου, τρίτου και τέταρτου εδαφίων του σημείου 2 του άρθρου 15 της έκτης οδηγίας ΦΠΑ (), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της οδηγίας 95/7/ΕΚ (L 102/5.5.1995) "Δεύτερη οδηγία απλούστευσης του μεταβατικού καθεστώτος Φ.Π.Α.".

7. Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας άμεσης απαλλαγής από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος επιβαρύνει τις αγορές ειδών γουνοποιίας που πραγματοποιούν μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κ-Μ της Κοινότητας ταξιδιώτες, που αναχωρούν απευθείας από την Ελλάδα για χώρα εκτός Κοινότητας, όταν στην περιοχή αγοράς των ειδών αυτών δεν υπάρχει τελωνείο εξόδου από τη χώρα.

8. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων της με αρ. πρωτ. 1138050/4885/1436/Α0014/ ΑΥΟ (ΦΕΚ 18/Β'/17.1.1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ. πρωτ. 1018334/670/256/Α0014/ΑΥΟ (ΦΕΚ 226/Β'/26.3.1997).

9. Οτι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό του Κράτους, διότι αφορά διαδικασία εφαρμογής του Ν.1642/1986.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

1. Στην περίπτωση γ' του άρθρου 3 της απόφασής μας 1138050/4885/1436/Α0014/, όπως ισχύει, προστίθενται τρία νέα εδάφια, ως εξής:

"Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου, εφόσον πρόκειται για είδη γουνοποιίας και ο πωλητής των ειδών αυτών είναι εγκατεστημένος σε περιοχή όπου δεν υπάρχει τελωνείο εξόδου από την Ελλάδα, επιτρέπεται ο πωλητής να παραδίνει τα αγαθά αυτά, με θεωρημένη απόδειξη λιανικής πώλησης, στον αγοραστή
- ταξιδιώτη, για να τα προσκομίσει στο τελωνείο εξόδου από τη χώρα και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της παρούσας, το τελωνείο εξόδου παραλαμβάνει από τον ταξιδιώτη - αγοραστή το
πρωτότυπο της θεωρημένης απόδειξης λιανικής πώλησης και, ύστερα από σχετική επαλήθευση των εξαγόμενων από τον αγοραστή αγαθών, προβαίνει στη σχετική θεώρηση που προβλέπεται από την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της παρούσας και επιστρέφει, ταχυδρομικά με διαβιβαστικό έγγραφο, το θεωρημένο
πρωτότυπο της απόδειξης λιανικής πώλησης στον πωλητή των αγαθών μέσα στο πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα από τη θεώρηση.
Στις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων περί άμεσης απαλλαγής από το Φ.Π.Α., που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, ο πωλητής υποχρεούται, εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχει περιέλθει σ' αυτόν το πρωτότυπο της θεωρημένης από το τελωνείο εξόδου απόδειξης λιανικής πώλησης μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από
την έκδοσή της, να υποβάλει συμπληρωματική περιοδική δήλωση της οικείας φορολογικής περιόδου για την απόδοση του φόρου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.1642/1986 με τις προσαυξήσεις που προβλέπονται με το άρθρο 47 του ίδιου νόμου".

Αρθρο 2

Παραστατικά που έχουν εκδοθεί για λιανικές πωλήσεις ειδών γουνοποιίας μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, σύμφωνα με την αριθμ. 1052999/4190/0014/απόφασή μας, γίνονται δεκτά για την οριστικοποίηση της διαδικασίας της επιστροφής ή άμεσης απαλλαγής, κατά περίπτωση, από Φ.Π.Α.

Αρθρο 3
Εναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο