Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-08-2012 ]

Αριθμ. Δ1/οικ.16421/2.8.2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ1/Β/7364/30.03.2012 απόφασης «Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων)» (ΦΕΚ Β΄ 1116/10.04.2012)

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ1/Β/7364/30.03.2012 απόφασης «Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων)» (ΦΕΚ Β΄ 1116/10.04.2012))

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. Δ1/οικ.16421

(ΦΕΚ Β' 2328/16-08-2012)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 64/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 16) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19) όπως ισχύει, με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας” μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας–Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας–Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213) και με το άρθρο 6 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56).

3. Την 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).

4. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

5. Την υπ’ αριθμ. 34240/06.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β΄ 2101), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 15378/19.07.2012 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2166).

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για τις στατιστικές ενέργειες (EE L. 304/14.11.2008, σ 1).

7. Την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 14.9.2009 σχετικά με την υποχρέωση διατήρησης ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη (EEL.265/9.10.2009) ιδίως τα άρθρα 12−15 και το Παράρτημα IV αυτής.

8. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), όπως ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 11.

9. Το ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού−Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ−Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)−Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ) (ΦΕΚ Α΄ 70).

10. Την υπ’ αριθμ. 418/V/2008 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β΄2466/04.12.2008).

11. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Β/7364/30.3.2012 απόφαση «Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων)» (ΦΕΚ Β΄ 1116/10.04.2012).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η υπ’ αριθμ. Δ1/Β/7364/30.3.2012 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 1116/10.04.2012) τροποποιείται ως εξής:

α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 προστίθεται σημείο (δ) ως εξής: «δ. για την επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά καθώς και για τον υπολογισμό των επιπτώσεων των βιοκαυσίμων και βιορευστών στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (κύκλου ζωής) σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21 και 22 του ν.4062/2012 (ΦΕΚ 70 Α΄) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων».

β. Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας και ειδικά όσον αφορά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα για τους κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, όπου αναφέρονται στοιχεία και πληροφορίες αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών αυτά περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων».

γ. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

«Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων υποβάλλουν στοιχεία σύμφωνα με τα ανωτέρω που αφορούν σε πρώτες ύλες, ενδιάμεσα προϊόντα, τελικά προϊόντα και παραπροϊόντα».

δ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως: «Στα στοιχεία που υποβάλλουν οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων περιλαμβάνονται οι ποσότητες εκπεφρασμένες σε μετρικούς τόνους (ΜΤ) πρώτων υλών, ενδιάμεσων, τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων ανά είδος κίνησης, αποθηκευτικό χώρο του υποβάλλοντος φορέα και αποθηκευτικό χώρο του αντισυμβαλλόμενου».

ε. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως ακολούθως: «Τα στοιχεία και οι πληροφορίες ανά Υπόχρεο Φορέα που υποβάλλονται στην Αρμόδια Διεύθυνση ή καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο www.fuelstats. gr είναι εμπιστευτικά, καλύπτονται από το εμπορικό απόρρητο και δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση τους σε τρίτους και η δημοσιοποίηση τους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων, εφαρμοζομένων κατά περίπτωση των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50)».

στ. Η παρ. 5 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων:
α) Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που έχουν πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων, οφείλουν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 να ελέγξουν τα στοιχεία τους καθώς και τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία και πληροφορίες για τις πρώτες ύλες, τα ενδιάμεσα προϊόντα, τα τελικά προϊόντα και τα παραπροϊόντα.
β) Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας δεν έχουν καταχωρήσει τα αποθέματα πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων που κατείχαν την 30η Ιουνίου 2011, οφείλουν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 να καταχωρήσουν στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων τα αποθέματα πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων που κατείχαν την 30η Ιουνίου 2011, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας.
γ) Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας δεν έχουν υποβάλει ΜΔΣΠ για το χρονικό διάστημα από 01.07.2011, οφείλουν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 να υποβάλουν στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων αναδρομικά τις ΜΔΣΠ για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 2011 έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.
Η υποβολή αναδρομικών ΜΔΣΠ γίνεται μέσω της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας και σύμφωνα με όσα περιγράφονται στον οδηγό χρήσης του Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων που αναρτάται στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού χώρου www.fuelstats.gr. Έως τη συμπλήρωση του κανονισμού που προβλέπεται από το άρθρο 14 του ν.3054/2002, οι υποχρεώσεις κατόχων άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που προκύπτουν από την παρούσα αφορούν τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί η έγκριση της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3423/2005 (ΦΕΚ Α΄ 304).»

ζ. Η παρ. 6 του άρθρου 9 τροποποιείται ως ακολούθως:

«6. Για τους κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίων και άδειας εμπορίας ασφάλτου, οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2012».

η. Στον πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ μετά την κίνηση με κωδικό 51 προστίθεται νέα κίνηση με κωδικό 52 ως εξής:

«52 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ».

θ. Στον πίνακα 3 του Παραρτήματος ΙΙ μετά τη γραμμή κωδικών για την κίνηση 51 προστίθεται νέα γραμμή κωδικών για την κίνηση 52 ως εξής:

«52 Ε04, Ε05, Ε08, Ε09, e11».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ1/Β/7364/30.3.2012 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο